Stellingsma Pruijssers

Stellingsma

34/35 EGBERTUS JANS STELLINGSMA  geb Sint Jansga/Rosterhaule  6 december 1800 schipper op tjalk ‘De Eenzaamheid’  S. Johannesga, Oudehaske, Schoterland tjalk de Eenzaamheid reg 654 gebouwd 1849 last 29 Groningen bouw H.R. Wanders later koopman in Terneuzen   ged S Johannesga en Delfstrahuizen  4 januari 1801  overl Gent België  25 november 1893  tr 1e Waspik  31 augustus 1827 Allegonda Anna Pols  geb Waspik  25 januari 1804 zuster van Elisabeth Pols 70/71  overl Waspik  5 maart 1845 Hillegonda Johanna Pols, getuige bij doop Anna van den Anker tr 2e Waspik  28 januari 1847 get Adrianus Timmermans 32 Waspik linnenwever Arnoldus Schenkels 29 Waspik  schoenmaker Adrianus Snijders 30 Waspik schippersknecht Johannes Ruijtenbergh  33 Waspik scheepstimmerman  ADRIANA LEENDERTS PRUYSEN  geb Waspik   28 april 1820 Adriana Pruijsses/Pruysen/Pruiser  get Gerrit van Malsem  24 Waspik schoenmaker Jan Mestering Smeeks  55 Waspik milirair gepens  ged Waspik  30 april 1820 get Adriana van Os overl Gent België  9 maart 1891 bij de volkstelling 1849 ingeschreven in Waspik, 2.7.1827 E.J. Stellingsma inv 59015 not J. Greijdanus Heerenveen huwelijkstoestemming van de moeder. E.J. Stellingsma te Waspik zoon van Janke Hagen woonachtig te Oudhaske en Allegonda Pols te Waspik dochter van Jan Pruijsen en Petronella van den Anker nat arch Waalwijk  248/20 11.4.1843 en 28.2.1844 te Waspik  E.J. Stellingsma wordt vermeld als 1e comparant bij hypotheekname van Johan Hendrik Schadd  14.7.1852 vestigen Egbertus en Adriana zich met de in Waspik geboren kinderen Johanna Hendrika, Allegonda, Elisabeth en Egbert zich vanuit Waspik in Amsterdam Oude Waal 19 28.8.1852 komt oudste dochter Adriana bij hun in huis 26.5.1853 vertrekken zij met de kinderen Allegonda, Elisabeth en Egbert naar Hoorn 18.12.1862  zij vertrekken naar Waspik met de kinderen uit het 2e huwelijk (nr 4 tot 10) Havendienst Dordrecht 1854-1856 deel D ontvangen haven-, paal-, aanleggelden 1840-1911 31.1.1854 E. Stellingsma betaalt fl 1,21 ½ tjalk “De Eenzaamheid” 81 ton 3.9.1863 rijnvaartpatent  aak Ons Genoegen, 1864 betaald havengeld in Dordrecht 28.6.1864 E. Stellingsma arriveert in Düsseldorf uit Rotterdam 1704c 1867 arr rechtbank Goed 1838-1877 E.J Stellingsma wordt vermeld als rekestrant te Goes voor een machtiging voor het lossen van lading 1.8.1870 hij vestigt zich in Terneuzen 7.1.1886 Middelburgsche Courant p ¾ Verkoopingen en aanbestedingen ..bij de dinsdag te Cadzand gehouden aanbesteding van de benoodigde grint op de weg van  Nieuwvliet tot aan de weg loopende van Cadzand naar Zuidzande waren de volgende biljetten ingekomen …. en voor de weg van Sluis naar Zuidzande met een zijtak naar Retranchement E.J. Stellingsma te Terneuzen voor f. 6.21 …..(de drie percelen zijn aan de minsten inschrijver P. Monje gegund) 13.12.1890 arch Terneuzen bl 277 per 1880/00 en archief Gent. Egbert en Adriana vertrekken naar Gent België 5.3.1891 Goessche courant p 2/4 Haarlems dagblad 6.3.1891 Een der oudste ingezetenen van Nijehaske, de ongeveer 80jarige Pieter Stellingsma had een vijftig jaren geleden een broeder, die toen de wijde wereld inging en van wien men sedert nooit meer iets vernam. Men geloofde dan ook niet anders of de man zou wel lang overleden zijn. Dezer dagen echter vernam iemand van daar op een reis naar België toevallig dat daar een Stellingsma woonde, een oud man van ver over de 80 jaren. “Kan dat uw broeder ook nog zijn?” vroeg hij, terugkomende aan den ouden Pieter. ”Dat zal het niet”, meende deze “die zal wel al lang dood zijn” “Ik zou er toch eens over schrijven “., raadde de ander aan. Pieter deed dit en twee broeders vonden elkander, die in geen halve eeuw iets van elkander hadden gehoord. De Belg deed bericht dat hij een zeer avontuurlijk leven had gehad: hij was eerst langen tijd varende geweest, toen in België loodgieter geworden en nu rentenier. Hij was getrouwd en vader van tien kinderen. Kinderen 1e  1 Adriana Stellingsma   geb Waspik  29 juli 1828  NH schoonmaakster get Petronella Pols  ged Waspik 3 augustus 1828 overl Enkhuizen  6 augustus 1898  tr 1e Amsterdam  16 juni 1853 Wilhelmus de Ruijter  geb Amsterdam  20 mei 1823  RK  overl Amsterdam  30 oktober 1856  na 23 weken geduldig lijden en 3½ jaar huwelijk Alg Handelsbl  z.v. Johannes de Ruijter en Gesina van der Huije  Wilhelmus de Ruijter woonde voor huwelijk Kromme Waal 10  tr 2e Amsterdam  22 april 1858 Jan Rienderhoff Gerrits  geb Enkhuizen  12 mei 1825 beurtschipper overl Enkhuizen 14 september 1899 wedn van Judina Geertruida Smit geb 1829 overl 21.7.1856  z.v. Gerrit Rienderhoff  tr Enkhuizen 6.4.1818 Dieuwertje Last   16.5.1847 Adriana 19 jr ingebracht in gevangenis Den Bosch wegens brandstichting 18.5.   overgebracht naar  huis van arrest voor minderjarigen  28.8.1852 Adriana vestigt zich uit Waspik Nieuwmarkt 18 Amsterdam en Brouwersgr 217   en na huwelijk Oude Waal 19 29.4.1858 naar Enkhuizen en 6.5.1858 ingeschreven in het geref lidmatenregister NH te   Enkhuizen Jan Rienderhoff was beurtschipper tussen Amsterdam en Enkhuizen (Ách Lieve Tijd nr 14) Kinderen van J. Rienderhoff en Judina G. Smit – Engbert Rienderhoff veehouder geb 16.10.1854 overl Enkhuizen 19.4.1946 tr Grietje     Vroom   K: Trijntje Rienderhoff geb Enkhuizen 29.8.1893  Gerrit Jan Rienderhoff geb Enkhuizen 10.11.1896 tr Aagje Frankfurt geb 1901 Kinderen:  Gre Rienderhoff tr Dangermond ,   Bep Rienderhoff Gre was getr in de jaren 1980/1990 melkboer Dangermond Noordergracht Enkhuizen en kwam melk brengen bij J.L.W. Grootenboer 2/3, de twee dochters van Gre waren bekende figuren in Enkhuizen, zij waren nogal dik en reden altijd te paard door de stad en werden de paardenkonten genoemd   – Gerrit Rienderhoff geb 3.3.1856 overl 3.4.1856 2 Petronella Stellingsma  geb Waspik 3 april 1831 overl Den Haag  23 december 1890 tr 1e Breda 20 september 1858 Christiaan Beversluijs  geb Princenhage  19 maart 1828   beurtschipper  overl Den Haag  5 oktober 1872 z.v. Pieter Beversluijs, schuitenvoerder  en Elisabeth Koekoek zij woonden 31.5  tot 4.11.1858 Breda daarna naar Den Haag tr 2e Den Haag  28 januari 1874   Wouter Hendrik Vastrick  geb Den Haag 24 oktober 1825  steenhouwer  overl Den Haag   23 november 1893 overl Jacob van Campenstr 26 Den Haag  wedn van Maartje Spil z.v. Johannes Vastrick en Hendrica Spier Kinderen Petronella Stellingsma vader onbekend 2a Pieter Adrianus Stellingsma   geb Waspik  29 januari 1853 onecht kind  NG  ged Waspik 6 maart 1953 overl Waspik 26 maart 1854 2b Pieter Adrianus Stellingsma  geb Waspik 17 januari 1855 onecht kind NG ged Waspik 31 januari 1855 overl Waspik   6 november 1855 Kinderen 1e  2c Egberta Elisabeth Allegonda Beversluis  winkelierster geb Den Haag  28 mei 1865 overl Den Haag  6 maart 1938  o/tr 1e Den Haag 1/13 april 1887 Frederik Lodewijk geb Gorinchem 5 januari 1864 koopman in porselein aardewerk bij zijn geb Frederik van Rijswijk genoemd erkend bij huwelijk overl De Haag 12 april 1908   woonden Van der Duijnstr 3a Den Haag  heeft volgens huwelijksakte voldaan aan zijn plicht Nationale Militie z.v Frederik Carel Lodewijk tr Gorinchem 18.2.1865 Maaike van Rijswijk tr 2e Den Haag  22 mei 1912   Gerhard Martinus Reinders geb Uithuizermeeden 20 september 1855   huisschilder   overl Den Haag   10 januari 1919  wedn van Maria Christina Schlick Kinderen 1e   a Pieternella Lodewijk  geb Den Haag  30 augustus 1887 overl Den Haag  8 maart 1888   b Johanna Cornelia Lodewijk geb Den Haag  18 maart 1889 overl  Gouda  14 januari 1892  c Frederik Karel Lodewijk geb Den Haag 29 juli 1896 overl Den Haag  7 september 1896 3 Johanna Hendrika Stellingsma  geb Waspik  23 augustus 1834  NH overl Enkhuizen 6 november 1910   ongehuwd    Johanna Hendrika wordt opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam 1853 en 1857 op   de kraamzaal, 1861 en 1862 op Vrouwen Verband arch Asd patientenregister  tr Enkhuizen 9 juni 1864  Arien Brouwer geb Enkhuizen 31 oktober 1842 landbouwer overl Enkhuizen 23 november 1897 z.v. Frederik Brouwer tr Enkhuizen 6.5.1838 Maretje Oudman         Kinderen ongehuwd        3a Hendrika  geb Amsterdam  6 juni 1853 bij geb Hendrika 1853  woonde zij op een schip liggende thans Amstel bij de   Magere brug overl Amsterdam 20 september 1853   3b Hendrika Johanna  geb Amsterdam 28 oktober 1857overl  Amsterdam 7 december 1857 Elandstraat 43  Kinderen Brouwer: geen   Johanna vestigt zich in Amsterdam Kerkstraat Z575 en vertrekt 7.2.1860 naar haar oudere  zuster Adriana in Enkhuizen   Kinderen 2e 4 Allegonda Stellingsma   geb Waspik  21 januari 1846  geref  onecht kind van Adriana Pruiser aang Leendert Pruijsen 57 bouwman Waspik get Adriaan Smits 50 bouwman Waspik, Jan de Jong 52 tapper Waspik ged Waspik 15 februari 1846  zij werd gewettigd bij huwelijk 28.1.1847  zij heette voor de erkenning Allegonda Pruijsen  Allegonda was gedetineerd in de Woerdense vrouwengevangenis lijst 1861/1872 Hoogt   wijk B nr 44 vanuit Den Haag van 23.4.1870 tot 3.2.1872, na ontslag gaat zij naar Terneuzen   en Gent, waarschijnlijk zijn haar ouders in 1890 naar haar in Gent  toegegaan  Het kasteel van Woerden heeft van 1795-1798 als staatsgevangenis gediend, daarna tot 1800 als hospitaal voor Engelse en Russische soldaten. tot 1811 stond het kasteel leeg en werd hospitaal voor Franse militairen in 1814 werden er Franse krijgsgevangenen opgesloten. 1818-1824 het militaire strafgevangenis voor max 450 personen. 1830-1860 gevangenis voor “criminele manspersonen”   In 1861 wordt het gevangenis voor “criminele vrouwspersonen” in de  inmiddels gesloopte lage westvleugel. 1872 einde Woerden als gevangenisstad. 1873 wordt het kasteel “Centraal Magazijn van kleding en uitrusting” van het Ministerie van Oorlog. tr Gent België 11 oktober 1877 Petrus Franciscus Soetaert   geb Gent  ca 1842 overl  z.v. Livinus Jacobus Soetaert 1808-1882 koperslager tr 1829 Coletta Verheggen 1810-1884            Kinderen 4a Adriana Stellingsma  geb Woerden   21 mei 1870 de bevalling heeft dus in de gevangenis plaatsgevonden., als vader wordt op de geboorteakte Petrus Soetaert vermeld, zie aant. 25.11.1877  Adriana wordt erkend bij het huwelijk in 1877 5 Elisabeth Stellingsma  geb Waspik  5 januari 1848 get Bart van der Rijken Waspik dagloner Peter Verhagen  32  Waspik schipper ged Waspik 23 januari 1848 overl Dordrecht 31 januari 1934  tr Terneuzen  1 maart 1871Jacobus Jan Streefland  geb Waspik  18 juli 1844 schipper aak ‘Twee Gebroeders’  overl Dordrecht   15 januari 1898  in een schip liggende in de Wolwevershaven z.v. Hendrik Streefland schipper geb Waspik 6.2.1814 overl Waspik 14.2.1875 en Jeltje Eijsinga overl Waspik 7.8.1846 J.J. Streefland op aak ‘Twee Gebroeders’ 1867, 1869, aak ‘Blijde Aankomst’ 1877, tjalk ‘Vertrouwen’ 1892, rijnvaartpatent 24.3.1871 Kinderen 5a Hendrik Egbert Streefland  geb Terneuzen 8 december 1871 overl Dordrecht  3 januari 1959  hij schrijft  1891 als soldaat een brief aan de burgemeester van Dordrecht              5b Annette Caroline Streefland geb Terneuzen september 1872 overl Nijmegen 29 mei 1873 5c Adriana Johanna Streefland geb Terneuzen  24 juli 1873 overl Nijmegen op schip  2 mei 1874 5d Egbertus Hendricus Streefland  geb Terneuzen   21 oktober 1874 5e Jacobus Leendert Wilhelmus Streefland geb Terneuzen 8 april 1876 overl Rotterdam 3 september 1876 5f Jacobus Jan Streefland   geb Terneuzen  20 juli 1877 schipper overl  tr Dordrecht  26 februari 1914 Johanna Zondervan  geb Dubbeldam 17 november 1878  overl Dordrecht 9 oktober 1945 d.v. Cornelis Zondervan en Apolonia van der Graaf   5g Adrianus Jantinus Streefland  geb Terneuzen 2 januari 1881 RK, sleepbootkapitein overl Rotterdam 19 november 1959 tr Rotterdam 28 juni 1905 Maria Josephina de Beijer geb Emmerich/Pommern  21 april 1881 overl d.v. Rutger de Beyer rijnschipper, bierhuishouder  en Anna Maria Mötter, rk 5h Jeltina Adriana Hellena Streefland leerl verpl kundige, verpleegster geb Wemeldinge 14 november 1886 zij verhuist 2.11.1917 van Rotterdam naar Dordrecht Wijnstr 79 tr Dordrecht  17 april 1935 Teunis Jonkers geb Kralingen 18 juni 1878 aannemer overl Dordrecht  16 mei 1948  wed van Hendrika Johanna Ruitenberg, wed van Corrnelia Janna Buijs  z.v. Martinus Jonkers en Agatha Bestebreur 5i Jan Adrianus Francois Streefland geb Nijmegen  18 augustus 1891 onderwijzer, hoofd ener school  overl Dordrecht   18 maart 1994  tr 1e Dordrecht  19 december 1918  akte echtscheiding 8 juli 1925   Wilhelmina Merkelijn   geb Dordrecht  2 maart 1897 overl Gouda  6 maart 1977  d.v. Franciscus Merkelijn en Adriana Busink, Wilhelmina M hertr Arie Adriaans Klein 16.6.1626 Dordrecht   tr 2e Dordrecht   23 december 1925   Elisabeth Cornelia de Lange  geb Zwijndrecht  28 februari 1886 overl Dordrecht 27 november 1972   d.v. Karel Matthijs de Lange en Catharina Willemina van der \Wijk  woonde Johan de Witstraat 63 Dordrecht begr Essenhof Dordrecht  J.A.F. was hoofdonderwijzer Handelsavondschool Dordrecht en is overleden in het   bejaardencentrum de Merwedelanden Dordrecht  Kinderen    a Elisabeth Adriana  (Bep) Streefland   lerares  geb Dordrecht   11 juli 1920 woonde in Londen 1980, bestudeerde man-vrouw verhouding in derde wereld en reisde daarvoor naar Pakistan, India, Zuid Amerika Afrika, werkte 17 jaar onder de chinezen in Suriname in dienst van het Zeister Zendings genootschap 1945-1983, lerares Frans woont 2014 in Leusden    b Jan Adrianus Francois Streefland   geb Dordrecht  10 januari 1927   overl Oud Turnhout   24 februari 2014   otr Rotterdam  16 februari 1951 tr Hong Kong/Rotterdam  4 oktober 1951 met de handschoen bij volmacht  Loes de Groot geb  1929 Louise, woont 2014 Oud Turnhout Belgie, Oude Retiesebaan 7   Jan woonde in Boston U.S.A. in dienst van Thomassen, Rijn Schelde  Verolme groep   P.J. Grootenboer 4/5 was voor WO II tijdelijk in huis bij zijn achterneef J.A.F. Streefland 5i      bev reg Dordrecht arch 256 en correspondentie 6 Egbert Stellingsma  geb Waspik 22 april 1850 schipper get Cornelis Gijsman 35j Waspik tapper Antonie Pruijsen, 34 j Waspik bouwman  ged Waspik 26 mei 1850  overl Rotterdam 19 maart 1922 tr  Puttershoek 30 mei 1880  Maria van der Wildt  geb Puttershoek  17 oktober 1855 overl Puttershoek 17 augustus 1897 d.v. Marcus van de Wildt en Cornelia van der Heiden        Zierikzeesche Nieuwsbode 24.12.1867 p ½ Neuzen 21 dec Het aakschip ‘Ons Vergenoegen’ schipper E Stellingsma, te huis behoorende te Waspik met kolen van Ruhrort alhier in lossing liggende, is heden in de vroege morgen, bij de Oost-binnensluis tijdens het kanaal werd afgetapt op een der onder water zittende palen der afgebroken brug geraakt, waardoor het schip een zoodanig lek bekwam dat het onmiddellijk zonk, terwijl de schipper met vrouw en twee kinderen zich met de boot hebben kunnen redden zonder echter iets noemenswaardig hunner goederen met zich te nemen.Het ware wel wenschelijk tot geruststelling der schipperij dat door den waterstaat maatregelen genomen werden om in een zoo drukbevaren kanaal de onder water zittende overblijfselen eener oude brug te doen wegruimen, daar bereids al vele schippers het ongerief van hebben ondervonden en welligt dit ongeluk door meerdere zal worden achtervolgt, dat echter dan wel met verlies van menschenlevens zoude kunnen gepaard gaan Tussen 1884 en 1895 wordt in meerdere kranten bij de scheepstijdingen voor de Rijnvaart het schip ‘Blijde Aankomst’ onder Stellingsma vermeld, het schip ‘Cornelia’ wordt bij scheepstijdingen vermeld op 6.5.1896 onder Stellingsma voor de Scheldevaart Kinderen 6a Adriana Stellingsma  geb Puttershoek 18 oktober 1880 overl Puttershoek 17 november 1880           6b Marcus Stellingsma  geb Puttershoek  31 januari 1882  overl Rotterdam 4/5 september 1913 overlijdensdatum genoemd 10.9 is fictief, acte 3804, drenkeling in de rivier ter hoogte van de Maaskade O.Z. is gistermiddag het lijk aangetroffen van M Stellingsma schippersknecht op het rijnschip ‘Karl Schroers 27’ liggende aan de Steenplaat, die in de nacht van 4/5 sept j.l. ter hoogte van het Antwerpse hoofd over boord was gevallen van het passagiersbootje ‘Voorwaarts’, de schippers brachten het lijk naar de politiepost aan het oude Hoofdplein vanwaar het door de politieboot werd gebracht naar de Parkhaven om vervolgens met den transportwagen te worden vervoerd naar het drenkelingen huis te Crooswijk             6c Egbert Stellingsma geb Putttershoek  29 juni 1885 overl Wamel  6 september 1885 6d Cornelia Adriana Stellingsma  geb Nijmegen  22 mei 1887 overl Puttershoek  26 december 1896             6e Egbert Stellingsma   geb Puttershoek 25 juli 1888 overl Kruiningen 2 september 1888 6f Egbert Stellingsma  geb Gent december 1889  overl Ridderkerk   6 augustus 1890 6g Adrianus Egbert Stellingsma   geb Puttershoek   11 juni 1891 overl Puttershoek  31 juli 1891  6h Egbert Stellingsma   geb Puttershoek 1 juni 1894  overl Puttershoek  1 juli 1894  7 Helena Wilhelmina Stellingsma   geb Waspik  14 augustus 1852 get Gijsbertus Both 27j timmerman te Waspik, Adrianus Speekenbrink 53j bakker te Waspik  overl Rotterdam 28 februari 1853 8 HELENA WILHELMINA STELLINGSMA   tr JAN GROOTENBOER   16/17  9 Maria Johanna Stellingsma   geb Amsterdam  6 mei 1857 overl Rotterdam 26 mei 1921  bij haar geboorte lagen haar ouders met hun beurtschip ‘Eenzaamheid’ in het Damrak te   Amsterdam  relatie met   NN tr Terneuzen  30 oktober 1879  Johannes Adrianus van Dort geb Rotterdam  10 januari 1849  schipper, sleepbootkapitein overl Dordrecht 11 januari 1929 80j  wedn van Adriana Voerhans tr Bergen op Zoom 22.5.1873 geb Bergen op Zoom 1852   overl Bergen op Zoom 11.4.1875 d.v. Arie Voerhans en  Wilhelmina Touw  z.v. Huibregt van Dort. schipper geb Bergen op Zoom 10.8.1822 overl Dordrecht 28.6.1902  tr Rotterdam 7.6.1848 Johanna van Kranenburg Moordrecht 21.9.1824 overl 28.6.1908  H van Dort betaalt havengeld   1.7.1863 voor aak Merwestroom f 1.425  13.7.1889 schip Zwerver f 2.48  20.1.1890 schip Zwerver f 12.40  J.A. van Dort betaalt havengled  1.7.1884 J.A. van Dort binnenvaart Jonge Cornelis 120 tonnen  f 1,20 havengeld  1.2.1890 binnenvaart J.A. van Dort 33 tonnen per jaar Schip Johanna Alida f 6,60  7.1.1888, 27.1.1892 binnenvaart J.A. van Dort schip Adriana Johanna 33 tonnen f 6.60   stadsarchief Dordrecht 68a-28 havengeld 1888-1890             Kind uit onbekende relatie             9nn Irmina Stellingsma   geb Gent  11 april 1875  Hermina, dienstmeid overl Wetteren 26 november 1954 tr Melle Oost Vl 23 mei 1894  Emiel Prosper Fouquaert  geb Melle  26 augustus 1869  blekersgast Melle   z.v. Petrus Franciscus Fouquaert en Amelia Ediers geb Heusden Oost Vl 28.4.1832  zij woonden Hoenderstr 66 Wetteren Kinderen 9a Johanna van Dort  geb Terneuzen  4 mei 1880  overl Dordrecht  11 december 1947 tr Dordrecht  31 juli 1901 Jacob Herman Meijers  geb Dordrecht 26 augustus 1871 overl Dordrecht 19 september 1942 9b Adriana van Dort  geb Terneuzen  3 november 1881  overl Rotterdam 29 oktober 1974  tr Rotterdam 1 oktober 1919 Johannes Kooman geb Hansweert5 februari 1883 overl Rotterdam  1 oktober 1962 z.v. Gommert Kooman uit Waarde en Adriana de Vreede             9c Huybrecht van Dort  geb Dordrecht 18 november 1884  stuurman   ongehuwd overl Dordrecht  3 september 1903 Knolhaven 10 aangifte Bernardus Hubertus van Zuilichem 37j bedienaar van begrafenissen en Hendrikus Smits 45j bedienaar 9d Egbertha van Dort   geb Dordrecht  23 september 1887 9e Egbert Jan van Dort  geb Dordrecht  9 oktober 1888  in een schip aan de Mattensteiger Dordrechtoverl  Dordrecht  19 juni 1889 9f Krijn van Dort geb Dordrecht  6 april 1890 in een schip in de Riedijkshaven overl Zutphen  14 mei 1890 9g Eijbert Jan van Dort geb Dordrecht  31 december 1893 res 2e lt, expeditiebureau  overl Scheveningen 17 maart 1965  tr 1e Dordrecht  14 februari 1917 gesch uitgesproken  7 februari 1931 Johanna van der Koogh geb Dordrecht 2 januari 1893  overl Dordrecht  11 december 1972  d.v. Adrianus van der Koogh en Hendrika van Randwijk tr 2e Den Haag  25 februari 1931 gesch uitgespr 4 november 1938 Antonia Panhuijsen  geb Amsterdam 15 november 1894  wed van Nicolaas Edeling ovl Zandvoort 11.5.1921 d.v. Jacobus Panhuijsen en    Wilhelmina Christina Gezina Lauritsen tr 3e Den Haag ca 1950  Maria Geertruida Toetenel geb Den Haag 19 juli 1910 overl   ca 1992 wed van Herman Hindriks, coupeur overl 5.5.1945 Den Haag  Faillissement 12.7.1932 Nw Tilburgse courant: Antonia van Panhuijsen, hsvr van E.J. van Dort den Haag Tomatenstraat 167 en aldaar handelend onder de firma Handelsfirma “Depeh” Rc mr  A.B. Bommezijn cur Mr C Punt    16.2.1933 door het verbindend worden van eenige uitdeelingslijst is het faillissement van A van Dort Panhuijsen te ’s Gravenhage geëindig, curator Mr R. Bergmans 9h  Egbertha van Dort  geb Dordrecht  1 januari 1894     9j Johannes Adrianus van Dort   geb Dordrecht 26 februari 1896 overl Zwollerkerspel 16 juni 1896 10 Jan Adrianus Stellingsma geb Hoorn  11 februari 1859 commissionair overl Rotterdam  19 februari 1922  tr Terneuzen 5 oktober 1882 Catharine Buijze geb Axel  30 januari 1862  dienstmeid   overl/begr Rotterdam   13/17 februari 1934  d.v. Andries Schraver Buijze en Adriana Markusse                  Kinderen             10a levenloos geb Terneuzen 13 december 1883 10b Andries Stellingsma  geb Terneuzen  26 november 1884 sleepboot kapitein  overl Rotterdam 18 juli 1959  tr Rotterdam  23 september 1909  Marie Wilhelmine Biltges geb Münster Westfalen  29 juli 1887  overl Rotterdam 14 december 1966   d.v. Wilhelm Biltges en Franziska Kruse             10c Egbertus Jans Stellingsma   geb Terneuzen  3 augustus 1887 sleepbootkapitein  overl Dordrecht   26 december 1950 begr Dordrecht Essenhof  30 december 1950  graflocatie nn11/030/0330 otr Schiedam  24 december 1912 tr Schiedam 8 januari 1913 Jannigje Gijsberta van Schellebeek geb Nieuwpoort Schiedam  31 december 1885   overl Dordrecht  18 juli 1974  d.v. Johannes van Schellebeek en Gijsje Wansleven,  zij woonden Reeweg Oost 65 Dordrecht, 1947 A.C.W. Staringstr 21 Dordrecht Kadastr leggers 1951 Dordrecht Jannigje Gijsberta van Schellebeek wed Egbertus Jans Stellingsma, winkelier  Rotterdamscheweg 137b Zwijndrecht, eigenaar Soembastraat B1275-1276-1277, van Blanckenburgstraat K6650, Clementstraat K6927  10d Adriana Stellingsma  geb Terneuzen  12 mei 1891   overl 16.2.1886 Middelb Courant  p 2/4 J.A. Stellingsma schrijft in voor fl 1,49 per m3 voor de wal op een openbare aanbesteding door het gemeentebestuur van Hoedekenskerke van 200 m3 onderhoudsgrint (niet gegund, niet laagste bieder) 4.2.1887 Middelb C. p ¾ woensdag werd te Terneuzen in het openbaar geveild een huis en erve waarin koffiehuis met vergunning genaamd de Doelen staande en gelegen bij de Oostbinnensluis te Terneuzen thans in gebruik bij de heer J.A. Stellingsma, verkocht voor fl 2050 aan de heer J.A. van Heteren te Hulst. 8.3.1889 Middelb C p ¾ verkopingen Woensdag werd te Terneuzen ten verzoeke van de heer J.A. van Heteren en ten overstaan van de notaris mr. J.P. Dronkers in het openbaar te koop gepresenteerd een huis met erf nabij de Oostbinnensluis te Terneuzen waarin een herberg met vergunning genaamd de Doelen groot 56 centiare, hiervan werd koop gedaan de heer J.A Stellingsma te Terneuzen voor fl 1000.— 11.5.1898 Delfzijl Alg Dagblad de nieuwe sleepkraan Catharina schipper Stellingsma die 9 dezer van hier langs de Groninger wadden naar Amsterdam vertrok gesleept door de sleepboot Sophie ligt wegens slecht weer in de bocht van Wattum geankerd 25.8.1899 J.A. Stellingsma op de werf van mej de wed A van Duijvendijk te Papendrecht is de kiel gelegd voor de rijnsleepboot ‘Catharina’ voor rekening van J.A. Stellingsma te Rotterdam, machine triple compound met vermogen van 300 iPK 1900 schroefsleepstoomboot Catharina 70 epk gebouwd Papendrecht van 1907 tot 1917 wordt de ‘Catharina’ onder Stellingsma  in meerdere  kranten met scheepsberichten vermeld 1914 J.A. Stellingsma geeft opdracht Fa Boot Scheepswerf ‘de Industrie’ Alphen aan de Rijn voor de bouw van een sleepkraan bouwnr 598 Kadasster dienstjaar 1943 Dordrecht N00625 Oranjestraat handelsvennootschap ondeer de firma huuizenexploitatie Maas en Merwe vennooten Leendert Zegelaar …Dordrecht Egbertus Jans Stellingsma z.b. Dordrecht Pieter Stokrom de Erven….krom 1934 adresboek Dordrecht E.J. Stellingsma comestibles fijne vleeschhouwerij Reeweg 65

68/69 JAN EGBERTS STELLINGSMA geb Rotsterhaule 5 oktober 1776schipper(knecht)ged  S Johannesga  29 november 1776 overl Haskerland   14 januari 1863 87jr  tr Haskerland kerk 24 maart 1799 met attestatie d.d.23.3.1799 naar St Johannesga zie huwelijken Haskerland 1799 JANKE JANS HAGEN  ged Oudehaske  19 februari 1769  overl Haskerland  25 augustus 1853 84 jr d.v.  Jan Alberts Hagen en Neeltje Joekes  op huisnr 108 Als woon- en geboorteplaats wordt S Jansga genoemd, soms S Johannesga en Delfstrahuizen, ook wordt vermeld dat Jan Egberts uit Rotsterhaule komt. Haskerland bestaat uit meerdere dorpen en vlekken, zoals Rotsterhaule, Oude en Nijehaske, S. Johannesga of S Jansga, Rohel en Delfstrahuizen. Jan Egberts wordt genoemd te Oudehaske op een lijst met 82 andere personen: Lijst van personen aan de welke door de commissie op de mei 1839 consent tot wintersbrandjes is verleend in de gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen, jan 1839/1840, zoon Pieter Jans Stellingsma 2 staat ook op deze lijst Bij overlijden Jan Egberts staat: zoon van Egbert Thijs Klomp en Neeltje …… indertijd echtelieden beiden overleden hebbende de aangevers de toenaam der moeder niet kunnen te weten komen”, ze zijn hier w.s. in de war met zijn schoonmoeder Neeltje Joekes Jan nam als enige in heel Nederland de naam Stellingsma aan, waardoor alle Stellingsma’s in Nederland van hem afstammen.
Hij was bij het huwelijk van zoon Egbert Jans langer dan 17 jaren afwezig, zonder dat men wist of hij nog leefde of waar hij verbleef. (bron: akte van kennelijkheid in de huwelijkse bijlagen van zoon Egbert Jans Stellingsma) Hij verdween dus in 1810, toen zoontje Pieter ong een jaar was. Hij was in 1831 wel aanwezig bij het huw van zijn zoon Pieter. Janke gaat  in 1800 van Oudehaske naar Rotsterhaule dr Jochem Kroes: De Gietersen in Friesland blz 233 Jan Egberts x Ou/St J Janke Jans, hij te R’haule, zij te Ou.1800 van Ou naar R’haule1 kind Ou 1809 rolboek arrondissementsrechtbank Heerenveen Dezelfde heer Klager tegen Pieter Prom en Jan Egberts Stellingsma te Oude Haske beklaagde voor diefstal van riet Bij vonnis van 12 april 1842  veroordeeld  1e bij verstek tot gevangenstelling van drie maanden en de 2e tot gevangenstelling van  4 dagen en betaling der kosten Kinderen 1 EGBERT  JANS STELLINGSMA  tr   ADRIANA PRUISEN   34/35 2 Pieter Jans Stellingsma  geb/ged Oude Haske 10/29 oktober 1809 arbeider, polderwerker 1895 overl Haskerland 14 januari 1894 tr Haskerland  17 juli 1831 Tjitske Jans Bijlsma  geb/ged Sloten 21/23 maart 1806 dienstmeid overl Haskerland   31 januari 1887 woonde Harich Grietenij Gaasterland  d.v. Jan Pieters Bijlsma en Janke Hinkes, of Hendriks  21.3.1881 Heerenveen inv 57071 zij verkopen met de broers en zusters van Tjitske een  huisje met erf te Tjalleberd voor fl 245.- getekend Pieter Jans Stellingsma, Jan Piers Bijlsma te  Knijpe, Klaas Piers te Knijpe Janke Piers, Neeltje Piers en Tjitske Piers aan Hendrik Jan  Pijlman te Tjalleberd  Pieter woonde bij huwelijk te Rijs Grietenij Gaasterland  Goessche courant 5.3.1891 p 2/4 betr Pieter Jans Stellingsma 68-69 326 Een der oudste     ingezetenen van Nijehaske, de ongeveer 80jarige Pieter Stellingsma had een vijftig jaren     geleden een broeder, die toen de wijde wereld inging en van wien men sedert nooit meer iets  vernam. Men geloofde dan ook niet anders of de man zou wel lang overleden zijn. Deze  dagen echter vernam iemand van daar op een reis naar België toevallig dat daar een  Stellingsma woonde, een oud man van ver over de 80 jaren. “Kan dat uw broeder ook nog  zijn?” vroeg hij, terugkomende aan den ouden Pieter. ”Dat zal het niet”, meende deze, “die  zal wel al lang dood zijn” “Ik zou er toch eens over schrijven “., raadde de ander aan. Pieter  deed dit en twee broeders vonden elkander, die in geen halve eeuw iets van elkander hadden gehoord. De Belg deed bericht dat hij een zeer avontuurlijk leven had gehad: hij was eerst langen tijd varende geweest, toen in België loodgieter geworden en nu rentenier. Hij was getrouwd en vader van tien kinderen. (dit gaat over Egbert Jans Stellingsma) Kinderen 2a Sipke Pieters Stellingsma   geb Haskerland   1 januari 1831 tweeling met 2b gewettigd bij huwelijk 17.7.1831 polderwerker 1880  overl Notter/Wierden  9 september 1909 tr Haskerland 10 mei 1868  Reinskjen Kiers Nijmeijer  geb Haskerland  12 december 1838     Rensje  overl Haskerland  5 september 1919 d.v. Kier Jans Nijmeyer en Antien Hendriks Oosterhof Kinderena Pieter Stellingsma geb Nijehaske  6 augustus 1868 stoker, polderwerker overl Hengelo 22 maart 1933 tr Ferwerderadeel 4 juni 1898 Jantje Jacobs van der Wal geb Ferwerderadeel  10 oktober 1868 zij woonden in Hengelo  overl Hengelo 12 september 1942 d.v. Jacob Watzes van der Wal en Jeltje  Theunis Norbruis  Kinderen    – Sipke Stellingsma  geb Wierden 27 september 1889  overl Wierden 15 december 1898    – Sipke Stellingsma  geb Wierden 1 oktober 1899  bankwerker  overl Eindhoven  6 juni 1960 tr Hengelo  1 mei 1930 Grietje Prins geb Hengelo  2 januari 1906 fabrieksarbeidster, d.v. Jan Prins schilder en Geertje van Dalfsen   – Jacob Stellingsma  geb Wierden 13 mei 1901 instrumentmaker  overl Eindhoven 17 april 1972 70jr tr Tilleur Luik België  17 februari 1928  Ivonne Sylvie Vanaertenrijck  geb Ougrée Luik België  15 maart 1906 overl Eindhoven  11 augustus 1990 Jacob was protestant maar bij huwelijk  apostolisch, zij vestigden zich vanuit Luik 5.3.1929 te Eindhoven Pioenroosstr 96    – Kier Stellingsma              geb Nijverdal 26 juli 1903    – Jeltje Sellingsma  geb Nijverdal/Hellendoorn     21 oktober 1905 overl Enschede 12 oktober 1994 tr Hengelo 20 maart 1926  Harrie Wilhelm Snellink geb Hengelo 5 september 1903 metaaldraaier overl Enschede  24 maart 1980  crem Usselo            b Kier Stellingsma  geb Haskerland  3 mei 1870 fabrieksarbeider overl Hellendoorn 26 december 1955  tr Wierden 25 februari 1905  Johanna Nijmeijer  geb Wierden  23 november 1870  fabrieksarbeidster 1905  overl Wierden  7 december 1947  d.v. Gerrit Jan Nijmeijer en Berendina Twilhaar Kinderen    – Rensiena Gerritsdiena Stellingsma geb Wierden  21 april 1906 overl Wierden  1 juli 1907 1 jr  – Sipke Stellingsma  geb Notter Wierden  4 december 1908      – Gerrit Jan Stellingsma  geb   ca 1913 overl/begr Hellendoorn10/15 augustus 2002       c Tjitske Stellingsma geb Nijehaske/Haskerland  10 oktober 1873  overl Nijehaske  17 juni 1952  tr Smilde  6 juni 1890  Johannes Radix                    geb Smilde  27 oktober 1864  visser  overl Ooststellingwerf 22 november 1928  z.v. Hermanus Radix en Margaretha Lok tr Assen 29.6.1862 zij woonden 1919  in Appelscha bij overlijden van  moeder       Kinderen     – Margaretha Radix geb Veenhuizen Norg   31 augustus 1890 overl Oosterwolde  26 november 1959 tr Ooststellingwerf  9 augustus 1912  Johannes van der Veen geb Appelscha 11 november 1883 overl Ooststellingwerf           2 april 1972 z.v. Jan Harts van der Veen en Baukje de Klein – Renske Radix geb De Wilp Marum  8 september 1892 Theresia overl Bergheim Nordrhein Westfalen 15 april 1942 13.10 uur in het ziekenhuis van Bergheim in overlijdensacte evangelisch genoemd tr Smilde 10 januari 1908 Wiebe Warring  geb Hoogersmilde 28 augustus 1884 Wilhelm  overl Beekbergen  23 december 1955 landbouwer, z.v. Harm Warring en Juwkje Lubberts de Jong – Sipke Radix  geb Groningen  11 juli  1895  ouders wonende te Smilde overl Ooststellingwerf 20 mei 1915 – Antje Radix geb Vierverlaten Hoogkerk 14 juni 1897  relatie 1e  Thijs Iebeles Merkuur geb Opsterland 19 november 1894 tr 2e Ooststellingwerf  4 mei 1923  Hielke Sloterwijk geb Ooststellingwerf  20 januari  1904 werkman z.v. Freerk Sloterwijk en Hendrikje Posthuma  Kinderen: Hendrikje overl 19 mnd Ooststellingwerf 20.1.1925 30 juni 1919 Antje ingeschr in bev.reg. Smilde, ongehuwd NH ingeschr in dienstbodenregister adres B.60, ze was op 25.6.1919 aangekomen en vertrok op 16.9.1919 naar Ooststellingwerf  Bij aantekening staat de naam H. de Jonge , werkgever 28.4.1920 geboren een levenloos kind vader Thijs Merkuur 9.7.1920 wordt een Antje Radix uit Appelscha ingeschreven in de rolboeken van de arrondisements rechtbank van Heerenveen, bron: allefriezen, rol van strafzaken, Arrondissementsrechtbank Heerenveen, inventarisnr 121, aktenummer 222  Ze wordt beschuldigd van “art.15, Wetboek van Strafrecht: begraven van een lijk om de geboorte te verhullen”. Als bewijsstuk werd er een cape opgevoerd Uitspraak: 2 maanden gevangenisstraf. Akte van legitimatie bij K.B. d.d. 18 mei 1929 van een dochter genaamd “Antje”, geboren d.d. 29 september 1921 in de gemeente Ooststellingwerf 5.3.1920 en 8.7.1939 Hielke in rolboek strafzaken rechtbank Leeuwarden 18-2-108-398 en 121-80 – Hermanus Radix geb Bovensmilde   2 augustus 1899 aan boord in de Hoogeveense vaart Bovensmilde overl Gorredijk  15 november 1975 begr Lippenhuizen  tr Smilde  1 juli 1921 Jacoba Alijda Blomsma  geb Kloosterveen  30 oktober 1898 overl Heerlen 8 maart 1959 – Kierstina Radix geb Ooststellingwerf 13 juli 1901  overl Smilde 2 juni 1906 -Janke Radix geb Smilde 14 april 1903geb aan scheepboord liggende in de hoofdvaart Smilde overl Den Haag 26 juni 1941 tr Hellendoorn 21 januari 1928  Willem Hendrik Gerrit Ponsteen  tuinman  geb Esschendorf Rheine Arnt Dld 21 april 1905 overl  2 november 1965  mei 1943 W. Ponsteen  vertrekt Middenstr 5 Assen naar Ooststellingwerf        d Anne Stellingsma  geb Zwartsluis november 1876 overl Groningen 9 februari 1878 15 mnd       e Antje Stellingsma   geb Tolbert/Leek 21 maart 1880 ouders verbleven aan scheepsboord te Haskerland  overl Hengelo 31 maart 1941 tr Hellendoorn  11 november 1903 Geert Meijer geb Schoterland  19 maart 1880              gemeentearbeider overl Hengelo 19 april 1956  z.v. Haye Meijer en Hermina de Hoop f Janke Stellingsma geb Wonseradeel  13 september 1882 overl Hellendoorn  17 april 1953  tr Wierden  12 juni 1909  Gerrit Jan Mensink geb Hellendoorn  24 april 1882  overl Hellendoorn  28 oktober 1951  2b Jan Pieters Stellingsma geb  Haskerland Oude Haske 1 januari 1831  tweeling  overl Kollum 1 januari 1917 tr Haskerland 19 mei 1867 Geeske Johannesdr Blinksma  geb Haskerland 14 december 1834 overl Haskerland 18 januari 1894 d.v. Johannes Heddes Blinksma en Adriaantje Rinzes Bakker bij geboorte Jan Pieters: aangever erkent vader te zijn, kind erkend en gewettigd bij huwelijk 17.7.1831 woonde in Kollum 1909, 1910, 1911, 1912 Kinderen a Tjitske Stellingsma  geb Haskerland Nijehaske 29 maart 1868 overl Den Haag 4 november 1935 tr Haskerland 24 juli 1902 Johann Diederich Matthaei geb Leeuwarden 9 januari 1872  handelsreiziger, 1930 grossier in borstelwerk, gaan 1913 naar Den Haag Charlotte de  Bourbonstr 202,  z.v. Friederich Wilhelm  August Mathaei en  Ybeltje Kruger not J.H. Berghuis akte 13.2.1911 Johann  heeft een schuld van fl 1400  aan Vroukje  Westra te Leeuwarden  not A. Ottema akte 14.2.1913  verkoopt liggend vastgoed burgerhuis fl 2462 aan  Sybren J. Vellenga  not  A. Andringa 18.2.1899 schuldeiser van fl 12530 van fa R, Vermeulen b levenloos geb Haskerland  16 februari  1869 c Adriana Stellingsma   geb Haskerland Nije Haske   28 april 1871 dienstbode, gaat in 1912 naar Amsterdam, woont  21.4.1922-1923 in Kollum bij zus  Pietertje d komende van Zeist en vertrekt naar Gorinchem, in 1939 geregistreerd in  Den Haag d Pietertje Stellingsma   geb Haskerland  9 februari 1874  overl Kollum  16 februari 1955 tr Haskerland   8 augustus 1895 Johannes Stellingsma geb Oudehaske  25 augustus1859  overl Kollum 17 juli 1922 zie 3c-a  Johannes woonde Amsterdam Kapelsteeg 9 bev reg 1874-1893  juni 1895 benoemd tot veldwachter der gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland, gepasporteerd onderofficier artillerie KNIL, te Nijehaske, ontslag per 16.7.1918, hij verkoopt in 1905 huis en erf fl 1325.— te Burum aan Jentje Bonnavente te Burum, Leeuw. Courant  Kinderen – Jan geb Burum 2.6.1896, overl Burum 13.11.1906 Burum 10jr e Hendrik Stellingsma  geb Haskerland 7 maart 1880  zijn ouders woonden toen in Nijehaske 2c Janke Pietersd Stellingsma   geb Hemelumer Oldeferd  24 december 1832 overl Haskerland 26 december 1893    Kinderen     a Johannes Stellingsma  geb Haskerland  25 augustus 1859  overl Kollummerland  17 juli 1922  tr Haskerland  8 augustus 1895              Pietertje Stellingsma   zie hierboven 3b – d Johannes Stellingsma: 20.5.1904 inv 135031 Warga not A Grebbe Idaarderadeel obligatoir Johannes Stellingsma gem veldwachter te Burum schuldenaar Dirk ter Haar notaris te Kollum schuldeiser  1905 Kollum Johannes Stellingsma notaris ter Haar verkoop van huis met erf fl 1325 te Burum aan Jentje Vouman te Burum    b Hendrik Stellingsma  geb Haskerland 6 april  1870 overl Joure  7 april 1955 tr Haskerland  16 mei 1895 Trijntje Hoekstra  geb Haskerland  27 oktober 1869 overl Joure   14 december 1955 d.v. Harmen Klazes Hoekstra en Maria Nijmeyer 2d Egbertje Stellingsma  geb Hemelumer Oldeferd 6 augustus 1835 Egberdtje  overl Haskerland  14 december 1922  tr Haskerland 3 juli 1864  Jan Jacobs Dijksma                       geb Oudehaske 27 maart 1830  overl Haskerland  29 juli 1916  z.v. Jacob Jans Dijksma en Aaltje Bouwes Dijkstra Kinderen   a Jacob Dijksma  geb Haskerland  3 juni 1865 overl Doniawerstal 11 juli 1939 tr Doniawerstal 25 mei 1899  Rinske Hoekstra geb S Nicolaasga 28 september 1874 overl Leeuwarden  21 juni 1924      Kinderen:   Jan geb Doniawerstal  17 februari 1900      b Tjitske Dijksma geb Haskerland 16 april 1868 overl Oegstgeest  1 januari 1940  c Aaltje Dijksma geb Weststellingwerf  9 juli 1870  haar ouders woonden toen in Sonnega  overl Oegstgeest 1 oktober 1940 tr Haskerland  19 september 1895 Sibelius Nicolaas Waringa geb Leeuwarden   26 november 1871 overl Oegstgeest 10 januari 1949 d Pieter Dijksma  geb Weststellingwerf 4 oktober 1873 overl Gorinchem  10 mei 1961 tr Gorinchem 29 november 1900  Dirkje Jacoba de Groot   geb Gorinchem  18 december 1878overl Gorinchem  18 februari 1937   2e Hendrikje Pieters Stellingsma  geb Haskerland  9 juli 1841 overl Haskerland  2 augustus 1870 natuurlijk kind van ?? Burke      a Wessel Stellingsma  geb Haskerland 13 juli 1870 overl Haskerland 22 juni 1870 9 dgn   2f Pier Pieters Stellingsma geb Haskerland 4 februari 1847 arbeider, koster van de NH kerk overl Rotsterhaule 14 maart 1943 tr Haskerland 30 juli 1871 Klaaske Tjeerds Sloothaak geb Rotsterhaule 20 november 1841 overl Schoterland  12 juli 1915 d.v. Tjeerd Alberts Sloothaak en Aaltje Smit Kinderen      a Hendrikje Piers Stellingsma   geb Schoterland 2 augustus 1871  kind geboren te Rotsterhaule overl Rotserhaule 5 februari 1953 81jr  tr Schoterland  13 september 1894   Klaas Koops Bos  geb Rosterhaule  24 september 1869 overl S Johannesga  21 juli 1951 rechterlijkarchief Friesland 3.11.1868 ‘Wessel Boltje, Arent Raadsveld en Pier Pieters Stellingsma beklaagden mishandeling van de beiden eersten door het moedwillig aangrijpen en de derde mishandeling door het moedwillig toebrengen van kwetsuren enz het opzettelijk toebrengen van schade aan eens anders roerende goederen bij vonnissen van 3 november de beide eersten veroordeeld tot correctionele gevangenzetting van 8 dagen en in de kosten met vrijspraak van de derde (P. Stellingsma) beklaagde de kosten te zijner aanzien gevallen te dragen door de Staat’ Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant 15-09-1937 90-jarige koster verlaat den dienst. St Johannesga 13  Sept. Zondagmorgen  was ’t de laatste maal dat P. Stellingsma zijn dienst als koster bij de Ned. Herv. gem. alhier  vervulde. Gedurende meer dan twintig jaren heeft de nu 90-jarige oude baas de deuren van het kerkgebouw voor de kerkgangers geopend. Aan het einde van den dienst werd Stellingsma toegesproken door voorganger, den heer Bosma, en zong de gemeente hem toe.

70/71 LEENDERT PRUIJSSEN  ged Waspik 16 maart 1788 bouwman, Pruijsers of Pruijzers get Lena van Os vrouw van Hendrik vaan der Rijken overl Waspik 24 september 1847 aangifte Johannes Timmermans 35 j Waspik linnenwever Cornelis van Selst  24 j Waspik schoenmaker tr Waspik 8 mei 1819 get Adriaan de Zeeuw  55 Waspik bouwman Pieter Pruijsers 40 Waspik bouwman Andries Bogers 63 Waspik kuiper Roembout Roembouts  53 Waspik particulier ELISABETH POLS  geb/ged Waspik 18/21 oktober 1798 getuige bij doop Elisabeth Pols geboren Lips 284/285 overl Waspik 9 april 1865 aang Quirinus de Vos schoenmaker  48j Waspik Elisabeth Pols is de oudste zuster van Allegonda Anna, de eerste vrouw van E.J. Stellingsma en de moeder van de 2e vrouw van E.J. Stellingsma 34/35 Elisabeth had van nov 1864  tot mei 1865 kostganger Johanna van Baalen uit Zaandam in huis deze vertrok naar Geertruidenberg Elisabeth woonde bij haar zoon Johannes, zijn vrouw en kinderen in huis Kinderen 1 ADRIANA PRUIJSSEN  tr EGBERT JANS STELLINGSMA 34/35 2 Johannes Pruijsen  geb Waspik 24 maart 1824  landbouwer  overl Waspik 16 februari 1893tr Almkerk Uitwijk 23 mei 1863  Anna van Gils  geb Giessen-Nieuwk  25 juni 1836overl Waspik 1 februari 1914  d.v. Teunis Cornelisz van Gils geb Giessen Nieuwkerk 22.10,1808 en Johanna Rombout  geb 25.3.1809 Almkerk, Anna komt 23.3.1863 uit Almkerk naar Waspik Kinderen            2a Teuntje Pruijsen  geb Waspik  11 februari 1864 Antonia  overl Tilburg 21 augustus 1929  tr Waspik  5 augustus 1890 Antonius Kuijsters   geb Waspik  20 december 1857 timmerman  overl Tilburg  26 juli 1931  z.v. Josephus Kuijsters en Maria van de Westen  Het gezin Kuijsters  is vanuit Waspik via de Ploegstraat in Breda naar Tilburg verhuisd.  Jan was de enige die naar de Volt wilde om daar te werken en bleef in Tilburg mandenmaker. De andere broers en zussen gingen allemaal werken bij de Volt in de Voltstraat te Tilburg. Een zus van Jan, die ook bij de Volt werkte, is overleden aan nekkramp. 2b Leendert Pruijssen geb Waspik  22 mei 1865 overl Waspik  21 juni 1948 2c Elisabeth Wouterina Pruijssen  geb Waspik 10 december 1866 overl Waspik 7 november 1943 2d Adrianus Pruijssen geb Waspik 24 oktober 1868 overl Waspik  2 augustus 1876 2e Jan Wouter Pruijssen  geb Waspik  19 januari 1871 overl Waspik 17 juli 1872  extract van overlijden gemeente Almkerk 2f Wouter Cornelis Pruijssen  geb Waspik  19 januari 1871overl Almkerk17 juli 1872 2g Wouter Cornelis Pruijsen geb Waspik 19 november 1874   arbeider overl Waspik 9 februari 1963 tr Waspik 18 mei 1898 Elisa Hamel  geb Waspik  9 september 1861 overl Waspik  8 januari 1938   d.v. Antonie Hamel en Jenneke Montrooy 3 Jan Pruijsen geb Waspik  8 april 1825  bouwknecht  overl Waspik  24 juni 1891 tr Capelle 23 april 1847Jacomijna Wagenmakers  geb Capelle  8 januari 1812  dienstmeid overl Waspik  8 juli 1888  d.v. Pieter Wagenmakers en Adriana de Bruyn Kinderen 3a Leendert Pruijsen  geb Waspik 8 juni 1847 overl Waspik 15 maart 1924  tr Raamsdonk  18 mei 1872 24 jr  Maaike Johanna van Dongen gb Raamsdonk  19 mei 1848 overl Dordrecht  3 mei 1926  d.v. David Anthonie van Dongen en Anna Cornelia Visser             3b Adriana Pruijsen geb Waspik  8 november 1848 overl Waspik  20 maert 1852 aangever Paulus Bruijnenbaard 30j dagloner Waspik 3c Elisabeth Pruijsen  geb Waspik  1 februari 1851 overl Waspik 19 mei 1898 tr Waspik  20 november 1869  Adriaan van de Broek  geb Waspik  17 februari 1843  z.v. Cornelis van de Broek en Laudaria Ruijtenberg           3d Pieter Pruijsen  geb Waspik  6 augustus 1854 overl Wasoik 6 april 1945 tr Waspik  27 april 1883 Clasina Schouten geb Waspik 1 juli 1855 overl Waspik 25 april 1927 d.v. Wouter Schouten en Maria Boeser 4 Pieter Pruijssen geb Raamsdonk  12 december 1828 landbouwer overl Raamsdonk  2 februari 1896 tr 1e Raamsdonk  3 maart 1854  Maria Paquij/Paquy  geb Raamsdonk 10 januari 1823  overl Raamsdonk  6 november 1865 d.v. Gerrit Paquij en Maria van Loon  tr 2e Meeuwen  3 juni 1869 Johanna Burghout  geb Meeuwen, Hill en Babiloniënbroek 2 augustus 1834 overl Raamsdonk 24 september 1894  d.v. Bastiaan Burghout en Anna van der Mooren Kinderen 1e             4a Leendert Johannes Pruijsen  geb Raamsdonk   28 april 1855 tr 32jr  overl Raamsdonkveer 23 februari 1900 tr Raamsdonk  10 november 1887 Wilhelmina van Achterberg  geb Sprang Capelle 26 oktober 1857 tr 30jroverl Raamsdonk  22 februari 1938 d.v. Gerardus Nicolaas van Achterberg en Sara Varossieau            4b NN  geb/ovrl Raamsdonk 24 januari 1857  4c Maria Geertruij Pruijsen geb Raamsdonk 9 juli 1858 overl Raamsdonk 17 oktober 1865 4d Gerrit Eliza Pruijsen geb Raamsdonk  6 april 1861overl Raamsdonk  6 juli 1861 4e Gerrit Eliza Pruijssen  geb Raamsdonk  23 april 1862 koetsier overl Amsterdam 27 maart 1943  tr 1e Waspik 3 november 1898  Teuna Wagemakers  geb VrijhoeveCapelle 18 december 1865 overl Amsterdam         23 oktober 1913   d.v. Arie Wagemakers en Teuntje van Campen tr Amsterdam  13 april 1921 Huiberdina de Rooij  geb Loon op Zand 24 mei 1870 wed van Cornelis Zwart overl Amsterdam 28 april 1955 4f Marinus Pieter Pruijsen  geb Raamsdonk  6 november 1865 overl Waspik  1 april 1866 5 Allegonda Pruijssen  geb/d Waspik 20/23 mei 1830 NG overl Waspik 19 februari 1836 6 Cornelis Pruijsen geb Waspik  10 februari 1833  overl  Den Bosch  7 november 1888  tr Beek 13 oktober 1864 Johanna Hubertina Habets  geb Beek    17 februari 1843 overl Rotterdam  25 februari 1926  83jr Johanna Hubertina Habets  tr 2e  Den Bosch 11 september 1889 Wilhelmus Johannes Michael Oosterhout geb Den Bosch 11.9.1889  d.v. Lambertus Habets 1808-1891 tr Beek 1830 Margaretha Sebille Sijben Den Bosch 1807- 1867  Lambertus Habets z.v. Mathias Habets 1774-1831 tr Beek 1801 Anna Maria van Ormelingen  1772-1818 Matthias z.v. Hendrik Habets 1731-1775 tr Hulsberg 1768 Helen Tullenaers 1740 Hendrik Habets, ook wel ‘Smeets Heyntje’, voerman in Aelbeek, was bokkenrijder en is  hiervoor gefolterd en in 1775 aan de galg gehangen             Kinderen onbek rel             6a Lambert Pruijsen  geb Beek 8 oktober 1862 overl Eindhoven 29 november 1950 tr ’s Hertogenbosch  7 december 1887 Maria Sophia Janssen  geb Heerewaarden  22 maart 1865 overl Geldrop 2 september 1941  Lambert verkocht sterke drank in het klein 1e Korenstr 285 Den Bosch   6b Leendert Bartholomeus Pruijsen  geb Maastricht 29 juni 1865 overl Rotterdam  11 april 1915 6c Elisabeth Sibilla Pruijsen  geb Den Bosch  28 februari 1867  overl Den Bosch  31 juli 1921 6d Johanna Catharina Pruijsen geb Den Bosch 14 oktober 1868 overl  Poortugaal 9 februari 1928 6e Maria Philomina Pruijsen  geb Den Bosch  15 april 1869 overl Den Bosch  30 april 1880 6f Maria Catharina Pruijsen   geb Den Bosch  23 december 1870  overl Rotterdam  27 oktober 1947 6g Cornelis Pruiijsen  geb Den Bosch 13 januari 1874 overl  Rotterdam  16 februari 1934 6h Philomena Pruijsen  geb Den Bosch 14 juli 1880 overl  Den Bosch  15 juli 1880 6i Martinus Pruijsen  geb Den Bosch  30 september 1881 overl Den Bosch 2 februari 1882 6j Cornelia Maria Pruijsen geb Den Bosch 21 september1883 overl Rotterdam 29 juni 1961 6k Wilhelmus Pruijsen  geb Den Bosch  26 augustus 1889

136/137 EGBERT JANS THIJS (KLOMP) ged Giethoorn 16 augustus 1750 noemt zich Woudstra arbeider overl Schoterland  19 januari 1829 80 jr turfmaker was wedn bij zijn overlijden tr bevestiging Schoterland 26 november 1775 HARMKE EELKES (WOUDSTRA) ged Grootegast maart 1760 Harmentje Hylkes, Hielkes uit Rohel ged S Johannesga  13 mei 1781 overl voor 1813  zie notaris  Kool van Heerens  huw toest nr 7 Eelke lidmatenboek 1781 belijdenis S Johannesga 11 mei 1781 DTB206 bij overlijden van Jan Stellingsma wordt vermeld dat Egbert Thijs Klomp was getrouwd met   Neeltje …….,  inder tijd egtelieden beide overleden hebbende de aangevers de toenaam der moeder niet kunnen te weten komen”, w.s. is hier een vergissing in de voornaam in het spel bij de aangevers ook m.b.t. de voornaam van Janke Jans’ moeder, die Neeltje Joekes heette, dus zijn schoonmoeder.. Egbert Jans Thijs te Rotsterhaule verkoopt vaartuig “Sompe” koopsom fl 210.—aan Hilbert Geerts ten Hoeve te Sintjohannesga  Tresoar 26.55003, 25 april 1812 bij notaris Kool van Heerens Heerenveen dr Jochem Kroes De Gietersen in Friesland blz 217 Egbert Jans Thijs zoon van Jan Egberts en Aaltje Hendriks woont 1785 te R’Haule 13, 1790 van R’Haule  naar Uiterwellinga 1795 te R’Haule 3 (met 7 koeien) 1800 te R’Haule 1, gealimenteerd (ondersteund) Kinderen 1 JAN EGBERTS (STELLINGSMA)      tr  JANKE JANS HAGEN  68/69 2 Albert Egberts    geb S Johannesga 17 maart 1778 ged S Johannesga   5 april 1778 3 Bontje  Egberts Woudstra geb Oldelamer/Oldetrijne  2 april 1780  overl Lemsterland  3 december 1858 78 jr tr 1e Schoterland  1 januari 1802 Theunis Jans  Slootheer   geb Giethoorn 1770 turfmaker  overl Lemsterland  17 oktober 1825  54jr z.v. Jan Theunis en Femme Gerrits Theunis Jans woonde in 1811 (naamgeving) in St Johannesga tr 2e Lemsterland 29 maart 1835 Gerrit Wolters Wever, wedn  geb/d Lemsterland  11/27 augustus 1780 turfmaker woonde Echten overl Lemsterland 24 mei 1862 wed van Annigjen Hermens Oort 1777-1825 z.v. Wouter Beernts Weewer en Aaltje Roelofs Krol uit  Oudehaske moeder van Bontje wordt bij haar huwelijk Harmke Hylkes en bij haar geboorte Hielkes   genoemd, bij  2e huw woonde Bontje in Echten 4 Eelke Egberts  geb Rotsterhaule  18 april 1783 ged S Johannesga  20 april 1783 5 Eelse Egberts geb Rotsterhaule   25 maart 1785 6 Aaltje Egberts Thijs  geb/d S Johannesga Rohel  25 maart/10 april 1785 overl Schoterland 10 september 1857 tr Schoterland kerk als wed 1 januari 1810 Franke Cornelis Smit geb/d S Johannesga 21/23 september 1787 mr grofsmid  overl Schoterland  8 juli 1848  z.v. Cornelis Boeles Smit en Aaltje Frankes 7 Trijntje Egberts (Thijs) Woudstra geb Rotsterhaule 1 april 1787 ged S Johannesga 8 april 1787 overl Schoterland  9 juni 1860 tr mairie S Johannesga  5 september 1812 Wieger Harmens ten Hoeve geb Rottum  26 november 1784 kastelein, winkelier, turfmaker             ged Oudeschoot 10 april 1785  overl AEngwierden  14 november 1857 z.v. Harmen Hilberts ten Hoeve, veenbaas geb Oudehaske 20.5.1756 overl Rottum 26.5.1847 tr 1e S Johannesga 3.12.1780 Aaltje Wiegers Klaren bij huw afkomstig S Johannesga ged Giethoorn   1.5.1753,  tr 2e Fokje Hendriks 8 Eelke Egberts Thijs Woudstra geb Rotsterhaule 16 april 1789 turfmaker ged S Johannesga  19 april 1789 overl S Johannesga  14 augustus 1823 31 jr tr S Johannesga mairie 15 december 1813 huw toestemming notaris Wesselius Balster Kool van Heerens Heerenveen 055034 akte 1.11.1813  Aaltje Thijsses Klomp(enmaker) geb Luinjeberd AEngwirden  30 november 1793  (tr 19 jr) dienstmaagd ged Tjalleberd  22 december 1793 overl Schoterland 30 januari 1840 45 jr d.v. Thijs Jans Klomp veenbaas Giethoorn Rotsterhaule geb Noordwolde 6.10.1764 overl Rohel 31.12.1829 en tr 1e 1788 Annigjen Jochums Knobbe  geb Giethoorn 20.5.1766 overl na maart 1814  Aaltje tr 2e Schoterland 20.5.1838 Willem Heeres Postma 41 jr slager, geb S Johannesga 1797 overl 75 jr 6.5.1872  Memorie van successie Heerenveen: bij overlijden is Aaltje moeder van de minderjarige Harmke, Thijs en Aaltje Eelkes Woudstra, voogd is Pieter Cornelis de Wolf veenbaas S Johannesga , toeziend voogd is Franke Cornelis Smid, grofsmid S. Johannesga, er behoorde geen onroerend goed  tot haar nalatenschap Thijs Jans Klompemaker tr 2e 1811 Tijsje Jacobs Kooiker woont 1790 van S Jansga naar Luinjeberd,  1799 Rohel 1805 Rotsterhaule 9 Aldert Egberts  geb Oppenhuizen 30 augustus 1791 ged Uiterwllinga  11 september 1791 Wymbritseradeel 10 Hendrik Egberts Woudstra  geb Oppenhuizen  1 februari 1794 schipper NH  ged Uiterwellinga   23 februari 1794  overl Amsterdam  18 november 1831 tr Opsterland 1 maart 1817 Akke Sjoerd Ponne geb Lippenhuizen 6 november 1789 Aukjen, Aaltje overl Lemmer 20 juli 1868 d.v. Sjoerd Gerrits Ponne en Neeltje Lieuwes bezat de tjalk “Jonge Neeltje” gebouwd bij Gerben Ebes Blauw te Kortezwaag (hout, gezinkt) 11 Thijs Aldert Egberts  geb Rotsterhaule  1793 schipper “Thijs Aldert Egberts schippersknecht te Rotsterhaule z.v. Egbert Jan Thijs loteling lichting 1813 mairie S Johannesga nummerwisselaar voor Meeuwes Eitjes Hoekstra 1793 te Oudeschoot,  krijgsmachtdeel onbekend (Tresoar 26/55004261)”  “1813 Heerenveen notaris Kool Heerens acte van plaatsverwisseling Aldert Egberts Thijs te Rotsterhaule geb 1793 loteling lichting 1811 ontslagen januari 1813” Eelke, Trijntje en Hendrik noemen zich Woudstra, zij heetten eerder Thijs., Jan Egberts noemt zich Stellingsma De naamsaanname is het gevolg van de invoering van de Burgerlijke Stand in de Napoleontische tijd. Een ieder moest hierbij verplicht een achternaam hebben. 1811 turfmaker = turfgraver gaf leiding aan een aantal veenarbeiders Egbert Jans heet bij huwelijk Eelke en Trijntje:  Egbert Jans Thijs, bij huwelijk Hendrik en Bontje: Egbert Jans Woudstra, bij geboorte Jan, Eelke en Trijntje: Egbert Jans, bij overlijden Jan: Egbert Thijs Klomp

138/139 JAN ALBERTS HAGEN geb Haskerhorne 22 juni 1727 schipper overl Oude Haske 4 januari 1815 wedn aangegeven mairie Haske 6 januari 1815 tr Nijehaske 24 april 1768 NEELTJE JOEKES geb Schans overl  voor 1815 Jan Alberts  is lidmaat Nijehaske 17.2.1775 Kinderen 1 JANKE JANS HAGEN   tr  JAN EGBERTS STELLINGSMA   68/69 2 Ybeltje Jans Hagen   ged  Haskerland  17 maart 1771 3 Ybeltje Jans Hagen ged Harkstede doopreg  12 september 1773 Iebeltje, NH overl Hemelumer Oldeferd    21 augustus 1853 tr Oudehaske/ Haskerhorne 14 mei 1797 Hendrik Cornelis Schokker geb/ged Oudehaske 5/13 december 1767 arbeider turfmaker overl  Hemelumer Oldeferd  8 december 1857 z.v. Cornelis Hendriks Schokker en Jeltje Berends Weever Kinderen 3a Cornelis Hendriks  geb/ged Rotsterhaule 7/26 december 1799 zeeman overl Harlingen 21 april 1849 49jr  overleden aan boord van een schip in de haven van Harlingen tr 1e Hemelumer Oldeferd     1 maart 1830  Margjen Gerrits Mink dienstmeid geb S Johannesga  12/15 december 1799 overl Wymbritseradeel 26 december 1837 36jr in het kraambed, het kind kwam levenloos ter wereld  d.v. Gerit Klazes Mink en Sijtje Klazes Bakker  tr 2e Hemelumer Oldeferd     20 december 1838  Minke Hendriks Stins of Stend  (Mijns Hendriks Hind)  geb/ged Hindelopen 8/23 november 1806 overl Hindelopen 26 december 1861 d.v. Hendrik Jans Stend en ? Sipkes 3b Jan Hendriks Haga Schokker   schipper geb/ged  S Johannesga 13/28 augustus 1803 overl Grauw  13 april 1876 tr Hemelumer Oldeferd         4 augustus 1830 Grietje Gerrits Duiker naaister geb Oudega 22 maart 1811 ged Oudega 7 april 1811 overl Grauw 6 september 1859 3c Grietje Hendriks geb/ged S Johannesga  3/20 april 1806 overl Hemelumer Oldeferd 14 augustus 1831 25jr  woonde in Nijega  tr Hemelumer Oldeferd  24 december 1823  Tjemme Jarigs van Dam  arbeider geb Koudum  7 maart 1797 overl Hemelumer Oldeferd 27 januari 1873 75jr   z.v. Jarig Tjemmes en Rieme Hanzes, Tjemme tr 2e Jacobjen Louws Baaima 3d Albert Schokker geb S Johannesga  17 september 1808  ged S Johannesga 2 oktober 1808 overl S Johannesga  6 juli 1813 3e Neeltje   geb/ged S Johannesga  10/29 september 1811 overl S Johannesga 7 juli 1813 3f Neeltje Schokker    geb S Johannesga  juli 1813 overl Nijega  19 april 1859 tr 1e Hemelumer Oldeferd 7 juni 1840 9.6. 1854, insch datum akte vonnis rechtbank in Sneek 15.2.1854 ontbinden van huwelijk echtscheiding zulks op grond van overspel door de gedaagden Neeltje Hagen en Rinke Feenstra   Jan Annes Bremer geb Oude Mirdum  27 juli 1814 boerenknecht overl Balk 10 januari 1898  z.v. Anne Jans Bremer en Hiltje Jans van Dijk, Jan Annes hertr 1.7.1854 Wilmke               Kamminga relatie 2e ongehuwd  Rinke Eelkes Feenstra arbeider geb Follega 15 november 1809 overl Oosterzee  21 juni 1861 z.v. Hielke Nuttet en Wietske Klazes 3g Janke  geb Schoterland 23 september 1818 overl Haskerland 11 april 1896 77jr wed tr Hemelumer Oldeferd  12 februari 1847 Ate Aukes Vogelvanger geb Joure  14 april 1809 overl Haskerland  25 december 1861 53jr  z.v. Auke Gaukes en Akke Sipkes Swart 4 Albert Jans Hagen  ged Harkstede Gr 28 juli 1776 doopregister NH schipper overl Sloten  27 november 1844 tr Sloten  5 augustus 1810   Trijntje Wiebrens van der Vaart geb Langweer 6 augustus 1782 ged Langweer  8 september 1782 overl Sloten 8 maart 1858   d.v. Wybren Pieters van der Vaart en Feikjen Nannes de Boer Koopmans

140/141 JOHANNES PRUYSSEN  ged Sprang  21 december 1760 Jan Pruyssers/Pruijsen  overl 4 januari 1809 woonde ’s Grevelduin Capelle otr Capelle 17 maart 1786 tr Capelle 2 april 1786 pro deo ADRIANA VAN OS  ged Groot Waspik 23 november 1753 get Anna Schep de vrouw van Jan van Pas en Anna Konings weduwe van Adriaen Schep overl Waspik 9 oktober 1839aang Jan Anthonie Timmermans 62jr Waspik bouwman d.v. Leendert Jansz van Os en Lijsbeth Schep Adriana was tweeling met Helena zie 282/283 RA Groot Waspik RA 68 Fol001r transport 11.22.1792 1e comparant Casper Schuller ea 2e comparant Jan Pruijsen x Adriaena van Os Goederen 2/3 huis gelegen te Boven aan Vroukensvaart ƒ 800 Groot Waspik Belend Oost Jan J. Boeser West Cornelis van Dusseldorp Noord Peter Boeser Zuid kinderen Adriaan Cornelis de Seeuw Bijz Casper Schuller x Johanna van Os (Terheijde), hendrik van der Heijst x Helena van Os. Kinderen Elisabeth Schep en Leendert van Os. Kinderen 1 Cornelis Pruijsers ged Waspik  24 december 1786 begr Waspik 23 april 1787 2 LEENDERT PRUIJSSEN   tr  ELISABETH POLS   70/71 3 Cornelia Pruijssers geb Waspik 28 november 1790 overl Sprang  17 februari 1868 tr Waspik 2 februari 1814 Jacobus Denisse van der Schans bouwman  geb Capelle  27 juli 1788 overl  Sprang Capelle  20 februari 1871 woonde Loon op Zand z.v. Denis van der Schans bouwman en Wouterina Ophorst  in bev register is geb datum van Cornelia geb Sprang 16/11/1791 en in de trouwakte is vermeld geb 28.11.1798             Kinderen   2a Adriana Wouterina van der Schans  geb Waspik 18 december 1814  overl Sprang`9 augustus 1891 tr Sprang  22 april 1841 Stephanus Timmermans geb  Sprang 7 mei 1796 overl Sprang Capelle  29 mei 1860 2b Johannes van der Schans geb Sprang 27 december 1816 overl Sprang Capelle  9 juni 1897 tr 1e Sprang  18 april 1845 Fransyna Adriana Bogers  Francijne  geb Sprang 9 juli 1822 overl Sprang Capelle 10 september  1859   tr 2e Sprang Capelle  27 december 1862               Johanna Margrita van Heurten   geb Sprang  13 juli 1827  overl Sprang Capelle  8 januari 1884            2c Adriana van der Schans geb Sprang  12 oktober 1820 overl Sprang Capelle 15 december 1832 2d Janneke van der Schans geb Sprang  11 mei 1826 overl Waalwijk 18 juni 1873 tr Sprang 3 mei 1849  Willem de Poorter   geb Meeuwen  19 november 1816 overl Haarlemmermeer 26 februari 1884  wed van Adriana Hagoort   2e Denis van der Schans geb Sprang 27 augustus 1831 overl Sprang Capelle 19 maart 1864 2f Adrianus van der Schans  geb Sprang  16 januari 1835 overl Nijmegen  4 juni 1911 tr Sprang Capelle19 mei 1866  Huibertje de Bruijn  geb Heusden   1 april 1819 overl Nijmegen  Hatert  23 maart 1892  d.v. Nicolaas de Bruin en Janneke Verdoorn 3 Johannes Pruijsers geb/d Waspik 5/8 september 1793  overl ’s Grevelduin Capelle 16 februari 1868 get Johanna van Os tr Capelle 3 februari 1814 Johanna Vos  geb Capelle  11 november 1787  overl Sprang Capelle 12 februari 1853 d.v. Arie Vos en Dirske Dekkers 3a Johannes Pruijsers geb Capelle 9 mei 1815 overl Sprang Capelle  15 juni 1877 tr Capelle28 april 1843 Maria de Bie geb Sprang  22 juni 1824 overl Sprang Capelle 21 december 1877 d.v.  Hendrik de Bie en Maria Hoefnagels 3b Arie Pruijsers geb Capelle 5 februari 1817 overl Dussen 11 januari 1876 tr 1e Dussen 18 november 1847 Pieternella de Rooij geb Dussen 15 januari 1809 overl Dussen                          24 december 1871 d.v. Bastiaan Bastiaans de Rooij en Hendrina de Gast tr 2e Brakel  21 november 1872Johanna Catharina Monhemius  geb Brakel 20 oktober 1848 overl Kesteren  23 augustus 1920 71jr  d.v. Stephanus Franciscus Monhemius en Louise Henriette Antoinette van Leeuwen  zij tr 2e Gerhard van Dronkelaar tr 3e Hendrik Vergunst Bossche  krant 30.4.1857 Ged Staten van N Brabant  …- gelet op het proces verbaal van de keuring …Arie Pruijssers uit Dussen voor het hem aangeboden hengstpaard zijnde donker bruin hoog 1.56 el en oud 3 jaren een premier  fl 300.-  is toegewezen, uitslag  van keuring moet worden  bekendgemaakt aan de gemeentebesturen…etc 3c Adrianus geb Capelle  8 november 1818 Adriaan overl ‘s Grevelduin Capelle 9 april 1850 3d Dirkje geb Capelle 1 maart 1821 overl Capelle 1 maart 1821

142/143 JAN POLS ged Waspik 10 juli 1768 Johannes getuige Lijntje Schep de vrouw van Thomas van Malsem geref overl Waspik 1 juli 1839 akte 43 aangever Arnoldus Timmermans 56 j Waspik linnenwever  otr/tr Waspik  9/26 februari 1797 PITRONELLA VAN DEN ANKER Peternella ged Besoijen  3 maart 1771 get Adriana van Emmelen overl Waspik 3 februari 1848 akte 9 Waalwijk aang  Johannes Timmermans  35 j Waspik linnenwever Johannes Marijnis Mazirel 24j Waspik schoenmaker  d.v Gerrit/Gerard van den Anker en Allegonda/Hillegonda Baardwijk 286/287 Piternella is doopgetuige 27.1.1788 bij Allegonda van den Anker d.v. Peter van den Anker en Josina Bardein  286/287 en bij de doop van Pieter van den Anker geb/ged 13/17.11.1793 z.v. Pieter van den Anker en Maria Kuijsten 286/287-3 Kinderen 1 ELISABETH POLS  tr LEENDERT PRUIJSSES  70/71 2 Allegonda Pols tr  Egbert J. Stellingsma   34/35  getuige bij doop Anna van den Anker 3 Nicolaas Pols   geb/d Waspik  11 januari 1810 geref  get Elisabeth Oversteeg overl Waspik10 januari 1833 getuige Elisabeth Oversteeg, de vrouw van Nicolaas Pols ovl 1827, wed van Jan van Vuuren 284/5

272/273 JAN EGBERT THIJS   geb 1718 overl S Johannesga  26 januari 1809tr AALTJE HENDRIKS d.v. Annigje Hendriks 1772 Jan Egberts Thijs/Feijs (bron: De Gietersen in Friesland bl 217)  van IJsselmuiden naar St Johannesga kerk tr Aalttje Hendriks lidmaat Giethoorn inschrijving 8.4.1751 Jan Egberts met attestatie van Giethoorn naar Hasselt   13.7.1762 dr Jochem Kroes: De Gietersen in Friesland. blz 217 Tijs (Feijs, Thijs), Jan Egberts:
1772 Jan Egberts Feijs in 1772 van IJsselmuiden naar St.Joh. (kerk) (x Aaltje Hendriks) Kinderen 1 EGBERT JANS THIJS KLOMP  tr HARMKE EELKES WOUDSTRA   136/137 2 Hendrik Egberts ged Giethoorn  20 april 1753     3 Hendrik Egberts ged Giethoorn  19 december 1756 4 Gosen Egberts  ged Giethoorn 19 december 1756  tweeling met 3 5 Hendrik Jans Thijs geb Giethoorn  21 januari 1759 ged Giethoorn  4 februari 1759 6 Albert Egberts Thijs  ged Hasselt  27 november 1763 7Jantje Egberts Thijs  ged Hasselt  25 augustus 1766 8 Wibbegien Egberts Thijs  ged IJsselmuiden  30 oktober 1768

274/275 EELKE HANSES tr BONTJE DURKS Kinderen 1 Durk Eelkes Woudstra geb Nijehaske   ca 1747 schipper 1813 Joure overl Haskerland 24 september 1817 huis 109 tr 1e Oudehaske 14 februari 1773 Akke Jarigs Menger geb Uitwellingerga tr 2e Joure 25 september 1808 Jacobje Wybes van der Werf  geb/d Sneek  10/26 augustus 1790 overl Heerenveen  1 april 1853 huis 50  naamsaanneming Durk Eelkes Woudstra 1811 boek Joure Westermeer deel 0005 met kinderen Eelke 35, St. Johannesga; Lammert 31 (1780), Trijntje 28 (1783), Reinskjen 2? en kleinkinderen (v.  Eelke) Akke 10,   Jan 9, Durk 7, Jaring 2, Janke 3 allen St. Johannesga; (v. Lammert) Durk 8, Pieter 6,  Berber 2, Jaring ¼ 2 Janke Eelkes Woudstra    ged Ureterp april 1750 ged Johannesga Delfstrahuizen 16 mei 1775   overl Schoterland 12 juni 1817 68jr tr Schoterland 21 december 1783 Jan Kerstes Woudstra overl  voor 28.4.1814 bij huwelijk woont Jan in Rotsterhaule en Janke in S Johannesga inschr lidmaat herv gem S Johannesga belijdenis 9.4.1792,  woont Rohel Janke woont Rotsterhaule is weduwe Jan Karstes/Karsten volgens not akten t.w.  28.4.1814 kapitaal fl 1400.—aan de overheid verschuldigde impost van turf. Notaris  Wesselius  Blaster Kool van Heerens Heerenveen. Borgstelling aktenr 00136   16.5.1815 vermeld kapitaal fl 2000.— notariele akte not Wesselius Blaster Kool  12.3.1816 bedrag opbrengst fl 698.—vee, levende have, boerengereedschap en anderszins.  Boelgoed 3 HARMKE EELKES WOUDSTRA   tr EGBERT JANS THIJS KLOMP   136/137

 276/277 ALBERT JANS  geb Nijehaske NH gortmaker, grutter te Nijehaske  overl Nijehaske z.v. Jan Hagen en Zwaantje  tr 1e Oudehaske  20 april 1727 JANKE SJOERDS CONING   ged Nijehaske  17 september 1713 1.5.1720 degene die nagedane onderwijsinghe op de belijdenisse van het geloov  tot leden vande gemeente sijn aangenomen sijn Albert Jans getrout man..enz Vermeld  in lidmatenboek als jongeman ingekomen van Oldeholtpade  2.11.1714 belijdenis  1.5.1729, ouderling op 1 dec 1761 1749 als gortmaker vermeld en aangeslagen voor 42-11-10, quotisatie 1740 ‘gemeen bestaen’ Kinderen 1 JAN ALBERTS   tr  NEELTJE JOEKES      138/139 2 Swaantje Alberts Hagen geb/ged Oudehaske 2/7 november 1728 winkelierse   overl  Oudehaske  22 mei 1823 94 jr tr 1e Oudehaske   29 september 1748  Pieter Foppes Klijnstra   geb Oudehaske  20 november 1724 landbouwer,rijke  veenbaas   overl Haskerland  30 november 1807  kledingverkoper  Pieter en Swaantje beiden vermeld als lidmaat 4.11.1757 van Ouwsterhaule, als  lidmaat in 1768 en 1773 Tresoar Filmnummer: 135 Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap weduwe van Pieter Foppes; moeder van Foppe, assessor WSW Wolvega (1/4 testamentair erfgenaam), Jan, veenbaas Harich (1/4), wijlen Albert (vader van Berendje, vrouw van Jan Floris, boer/ koopman Nijehaske, Zwaantje, vrouw van Klaas Sytzes Brandenburg, boer Nijega, Geertje, vrouw van Sybrandus Keverling, koperslager Joure, Pieter, boer Akkrum, Johannes, idem aldaar en Foppe Alberts Klijnsma, idem Friens: samen 1/4 erfgenaam) en waarschijnlijk wijlen NN Pieters Klijnstra (heeft kleindochter Geertje Gerbens Smynga, vrouw van Dirk Arends Evertsz, koopman Joure- ook voor 1/4 erfgenaam).              Kinderen 2a Foppe Klijnstra  geb Nijehaske  4 november 1749 2b Foppe Pieters Klijnstra  geb/d Doniawerstal  16/20 februari 1752 assessor Wolvega   overl Wolvega   3 april 1826 tr 1e Weststellingwerf   10 november 1776 Rinske Sints Lenstra geb  ca 1754 overl Wolvega  22 januari 1817 tr 2e Weststellingwerf  22 juni 1821  Geesje Willems Dreves  geb  ca 1779 overl Wolvega  13 oktober 1846   successie 3.4.1826 Gorredijk van Foppe Pieters Klijnsma 2c Albert Pieters Klijnstra  geb/d Ouwsterhaule  21/24 maart 1754 overl Akkrum 27 februari 1812 tr Haskerhorne  11 april 1779  Janke Johannes Propsma ged Haskerhorne  18 mei 1755 overl Ouwsterhaule  7 juli 1837 2d Jan Pieters Klijnstra  geb Oudehaske  29 oktober 1756 overl Harich  8 februari 1829 tr Haskerland 27 april  1783  Arendje Gerrits de Glee  geb Oudehaske  ca 1764 overl Sloten  15 september 1841 2e Gertie Klijnstra geb/ged Nijehaske 14/18 februari 1759 overl Haskerhorne 7 februari 1759 2f Janke Klijnstra  geb Haskerland  29 april 1764 2g Jentje Klijnstra   ged Oudehaske  5 februari 1769 overl Dronrijp 8 januari 1815 2h Janke Klijnstra   ged Haskerland  10 november 1771 overl Nijehaske  15 juni 1806  3.8.1819 not van Eyk Joure Swaantje Alberts verkoopt een tjalk aan Albert Jans Hagen schipper te  Sloten voor 4000 gld 7.5.1817 not van Eyk Joure  zij staat borg voor  Gerben Krijns Wayze te Oudehaske voor 300 gld  1824 not de Vries Joure als erflater verkoopt zij een huis en erf 175 gld 3 Haike Alberts  ged Nijehaske  27 augustus 1730 4 Sjoerd Alberts  geb Nijehaske  10 augustus 1732 5 Jeltje Alberts Hagen geb Nijehaske 1 augustus 1734 tr Doniawerstal 15 december 1765  Hessel Lodewijks  geb Langweer 6 Harmen Alberts geb Nijehaske  20 mei 1736 overl voor 1740 7 Wietske Alberts geb Nijehaske 1 juni 1738  overl Haskerland  15 maart 1808 8 Harmen Alberts Hagen  geb Nijehaske Schans  17 april 1740 tjalkschipper overl Haskerland  19 augustus 1811 71jr tr 1e Nijehaske  13 mei 1764   Margareta Sjuks van Heerenveen  geb Margje Sjokkes  overl tr 2e Nijehaske  17 april 1768 Antje Cornelis  van Terband begr Haskerland Annigje Jans Vos  ged Giethoorn  6 juni 1751  Annichjen  overl Rottum Schoterland  1780             Kinderen 1e             8a Albertje   geb/ged Nijehaske  4/12 december 1765             Kinderen 2e 8b Jentje of Janke   geb/ged Nijehaske 20/27 mei 1770 8c Jentje  geb/ged Nijehaske 28 april/9 mei 1771 8d Baukje  geb/ged Nijehaske  23/28 augustus 1774 8e Baukje geb/ged  Nijehaske   5/12 november 1775 overl Haskerland 1 september 1817 8f Margjen  geb/ged Nijehaske  26 juni/ 5 juli 1778 8g Marchjen geb/ged Nijehaske   28 september/5 oktober 1783  overl Weststellingwerf   16 september 1820 tr 3e  Oudehaske 23 oktober 1774

280/281 CORNELIS PETERS PRUIJSERS ged Sprang  16 augustus 1733 overl voor 1769 get Adriaan Roosen 27jr, buurman o/tr Sprang  5/22 mei 1757 CORNELIA ROOZE  geb/ged Sprang           3/11 mei 1729 Cornelia Roosen  overl Sprang  13 mei 1815 82j zij overleed ten huize van Jan Boogers aang Adriaan Roosen Sprang Simon Brienen d.v. Peter Rooze (Roosen)  en Johanna Jans Palamedis Cornelia o/tr 2e Sprang  10/26.11.1769 Justinus (Joost) Molengraaf  1738-1800 wedn van Jenneke Bogers Kinderen 1 Peter Cornelisz Pruissers   ged Sprang  30 juli 1758 o/tr Sprang  30 mei/15 juni 1783  Geertruij Thomasse Braspenning ged Sprang 2 januari 1752 overl Amsterdam   2 november 1810 in de Dijkdwarsstr 5 Amsterdam begr Amsterdam  6 november 1810 d.v. Thomas Willems Braspenning 1701 tr Sprang 9.5.1734 Geertruij Pieters Boom 1710  Geertruij Braspenning wed van P.Pruijssers ingeschreven begrafenis 6.11.1810  S Anthonis kerkhof Amsterdam 2 JOHANNES PRUIJSERS   tr ADRIANA VAN OS       140/141 3 Jan Pruijsers   overl Capelle 17 februari 1845 tr  Adriana Schep  geb Waspik   2 mei 1766  naaister overl Capelle 10 december 1834 73j d.v. Huibert Schep en Elisabeth van Besouwen Kinderen Cornelia Rooze en Joost Molegraaff: Jacob Molegraeff ged Sprang 6 oktober 1771 Adriaan Molegraaff ged Sprang 17 april 1774 Hendrik  Molengraaff  ged Sprang 4 maart 1779

282/283 LEENDERT JANSZ VAN  OS   ged Dongen 24 november 1726 z.v. Jan van Os en Dingena Kanters 564/565 geref   otr Waspik  29 januari 1751 tr Waspik pro deo  14 februari 1751 LIJSBETH SCHEP   ged Waspik 4 februari 1714 Elisabeth Kinderen 1 Johanna van Os  geb Dongen 7 november 1751  Janetta  overl Terheijden  29 maart 1805 tr Terheijden 27 april 1783 Casper Schuller  geb Chaam  4 november 1754 landbouwer, handelaar  overl Terheijden 24 september 1820  hertr Terheijden 1.2.1812 Charlotte Marguerite Fredericsz Reeker  z.v. Johannes Heinrich Kaspars Schuler  en Johanna Hendrina Colemans 2 ADRIANA VAN OS    tr   JOHANNES PRUIJSEN    140/141 3 Helena van Os  geb/overl Waspik  23 december 1753  get Anna Schep 566-567-4d de vrouw van Jan van Pas, en Anna Konings wed van Adriaen Schep  tweeling met Adriana Register van transporten en wilceur 1792-1800 Groot Waspik rechterlijk archief folio 0012 transport 22.11.1792comparant Casper Schuller comp Jan Pruijsen en Adriaena van Os folio wilceur 22.11.1792      1-    comp Joh Pruijsen      2-    Jan Vaartmans

284/285 NICOLAAS POLS  ged Waspik 2 februari 1727 Claas, Nicolaus, geref   overl Waspik impost  5 maart 1793 z.v. Philippus Clasen Pols en Janneke Geerede van der Poel otr/tr pro deo Waspik 14/16 april 1750 ELISABETH SCHEP  ged Waspik 22 mei 1729 overl Waspik impost 16 januari 1792 belijdenis Elisabeth Pasen 1754 d.v. Thomas Janssen Schep en Lijntje Franssen Boezere Elisabeth Schep is getuige bij de doop van Huibert Thule Waspik 20.8.1769 Thomas Thule Waspik 2.11.1766 Thomas van Malsem Waspik 10.10.1756 z.v. Tomas van Malsem en Lijntje Schep Lijntje Thule Waspik 1.1.1765 d.v. Jan Thule en Eijltje Schep Lijntje Thule Waspik 9.12.1770 getuige bij doop Eeltje Boezere de vrouw van Francois Arkel, Kinderen    1 Philip Pols ged Waspik 6 juni 1751 get Adriaentje Slijkers vrouw van Huibert Pols overl Waspik   22 januari 1827 2 Thomas Pols ged Waspik 17 december 1752 get Adriana Starrenberg vr van Dennis van der Saaken 3 Johanna Pols ged Waspik 16 maart 1755 get Adriaantje Pols 4 Adriaan Pols ged Waspik   1 mei 1757 get Lijntje Schep vr van Thomas van Malsem 5 Helena Pols  ged Waspik  17 oktober 1759 get Adriaentje van Dam vr van Adriaan Pols overl Waspik  10 oktober 1803 6 Lijntje Pols    ged Waspik   21 juni 1761  Lena   get Eijltje Schep overl Waspik  1803 tr  Waspik   17 mei 1789 Elias  Verduijn   ged Waspik  11 februari 1759 overl Waspik 1803  z.v. Jan Verduijn en  Eijken Silvius 7 Philippus Pols  ged Waspik  18 december 1763  nederd geref  get Elisabeth van Dam vr v Adriaen Pols   overl  Waspik  22 januari 1827 o/tr Gilze  3/18 januari 1789  Elisabeth Lips geb Baarle Hertog   1746  d.v. Johannes Lips en NN  overl Waspik  20 november 1816    8 Nicolaas Pols ged Waspik  4 mei 1766 Claas   get Elisabeth van Dam vr v Adriaen Pols  overl Waspik  15 januari 1827 tr aang Sprang pro deo   28 december 1805 tr Sprang   2 januari 1806  Elisabeth Oversteeg   ged ’s Grevelduin Capelle 22 september 1754  Elisebet overl Sprang  22 september 1815 in het huis van haar man aangifte door zoon Joris van Vuuren  geb 1793 en buurman Sebrecht Haverhals  zij is een tweeling met Geertruy van Oversteeg  wed van tr 20.3.1793 Jan van Vuuren, d.v Geeret van Oversteeg en Willemijna van Riel   Sprang RA 76  Akte 158 beneden de ƒ 5.000 Gerrit van Oversteeg weduwnaar van Willemijna van Riel  testament    30.7.1808. Elisabeth van Oversteeg x Nicolaas Pols, dochter Geertruij van Oversteeg x  Willem Solderland, Oosterhoud. Antonie Dirkse van Oversteeg en Gerrit Wouterse van  Oversteeg als eventuele voogden.    Fol. 113r  Nicolaas Nicolaas Pols heeft verkogt aan Adam? Oversteeg?, 11.4.1804  Akte 159 beneden de ƒ 1.000. Joris Janse van Vuuren testament 15.8.1808Elisabeth van  Oversteeg moeder x Nicolaas Pols Joris van Vuuren, zijn grootvader  Sprang RA 69 Fol. 165r  Elisabeth Oversteeg weduwe Jan van Vuuren x Nicolaas Pols     verklaart dat zij uijt haar eerste huwelijk een zoon Joris van Vuuren heeft en die is nu 15  jaar. Joris is mede erfgenaam van zijn vader  en zijn grootvader Joris van Vuuren, deling  16.3.1808. De opbrengst blijft in de erfenis en wordt beheerd door zijn voogden Adriaan van  Vuuren en Gerrit Oerlemans, Loon op Zand. Vanwege de dure opvoeding van Joris wil  Elisabeth dat zij de opbrengsten krijgt, 27.3.1808 voogden en de gerechten gaan akoord,  11.4.1808.  Akte 103 Joris van Vuuren weduwenaar van Adriana Romme verklaart af te zien van alle  aktes van voogdij, testament 15.3.179? voor notaris van Steenbergen. Hij nomineert Adriaan  van Vuuren en Gerrit Oerlemans, Loon op Zant, als voogden, reserve Mattheus van Vuuren.  3.9.1802. 9 JAN POLS tr  PITRONELLA VAN DEN ANKER    142/143 Johannes 10 Geerdina Pols ged Waspik  31 oktober 1773  werkster get Adriaantje van Dam de vrouw van Adriaan Pols overl Waspik  5 februari 1849 tr Waspik   12 januari 1794  Pieter van den Wiel  ged Woudrichem  30 november 1760 overl Woudrichem   18 september 1807   Kinderen 10a Elisabeth van der Wiel  ged Woudrichem   22 april 1796 overl Waspik  12 maart 1864 RA Groot Waspik RA 66 Fol: 003r 8.1.1766 1e comparant Thomas van Malsem ea 2e comparant: Christina Vassen wed Hendrik de Jongh1e huis, achterhuis, hof en erve; 2e noordenent van den bijster einde den hof ƒ 685  Herstraat Belend Oost 1e Hendrik Camp cum suis; 2e Jan Buijs cum suis West de cooperse; Joost Wijdemans Noord halve Herstraat; den hof Zuid: bijster achter den hof; de cooperse Fol003v 8.1.1766 1e comparant: Thomas van Malsem ea 2e comparant: Christina Vassen wed Hendrik de Jongh een parceeltie meest uijt gedolven moervelt ƒ 625 Belend  Oost Peter de Jongh West Adriaen van Hoek Noord: Jacob SchepZuid: Jan van Dusseldorp Bijz Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep, Frans Bastianse Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige kind van Adriaen Schep Fol 004r 8.1.1766 1e comparant: Thomas van Malsen ea 2e comparant: Wouter Schoute een parceeltie meest uijt gedolven moervelt ƒ 850 Belend Oost Jan Buijs cum suis  West de wed Huijbert Snijders Noord halve watergang Zuid: wed Thomas de Bont Fol 004v 8.1.1766 1e comparant: Thomas van Malsen ea  2e comparant: Hendrik van den Hoek binne del in de binnenpolder ƒ 850 binnenpolder, Ka, Platte weg Belend Oost: Adriaen Schoute den Jonge West: Mathijs vanDusseldorp Noord: Ka of Platteweg Zuid: Herstraat Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep, Frans Bastiaense Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige kind van Adriaen Schep. Allen kinderen en kindt kindt van Thomas Schep en Leijntie Boezere alhier te Waspik gewoond hebbende en overleede

  286/287 GERRIT VAN DEN ANKER  geb Besoijen 22 februari 1733 Gerardus, NGeref overl/begr Besoijen  18/21 december 1774 tr Besoijen  6 april 1756 HILLEGONDA VAN BAARDWIJK       geb Baardwijk 1 juli 1731 huisvrouw, Allegonda van Baartwijk  overl Besoijen 4 januari 1791 Kinderen 1 Pieternel van den Anker   ged Besoijen  11 december 1757  get Anna Dekkers 2 Peter van den Anker ged  Besoijen 17 oktober 1759 get Jenneke van Heijst begr Besoijen   7 september 1804 otr Besoijen  4 mei 1792 Josina Bardein/Berdijn  geb Dongen 14 juni 1757 overl Besoijen  23 januari 1843 86jr d.v. Hendrik Berdijn en Antje Spuijbroek 3 Dirk van den Anker geb Besoijen 10 januari 1762 touwslager  get Willemijna van der Linden overl Besoijen 20 januari 1830 tr Besoijen 27 mei 1792 Maria Kuijsten geb Besoijen 22 juli 1759 huisvrouw  overl Besoijen 12 januari 1838 Johanna van den Anker  ged Besoijen 23 juni 1765  get Willemina van der Linden overl Waspik 31 augustus 1831 tr Waspik 2 november 1791 Gijsbert van Malsem ged Waspik  22 december 1765 overl Waspik  18 december 1824 5 Antonie van den Anker ged Besoijen 15 januari 1768 overl Waspik  8 september 1832 6 PITRONELLA VAN DEN ANKER      tr  JAN POLS 142/143

544/545 EGBERT Kinderen 1 Gosen Egberts  geb overl Giethoorn 29 april 1754 otr Giethoorn   17 november 1741 tr Giethoorn  3 december 1741 Aaltje Timens  ged  Giethoorn  17 januari 1717 d.v. Timen Koops en Nelligien Beenen, Aaltje otr 2e Giethoorn 10.1.1755/Zwartsluis 11.1.1755 tr Giethoorn 22.2.1755  Timen Coops Ossies   wedn van tr Wanneperveen  22.1.1736 Jacomina  Kleijs Boumeester  22.12.1746 ingeschr lidmaat herv gemeente Giethoorn Gosen Egberts man v Aaltje TImens  geg: Volkstelling 1748 2288 huisgezin Gosen Egberts en vrou Aeltien Tiemens,  geen kinderen  knechten en meiden   Neeltien Coops. Schoutambt Giethoorn 2 JAN EGBERTS THIJS     tr   AALTJE HENDRIKS   272/273

554/555 SJOERD JANS CONING  ged Heerenveen 3 november 1684 z.v. Jan Sjoerds Coning en Aaltje Gerbenstr Nijehaske kerk 17 januari 1712 VEDSKE JANS    ged Sloten   25 februari 1692 Kinderen 1 JANKE SJOERDS   tr   ALBERT JANS     276/277 2 Jan Sjoerds  ged Nijehaske   17 september 1713 3 Harmen Sjoerds  ged Nijehaske  1 december 1715 4 Aaltje Sjoerds  ged Nijehaske   13 november 1718

560/561 PIETER PRUIJSERS  ged Sprang  14 februari 1706 Peter Pruijzers, geref overl  Sprang  juni 1764 otr Sprang 11 juni 1727 tr Sprang   29 juni 1727 CATHARINA BOSCHMANS  geb Plonnies-Schoneus Caetje Bosmans Catharina Boschmans geb Plonnies-Schoneus wordt genoemd als tweede comparant 28.7.1787 bij procuratie notaris Boeser – not arch Waalwijk acte 159 9.7.1787 Kinderen 1 Hillegonda Pruijzers ged Sprang Capelle  21 februari 1729 2 Anna Pruijzers  ged Sprang Capelle  29 april 1731 3 CORNELIS PRUIJSERS tr   CORNELIA ROOZE   280/281 4 Hillegonda  Pruijsers/Pruijsis/Pruijsse  ged Sprang Capelle  4 oktober 1736  Helena Pruysen of Hilleke van Steen overl Klundert 25 oktober 1774 tr  Klundert 4 januari 1768 Adriaan Langeweg ged Zevenbergen 31 december 1738 NH overl Klundert  24 december 1808   Adriaan hertr 1776 Teuntje van Steen en hertr 1792 Johanna Cornelia van den Burght 5 Willemijn Pruijzers ged Sprang Capelle  30 maart 1739 6 Adriana Pruijzers  ged Sprang Capelle  4 februari 1742 7 Pieternel Pruijzers   ged Sprang Capelle 4 februari 1742  6 en 7 tweeling         8 Adriana   ged Sprang Capelle  15 augustus 1745 Sprang RA75 Akte 44 Staat en inventaris vanden naargelaaten boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Peeter Pruijsers, alhier tot Sprang overleden, opgezegt ende opgemaakt door Hillegonda Pruijsers desselfs dogter ende dat alle ten versoeken en overstaan van scheepenen alhier. Overzicht van de goederen, 14-6-1764 (3 folio’s) Akte 45 Conditie en voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Peeter Pruijsers ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier tot Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubelaire en haaffelijke goederen. Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 27-6-1764 (5 folio’s) Rechterlijk archief: Capelle RA 75  Folio: 042v  transportakte 8.1.1770 akkerlant Capelle 1e comparant: Adriaan Langeweg x Hillegonda Pruijsers, Clundert 2e comparant Aart Box Prijs: 305

562/563 PEETER ROOZE geb Sprang otr/tr 1e Sprang  16 oktober/10 november 1721 JOHANNA JACOBUS PALAMEDES    ged ‘sGrevelduin Capelle 14 oktober 1696 geref, Anna  d.v. Jacobus Palamedes en Beatrijs de Roij in de Heijstraatmaart 1717 belijdenis Anna Palamedes,  Heijstraat met attestatie naar Sprang otr 2e Sprang 15 mei 1733 Theunisken Frans Leempoel   geb Sprang  6 oktober 1706 d.v. Frants Jan Peer Theunis Gaten en Wilmken Aerts Kuss uit Waalwijk Kinderen 1e 1 CORNELIA ROOZE  tr   CORNELIS PRUIJSERS  280/281 2 Jan  ged Sprang  30 november 1721 3 Jakobus   ged Sprang 11 maart 1725 Kinderen 2e 4 Antony Peeters Rooze ged Sprang 6 november 1735

566/567 JAN ADRIAENS (AERTS) SCHEP(PE)  geb Waspik ca  1645 overl Waspik 1 februari 1725 z.v. Adriaen Schep en Lijske Teeuwen tr 1e  ca 1672 Adriaentje Thomas Bommelaer  geb ca 1646 begr Waspik  17 april 1711 d.v. Thomas Adriaense Bommelaer en Adriaentje Meusen otr 2e Waspik  16 augustus 1713 CLAASKE JACOBS CORP   geb Waspik ca 1691 Claaske Corporaal   begr Waspik 13 januari 1735 hertr ´s Hertogenbosch 19.10.1730, huw contr 12.10.1730 David Eakin geb Engeland ca 1690 soldaat, Eakin hertr 2e Anna Catharina Elsevier RA Groot Waspik 60/f124v willeceur  24.2. 1703 compareerde Jan Aertss Schep 2e comp Cornelis Sprangers Kinderen 1e 1 Cornelia Schep  ged Waspik 6 januari 1672 tr Well  19 juli 1705 Cornelis Dirksz van Goor geb  ca 1669 z.v. Dirck Cornelisz van Goor en Willemken Jans 2 Anna Schep ged Waspik  9 augustus 1675 tr Teunis Bastiaens Timmerman 3 Adriaen Jans  Schep  ged Waspik 7 april  1680 ned geref overl ’s Gravenmoer 20 februari 1737 tr 1e  Adriaentje Anthonisse Heijblom  geb Dongen  24 juni 1685 overl ’s Gravenmoer 18 juni 1718 tr 2e ’s Gravenmoer  19 februari 1719  Adriaentje Jacobsd Doornhoorn                  geb ’s Gravenmolen  30 maart 1692 overl ’s Gravenmoer 11 mei 1779 4 Huijbert Janse Schep ged Waspik  7 maart  1683 schepen van Waspik 1728/29, 1735, 1737  overl Waspik impost 1 juni 1742 lidmaat 10.10.1717  tr Waspik  5 februari 1711 Dirkje Starrenburg  ged Waspik 1 maart 1685 Dircxken Sterrenburgh overl Waspik impost 21 maart 1776   Kinderen 4a Adriana Schep ged Waspik   6 december 1711  tr  Cornelis Notenboom  4b Arnoldus Schep  ged Waspik 26 februari 1713  4c Johannes Schep  ged Waspik  27 oktober 1715  4d Cornelia Schep ged Waspik  23 december 1725 tr ’s Grevelduin  en Waspik   21 april 1752 Peter Pruijser(s)ged ’s Grevelduin Capelle 4 december 1725  z.v. Florus Cornelis Pruijser en Willemijn Vaartmans 4e Anneke Huijbertse Schep  ged Waspik 23 december 1725 ws  gedoopt naam kind niet ingevuld  begr ’s Grevelduin Capelle 16 november 1797 otr.’s-Grevelduin Capelle  29 oktober 1751 tr Waspik  21 november 1751 Jan van Pas ged Waspik 9 juni 1726 overl Capelle 26 april 1804  Jan van Pas was onmondig, toen in 1746 de boedel van zijn ouders werd verdeeld.
Jan kocht 23.1,1751 van de fam Box voor 700 gld een huis, erf en akkerland west van de Willem van Gentsvaart.
’s-Grevelduin-Capelle 29.10.1751 So heeft Jan van Pas, J.Man geboortig van Waspik en woonende alhier, aangevinge gedaan over het regt van trouwen, als hem daer toe sullende begeven met Anna Schep J.D geboortig en wonende tot Waspik. Verclaert te wesen onder de Classe van … f3:0:-. Van hun 10 kinderen bereikte de helft de volwassen leeftijd, alle kinderen bleven ongehuwd.
Simon Schep en Adriana Buis lieten 20.6.1745 Waspik zoon Huibert dopen  get Anna Schep
Anneke Huijbertse Schep 23.3.1749 Almkerk getuige bij doop van Arnoldus, z.v Cornelis Notenboom en Arriantje Huijbertse Schep
Anna Schep vrouw van Jan van Pas en Anna Konings wed van Adriaan Schep getuigen 23.11.1753 Waspik bij doop van Helena, dochter van Leendert van Os en Lijsbet Schep.
Anneke Huijbertse getuige bij doop van Lena Cornelisse Notenboom en doop van Arnoldus Notenboom  5 Thomas Janse Schep   ged Waspik 7 maart 1688 geregtsbode overl Waspik 22 oktober 1765 tr Waspik  6 december 1709 Lijntje Franse Boeser  geb Waspik Catlijn Boezere, Boezers ged Grevelduin Capelle  1 mei 1689 geref  overl Waspik  1760 pro deo  570/571 Kinderen 2e 6 LIJSBETH SCHEP (SCHOP)     tr  LEENDERT VAN OS   282/283 7 NN  geb/overl Waspik   4/15 februari 1714 8 NN  overl Waspik  19 april 1715 9 Jacob Jans Schep   geb/d Waspik  13/18 september 1716  tr Capelle 20 december 1737  Lijsbeth Boogaarts 10 Adriaentje Jans Schep  geb Waspik  7 april 1719 begr Waspik  12 april 1719

568/569 PHILIPPUS CLAASEN POLS  ged Waspik 6 november 1683 Flip Claessen Pols jm van Capelle, RK overl Waspik impost  3 maart 1739 tr Waspik 29 oktober 1716 JANNEKE GEEREDE VAN DER POEL geb WaspikJenneke Geerden/Geerits  overl Waspik impost              3 augustus 1748 belijdenis Janneke Waspik 16.4.1715 Kinderen 1 Adriaantje Pols  ged Waspik  20 september 1716 get de vrouw van Thomas  Bommelaar 2 Nicolaas Pols  ged Waspik  8 augustus 1717 3 Gerit Pols ged Waspik   14 augustus 1718 4 Nicolaas Pols  ged Waspik  22 maart 1722 Claas 5 CLAAS POLS  tr  ELISABETH SCHEP  284/285 6 Adriaantje Pols ged Waspik  20 september 1731

570/571    zie  566/567 – 5 THOMAS JANSSEN SCHEP  ged Waspik  7 maart 1688 geregtsbode overl Waspik 22 oktober 1765 tr Waspik 6 december 1709 LIJNTJE FRANSSEN BOEZERE geb Waspik geref, Catelijne Fransd Boesers  ged Waspik  27 april  1689 begr Waspik  15 januari 1760 pro deo d.v. Jan Adriaens Schep en Adriaentje Bommelaer Kinderen 1 Adriaen Schep  ged Waspik  29 oktober 1713 overl Waspik 16 juni 1752 otr Waspik 18 april  1744 tr Waspik 3 mei 1744  Adriaentje Sterrenburgh geb Raamsdonk overl Waspik 6 januari 1790 hertr 25.8.1752 Denis van Saken 2 Frans Thomassen Schep   ged Waspik 31 mei 1716 otr 1e Waspik 19 juli 1748 attestatie  4.8.1748 Johanna de Haen geb ’s Grevelduin Capelle RK otr 2e Waspik 18 april 1755 tr Waspik 8 mei 1755 Janneken Backers geb Dongen geref, wed van Gerrit Pols 3 NN  geb Waspik  1719 4 Anna Schep  ged Waspik 31 augustus 1721 overl ’s Grevelduin Capelle 6 november 1797 begr Waspik 16 november 1797 otr Waspik 29 oktober 1751 tr Waspik  21 november 1751  Jan van Pas  ged Waspik 9 juni 1726 overl ’s Grevelduin Capelle 26 april 1804  z.v. Adriaen van Pas en Johanna Konings Jan was nog onmondig toen in 1746 de boedel van zijn ouders werd verdeeld, hij kocht in 23.1.1751  van de familie Box een huis erf en akkerland gelegen ten westen van de Willem  van Gentsvaart 5 Lijntje Schep ged Waspik  5 april 1724  o/tr Waspik 7/23 januari 1752 Thomas van Malsem  ged Waspik  28 september 1721 z.v. Gijsbert van Malsem en Dirxke van Gils 6 Thomas Schep   ged Waspik  5 april 1724 7 ELISABETH SCHEP    tr   NICOLAAS POLS 284/285 8 Eijltje Schep  ged Waspik  23 november 1732 get Maria Dolk vr van Bastiaen Boezere o/tr Waspik 7/30 oktober 1763 Jan Tale  geb Loon op Zand wedn van Maria Talen

572/573 PEETER VAN DEN ANCKER  geb Besoijen  12 november 1687overl/begr  Besoijen  1/6 mei 1755 voor kerke ontfangen f 1.12.0 o/tr 1e Besoijen  30/31 mei 1720 Agnes Pessers Agnees Pissius/Piseus/Percijns  otr Besoijen  25 juni 1727 tr 2e Besoijen  13 juli 1727 PIETERNELLA VAN EMMELEN   geb Besoijen 4 oktober 1699 huisvrouw, Peternel van Amnese   overl/begr Besoijen 9/15 februari 1736 d.v. Michiel van Emmelen en Geertruy Kool o/tr 3e Besoijen  3/17 mei 1736 Agneska Carpesteijn Angenees Kerpenstijn/Angeniet Kerbonstijn  overl/begr  Besoijen 10/15 november 17482 maal geluijt f.0-12-0 Kinderen 1e 1 kind  ged Besoijen  7 juni 1722 2 Anna van den Anker ged Besoijen  2 maart 1724 Kinderen  2e 3 Anneken van den Ancker  ged Besoijen  1 augustus 1728 Kint Peeter van den Anker  begr en geluid Besoijen 31 augustus 1728 DTB 16 Waalwijk 4 Anna van den Ancker  ged Besoijen   30 oktober 1729 5 Geertruij van den Ancker  ged Besoijen  16 december 1731 6 GERRIT VAN DEN ANKER    tr  HILLEGONDA VAN BAARDWIJK   286/287 7 Johannes van den Ancker  ged Besoijen  13 maart 1735 8 Kint Peeter van den Anker  begr Besoijen  13 december 1736 Verder gemeld in DTB 16 Waalwijk Kint Peeter van den Anker   overl/begr Besoijen   1 maart 1732  1 geluijt komt f 0.3.0 (dit is ws Geertruij 5

574/575 JAN VAN BAARDWIJK geb Besoijen  9 november 1681overl Besoijen   10 januari 1753 tr Besoijen  25 januari 1711 DIRKJE VAN ROON geb ’s Grevelduin Capelle  16 november 1687 huisvrouw  overl Besoijen  2 februari 1776 Kinderen 1 Adriana van Baardwijk  geb Besoijen  18 juni 1724 overl Besoijen  6 juli 1788 tr  Besoijen 14 juli 1747 Pieter Kuijsten  geb Baardwijk  31 januari 1717 overl Besoijen 18 september 1780 z.v. Anthonij  Kuiijsten en Maria Borger 2 HILLEGONDA VAN BAARDWIJK      tr         PEETER VAN DEN ANCKER   286/287 3 Wouter Jansz van Baardwijk  ged Besoijen 27 juli 1732 overl  Besoijen 17 april 1811 tr Sprang  21 juli 1754 Johanna Smallegang  ged Sprang  25 mei 1732  Anna   overl Besoijen 31 januari 1782 d.v Wouter Smallegang en Lijsbeth de Leeuw

1108/1109 JAN SJOERDS CONING ged  Heerenveen 15 september 1658 tr Heerenveen                                 21 januari 1677 AALTJE GERBENS afkomstig van De Wijngaarden onder Langezwaag Kinderen 1 SJOERD JANS CONING  tr  VEDSKE JANS   554/555 2 Grietje Jans ged Heerenveen  19 mei 1678 jong overleden 3 Grietje Jans ged Heerenveen 17 augustus 1679 4 Marten Jans  ged Heerenveen  23 juli 1682 5 Gerben Jans ged Heerenveen  29 mei 1687

1120/1121 CORNELIS FLORE PRUIJSSERS ged Sprang 9  februari 1673 otr Sprang 4 augustus 1696 HILLEKEN JANSE  geb Dordrecht d.v. Jan van Dordt Kinderen 1 Pieternelleke Pruijzers   ged Sprang Capelle 10 januari 1697 begr Sprang 21 april 1699 2 Anneke Pruijzers  ged Sprang Capelle  26 december 1698 overl/begr Besoijen 13/17 oktober 1749 ‘gestorven de weduwe Dirk van Baardwijk en den 17 oct alhier in de kerk begraven 5 maal geluyd -10.-  komt voor t make van t grafft f 0-8-‘  otr Sprang  30 mei 1722 tr Besoyen  14 juni 1722 Dirk van Baardwijck  geb Besoijen 1695 hij woont in Besoijen begr Besoijen 30 december 1772 3 Florus Pruijsers ged ’s Grevelduin Capelle 20 maart 1701 overl/begr Besoijen  3/4 juni 1757 klok geluijt betaald 0-12-0 tr 1e ’s Grevelduin Capelle 1 maart 1722 Ariaantje Peterse Luijks geb  ’s Grevelduin Capelle  10 september 1690 overl Besoijen  31 december 1735 o/tr 2e ’s Grevelduin Capelle  3/21 mei 1730 Willemijn Vaartmans ged Capelle  25 september 1707 begr Besoijen 4 januari 1736   de vrouw van Floor Pruijzers 4 Petronella Pruijzers  ged Sprang Capelle  1 augustus 1703 begr Sprang  23 september 1772 NG Pieternella/Piternella otr  Sprang  30 december 1718 tr Sprang  15 januari 1719  Christiaan Mutzaart/Mutsaert geb Sprang otr 2e Sprang 31 januari 1744 tr Sprang 16 februari 1744 Anthonij Laerhoven  overl Sprang  9 december 1762  tr 3e Sprang 6 februari 1767 Jan Stefanus 5 PIETER PRUIJSERS  tr  CATHARINA BOSCHMANS 560/561 6 Corstiaan Pruijsers ged Sprang Capelle 10 januari 1712 overl ’s Grevelduin Capelle  13 april 1797 otr ’s Grevelduin Capelle  24 november 1758 Adriaantje Tomasse Paans ged ’s Grevelduin Capelle  24 december 1713 Adriaantje Paens  overl Cappel 30 mei 1793  begr ‘s Grevelduin Capelle 4 juni 1793   huisvrouw van Corstiaen Pruijzers  overl Cappel 30 mei 1793 begraven 

1126/1127 JACOBUS PALAMEDES  geb Drunen 4 februari 1655 NH, z.v. Jacobus Palamedes en Margriet  begr ’s Grevelduin Capelle  28 december 1737 woont in Sprang otr/tr 1e ‘s Grevelduin   15/20 december 1676 Marijtgen de Haen/Maycken Jansen  geb ’s Grevelduin Capelle 25 juli 1649 wonende te Sprang  get Anneke Geman d.v. Jan Thonisz de Haen en Thunisken Geman Frans zij woonden in 1678 te Vrijhoeven Capelle otr/tr 2e ‘s Grevelduin  1/15 april 1685 BEATRIJS DE ROIJ  geb  ’s Grevelduin Capelle  20 augustus 1656 Beatris Adriaens de Roij Beatrix de Rooy overl Raamsdonk bij de geboorte van Johanna woonden zij in de Heistraat d.v. Ariaen Adriaens de Roij en Janneken Joost Dircx Kinderen 1e 1 Cornelis Palamedes ged ‘sGrevelduin  6 februari 1678 schoolmeester te Veen koster overl Heusden  14 oktober 1730  executie door wurging aan de paal wegens sodomie  otr Veen  18 oktober 1710 tr Veen  12 november 1719 Adriaentje Smits geb  ’s Grevelduin Capelle 2 nn  overl ’s Grevelduin Capelle 3 februari 1682 3 nn  overl ’s Grevelduin Capelle  11 oktober 1683 Kinderen 2e 4 Maria Palamedes  ged ‘sGrevelduin Capelle  10 februari 1686  NH doopget: Neeltgen Gijsberts en Sijtgen Aryens  otr Raamsdonk 28 april 1712 tr Raamsdonk  22 mei 1712 Bastiaen Aartse Koning/Conincks geb Raamsdonk 1690 overl Raansdonk  6 februari 1742 z.v. Adriaen Adriaens Conincxs ruiter onder comp van de heer van ’s Gravenmoer en Maijken Aert Heeren. 5 Jenneken Palamedes  ged ‘s Grevelduin   15 februari 1688  otr Veen  2 juni 1730  tr Veen 2 juli 1730  Peter Klein  geb Meeuwen  Peter tr eerst Jenneke Bastert en Johanna Hagen 6 Geertruit Palamedes   ged ‘s Grevelduin   15 oktober 1690 tr Jan van der Steen woonde in 1740 in Dordrecht 7 Adriaen Palamedes  ged Waspik  1 maart 1693 wegens vacature te Capelle overl ’s Grevelduin Capelle  voor 1701 8 JOHANNA ANNA PALAMEDES tr  PEETER ROOZE   562/563  9 Adriaen Palamedes  ged Sprang 14 augustus   1132/1133

1132/1133   2280/2281 ADRIAEN HUIJBRECHTS SCHEP  geb Waspik  voor 1600 schipper  overl                                       1653 tr LIJSKEN JAN TEEUWEN geb Waspik ca 1615 Lijsken Jans Matheus van Hasselt overl Waspik  1670 d.v. Jan Matheussen schipper overl 1648 en Janneken Thonis Cornelis Wouters overl  1646 2266/2267 Lijsken hertr  Willem Jan Cloot overl na maart 1668 RA Groot Waspik deel 72/f227 waterbrief  6.3.1622 compareerde Adriaen Huijbertss, schipper 2e comparant Cornelis Ariaen Petyerss, schipper RA Groot Waspik deel 41/f241 2 .1.1649 smaldeling tussen Adriaen Huijberts Schep getrouwd met Lijsken Jan Matheus en Jan Jansz Matheus zijn zwager over goederen gekomen van haar vader en moeder Jan Matheusse ende Janneke Thonis Cornelisse gekregen hebben
RA Groot Waspik deel 42/f16 8.9.1653 over aanneming van 3 onmondige kinderen RA Groot Waspik, deel 59 26, vrijgift 1.11.1663 compareerde Willem Janss Cloot getrouwd met Leisken Jan Matheus 2e comparant Mathgeus Peeters RA Groot Waspik 43 5.3.1670 erfdeling tussen 3 kinderen uit eerste huwelijk. Kinderen 1 JAN ADRIAENS SCHEP  tr CLAASKE JACOBS CORP   566/567   JAN ADRIAENS SCHEP tr ADRIAENTJE THOMAS BOMMELAER 1140/1141 2 Jenneken Adriaens Schep  tr Claes Jan Sijmons Pols  overl   1722  z.v. Jan Sijmons Pols en Lijntje Joosten  verkoop Waspik 5..3.1670 RA 59 perceel erffven en bosschen  121v  Lendert Henricxss Scheur koper en behoutoom Jenneken Adriaens Schep echtgenote Claes Jan Sijmons Pols  overl 1722 verkoper 3 Huijbert Adriaens  geb  ca 1645  schipper overl 1687 trJenneken Jans RA Groot Waspik, deel 59/f290, vrijgift dd 22 apr 1681 compareerde Adriaen Mathijs de Graff ea   2e comparant is Huijbert Adriaens Schep  inventaris Huijbrecht Adriaens Schep Waspik 14.2.1687 Invnr: RA 43 231v Jenneken Jans   echtgenote Huijbert Adriaens Schep overl 1687 overledene Jan Adriaense Schep Kind van Lijsken en Willem Cloot Jan Willemse Cloot  geb  ca  1650 Notitie Jan: RA Groot Waspik deel 59/f450, vrijgift 29.12.1694 compareerde Claes de Ridder x Margrietje Janssen Sprangers 2e comparant is Jan Willemse Cloot

 1134/1135 JACOB CLAESZ CORP  geb Waspik ca 1667 tr Waspik ca 1690 MARIJKE GIJSBERT Kinderen 1 CLAESKE JACOBS CORP      tr   JAN ARIENS SCHEP  566/567 2 Gijsbert Corpel  ged Waspik  28 november 1694

 1140/1141 JAN ADRIAENS (AERTS) SCHEP(PE) geb Waspik  ca  1645 overl Waspik  1 februari 1725 z.v. Adriaen Schep en Lijske Teeuwen tr 1e  ca 1672 ADRIAENTJE THOMAS BOMMELAER         geb  ca 1646 begr Waspik  17 april 1711 d.v. Thomas Adriaense Bommelaer en Adriaentje Meusen Wijngaert begr Waspik 21.1.1696 otr 2e Waspik 16 augustus 1713 Claaske Jacobs Corp   geb Waspik  ca 1691 Claaske Corporaal  begr Waspik   13 januari 1735 hertr ´s Hertogenbosch 19.10.1730, huw contr 12.10.1730 David Eakin geb Engeland ca 1690 soldaat, Eakin hertr 2e Anna Catharina Elsevier zie 566/567 RA Groot Waspik deel 60/f124v willeceur 24.2.1703 compareerde Jan Aertss Schep 2e comparant is Cornelis Sprangers Kinderen 1e 1 Cornelia Schep   ged Waspik  6 januari 1672tr Well Ammerzoden  19 juli 1705  Cornelis Dirksz van Goor  geb   ca 1669  wed  van tr 17 June 1694, Well/Ammerzoden Peterke Jansen van Hekese geb 1670  z.v. Dirck Cornelisz van Goor en Willemken Jans 2 Anna Janse Schep   ged Waspik  9 augustus 1675  Anneken begr ’s Grevelduin Capelle 5 april 1742otr Waspik   23 maart 1709 Teunis Bastiaens Timmerman  ged ’s Grevelduin Capelle  29 september 1669 3 Adriaen Jansen Schep  ged Waspik  7 april 1680  ned geref   overl ’s Gravenmoer 20 februari 1737 tr 1e  Adriaentje Anthonisse Heijblom geb Dongen   24 juni 1685overl ’s Gravenmoer 18 juni 1718  d.v. Anthonis Willemse Heijblom en Jenneken Jacobs Paulise Timmermansotr ’s Gravenmoer  26 januari 1719 tr 2e ’s Gravenmoer  19 februari 1719  Adriaentje Jacobsd Doornhoorn geb ’s Gravenmoler 30 maart 1692overl ’s Gravenmoer 11 mei 1779 4 Huijbert Janse Schep  ged Waspik 7 maart 1683  schepen van Waspik 1728/29, 1735, 1737 overl Waspik impost 1 juni 1742  lidmaat 10.10.1717  tr Waspik 5 februari 1711  Dirkje Starrenburg  ged Waspik 1 maart 1685  Dircxken Sterrenburgh  overl Waspik impost  21 maart 1776   Kinderen   4a Adriana Schep ged Waspik  6 december 1711         4b Arnoldus Schep  ged Waspik  26 februari 1713  4c Johannes Schep ged Waspik  27 oktober 1715  4d Cornelia Schep   ged Waspik  23 december 1725tr ’s Grevelduin  en Waspik  21 april 1752  Peter Pruijser(s)  ged ’s Grevelduin Capelle  4 december 1725  z.v. Florus Cornelis Pruijser en Willemijn Vaartmans 5 THOMAS JANSSEN SCHEP  tr   LIJNTJE FRANSSEN BOEZERE    570/571 Kinderen 2e 6 Lijsbeth Schep   ged Waspik  4 februari 1714 tr Waspik  14 februari 1751  Leendert van Os   ged Dongen   24 november 1728    282/283 7 NN  geb/overl Waspik 4/15 februari 1714 8 NN  overl Waspik  19 april 1715 9 Jacob Jans Schep geb/d Waspik  13/18 september 1716   otr Capelle  20 december 1737  tr ’s Grevelduin Capelle    11 januari 1738 Lijsbeth Jans Boogaarts   ged Waspik  11 maart 1718 Elisabeth Boogaerts, hertr  Waspik 1.7.1764 Gijsbrecht van Gennep 10 Adriaentje Jans Schep   geb Waspik  7 april 1719 begr Waspik 7 april 1719 begr Waspik 12 april 1719

1142/1143 FRANS BASTIAENS BOEZERE  geb  ca 1655 overl/begr  Waspik 18/22 februari 1718 aagegeven door Bastiaen Fransen Boeser aang f 3 door vrouw Janneken Melsen Frans Bastiaensen Boeser is in den Heer ontslapen op Vrijdagh den 18 februarius des middaghs de klocke 12 a een uur God geeft hem een zaligh einde amen anno 1718 16.11.1694 Groot Waspik een vrijgift tussen Johannes Hendrickxsen Boeser en Frans Bastiaensen Boeser 1690 een bestuurlijke functie en regelmatig getuige van huwelijken in Waspik 12.9.1706 f 3,- betaald voor begraven van Mels Melsen van Driel aangegeven door zijn zwager Frans Boeser tr 1e ca 1680 ANNEKE THEUNISD ZEIJLMANS geb  ca 1660 Anneke Tunesen/Thonnis  Seijlmans  overl Waspik 2 augustus 1684 Anken Anthonisse Sijlmans
haar moeder overleed 5.4.1679 : “Den 5 Appriel sWondach smargens ten vier uren heeft Godt den Heer mijn moeder uijt desen bedroefde werelt gehaelt en is gerustelijck in den Heer ende Godt salich gestorve in het yaer ons Heeren anno 1679.”
“Anneken Tunesen Sijlmans is overleden den tweeden Augustus smorgens voor een uer anno 1684.” tr 2e  ca 1690 Jenneke Melsen van Driel geb  ca 1668 Yanken Melsen  overl/begr Waspik    4/7 december 1729 aang Bastiaan Frans Boeser 3 gld “Yanken Melsen is gestoorven den 4 December in den jaeren 1729.” d.v Mels van Driel Kinderen 1e 1 LIJNTJE FRANSSEN BOEZERE  tr THOMANS JANSSEN SCHEPPE  570/571 2 Bastiaen Fransen Boeser ged Waspik 7 september 1683 schepen Groot Waspik overl Waspik 12 oktober 1746 aangifte Thomas Schep 6 gld o/tr1e Capelle 3/19 maart 1730  Maria Janse Dolck/Dolk ged ‘sGrevelduin Capelle 11 februari 1703 begr Waspik 17 maart 1773 15gl  Kinderen 2a Frans Boezere   geb Waspik  5 augustus 1731  get Eeltje Boezere 2b Adriana Boezere  ged Waspik  13 september 733           2c Martinus Boezere  ged Waspik  18 augustus 1737   get Lijntje Boezere vrouw van Thomas Schep  2e Maria Boezere   ged Waspik 10 juli 1740 get Lijntje Boezere vrouw van Thomas Schep Kinderen 2e 3 Eiltie Boeser  ged Waspik   11 april 1693 4 Adriaentie Franssen Boezer   ged Waspik 1 januari 1694 begr Waspik  2 april 1721 aangifte door broer Bastiaen Fransen Boeser

1144/1145 JOANNES VAN DEN ANCKER    overl Besoijen   6 augustus 1693 tr Besoijen 12 mei 1686 ANNA VAN DEN HOUTERT  geb Besoijen  8 maart 1666 d.v. Peter Adrianus van den Houtert en Adriaentje Romansdr Kinderen 1  PEETER VAN DEN ANCKER   tr    PIETERNELLA VAN EMMELEN  572/573

1148/1149 ADRIAEN WOUTERSZ VAN BAARDWIJK  geb Besoijen  ca 1635 Arie  overl Besoijen               voor 1715 z.v.Wouter van Baertwijck  tr 1e Besoijen  6 april 1659 Antoniske Wouters de Witte geb Besoijen ca 1634  overl Besoijen ca 1676tr 2e Sprang   10 juli 1677 LAMBERTGEN JANSDR GIJBEN  geb Sprang  7 juni 1642 Kinderen 1e 1 Leijsbet ged Besoijen 27 maart 1661 2 Wouterke ged Besoijen  15 juli 1665 3 NN  ged Besoijen 5 juni 1667 4 Wouter  ged Sprang Capelle      3 november 1675 Kinderen 2e 1  Willemina van Baardwijk ged Besoijen  19 juni 1678 tr Besoijen 12 augustus 1708 Johannes Cornelis Nieuwstraten ged Besoijen  11 april 1686     2 JAN VAN BAARDWIJK    tr   DIRKJE VAN ROON    574/575

1150/1151 ADRIAEN LAURENSZ VAN ROON  geb Sprang   21 oktober 1646 wagenmaker, Arie Lauwen de Roon overl Capelle  14 maart 1702 tr Sprang  18 augustus 1675 LIJSBETH JANS HAVERHALS  geb Sprang 27 december 1648 overl Vrijhoeven   14 maart 1702 Adriaen de Roon woonde in Sprang 1682, vertrokken met attestatie  naar Capelle, 1689-1691 diaken, 1694-1702 schepen te Vrijhoeve Capelle zijn broer Zacharias wordt genoemd als ‘oom en bloetvooght’ over Adriaens kinderen,  Vrijhoeve 18.4.1704 Kinderen 1 Anniken  ged Sprang Capelle  1 april 1676 tr Sprang Capelle  11 april 1706 Jan Soeters  ged  Sprang Capelle 2 augustus 1663 2 Johannes Adriaensz de Roon ged Sprang   31 oktober 1677 schepen Vrijhoeve 1722 en 1743   otr Sprang Capelle  22 februari 1704 tr 1e Capelle 16 maart 1704 Adriaentje Michiels Lanckhuijzen  geb Vrijhoeve Capelle Johannes/Jan doet belijdenis Capelle 1705 3 Laurens Adriaens    ged Sprang Capelle   19 november  1679 4 Laurens Adriaensz de Roon  ged Vrijhoeven  2 februari 1681 overl ‘sGrevelduin Capelle 9 juni 1750 tr ’sGrevelduin Capelle 28 februari 1706  Maria Hendriks van den Hoek  ged ’sGrevelduin Capelle   22 augustus 1683 5 Jenneken  ged ‘sGrevelduin Capelle  7 februari 1683 6 Lijsbet  ged Capelle  18 februari 1686 tr ‘s Grevelduin Capelle   22 maart 1705 Corstiaan Glaviman  ged Capelle  27 maart 1682 7 Maria ged Capelle   21 juli 1686 tr Sprang  4 mei 1710  Willem Soeters  geb Sprang ca 1685 8 Ariaentje ged  Capelle  27 maart 1689 9 DIRKJE VAN ROON tr  JAN VAN BAARDWIJK  574/575

2216/2217 SJOERD JANS KONING tr MARTJEN JANS Kinderen 1 Yd Sjoerds  ged Heerenveen  26 december 1644 2 Jan Sjoerds  ged Heerenveen 12 september 1647 3 Jantjen Sjoerds ged Heerenveen   1 oktober 1649 4 Jantjen Sjoerds  ged Heerenveen 23 januari 1653 5 Jan Sjoerds   ged Heerenveen   4 juli 1657 6 JAN SJOERDS CONING   tr  AALTJEN GERBENS   1108/1109 7 Trijn Sjoerds   ged Heerenveen   8 februari 1662 8 Antje Sjoerds  ged Heerenveen    2 juli 1665

2240/2241 FLOOR HUIBERTSZ PRUIJSERS  ged Loon op Zand 28 maart 1628 RK Huijbert Floris Caerl Huijbert getuigen Ida Martens Adriaens en Theodorus Adriaensen overl otr Loon op Zand 21 januari 1655 tr Sprang 18 februari 1655 PETERKEN DE LEEUW  geb Sprang Capelle  ca 1634 Peerken Cornelisse de Leeuw d.v. Corrnelis Petersen Leeuw en Josijntje Jansd Talen Kinderen 1 Carel  ged Sprang 1 december 1657 2 Peter ged Sprang   19 september 1660 3 Sara Huibers  ged Sprang 24 november 1663  Huibertje Floris Pruijsers begr Besoijen  8 april 1705 o/tr Sprang  8/30 augustus 1693  Wouter de Greef 4 Cornelis  ged Sprang 15 februari 1667 5 Saartje  ged Sprang  10 augustus 1670 6 CORNELIS PRUIJSERS    tr    HILLEKEN JANSE  1120/1121 7 Emmeke/Anneke Pruijsers  ged Sprang   otr Breda tr Sprang   25 maart 1685  Dirck Gijsberts de Graaf geb Sprang/Besoijen 8 Corstriaen Floorsz de Pruijser   geb Sprang  17 oktober 1677 9 Peter  Floris Pruijsers   ged Sprang  19 september 1685  ned geref  o/tr 1e Sprang  10/30 januari 1692  Maria Mudzard/Mutzart ged Sprang  23 juni 1686  geref  otr Sprang  20 april 1697tr 2e Sprang  5 mei 1697 Geertruijd Corsten

 2254/2255 ADRIAEN ADRIAENS DE ROIJ ged ’s Grevelduin Capelle     2 juni 1619 overl ’s Grevelduin Capelle   8 april 1676 otr Alphen 13 februari 1647 tr  1e ’s Grevelduin Capelle    3 maart 1647 Dorothea Hermansdr  ged Tilburg 21 september 1616 overl ‘s-Grevelduin-Capelle   12 maart 1648 ‘in den kraam’ tr 2e ’s Grevelduin Capelle  26 maart 1649 JANNEKE JOOSTEN VAN CAMPEN ged ’s Grevelduin Capelle 26 december 1629 overl ’s Grevelduin Capelle   23 september 1680 Erfdeling door Adriaen Adriaens de Roij, laatst wednr. van Erken Tonis de Wilde, ter eenre, en Adriaen Adriaens de Roij, zijn zoon bij Erken, op 7.3.1645 in Capelle.
Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Adriaen Hendrickss Back den Outsten, Handrick Jacopss x Anneken Handrickxs Backdr., Joost Dierckxss van Campen als vader ende Mels Aertss Schep als oom ende oppervoocht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Beatris Handrickxs Backxs verweckt in echte bedde bij Joost Dierckxss van Campen voornt met namen Jacop Joesten ende Maeijken Joosten ende Adriaen Adriaenss de Roij x Jenneken Joesten, tsamen erffgenamen van Jan Handrickxss Back, haeren broeder, swager ende oom, desen xije dach aprill 1649 in de Vrijhoeven.
Erfdeling door Adriaen Adriaens de Roij en Fernandus Balthus, Sprang, x Maeijken Adriaens de Roij van de goederen van Adriaen de Roij, hun vader op 10-1-1651 in Capelle. zij wonen in de Nieuwstr Kinderen 1e 1 Peter Adriaensz de Rooij ged Loon op Zand  14 maart 1648 overl ‘S-Grevelduin-Capelle 15 januari 1718  burgemeester van ‘s-Grevelduin-Capelle tr 1e ‘s-Grevelduin-Capelle    12 december 1666 Maijke Jans  begr’s-Grevelduin-Capelle  3 augustus 1678 tr 2e Vrijhoeve-Capelle  15 januari 1697 Anneke Boer  ged ‘s-Grevelduin-Capelle  26 december 1656 overl ‘s-Grevelduin-Capelle   21 juni 1727 d.v Cornelis Boer en Maijcken Baes. Kinderen 2e 2 Adriaen de Roij  ged ’s Gevelduin Capelle 30 januari 1650  get. Maijcken Joosten van Campen otr1e  Capelle/Raamsdonk 22 februari 1681 Adriaentje Cornelisse Rijcken  geb Waspik wed. Peter Huijberts Barrevoets,  d.v Cornelsi Jochum Dirckse Rijcken en Marijken Aerts Bommelaer otr Besoijen 20 april 1688 tr 2e Besoijen 9 mei 1688 Johanna de Wit op Heden desen XIe Febr: 1689 soo Compareerde mr: Adrian de Roij, in huwelijk hebbende  gehadt Adriaentge Corn: Rijcken, Claes Brouwers, getrout hebbende Dingena Rijcken,  Antonij Perseijn in Huwelijk hebbende Anneken Rijcken, Aert Rijcken soo voor hem selven,  als mede momboir vande minderjarige kinderen van za: Huijbert Zeijlmans, ende recte  caverende voor de minderjarige kinderen van za: Huijbert Cornelis Rijcken. Jan Boeseren  getrout met Willemmeijntje Corn: Rijcken [..] bekennen voldaen en betaelt te zijn. Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Corneliss Rijcken van den boedel van [Cornelis] Joachum Rijcken ende Maeijken Aerden, zijn ouders, 1686.
Ondertekent: Aert Rijcken, Claes Brouwer, Frans Hendricksen Boeser, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.
Erffdeelinge voor Recht aengebracht bij Meester Adriaen Adriaenssen de Roij, weduwnaer za: Adriaentgen Cornelisen Reijcken voor de eene helfft, Jacob Bervoets in qualiteijt als
voocht ende Aert Reijcken in qualiteijt als toesiender der minderjarige, soo van wijlen de voornoemde Adriaentgen Reijcken, verweckt bij za: Peeter Huijbertssen Bervoets, voor de
wederhelft, ende dat van alle de erffgoederen soo ende gelijck de voornoemde Adriaentgen Reijcken ende Meester Adriaen de Roij, samen beseeten hebben, ende metter doot ontruijpt, ende is deelinge als hier naer volgende is [..]. Actum geteeckent desen XXIIIe Januarij XVIc acht en tachtentigh gereserveert, het doen vande boedel eet dat de voochde sustiseren bij de boedelhouders te sullen moeten presteren 4 BEATRIJS DE ROIJ  tr 2e JACOBUS PALAMEDES 1126/1127 5 Antoni  ged ’s Grevelduin Capelle 2 april 1662 get. Jaepgen Gerits en Neeltgen 6 Erken Adriaensdr de Rooij  ged ’s Grevelduin Capelle   30 augustus  1671 overl Besoijen 5 september 1736 o/tr Capelle 16 april /1 mei 1701 Hendrick Hagen  ged Besoijen 20 november 1665 overl/begr Besoijen   24/30 oktober 1749 in de kerk begraven z.v Willem Dirck Hagen en Jenneken van Grevenboek Hendrik Hagen, j.m., geboortigh en woonagtigh tot Besooijen, en Erken de Rooy, j.d. woonende tot Cappell, sijn den 16 April 1701 in wettige ondertrouw aangeteekent, op attestatie van Besoyen getrouwt alhier den eersten Maay 1701. Elk onder ’t classis van 3 gld.
Hendrick Hagen, gedoopt op 20-11-1665 te Besoijen, overleden op 24-10-1749 te Besoijen, begravan op 30-10-1749 te Besoijen, zoon van Willem Dirck Hagen en Jenneken van Grevenboek.
Een kind van Hendrik Hagen werd in nov. 1707 pro deo begraven.
Op 28-10-1746 in Besoijen vond een transport plaats tussen Hendrik Hagen, wed. van Erken de Rooy, enerzijds, en anderzijds Jacobus van Balkon Mr. Smit

2264/2265 4560/4561 HUIJBRECHT JANS SCHEP overl  voor 18 april 1622 z.v. Jan Schep en Lijsken Adriaenstr AENTKEN BASTIAENS zij tr 2e Hendrick Lenderts Scheur overl 1651, wed Maeyken Dierck Foppen van Driel Kinderen 1 ADRIAEN SCHEP  tr   LIJSKEN TEEUWEN   1132/1133/2280/2281 Kinderen van Aentken en Hendrick Scheur allen geboren in Waspik Bastiaen Hendricxs Adriaen Hendricxs Adriaentken Hendricxs Lennert Hendricxs erfdeling Lijsken Adriaens Waspik 17.7.1614 RA40 202r Aenken Bouwen Joesten  kind Jan Handricxss  partner van kind Adriaen Jans Schep kind Lijsken Adriaens  overledene Huibrecht Jan Schep overl 1622 kind Bouwen Joesten  overledene Jan Adriaens Schep vader inventaris Huijbrecht Jans Schep Algemene akte Waspik 18.4.1622 GAWWK RA41 25rHuibrecht Jan Schep  overledene Aentken Bastiaens echtgenote akk Adriaen Schep en overige kinderen Adriaenken Bastiaens Waspik 10.4.1651 RA42 1v Adriaen Hendricx Back voogd van de onmondige kinderen Adriaen Hendricxss Scheur kind Adriaen Huibrechts Schep overl 1653 kind Adriaentken Hendricxss Scheur kind Hendrick Lenderts Scheur overl 1651 overledene

2266/2267     4562/4563 JAN MATHEUSSEN VAN HASSEL  geb    ca 1578 pleijtschipper  overl  voor april 1648 z.v. Matheus Adriaensz van Hassel en Janneken Anthonis tr JANNEKE THONIS CORNELIS WOUTERS overl   voor nov. 1656 d.v. Thonis Cornelis, kinderen 1 Janneke Thonis 2 Jan 3 Dingen Thomasd erfscheidinge  1648, woonden Stapeleind ’s Grevelduin/Waspik not archief Oosterhout notaris A. Jansen de Ruijter  7.11.1656 testament compareerde Jan Matheus van Zal Janneken Anthonissen wonende tot Waspik op Stapeleijndt Kinderen 1 Adriaen Jan Teeuwen van Hasselt   geb ’s Grevelduin Capelle  ca 1603  plijtschipper  overl  tussen 12.3.1668 en 23.12.1675 tr ’s Grevelduin   17 april 1627 Seijke Verschuren   overl  na 1675  d.v. Adriaen Stevens Verschuyren en Janneke Zijlmans  erfdeling 9.1.1687 43 RA Groot Waspik dl 59/f210, vrijgift dd 23 dec 1675 compareerde Jacob Janse Vadersen Sijken Adriaan Stevens weduwe Adriaen Jan Matheus   RA Groot Waspik deel 42/f221 13 mrt 1668 Adriaen Jan Matheus als voogd van de onmondige  weeskinderen van Jan Jans Matheus zich sterk makende voor Lammert Blancker getrouwd met Janneken Jan Matheus 2 Truijcken Jans Matheus v. Hassel  geb Waspik   ca 1606  overl   voor 1 april 1674 tr 1e   voor 1633  Jan Jacops Vaderjan  overl  voor 1655  z.v Jacob Vaderjean en Dingena  Kinderen 8  tr 2e Dirk Leendersen 3 LIJSKEN JAN TEEUWEN tr   ADRIAEN HUIJBRECHTS SCHEP  1132/1133/2280/2281 4 Grietken Jans Teeuwen   geb Waspik  1612  Margriet  tr   Jacop Stevens Meulder 5 Jan van Hasselt  geb Waspik  ca 1608 Joanni Jan Mattheus van Hassel tr 1e   voor 1636  Maeiken Jans van Ghelden  geb Waspik  tr 2e  Dingeken Jans Cloot  geb  ca 1615 RA Groot Waspik 42 28.4.1665 Adriaen Jan Teewen onderhoud het onmondige weeskind van Jan Jan Teewn Jacob Jans. Janneke is 1664 getrouwd met Lambert Blancken. 6 Antonis Jans Teeuwen  geb Waspik ca 1617  tr  na 1646 Lijsken Ariens van Gesel/Gijsel  geb  ca 1622 overl Waspik  voor 1677  d.v Adriaen van Gijssel ws geen mannelijke nakommelingen wel 4 dochters Not. arch Oosterhout notaris Adr. Janssen de Ruijter deel 866 den 7 nov 1656 testament compareerde Jan Matheus weduwnaar van zaliger Janneken Anthonissen wonende tot     Waspik op Stapeleijndt Vermeld Anthonis Janssen en nog thuiswonend RA Gr Waspik 59/f226 12 jan 1677compareerde Aeltje, Maeijken en Jenneken Teunissen   van Hasselt 2e comparant is Mels Thomass Zeijlmans RA Gr Waspik 30-04-1680 erfdeling tussen zijn 4 dochters. 7 Anniken Jans Matheus van Hasselt  geb Waspik ca 1610 overl ’s Grevelduin  Capelle na 12 maart 1668  7.11. 1656 bij testament is zij nog thuiswonend  13.3.1668 Anthonis Jansen Matheusen voogd over zijn innocente zuster Anneken Jans,  Anthonis heeft vrije griffie over haar goederen en na zijn overlijden wordt Adriaen Jans  Teeuwen haar voogd   inv Sprang Capelle rekeninge en bijlage en executie van de goederen 10.4.1696 vrijgifte van haar goederen aan de erfgenamen 8 Matthijs Jans   geb Waspik  thuiswonend 7.11.1656  overl ’s Grevelduin Capelle  tr  Michielke Ariens  7.3.1664 compareerde Michielke Ariens weduwe Mathijs Jans 2e companant Jacob Wouters  Visscher  13.3.1668 erfscheidinge van zijn goederen ongehuwd geen nakomelingen 9 Neelken Jans Teeuwen  geb Waspik ca 1628  Cornelia  otr ’s Grevelduijn Capelle  8 mei 1666  Willem Huijbert Peters Zeijlmans  geb Waspik  ca 1650 begr 21 mei 1701  Willem hertr Maria Huijberts Schep, Maria hertr Jan Teunisse Pol Willem z.v. Huijbert  Peeters Zeijlmans en Adriaentje Jans Bruijn 10 Dingenken Jans Teeuwen   ged ’s Grevelduin Capelle 18 maart 1629  van Hasselt overl  12 maart 1668 tr Waspik   13 april 1651  Aert Adriaense Bommelaer  geb Waspik 1620  hooischipper Erfdelingen goederen Janneken Thonis Cornelis
Waspik 23 mei 1646 GAWWK RA 41 223r, 234r en 235r 4 kinderen zijn nog onmondig Neelken Jans Teeuwen (*1620-)  kind Jan Matheussen (-†1648) vader Jan Jans van Hasselt (-†1668) kind Mathijs Jan Teeuwen (*1620-†1668) kind Lijsken Jan Teeuwen (-†1670) kind Grietken Jans Teeuwen  kind Antonis Jans Teeuwen (-†1679) kind Jan Jacops Vaderjan (-†1655) partner van kind Adriaen Huibrechts Schep (-†1653) partner van kind Anniken Jans Teeuwen (*1620-) kind Truijcken Jan Teeuwen (-†1674) kind Jacop Stevens Meulder partner van kind Dingenken Jans Teeuwen (~1629-†1693) kind Janneke Thonis Cornelis Wouters (-†1646) moeder Adriaen Jan Teeuwen Van Hasselt  kind Jan Thonis Cornelis oom en voogd Erfdeling Jan Matheus en Jenneken Thonis Corneliss Waspik 2 jan 1649 Lijsken Jan Teeuwen (†1670) kind Adriaen Huibrechts Schep (†1653)  partner van kind Janneke Thonis Cornelis Wouters (†1646) overledeneJan Jans van Hasselt (-†1668) kind Jan Matheussen (†1648) overledene Not. arch Oosterhout notaris Adr. jannsen de Ruijter deel 8663 den 7 nov. 1656, Testament
Compareerde Jan Matheus weduwnaar van Zal. janneken Anthonissen wonende tot Waspik op Stapeleijndt RA. Gr.Waspik,72/f135v, wilceur den 5 mei 1604 Compareerde Jan Mathijsz en Wijt Willemsz
72/160v, den 22 apr 1607 compareerde Jan Matheusz en Jan Woutersz
72/f198, den 11 mei 1611 Compareerde Jan Matheusz en Jan Andriesz Bogaert
56/f5, vrijgift den 30 mei 1612Compareerde Huijch Petersz en Jan Matheusz
56/f15 den 3 juli 1613 Compareerde Jan Matheusz en Coenraet Jansz
56/f23v, den 14 mei 1614 Compareerde Jan Matheusz en Lambrecht Willemsz
57/f50, den 17 febr 1622 Compareerde Jan Matheuss en Jan Adriaenss de Roij, schout Cappel 57,/f82v, wilceur den 6 mrt 1624 Compareerde : Jan Matheuss en Sebastiaen Geritss
57/f191, vrijgift den 14 okt 1627 compareerde Mathijs Jan Thijss en Jan Willemss Cloot
58/f7v, transport 20 mei 1631 Compareerde Jan Matheuss en Cornelis Corneliss den Ruijmen
58/f107, den 29 jan 1641Compareerde Jan Matheus en Jan Willemss van Beul

2268/2269 CLAES JACOBS CORP  geb Waspik  ca 1635 overl Waspik na 1685 tr 1e   ca 1666 MARIA  PIETERS  overl  na 1683 tr 2e Geertje Hendriks Kinderen 1  JACOB CLAESZ CORP tr    MARIJKE GIJSBERT 1134/1135 2 Jan Claesz Corp  geb Waspik   1668 handelaar koopman winkelier tr Westmaas ZH   12 februari 1696 Ingetje Hendriks van Vliet   ged Mijnsheerenland   20 december 1671 3 Pieter Claesz Corp  geb Waspik  1670 begr Abbenbroek   26 september 1720 tr 1698  Marijke Ariens Adriaans 4 Maria  geb Westmaas 1671 tr 1697  Steven Bossensche 5 Cornelis  geb Westmaas  1678 tr  1700 Geertje Hendriks 6 Arij  geb Westmaas   1682 tr 1706  Annetje Jansd 7 Gerrit  geb Westmaas   1682 tr 1709 Lijntje Teunisse

2280/2281 zie 1132/1133

2282/2283 THOMAS ADRIAENSE BOMMELAER schepen overl  voor 1694 zn. van Adriaen Jacobs Bommelaer en Anneke Adriaens Klotteij tr ADRIAENTJE MEUSEN Mewissen Wijngaart  begr Waspik  21 januari 1696 d.v Meus Jan Cornelis Wijngaert en Adriaenken Thomas Janssen Groeij, …..scheijdinge ende erfdeelinge tusschen Frans Corneliss Swart,[…] aldus deselve aengebrocht ende gepasseert voor stadthouder, Jan Otgens, Cornelis Jochem Rijcken ende Thomas Bommelaer, schepenen, desen 29e april 1670 erfdeling goederen Thomas Bommelaer en Adriaentje Meusen GW44-092v GAWWK Groot Waspik, RA 44 92v 96v 6.3.1697 Kinderen 1 ADRIAENTKEN THOMAS BOMMELAER tr JAN ADRIAENS SCHEPPE 1140/1141 2 Maria Thomas Bommelaer  Marieken Thomassen  begr Waspik   24 november 1736 tr  voor 1689Jan Thonis Zeijlmans  geb Waspik Jan Teunisse Seijlmans   overl Waspik              22 mei 1705 z.v Anthonis Wouters Seijlmans en Maeijken Thoniss Cuijl inventaris goederen ten huijze Anthonis Wouters Zeijlmans GW44-009r algem akte arch GAWW Groot Waspik invnr: RA 44 9r 10 feb 1691 Kinderen 2a Thomas Teunisse Seijlmans   ged Waspik 7 oktober 1689   2b Maijke Seijlmans  ged Waspik   14 april 1692  2c Meuwis Zeijlmans  ged Waspik  7 november 1694 3 Jacob Thomasse Bommelaer  geb Waspik begr Waspik  5  november 1728 tr  ca 1696 Sara Gijsbertse Decker ged Waspik  15 november 1669 d.v Gijsbert Peeters Decker en Peterken Hendricks  zij kregen tussen 1697 en 1713 zeven kinderen te Waspik Kinderen   3a Adriana  ged Waspik  24 februari 1697 contract Adriaen Meusen en Jacop Bommelaer GW44-052r  arch GAWWK Groot  Waspik invnr RA 44 52r 27 jun 1694 4 Anneke Thomas Bommelaer begr Waspik   11 december 1679 tr voor 1684 Jacob Commeren begr Waspik 6 april 1698 hertr ca 1688 Helleken Dingemans Kinderen   4a Thomas ged Waspik  21 december 1684  4b Commer  ged Waspik  4 december 1687  Kinderen Commeren en Hilleke Dingemans gedoopt te Waspik  14.10.1689 Dirckske,    25.11.1696 Cornelis,  10.8.1698 Jacobske

2284/2285 SEBASTIAEN FRANSS BOESER  geb Waspik   ca 1620 Bastiaan Fransen overl   voor april 1680 z.v Franz Adriaensz Boeser en Grietken AdriaenPanum voogd over drie kinderen van zijn nicht 7.3.1680 Groot-Waspik sprake van een vrijgift en wilceur tussen Bastiaen van Es en Aeltge Jans Fiers, wed. van Bastiaen Jansen Boeser. Frans Arss. Boeser deed zomer 1632 een gift aan Bastiaen Franss., zijn zoon.
Compareerden voor mij Jan van Wesel, notaris openbaer tot Bergen opten Zoom Baltus Henrickss Panen, schipper poorterdeser stadt, als oom ende naeste bloetvoocht vande moederlijcke sijde vande drie naergelaten minderjarige kinderen van wijlen Elisabet Henrickss Panen, sijne suster, daer vader aff is Mr Pieter Broeders, schoolmeester tot Cappel inde Langhstraet ende heeft wel ende volcomentlijck geconstitueert machtich gemaeckt ende in sijn stede gestelt gelijck hij constitueert, maeckt machtich ende stelt in sijne stede bij desen Bastjaen Franss Boeser, inwoonder tot Capelle voorss, sijne cosijn. Gevende d’selve Bastjaen Boeser absoluten last om namens Baltus de voogdijschap van de drie kinderen van zijn zus aen te nemen in 1645 in Capelle.
Accoort van affscheijdt tusschen Eelken Janss Fiersen weduwe van Sebastiaen Franss ende de voorkijnderen van Bastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss.
Op huijden desen xije november xvjc eenentseventich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven den eersame Eelken Janssen Fiersen, weduwe van Sebastiaen Franssen, geassisteert met Thomas Peeterssen Seijlmans, hare assistent en voocht in desen, ende Handrick Franssen, inder qualite als voocht, ende Aert Janssen Fiersen als toesiender vande vier onmondige weskinderen vande voorschreven Eelken Janssen verweckt bij Sebastiaen Franss voorschreven, ter eenre, ende geassisteert met Adriaen de Ruijter haren wettelijcke gecoren voocht.
Alle drie voorkijnderen vanden voornoemden Sebastiaen Franssen verweckt bij Maeijken Lambertssen ter andere sijden.
In de kantlijn: Adriaen Corneliss Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaenss, Adriaen Bastiaenss ende Hendrick Franss als voocht van Truijcken Bastiaenss bekende van mijn door handen Eelken Janss Fiersen van iest bovengestelde penningen ten vollen ende alle betaelt te sijn. Den eersten metten lesten. Toirconden desen geteeckent desen xxvje januarij 1663.
Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff, imboel, gereede ghelden, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden bij Sebastiaen Franss ende Eelken Janss Fierssen tsamen staenden houlijck beseten. Overgebrocht bij Eelken Janss weduwe van Sebastiaen Franss voorss.
Aenneminghe Eelken Janss Fiersen weduwe Sebastiaen Franssen hare vier onmondighe weeskijnderen verweckt bij Sebastiaen Franss voorss  tr 1e  voor 1645 Maeijken Lambertss   Smaeldeelinghe tusschen de drie voorkijnderen van Sebastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss met namen Adriaen Cornelissen Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaensen, Adriaen Bastiaensen ende Gertruijt Bastiaensen. Alhier voor recht aengebrocht desen xije november 1661 tr 2e   ca 1650 EELTJE JANS FIERS  geb   ca 1625 overl na 1687 Eeltje staat na overlijden van haar man onder voogdij van Thomas Peeterssen Seijlmans Op huijdendesen xije november xvjc eenentsestigh compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Eelken Janss Fiersen, weduwe saliger Sebastiaen Fransen, geassisteert met Thomas Peeterssen Seijlmans haren gecoren voocht in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare vier onmondighe weeskinderen verweckt bij Sebastiaen Fransen voorss met namen Jan, Frans, Grietken ende Peeter Bastiaenss ende dat van Hendrick Fransen als oom ende gerechte bloetvoocht ende Aert Janssen Fiersen als toesiender der voorss weeskinderen. Kinderen 1e 1 Neesken Bastiaensen tr ca 1662 Adriaen Cornelissen Buijs  overl  voor 1704 heemraad  van Waspik hij is voocht over zijn vrouw Neesken en de kinderen Adriaen en Gertruijt  Rechtelijcke optekeninge gedaen tot Adriaen Cornelis Buijs zaliger tot naerrichtinge vande  wesen, soo vanden eersten bedde als tweede bedde, ten overstaen van Gerrit Zeijlmans,  schout, Dirck Janss Zeijlmans ende Cornelis Janss de Bont, heemraden. Desen 11e augusti 1703 in Groot-Waspik  Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Adriaen Cornelis Buijs ende Neesken Bastiaenss ende Dingetje Aertss Vermeijs soo vanden eersten  als tweeden bedde ende volgens testament eene kinderen is als volght  Eerstelijck soo is Jacob Adriaenss Buijs gelodt, gecavelt ende beërfdeelt op een huijs, hoff ende bijster, tot den waterganck toe, gelegen in Groot Waspick, tusschen erffenisse van Hendrick Toontert oost ende Jan van Dun west.Streckende vant kerckhof af uijt den noorden zuijtwaerts in tot den waterganck toe. Getaxeert op contant gelt weerdigh te wesen ter somme van f 910: 0: 0. Ende moet uijtreijcken aende weduwe en haer kinderen f 50 gulden.Item alnoch soo is Jacob Adriaense Buijs voornoemt gelot, gecavelt ende beërfdeelt op op eenen acker zaijlants, gelegen in Groot Waspick aenden molen [..].
Item hiertegens soo sijn Johan Boeser als vooght ende Gijsbert Thomas Zeijlmans als  toesiender vande wesen van Jan Buijs ende sijne weduwe gelot, gecavelt ende beërfdeelt op  de del aende twee wielen,gelegen tusschen erffenisse van Gerrit Zeijlmans, schout, oost en Jan Dircks Schoenmakers west. Streckende uijt dennoorden vande Ka af zuijtwaerts in tot der halver Her straet toe. Getaxeert contant gelt weerdigh te wesen ter somme van 400:0: 0.
In de kantlijn: Ick ondergeschreven Nicolaes Biskop als getrout hebbende Maeijke Buijs  bekenne dese neffenstaende uijt rijckingh van 30 gulden ontfangen te hebben. Desen 15e  meert 1706. Nicolaes Bisschop.
  Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Cornelis Buijs, als man ende vooght van  Lesken Bastiaensen Boeser, Hendrick Franss Boeser in qualite als vooght van Jan, Frans,  Peeter ende Grietje Bastiaenss Boeser ende Huijbrecht Janssen Vassen, weduwenaer van  Truijcken Bastiaenss Boeser, als vader ende vooght van Bastiaen Huijbrechtss Vassen, daer  moeder van was de voorgemelte Truijcken Bastiaenss Boeser. Tsamen inder qualite als     erffgenamen elck voor een gerechte derde part van Adriaen Bastiaenss Boeser haren swager  broeder ende oom respective. Ende dat van de erffgoederen de welcke bij den voornoemde  Adriaen Bastiaenss Boeser naergelaten ende metter doot geruijmt sijnde. Ende selve alhier voor recht aengebrocht desen 27e meert 1674 in Groot Waspik.
  Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Corneliss Buijs, als in huwelijck gehadt  hebbende Neesken Bastiaenss Boeser, ende de gelijcke kinderen ende erffgenamen van    Bastiaen Franss ende Geltjen Janss Fiers, echte luijden. Ende metder doot ontruijmt bij  Bastiaen Franss Boeser Alhier in Groot Waspik voor recht aengebrocht den 8e junij 1688.
Adriaen Cornelis Buijs maakte op 19.2.1694 in Groot Waspik een testament op.
Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Adriaen  Cornelis Buijs ende Neesken Bastiaenss ende Dingetje Aertss Vermeijs soo vanden eersten als tweeden bedde ende volgens testament eene kinderen is als volght. Desen 14e augustus 1703 in Groot-Waspik.  – Eerstelijck soo is Jacob Adriaenss Buijs gelodt, gecavelt ende beërfdeelt op een huijs, hoff  ende bijster, tot den waterganck toe, gelegen in Groot Waspick [..].  – Item hiertegens soo sijn Johan Boeser als vooght ende Gijsbert Thomas Zeijlmans als  toesiender vande wesen van Jan Buijs ende sijne weduwe gelot, gecavelt ende beërfdeelt op de del aende twee wielen [..].  – Item alnoch soo sijn de voornoemde vooght ende toesiender ten behoeve vande weduwe  ende wesen gelot, gecavelt ende beërfdeelt op eenen bijster, gelegen in Groot Waspick, groot ontrent 6 hont [..].
  – Item alnoch soo sijn de voornoemde vooght ende toesiender ten behoeven vande       voornoemde weduwe ende wesen gelot, gecavelt ende beërfdeelt op den bijster ende acker achter Zeger de Smit in Groot Waspick [..].  – Item hiertegens soo is Maijken Adriaenss Buijs gelot, gecavelt ende beërfdeelt op op een del bij Haensbergen [..].  – Item noch soo is de voornoemde Maijken Buijs gelot, gecavelt ende beërfdeelt op anderhalf  hont ackerlant, gelegen in Groot Waspick [..]. 2 Adriaen Bastiaensen Boeser Erfdeling   27.3.1674 RA 43  73r Hendrick Fransen Boeser overl 1694 Geertruijt Bastiaense Boeser overl 1674 overledene Neesken Bastiaens Boeser overl 1688 kind Margrietje Bastiaense Boeser  kind Adriaen Cornelis Buijs overl 1703 partner van kind Jan Bastiaense Boeser kind Peeter Bastiaense Boeser kind Frans Bastiaense Boeser  kind Huijbert Janss  Vassen partner van kind Adriaen Bastiaense Boeser overl 1674 overledene Bastiaen Huijbertse Vassen kind 3 Gertruijt Bastiaensen Boeser   Truijcken Bastiaenss  tr   1674  Huijbrecht Janssen Vassen accoort van affscheijdt tusschen Eelken Janss Fiersen weduwe van Sebastiaen Franss ende  de voorkijderen van Bastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss op 12.11.1671 in Groot-Waspik.
Smaeldeelinghe tusschen de drie voorkijnderen van Sebastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss met namen Adriaen Cornelissen Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaensen, Adriaen Bastiaensen ende Gertruijt Bastiaensen. Alhier voor recht aengebrocht  desen xije november 1661.
 26.2.1641 in Groot Waspik sprake van een vrijgift van een huijsinge, hoff en saeijlant in ’s-  Grevelduin voor ƒ 821 aan Cornelis Adriaen Deniss.   verkopers  Mels Janss Crol voor de helft,  Willem Lambrechtss,  Dirck Genen x Janneken Lambertss,  Bastiaen Franss wed Maeijken Lambertss mede namens  Adriaen Anthonis Timmer x Heijlken Lambertss en Peeter Lambertss (proc Laurens van den Kieboom, not G’berg, 19.2.1641  Commer Lambertss voor 1/8 Claes Thoniss mede namens Heijnrick Thonisen Anneken, Janneken en Jan susters en broer Heijnrick Gheldens en Mels Janss namens de 2 weeskijnderen van Gelden Willemss Decker en Peeterken Janss voor 1/8.  alle erffgenamen van Janneken Melsen. Betaald werd via een wilceur. Staat en inventaris Truijcken Bastiaens Boeser Waspik 8.2.1674 RA 43 69r Bastiaen Huijbertse Vassen ged 1669 overl 1748 kind Huijbert Janss Vassen  echtgenoot Geertruijt Bastiaense Boeser overledene Hendrick Fransen Boeser overl 1694 voogd Kinderen 2e  4 Johan Bastiaens Boeser geb  ca 1655 Jan overl Waspik  22 april 1705 tr  ca 1679 Willemijntje Cornelisse Rijcke geb Waspik ca 1655 Willemken Cornelis                                      overl Waspik 13 november 1724   17.11.1694 Groot-Waspik testament Johan Bastiaens Boeser en Willemijntje Corn. Rijken   Jan Boeser 2.6.1683 en 1.3.1684 in Groot-Waspik vermeld  Op huijdendesen xije november xvjc eenentsestigh compareerden voor ons schout ende  heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Eelken Janss Fiersen wed  saliger Sebastiaen Fransen, geassisteert met Thomas Peeterssen Seijlmans haren gecoren  voocht in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare vier onmondighe  weeskinderen verweckt bij Sebastiaen Fransen voorss met namen Jan, Frans, Grietken ende  Peeter Bastiaenss ende dat van Hendrick Fransen als oom ende gerechte bloetvoocht ende  Aert Janssen Fiersen als toesiender der voorss weeskinderen.  Jan Bastiaensen Boeser 2.6.1683 en 1.3.1684 Groot-Waspik vermeld. 12.1.1686 Groot-Waspik was er sprake van vrijgift tussen Hendrick Willemsen van  Masem en Jan Bastiaensen Boeser en tussen Jan Bastiaensen Boeser en Geeraerdt  Zeijlmans schout. 5 FRANS BASTIAENS BOESER  tr ANNEKE THEUN ISD ZEIJLMANS  1142/1143 6 Margriet Bastiaansen Boeser Grietken  begr Waspik   12 januari 1704   18.2.1713 Klein Waspik erfdeling tussen de erfg. Jan Adriaens van Clootwijck gesegt   Zeijlmans ter eenre en de erfg Grietje Bastiaens Boeser ter andere zijde  Steven Timmermans x Maeijken Zeijlmans Jacobus Hagoort x Elisabeth Zeijlmans  Waspik desen 2e maij 1719 Schijdinge ende erffdeelinge die bij desen doende  ende  overgevende sijn Steven Jans Timmermans in huwelijk hebbende Maeijke Zeijlmans,  Jacobus Haagoort in huwelijk hebbende Elisabet Zeijlmans en Adriat Schouten in huwelijk  hebbende Geertruij Zeijlmans.  alle kinderen en erfgenamen van zaliger Adriaen van Clootwijk gesegt Zeijlmans en Grietje  Bastiaens Boeser als mede nog den voornoemde Jacobus Haagoort in qualiteijt als ’s-  Grevelduin-Capelle, voogdij aangestelde voogt over Huijbert de Ruijter mede sone vande  voornoemde Grietje Boeser in huwelijk verweckt bij Willem de Ruijter. En voor soo veel dit  noots sij den voornoemde Huijbert de Ruijter ende dat van alle de goederen bij de  voornoemde Grietje Bastaiens Boeser met te doot ontruijmt en naergelaeten. tr 1e  ca 1682 Adriaen van Clootwijck gesegt Zeijlmans z.v. Johan Wouters Seijlmans schout te Waspik tr ’s Grevelduin Capelle 20.5.1648 en  Adriaentken Adriaens van Clootwijck ged ’s Grevelduin Capelle 20.5.1629   Adriaen Seijlmans, noemde zich  “Van Clootwijck”, kleinzoon van Adriaen Dirks de Oude  van Clootwijck, secretaris en schout in Zuidewijn-Capelle in 1612 en Anneke Thielmans.  “Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant” 1997.  Staet ende inventaries gemaeckt op den 15e meert 1695 [in Groot-Waspik van alle  erffgoederen ende inboel tot Grietjen Boeser wed Adriaen van Clootwijck. Ten overstaen  van Geriet Seijlmans, schout ende Dierck Jans Seijlmans ende Frans Boeser, hemraden.
Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de vier kinderen van Bastiaen Franss Boeser ende  Gieltje Janss Fiers met namen Jan Bastiaenss Boeser, Peeter ende Frans Boeser ende  Adriaen van Clootwijck die in huwelijck is hebbende Grietje Bastiaenss Boeser. Alle  kinderen ende erffgenamen van Bastiaen Franss Boeser ende Gieltje Jans Fiers voorss. Ende  dat van hare vaderlijcke goederen haer bij aenneminge gelooft. Alhier voor recht  aengebrocht desen 8e junij 1688 in Groot-Waspik.
Groot Waspik 18.2.1713 deling tussen Grietje Bastiaense Boeser en haar kinderen verwekt  door Adriaen van Klootwijk gezegd Zeijlmans, met name Mayken, gehuwd met Steven  Jansz. Timmermans, Elisabeth gehuwd met Jacobus Hagoort en Geertruij gehuwd met  Adriaen Schouten. Adriaen Janszn. van Clootwijck, gezegd Zeijlmans was een zoon van  Johannes Woutersz. Zeijlmans die o/tr ’s.Gr.-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje  Adriaensdr. van Clootwijck. Bij de doop van Elisabeth stond als vader Adriaen Jansz. van  Clootwijck tr 2e  voor 1696 Willem Huijbe de Ruijter geb Raamsdonk Willem Huijbrechts  begr Waspik 29 juli 1704 z.v. Huijbert Ruijter en Dingen Buijs wed tr Waspik 27.4.1674 Sijken Cornelis Jan Wijten van Waspik 7 Peeter Bastiaansen Boeser  geb Waspik ca 1660 overl Waspik 1 april 1730  21.4.1693 Groot-Waspik genoemd met Goris Thoniss bij een vrijgift.  3.6.1713 transport tussen Adriaen Zeijlmans, schout en Peeter Bastiaensen Boeser.  28.12.1720 transport tussen Peeter Bastiaense Boeser en Aert Peeterse Boeser.  Dat voor ons Gecomen en Gecompareert sijn Adriaan en Wouter Peterse Boeser en Pieter  van Waspik, de welkete samen verclaerden wettelijk over te geven met eender vrije gifte so dat regt is, aan en tot behoeff van Bastiaan Peterse Boeser, drie vijfde parten inde helft   van een huijs, Erve en akkerlant, gestaen en gelegen alhier ten Weste vande Niuwvaert,  groot int geheel met den Quekel 1 ½ morgen, so en in die vougen als het selve is bedeelt t  tegens de wed: van Arien Cluijters, belent Zuijden de geheelr Stede Arien Paans, noorden  Corstiaan Glaviman, strekkende van der halver Niuwvaert aff, Westwaerts op tot den Quekel  toe, belent den geheelen Quekel, Oost de Niuwvaertsde akkers, West de wed: Willem  Potmaker, strekkende uijt den Zuijden vande Erve van Poulus Bruijnenbaert aff,     Noordwaerts op tot de Erve vanden voorn: Bruijnenbaert toe. Ende dat met alle Wegen,  Stegen, Schouwen, Watergange, en andere nabuirlijke regten, met regt daar uijtgaande,  voorts geloven sij Vercoperen den Coper inde voorsr: parten te vrijen en waren naer den  regten van Zuijthollant, en alle Voorcommer, Calangie en aantaal dier op is aff fe doen tot  Niuwjaer 1741 toe, present Adriaan Zeijlmans Schout, Aert vanden Hoek en Adriaan  Verheijden Schepenen, desen 27e Appril 1741 o/tr Waspik  8/29 juni 1681  Lijsbeth Adriaanse Visscher geb Capelle  ca 1660 overl Waspik maart 1734.

2286/2287 ANTHONIS ZEIJLMANS  geb Waspik burgemeester van Waspik armmeester  overl  tussen 11 en 18 mei 1688 z.v. Wouter Thomasse Zeijlmans, schout van Waspik en Heijltje Zeijlmans tr MAEIJKE ANTONISSE CUIJL overl Waspik   5 april 1679 Kinderen 1 Anthonij Zijlmans  overl Waspik voor september 1694 2 Marieke Zeijlmans  overl voor 1692 tr Thomas Aertse Rijcken geb Waspik 1666 overl/begr Waspik 3/7 december 1734 Thomas hertr Waspik 24.12.1693/17.1.1694 Anneke Peeters van Gorcum geb Capelle 3 Cornelis Teunis Seijlmans begr Waspik  4 maart 1708  tr  Grietje Adriaense Berrevoets begr Waspik 14 december 1736 aangever Jan Ad Seijlmans 4 Jan Teunisse Zeijlmans  begr Waspik  22 mei 1705 tr  Maria Thomas Bommelaar   overl Waspik 24 november 1736 5 ANNEKE ZEIJLMANS   tr  FRANS BASTIAENS BOESER  1142/1143 Anneke Thonis, Anneke Theunis, Anken Anthonisse Sijlmans/Seijlmans/Zeijlmans.
Haar moeder overleed op 5 april 1679 om 4 uur ’s morgens: “Den 5 Appriel sWondach smargens ten vier uren heeft Godt den Heer mijn moeder uijt desen bedroefde werelt gehaelt en is gerustelijck in den Heer ende Godt salich gestorve in het yaer ons Heeren anno 1679.” 6 Cornelia Zijlmans  geb Waspik otr Waspik 10 april 1694 tr Capelle  2 mei 1694 Johannes Jacobs Vaeders geb Vrijhoeve Capelle NG vermeld in index Leiden not Johannes Blocquau not arch  506 inv 1541 dd 1720

2288/2289 ROMNALDUS VAN DEN ANCKER overl Besoijen 10 juli 1700 tr Waalwijk 20 augustus 1653 HUBERTA GERRITSDR overl Besoijen 4 april 1686 Kinderen 1 JOANNES VAN DEN ANCKER  tr    ANNA VAN DEN HOUTERT 1144/1145

 2298/2299 JAN JANS GIJBEN de jonge geb Sprang  ca 1598 armenmeester, z.v. Jan Jans Gijben z.v. Jan Jans Gijben en  Arika Jacobsdr  en Cornelia Goyaertsr Faesen , ned geref o/tr 1e Sprang 4/20 november 1620 Tonisken Gerritsdr Cremer geb Sprang ca 1600 Geertsen overl Sprang  otr 2e Sprang  14 maart 1628 tr 2e Sprang  24 april 1628 DIRKJE LAMBERTSDR HAGEN  geb  ca 1605 ned.geref, d.v. Lambert Wouterse Haghen en Stijnken Jansdr geb ca 1580  4588/4589 Kinderen 1e 1 Jan Geijben   ged Sprang 26 december 1621 2 Gerhart Geijben    ged Sprang  25 september 1622 Kinderen 2e 3 Jan ged Sprang   7 januari 1629 4 Teunis Jansen Gijben  ged Sprang 7 december 1631  Thoenis  tr  Maijken Schalken Maijken 1e relatie Jan Willemsen Sneider hieruit buitenechtelijke dochter Claesken 7.9.1642 Sprang
Kinderen   4a Cornelia Gijben   ged Sprang   28 september 1659   4b Adriaen Gijben   ged Sprang   21 december 1662 4c Johannes Gijben    ged Sprang 28 maart 1666 4d Schalk Gijben  ged Sprang  21 december 1670 tr Sprang 7 maart 1697 Anthonette de Hoog
4e Wouter Gijben   ged Sprang   29 juli 1674
4f Dirck Gijben   ged Sprang  12 december 1677 5 Steijnken   ged Sprang 20 november 1633 6 Neelken   ged Sprang  31 oktober 1635 7 Jan Jans   ged Sprang  1 januari 1640 7 LAMBERTGEN JANSDR GIJBEN  tr ARIE WOUTERSZ VAN BAARDWIJK 1148/1149

2300/2301 LAURENS ADRIAENSZ VAN ROON   armenmeester, raymaker geb Sprang  1 november 1615diaken 1660, ouderling 1668 overl Sprang  26 februari 1707 Laurens Adriaensz Lambert Meeus van Roon aangifte impost f 3.-z.v.  Adriaen Lamberts van Roon en Anneken Jans dr van Lauwen Adriaen is een zoon van Lambert Meeus en Yken Gerritsdr zie  2302/2303 tr Capelle 1638 LEYSKEN ZACHARIASDR  geb Sprang  31 januari 1616 ged Sprang  19 februari 1616 overl Sprang 11 juli 1705 d.v. Zacharias Jansz en Mayken Jansdr  testament  Sprang 78 29.12.1674`eersamen Laurens Ariessen Raijmaker en de eerbare Lijsken Sacharijasdr wettige Houwelijccxluijden` tekent als Laurens Adrijaansen Wagemaker en verdeelt op 29.9.1706 zijn goederen onder zijn 5 levende kinderen, een huis met ´aan weerszijde een akker streckende van de Nieuwstraat tot Cornelis Siijmons erve toe en streckende van de Nieuwstraat suijdwaerts tot Loon toe´ enz. Kinderen 1 Adriaen de Roon ged Sprang Capelle    29 mei 1639 2 Zacharias Laurens Roon geb Sprang Capelle 18 augustus 1641 3 Maijken de Roon  ged Sprang Capelle 20 december 1643 tr  Peter Korstensz Block 4 ADRIAEN LAURENSZ VAN ROON    tr  LIJSBETH JANS HAVERHALS 1150/1151 5 Johannis Roon geb Sprang Capelle    29 mei 1650 6 Anneken Laurensen  de Roon  geb Sprang Capelle 1652 wonende te Sprang begr Sprang  19 juni 1715 f 3,–  NG  otr  Sprang  31 maart 1674 Jacob Jans Oerlemans  begr Sprang  26 juni 1713 7 Janneken de Roon    geb Sprang Capelle 1654  tr Sprang Capelle 6 februari 1687 Jacob Gijsbertsz de Bakker  ged Sprang Capelle 10 februari 1647 z.v. Gijsbert Jans de Bakker en Teunisken Jans 8 Zacharias Laurensz de Roon    ged Sprang 23 maart 1659  overl  Sprang   27 februari 1743 hij wordt genoemd als ‘oom en bloetvooght’ over Adriaens kinderen,  Vrijhoeve 18.4.1704 otr 1e Sprang Capelle 9 oktober 1683  Lijsbet Wouters Kleijn ged Sprang 28 juni 1648 d.v. Wouter Kleijn en  Adriaentken va Emmerij Buijsknegt  o/tr 2e Loon op Zand 4/26 november 1690  Lijsbeth Aarts Tak geb Sprang 5 juli 1648 raijmaker is wagenmaker       

2300/2301    zie   1148/1149      

2302/2303 JAN ERITSZ HAVERHALS  geb Sprang  ca 1600 Jan Eritten  overl Sprang 1683 z.v. Erit Lambertsz en Margriet Dircksdr Princen   Jan Eritsz testeerde op 23.7.1680, hij woonde Sprangensche sloot  Cnoppen Ambacht o/tr Sprang  9/31 mei 1626 LESKEN JANSDR LEEMPOEL geb Loon op Zand  ca 1605 Elisabeth Jans, Leisken Jans, d.v. Jan Pieter Thonisz Leempoel en Magdalena Hubertsdr Jan Eritsz en Leisken waren stiefbroer en -zus, haar moeder Magdalena Huberts was met zijn vader Erik Lambertsz hertrouwd 4604/5 …voor ons gecomen ende gecompareert is Lenaert Gerritsen van Nispen ende heeft overgegeven aan Jan Eritssen swaeger het ¼ deel in een geset mette timmeringe 14.4.1649 ….er wordt betaalt  via een in wilkeur Sprang 15.2.1631 …dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Aerts Rommen getr Hendrickxken Gerits ende heeft overgegeven aan Jan Eritsz swaeger ¼ deel van een geset ….11.12.1652 Capelle verkoopt Maeijken Jans wed van Jacob Joosten Valck met Laurens Adriaens Raeijmaeckers swaeger en Jan Erits,  Sprangh,  Lauris Adriaens Raeijmaeckers en Erit Jansen en Laurens Adriaens namens Peeter Janssen ’t Hooft allen getrouwd met een dochter van Maeiijken Jans zijn voldaan op 19 april 1608, Laurens Adriaens Raeijmaecker mede namens Peeter Jans ’t Hooft en Joost Jacobs Valck is voldaan, Erit Jansen mede namens Willem Wouters erfgenaam Joost Jacobs Valck overleden 1661    — 4602/4603 en  2300/2301 Kinderen 1 Margaretha Jans Haverhals  Grietje Jans Eritten   tr  Anthony Ariens Gijben  Sprang 26.4.1685 compareerde Anthonij Arien Gijben getr Grietje Jans Eridden mede  erfgenaem van Jan Eridden ende bekende in minderinge van sijne voorn ouders nalatenschap  door handen van sijne huijsvrouwe moeder Lijske Jans weduwe van Jan Eritsen geld  ontfangen te hebben te Waelwijck compareert Elisabeth Jans weduwe van Jan Erits ende  verclaerde te renuntieren van een stuck lant te Zuijdewijn en een stuck te Sprangh tbv  Margaretha Jans hun doghter compareerde de voorn Margareta Jans geassisteert met  Anthonij Adriaens Gijben haeren man en verclaerde  voors annuntiatie te accepteren  Uijt crachte van de renuntiatie verclaerde Anthonij Adriaens Gijben getr Margareta Jans  verkoght te hebben aan Bastiaen de Gester swager  Waelwijck een stuck  van het voorn lant  tevens  magtigen zij Jan Jans Eridten om de reununtiatie te Zuijdewijn te regelen op 8.2.1688  dat voor ons gecomen is Jan Jans Eridden  namens Elisabeth Jans weduwe van Jan Eritsen  ende  Anthonij Arien Gijben getr Margareta Jans procuratie Waelwijck 8.2.1688 en laat een  renuntiatie van Elisabeth voorn registreren en het stuck lant over te geven aen Bastiaen de  Gester waarin Bastiaen volgens testament van Jan ende Lijsken is competerende 13.22.1688  Op huijden desen 13e januarij 1684 compareerde Tonis Jan Eridden weduwe van Beatrix  Robben Deckers ter eenre, ende Arien Robben Deckers, als vooght, ende Jan Jansen     Eridden, als toesiender, van Marie, Huijbert, Geertruijd, Lijsbeth, Robben, Jan ende Beatrix    Anthonissen, kinderen van Beatrix en Tonis voors. Zij sluijten een accoort. Jan van Loon x Beatrix Haverhals ende Walborg weduwe Huijbert Haverhals sijn voldaen,    26.1.-1716 hierbij bevrijden zij Teunis Jan Eriden Haverhals. Arien Willems Hoijmeijer x Marie Anthonis Haverhals is voldaen, 9.2.1692 Jacob Gerits Clootwijck x Lijsbeth Tonis Haverhals is voldaen, 9.11.1709 zij zijn erfgenamen van Robbrecht, Jan ende Geertruijd Haverhals. 2 Eret Jan Eretten Haverhals  geb  1627 ged Sprang  11 april 1627 tr Sprang 19 maart 1651 Jenneken Jacobs Valck  ged  Sprang 7 mei 1628 d.v. Jacob Joosten Valck en Maijken Jans otr 2e Capelle   1 oktober 1662 Neeske Stoffelen d.v. Stoffel Quijrijn Stoffels (Stoffel Crijnen) en Leijncken Petersen de Haan 19.5.1665  Capelle verkopen Lijntken Peeters wed van Stoffel Crijnen voor een helft en Lijntken  namens Crijn Stoffels ruijter onder de compagnie van Viconte de Machont binnen Rees Erit   Janssen tr Neelsken Stoffels, de voors Lijsken Peeters de Haen namens Adriaen en Peeter  Stoffels Dingeman Gijsberts tr Geertruijt Stoffels Maeijken Stoffels en Jan Adriaenssen  Binnenturff  tr Marijken Stoffels aan Lenaert van Pelt  Capelle 17.3.1683 staat ende inventaris aengebracht bij Neesken Stoffels weduwe van Eerit  Janssen  gewoond hebbende aan de Sprangse sloot in Knoppen Ambacht ende dat van alle  goederen die Erit heeft naergelaten 3 Toenes Jan Eretten Haverhals  ged  Sprang 27 augustus 1634 Teunis Jansen otr Sprang 7 januari 1657 tr Sprang 8 februari 1657  Beatrix Robben Deckers overl voor 1684 Beatris Rubben Deckers d.v. Robbrecht Henrick Henricxsen de Decker en Grietken Jans Oerlemans op huijden desen 19e april 1680 compareerde in de sterfhuijs van Robbrecht Handrix Decker Willemke  Bastiaens lest weduwe van Robbrecht geassisteert met Jan Bastiaensen Wijnen broeder  mitsgaders   Arien Robben Decker Janneke Robben Decker ende Tonis Jansen Eridden x  Beatrix Robben Decker, kinderen van Robbrecht ter anderesijde.
Sprang 27.8.1680 Erfdeelinge ende scheijdinge aengebracht bij ende tusschen Arien Robben  Deckers janneken Robben Deckers weduwe Jan Elants ende Tonis Jans Eridden x Beatrix  Robben Deckers kinderen en erfgenamen van Rob Handrixe Deckers wegens de goederen  door hun vader naergelaten  Staet ende inventaris van den boedel van Tonis Jan Eridden ende Beatrix Robben Deckers  opgemaakt in januari 1684 in Sprang. 4 Jan Jans Eeridt Haverhals   geb   ca 1640 tr Sprang  16 februari 1668  Maeijken Ariens  zie ook tekst onder 1 Margareta Haverhals 5 Dirk Jan Eretten Haverhals  ged Sprang  18 januari 1643 6 Leenken  ged Sprang  14 mei 1645    7 LIJSBETH JANSDR HAVERHALS tr ADRIAEN LAURENSZ VAN ROON  1150/1151 De kinderen erfden van Jan Eritsz  een huijs en geseet in Vrijhoeven, een huis en geseet mette ackeren gelegen in de Berkhaegh onder Sprangh en drie percelen land in Zuijdewijn binnen de oude straet

4480/4481 HUIJBERT FLORIS CAREL  DE PRUIJSER  Huijbert Florissen 1651 schepen  geb ca 1600 overl  voor 1665  otr Loon op Zand  6 januari 1631 get Arnoldus Bartholomeus, Theodorus Adrianus tr Loon op Zand 23 februari 1631 get:  Floris Floris Caerlen, Bartholomeus Christianus SARA CORSTEN JAN WIJNEN Sara Corstiaen Jan Janssen van Boxtel tr  Maijken Corstiaen Jan Wijnen de zuster van Sara Corsten Kinderen allen Nederduits gereformeerd 1 FLOOR HUIJBERTSZ DE PRUIJSER    tr     PETERKEN DE LEEUW 2240/2241 2 Jenneken Huijbert Floris de Pruijser   geb Sprang   27 januari  1636 tr 1e  Peeter Mateussen van Riel tr 2e  na 1665  Walraven van der Elst geb Heusden 4 januari 1636  Verelst Kinderen 1e 2a Jan Peeter Mateussen van Riel 13.2.1685 Loon op Zand Fol 3v Jan, z.v. Peeter Mateussen van Riel en Jenneken   Huijbert Pruijsers doet op grond van een gesloten accoord afstand van al zijn rechten op  goederen uit de nalatenschap van zijn ouders ten behoeve van zijn schoonvader Walraven  van der Elst die hem daarvoor compenseert 3 Christiaan Huijberts  geb Sprang  9 december 1640 4 Jan Huijberts    geb Sprang 4 januari 1643 5 Frants Huijbert Floris Caerl Huijberts  geb Sprang  28 oktober 1646 onder voogdij van Aert Meussen en Jan Jansen van Boxtel 1665 6 Margarita Huijbert Floris de Pruijser   Grietjen otr  Loon op Zand 23 februari  1658  Adriaen Cornelissen van Til van Tiel, Adriaen van Til hertr 3.5.1671 ’s Gravenmoer  Jan Argue, geref   Kinderen 6a Carl van Til   6b Huijbrecht van Til 6.2.1634 Folio 61v Huijbert Flooren transporteert goederen  aan Aert zoon van wijlen  Caerl Huijberssen  17920/17921 20.5.1638 Loon op Zand  Huijbert Flooren bekent schuldig te zijn  aan  Peter Cornelis van Esch geh met Adriaentken Bastiaenssen wed van Peter Joosten een bedrag van 74 gulden 1 stuiver Loon op Zand  6.4.1651 folio 95 Cornelis Janssen van Delft en Huijbert Flooren, schepenen,  bekennen dat zij een publicatie hebben gezien  waarin aangekondigd wordt dat een ieder zich moet melden die meent aanspraken te kunnen maken op de goederen van Hendrik Aertsen Lievercorff 18.12.1652 folio 91 Maijken Jan Gossens weduwe van Loeff Hendricx van de Graeff  transporteert  goederen van Huijbert Florissen. Er wordt verwezen naar een testament voot mr Dierck Coomans 15.3.1652 en 18.12.1652 folio  92  Huijbert Floren beken schuldig te zijn aan Maijken Jan Goossens een bedrag van 90 gulden terzake van  een transport op  heden 28.1.1653 folio 10  Joost Peeter Nauwen en Joost Peetersen Swert als voogden over Lijntken onmondige dochter van Jan Geeridt Hendrick Geeridts en Maijken Peeter Joosten in bijzijn van Wouter Adriaensen als moederlijke oom en Jan  Willemsen  Smidts als moederlijke neef bekennen schuldig te zijn aan voornoemde Jan Geeridt Hendrick Geeridts alle gelden die Cornelis Cornelis Corsten , Huijbert Florissen Zacharias Hendrick Franssen en zijn zuster en Marten Lenaertsen aan voornoemde Lijntken verschuldigd zijn 30.1.1653 folio 11 Huijbert Flooren bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 105 gulden  terzake van de koop van een rood bruide ruin Kanttekening: schuld ingelost  28.1.1657 folio 11v Aert Meeusen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 80 gulden  terzake van de koop van een bruin blessen merrie Kanttekening: schuld ingelost 31.1.1653 – 8960/8961 22.4.1653 folio 47v Huijbert Florissen bekent schuldig te zijn aan Joost Peeterssen Swart ten behoeve  van de H Geest van Loon op Zand een bedrag van 50 gulden 13.10.1654 folio 33: Jan Geeraerdt Hendrick Geeraerdts bekent namens Lijntken zijn onmondige dochter bij zijn eerste vrouw Maijken Peter Joosten ontvangen te hebben van Cornelis Cornelis Corsten 50 gulden van  Huijbert Florissen 74 gulden van de kinderen en erfgenamen van Hendrick Franssen 50 gulden, dit bedrag van 174 gulden zal hij onder zich houden voor zijn dochter tot het moment  als vermeld in de overeenkomst tussen hem en de voogden over zijn dochter. Joost Peter Nauwen  heeft zich hierbij borg gesteld Kanttekening Jan Geeritsen 23.12.1655 ontvangt 50 gulden  van Marten Lennaerts Stockvisch welk bedrag Mechteld Janssen te Waalwijk verschuldigd was aan zijn  dochter 27.2.1655 folio 77 Huijbert Floorissen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een  bedrag van 147 gulden  terzake van de koop van een zwartbruine merrie Kanttekening : schuld ingelost 28.1.1657 29.1.1659 folio  156 Huijbert Florissen bekent schuldig te zijn  aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van  123 gulden  terzake van de koop  van een bruine ruin  Kanttekening : schuld ingelost 21.5.1663 bij  Lennaert Janssen Bondt genaamd Oirlemans 30.6.1663 folio 105 Jan Janssen van Boxtel gehuwd met Maijken Corstiaen Jan Wijnen transporteert goederen aan Sara Corstiaen Jan Wijnen weduwe van Huijbert Florissen , de kooppenningen zijn volledig betaald 15.9.1664 folio 162v Aert Meeusen en Jan Janssen van Boxtel zijn aangesteld als voogden  over Frans onmondige zoon van wijlen Huijbert Florissen de Pruijsser en Sara Corsten 6.4.1665 folio 11 Floris, Walraven van der Elst gehuwd met Jenneken , Aert Meeussen en  Jan Janssen van Boxtel als voogden over Frans, genoemde Floris en Walraven voor Adriaen Cornelissen Tiel gehuwd met Margarita allen kinderen van Huijbert Florissen de Pruijser en Sara Corsten  transporteren goederen aan Cornelis Joost Hermans en Huijbert Joost Hermans Opmerking De moeder van Huijbert Floris: Walburch Jan Lauerijssen of Burchtken , d.v. Jan Laureijsen Diercxssen  en Kathalijn Robben, trFloris Carel Huijberts hertr  Meeus Aertsen  z.v. Aerdt Jan Meeus en Marijken,   hertr  Bartholomeus Arnoldus Jansen, hertr  Adriaen Thonis Zegers, hertr  Dingeman Jan Joosten,

 4482/4483 CORNELIS PETERSEN LEEUW geb Sprang Capelle ca 1585 smid, burgemeester van Sprang  tr 1e    ca 1610 Jenneken Cornelis Luijcasz   geb Sprang Capelle  ca 1585 overl ca 1612 otr Sprang 22 december 1612 tr 2e Sprang Capelle 6 januari 1613 Anneke Gijsbrechts Pachter geb Besoijen ca 1595 Annicken Geysbers otr Sprang 3 september 1626 vanwege afwezigheid van de predikant bij de kerkenraad otr  3 september 1626 tr 3e Besoyen ca oktober 1626 Annicken Cornelis  geb  ca 1605 Adriancken Cornelis/Emmicken Cornelis,  wed van Paul Creijnen Petersen Leeu, w. van Annicken Geysbers, van Sprangh,  end Emmicken Cornelis, w. van Paulus Creynen,  hebben voor den kerckenraed in meyn absentie ondertrout den 3 sept. 1626,  end getrout te Besoyen.  tr 4e Heusden  6 juni 1634 JOSIJNTJE JANSD TALEN   geb   ca 1610 Kinderen 1e 1 Aeltken de Leeu   ged Sprang Capelle 9 januari 1611 2 Jan  de Leeu  ged Sprang Capelle   18 november 1612 Kinderen 2e 3 Heijltken de Leeu    ged Sprang Capelle   10 november 1613 4 Elisabeth de Leeu    ged Sprang Capelle  24 mei 1615 5 Engelken de Leeu   ged Sprang Capelle   16 april 1617 tr Sprang   19 januari 1615  Corstiaen Wouterssen 6 Heijltien de Leeu   ged Sprang Capelle  30 juni 1619 7 Ghijsbert de Leeu    ged Sprang Capelle  5 maart 1621 8 Thomas de Leeu    ged Sprang Capelle   9 juli 1623 Kinderen 3e                                                    9 Anneken Cornelisd  ged Sprang Capelle  5 maart 1628 tr Sprang Capelle 5 februari 1651  Gerrit Bockx 10 Theunisken Cornelissen  ged 1635 tr Sprang Capelle  29 augustus 1655 Johannes Sebastianus Soethout landbouwer, tapper  geb Loon op Zand ca 1625 overl voor 1683 Jan hertr Antonia Peters van Loon Kinderen 4e 11 PETERKEN CORNELISSEN DE LEEUW    tr  FLOOR HUIJBERTSZ PRUIJSERS     2240/2241                                                       12 Peter Cornelis de Leeuw  geb Sprang  28 september 1636 o/tr Raamsdonk 2/17 september 1656  Ariaentken Adriaensen  geb Raamsdonk  ca 1635

4508/4509 ADRIAEN ADRIAENS DE ROIJ   geb ’s Grevelduin Capelle  ca 1570 tr 1e  Yken Dielis Vassen   geb  ’s Gravenmoer overl  voor 12 februari   1627 d.v. Gielis Vas Peetersen overl voor 1627 en Jenneken Roelof Diercixssen de Backer tr 2e ’s Grevelduin Capelle     8 september  1610 ERKEN TEUNIS DE WILDE   geb ’s Gravendeel    1580 d.v. Tunis de Wilden geb ca 1550 en Ariaentje Willems, z.v. Wouter de Wilden ca 1520 Capelle 9.1.1651 erfdeling tussen Adriaen Adriaens de Roij en zijn halfzuster Maijke. Kinderen 1e 1 Maijken Adriaens de Roij  geb ’s-Gravenmoer  ca 1610 otr Capelle  19 februari 1633 tr Capelle  25 maart 1633  Bastiaen Bastiaensen Boer overl   voor 1642.  Sebastiaen Bastiaens, j.m. van Cap en Maijcken Adriaensdr de Roij, j.d. van ’s-Gravenmoer, beiden won te Capelle Compareerden opten xxje dach januarij xvjc sessendartich Sebastiaen Sebastiaenss Boer  ende heeft overgegeven met een vrije gifte ten behoeve van Jan Govert Gijsbertss. Betaald  wordt via een wilkeur folio 117v.toegevoegd: Opten 1e meij anno 1639 bekende Maeijken Adriaensdr weduwe van  Sebastiaen Sebastiaenss Boer int bijwesen van Sebastiaen Peeterss Boer voldaan te zijn. Maeijken is een zuster van Adriaen Adriaenss de Roij, zij ondertekent met Maeijken Aersen   de Roij.  Opten xxe dach meert anno 1642 bekende Ferdinandus Baltis x Maeijken Adriaensdr  voldaan te zijn. otr 2e Capelle  28 mei 1641 tr 2e Sprang  30  juni 1641 Ferdinandus Balthens Ferdinandus Balthens van Versteer/van der Sterre weduwnaar van Adriaenken Adriaens van  Heickhuijsen/Brouchoven van Loon op Zand won. te Sprang en Maijken Adriaens de Roij     weduwe van Bastiaen Bastiaensen van en won te Capelle.
Huijbert Gabriels, geh.m. Anneken dochter Anthonis Willems, wed.v. Balthazar  Ferdinandus doet afstand van tocht op goederen ten behoeve van haar kinderen Ferdinandus  Balthazar en Ghijsbert Willems, geh.m. Deliana Balthazar, op 29.11.1627 in Capelle
Erfdeling door Adriaen Adriaens de Roij en Fernandus Balthus Sprang x Maeijken Adriaens  de Roij van de goederen van Adriaen de Roij hun vader op 10-1-1651 in Capelle Loon op Zand 6.8.1631
1 Heijliger zoon wijlen Adriaen Heijligers voor zichzelf en voor zijn zwager Ferdinandus Balthazar geh.m. Adriaentken Adriaen Heijlijgers, en voor de andere onmondige broers en zusters,2 Embert Goijaerts als voogd van moederlijke zijde van de kinderen van wijlen Corstiaen Heijligers,3 Adam zoon wijlen Adriaen Willems als voogd van moederlijke zijde van de kinderen van wijlen Dierck Heijligers, allen geassisteerd met Adriaen Janssen van Grevenbreck, als voogd van vaderlijke zijde van de genoemde kinderen, allen kleinkinderen van Heijliger
Janssen van Broechoven en Adriaentken dochter wijlen Aert Adriaens van Grevenbroeck, sluiten een overeenkomst met Jan zoon wijlen Robbrecht Jan Robbrechts, geh.m. Heijlwich dochter wijlen Henrick Adriaen Laureijssen, wed.v. Aert zoon wijlen Heijliger Janssen van Broechoven. 25.7.1642 maken Ferdinandus Baltuss ende Maeijken Adriaenss de Roij, sijn vrouw, hun testament. Genoemd: hun beider voorkijnderen. Kinderen 2e 2 Thunisken Adriaens de Roij ged ’s Grevelduin Capelle   4 september 1616 3 ADRIAEN ADRIAENS DE ROIJ  tr JANNEKE JOOSTEN VAN CAMPEN 2254/2255 4 Lijsken Adriaens de Roij  ged ‘s-Grevelduin-Capelle 21 mei 1623 5 Peetercken Adriaens de Roij  ged’s-Grevelduin-Capelle  28 juni 1628    get Maijken Hendriks

4510/4511 JOOST DIRCKS VAN CAMPEN  geb  1595 overl Capelle  10 oktober 1664 z.v. Dierck Diercks van Campen 9020/9021 30.5.1659 sieck te bedde leggende  tr 1e Sprang  23 juni  1619 Maijcke Thonis Prasers jd van Sprang  tr 2e    voor 6 november 1627  BEATRIS HENDRICKS BACK geb ’s Grevelduin Capelle  1601 Beatrix Heynrick   overl Zuidewijn Capelle voor 5 februari 1648  d.v Hendrick Adriaenss. Back geb ca 1580 ‘s-Grevelduin-Capelle heemraad in Vrijhoeven 1611-1641, schepen in 1630. Heemraad in Zuidewijn-Capelle 1617, 1625 en Jenneken Peter Ockers. geb  Vrijhoeve Capelle overl voor  14 mei 1627 Vrijhoeve Capelle op die datum is er een “Erffcavelinge erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechten van Vrijhoeven tusschen Mels Aertss. Schep ende Handrick Adriaenss. Back ende int bijwesen van Adriaen Peeter Ockerss. als voocht van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Jenneken Peeter Ockers salr. als erffgenamen van Peeter Ockerss. salr.” Vrijh. R 15/18 Kinderen 1 Maeyken Joosten van Campen  geb ’s Gevelduin Capelle  1631 overl Woudrichem 1666  otr ’s Grevelduin Capelle  4 oktober 1652 tr ‘s Grevelduin Capelle         20 november 1652 Ocker Meisen Schep ged Capelle  29 april 1629 hij hertr Sprang 25.11.1666 Leijsken Jans van Dijck wed van Aert Theunisz Vucht en tr  Woudrichem 19.12.1668 Neeltje Willems  z.v. Maels Aerts schout van Vrijhoeve overl 10.11.1651 en Babar Peters Kind 2e 1a Beatrix Schep geb  1656  tr Almkerk 13 juni 1688  Bastiaen Bastiaense Koninck 2 JANNEKE JOOSTEN VAN CAMPEN tr ADRIAEN ADRIAENS DE ROIJ  2254/2255 3 Jacob van Campen geb ’s Gevelduin Capelle  6 november 1627 Zuidew. R 14/121vI, nalatende drie weeskinderen. Op 18.11.1649 houdt Joost Dircksz. van Campen een deling tegen zijn kinderen (‘s-GrevCap R 64/135v). Hierbij zijn present Adriaen Adriaense de Roij als man ende voost van Jenneken van Campen, Adriaen Henricks Back als voogt over de minderjarigen Jacob en Maeijke Joosten van Campen, Jacob Joosten mede present. Op dezelfde dag is er nog een onderverdeling door de kinderen (‘s-Grev-Cap. R 64/137).

4528/4529       9120/9121 JAN ADRIAENS SCHEP z.v. Adriaen Schep  Kinderen 1 Jan 2 Aert testament Jan Adriaens Schep Waspik 18.7.1614 RA 40 2v Huibrecht Jan Schep kind Toentken Jans Schep kind Adriaen Jans Schep kind Jan Adriaens Schep Adriaen Jans Schep tr 1e Cornelia Jacobs overl  5 juli 1575 d.v. Jacop Corp tr 2e NN tr 3e LIJSKEN ADRIAENS overl  1614 wed van Bouwen Joesten  Kinderen 1e 4 kinderen w.o. 1 Tountken Jans Schep Kinderen Lijsken Adriaens  en Bouwen Joesten:  Aenken Bouwen Joesten Kinderen 2e 2 Adriaen Jans Schep Kinderen 3e 3 HUIJBRECHT JANS SCHEP  tr   AENTKEN BASTIAENS    2264/2265/4560/4561 4 Adriaen Jans Schep den jongen Adriaen erfdeling Lijsken Adriaens Waspik 17.7.1614 RA 40 202r Aenken Bouwen Joesten  kind Jan Handricxss  partner kind Adriaen Jans Schep  kind Huibrecht Jan Schep 1622 kind Bouwen Joesten overledene Jan Adriaens Schep vader Testament Adriaen Janss Schep Waspik 6.1.1614 RA 40 198v Jan Adriaens Schep vader Toentken Jans Schep zus Aenken Bouwen Joesten als moeder Adriaen Jans Schep dochter Schep kind Huibrecht Jan Schep  broer Adriaen Jans Schep broer Verkoop Waspik aug 1604 RA 40 40v Vrijgift Adriaen Hendricxss .. cum suis; Gerit Janss (Gerit Jan Adriaen Deniss)
Op huijden desen ..ten augusti anno xvjc ende vier compareerden Adriaen Hendricxss Penn:  als man ende voecht van Neesken Hendricxdr, Aert Adriaens Schep voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Jan Adriaens Schep sijne broeder, Herman Aerts als man ende voecht van Janneken Jan Cuijstendr voer sijn selven ende me-de als procuratie hebbende van Aert Janss Cuijsten mits elck passerende voer Adriaen Janss Cuijsten kijnderen welke Adriaen Janss Cuijsten voer sijne persoen gerenomieert etc Jan Adriaens Schep en Aert Adriaens Schep overl 1607 verkopers

4532/4533 9124/9125 MATHEUS ADRIAENS VAN HASSEL pleijtschipper z.v. Adriaen van Hassel  overl na 1617 tr JANNEKEN ANTHONIS  geb  ca 1546 1622 erfdeling van goederen RA Groot Waspik deel 72 f117 v, wilceur den 3 dec 1602 ompareerde Mathijs Adriaenz en de weduwe en kint Adriaen Jansz Ruijsten f160 den 22 april 1607 compareerde Marthijs Adriaensz en Jan Woutersz
f169 den 11 juni 1608 compareerde Adsriaen Wijten en Meus Adriaensz, zoon
f89, akte van verlije dd 13-06-1618 compareerde Frans Janss en Matheus Arienss
f50, transport dd 15 febr 1622 compareerde Matheus Adriaenss en thomas Janss Schipper en Gelden Janss
f56, vrijgift dd 6 juni 1622 compareerde Matheus Adriaensz en Bastiaen Peterss Greeff Kinderen 1 Adriaen Mathijsz van Hassel   geb  ca 1575  RA Gr Waspik 72/120 29.1.1603 compareerde Adriaen Mathijsz en de weduwe en kinderen Michiel Adriaen Zegertsz 2 JAN MATHEUSZ VAN HASSEL   tr  JANNEKE THONIS WOUTERS  2266/2267/4562/4563 3 Adriaentken Meusse van Hassel   geb  ca 1580  den 3den febr 1607 compareerde Peter Rombouts en Adriaen Wijt Willemss zijn weduwe van   Adriaenken Meeusdr RA Gr Waspik 72/157 RA. Groot Waspik deel 72/f157v 4 Peter Matheusz van Hassel   geb Waspik  ca 1585 Peeter Meusse

4536/4537 JACOB ARIENS CORP   geb   ca 1580 geref overl  ca 1653 tr ca 1610 MARIJKEN CLAESDR overl na 1643 Kinderen 1 Ariens Jacobs Corp geb Waspik  1615 overl ’s Grevelduin Capelle   na 1653 tr 1642  Lijsken Eeuwis  overl ’s Grevelduin Capelle    ca 1646 2 Lijntje Jacobs Corp geb ca 1625   dienstmaagd  overl Waspik 1662 otr  Westmaas  19 maart 1656 tr Ridderkerk 9 april 1656 Jan Joosten Tuck  ged Ridderkerk  10 mei 1626  wed van tr Westmaas 30.10.1650 Adriaentje Jansdr, hij tr 3e Ridderkerk 18.3.1663 huw  contr Ridderkerk 16.3.1663 Leijgie Quirijnen Huijser ged Ridderkerk 7.1.1629  Leijghje Quirijnen Huijser vertrok op 18-3-1663 met att. van Ridderkerk nae(r) de  Westmase.  Jan Joosten Tuck 11.4.1682 vermeld bij een verkoping in Mijnsheerenland  Lijntjen Jacobs Corp, dienstmaeght van Jacob van der Craen, 31.3.1649 lidmaat Ridderkerk. 3 Ingetje Jacobs  geb Waspik  1630 tr Joost Ingerse Corper  begr Maasdam 7 augustus 1708 4 CLAES JACOBS CORP  tr  MARIA PIETERS   2268/2269

4560/4561 zie 2264/2265

4562/4563 zie 2266/2267

4568/4569 FRANS ADRIAENSZ BOESER  geb Capelle  ca 1585 ouderling  overl na mei 1644 erfdeling Waspik 6.11.1653 woonde 1620 Waspik z.v. Adriaen Boeser overl Waspik tr  11 december 1613 GRIETKEN ADRIAENS PANUM  geb  ca 1575 Panems overl Waspik na mei 1644 d.v. Adriaen Hendrixen Panum z.v. Hendrick Adriaen Wyten overl Waspik 12.5.1560 en Neesken Hendricks passeren testament 10.6.1644 notaris Laurens van den Kieboom Geertruidenberg 21.11.1647  Frans Boeser heeft vrijgift van een turfdelle, 16.12.1652 genoemd in een belending 3.9.1654 wordt gesproken over ‘eff Frans Arss Boeser’ Kinderen 1 BASTIAEN FRANS BOESER  tr   ELTJE JANS FIERS   2284/2285 2 Hendrick Frans Boeser overl  1734 staat en inventaris Truijcken Bastiaens Boeser  Waspik 8.2.1674 RA 43 69r Bastiaen Huijbertse Vassen ged 1669 overl 1748 kind Huijbert Janss Vassen  echtgenoot Geertruijt Bastiaense Boeser overledene Hendrick Fransen Boeser voogd 3 Adriaenske Frans Boesere  geb 1590 Adriaenske Berrevoets  overl  1652 tr Huijbert Cornelisz Berrevoets  geb 1610 overl  1651   31.1.1646 Groot Waspik  vrijgift tussen Huijbert Cornelis Bervoetse en Frans Adriaenss   Boeser betreffende de buijtendijcxe dwersdelle gemeen met Huijbert Janss belend aan de  Vroukens vaart voor f200  20.3.1655 Jan Huijbertse Vassen verkoopt als voocht van 5 kinderen van Huijbert Cornelis  Bervoetse en Adriaentken Franssen en Adriaen Huijbertss mondliche zoon een half  buitendijcxse delle aande wiel gemeen met Adriaen Janssen Locht gecomen van Frans  Adriaenss Boeser za grootvader voor f300 Kinderen   3a Adriaen  3b Grietken   3c Maeijken Cleijn Waspik 27.7.1603 Jan Adriaen Clasen krijgt de verpachting  van schout en gerechten, hij moet voor zijn schippers Cornelis Jans, Jan Jans Hoevenaar en Frans Boeseren ivm  hun gevangenneming te Sartogen Bossche vanwege een vaarverbod tegen Sint Marten 1603 krijgt hij geld terug betaald aan Dierck Foppen en Wouter Jansen als meester van de Nieu Sluijs 8.10.1603 Frans verzoekt waar hij zijn schaeij sal moegen schutten ende baet wachten in de straet die hij makt met Bastiaen Adriaens en Maeijken zijn zus, hij mag schutten van de seekant aan 13.12.1613 werd in Groot Waspik een wilceur opgemaakt van f 400 voor aankoop van land tussen Dingeman Michielsz enerzijds en ten anderzijde Michiel Jansz en Adriaen Michielsz  en Truijcken Adriaens Adriaen Cornelisz Haensberch en Dingetken Adriesensdr Adriaens Bastiaens mede namens broers en zussen en kinderen Bastiaen Adriaens Kinderen Anneken Willems behalve Michiel Jans. Michiel Jans is wed Anneken Willems Sint Maarten 1618 is de wilceur geheel afgelost Aentken Bastiaensdr en Frans Adriaens Boeser krijgen geld 6.4.1613 vrijgift van huis mette erve zoals Michiel Jansz en vrouw hebben gebruikt, 2e een geerken oost vant huis tesamen voor de prijs van f390 tussen Michiel Jansz voor de helft en Adriaen Cornelis Hensberch  en Dingentken Adriaensdr Adriean Michiels getr met Truijcken Adriaens Adriaen Bastiaens mede samen met Frans Adriaens Boeser oom voor de vier andere kinderen van Bastiaen Adriaensz bij Iken Adriaensdr nu getrout met Cornelis Huijgen tsamen voor dander  helft ter eenre en ter ander zijde Lenaert Diercxsz, betaald via een wilceur Op huijden desen eersten junij anno xvic sestien compareerden Adriaen Handrixss als grootvader vant weskint dat Dingentken sijn dochter achtergelaten heeft ende verweckt bij Adriaen Franss Cuijper geassisteert met Frans Adriaens Boeser sijn swager en heeft rechtelijcken aangenomen van  Adriaen Frans Cuijper int bijwesen van Cornelis Andries 19.1.1623 Raamsdonk verkoopt Frans Adrijaens Boeser als voogd en Staes Adriaens als toesiender van de vijf kinderen van Hendrick Adrijaens Panum bij Janneken Marselis aan Claeij Lenaerts, tevens wilceur 24.1.1626 erfdeling door Frans Adriaens Boeser mede als voocht vaan de kinderen van Hendrick Adriaens Boeser broer en Peter Toniss als toesiender Maeijken Adriaens Meus Janss getr met Adriaentken Willemsen mede als voocht van de kinderen van Aert Willems Bommeler erfgenamen van Adriaen Hendricxss Panum ende Henneken Jans 26.1.1628 vrijgift van huijs  hoff ende boomgaert op oostzijde Vroukens vaart in Groot Waspik tussen Frans Arss Boeser namens Adriaen Jans Hoevener, proc Bergen oopten Soom 10.1.1628 voor de helft Maeijken Arss met Thomas Jans als voocht Frans Arss Boeser als voocht van de vier kinderen van Maijken bij Adriaen Jans Hoevener voor dander helft enderzijds en anderzijds Aert Arss betaald in 2 wilceuren zomer 1632 gift  van Frans Arss Boeser aan zijn zoon Bastiaen 7.6.1632 vrijgift in Groot Waspik  2/3/ huijs hoff ende erve gemeen met Frans Arss Boeser gecomen van Adriaen Hendricxss Panmum voor de prijs van f650 , transactie  Frans Arss Boeser als voocht ende Peeter Anthonisz als toesiender van de 2 kinderen van Heijndrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders als man ende voocht van Lijsken Henricxsdr voor deen helft ende Maijke Arss Panumss met Frans Arss Boeser haren broeder ende voocht in desen enerzijds en anderzijds Huijbert Cornelis, betaald via wilceur 29.3.1644 accoort tussen Frans Adriaen Boeser  ivm het herroepen van een contract van houlijcx goet , Waspick 7.6.1632, met Bastiaen Franssen Huijbert  Cornelis Berrevoets getr Adriaentken Frans, zijn drie kinderen krijgen  Bastiaen 4 ½ geerde zoals belooft Huijbert Cornelis het huijs  etc gecomen van Adriaen Hendricxss Panum nog een stuk land en geld Hendrick Franss 1 ½ geerd en nog was land

4570/4571 JAN AERTS FIERS Fiersen /Foiens tr MAEYKE ADRIAENS VAN DER WOEL geb ca 1595 vroedvrouw ter Breda  overl Breda wed van Joachim Dirckse Rijcken 4570/4571-2 Kinderen 1 Aert Janss Fiers  stadsmetselaer Breda   tr voor 1672   Willemken Steven Clauwaerts   d.v. Steven Huijbrechtss Clauwaerts en Adriaenken Adriaenss   Willemijntien Clauwaerts geh met Aert Janssen Fiers wordt 4.5.1688 in Breda vermeld.   Aert Janss Fiers, stadsmetselaer Breda, wordt op 8.5.1675 genoemd bij een wilceur in 11½     Hoeve met Thomas Janss Conincx, ruijter in het garnizoen te Breda. Onderpant was ½ huijs     gemeen met Peeter Janss de Jonge. Het betrof een wilceur van ƒ 300 die op 10-5-1682     geheel was afgelost.
Jan Thoniss x Maeijken Janss en Aert Janss Fierssen, swager, waren op 20.2.1649 in Groot  Waspik betrokken bij een vrijgift van ½ acker saeijlant, gecomen van hun vader, ten zuiden van de waterganck in 11½ Hoeve voor ƒ300 aan Bastiaen Franss, sweervader, en Adriaen     Janss Fiersen, broer.
Op huijden desen xije november xvjc eenentsestich compareerden voor ons schout ende  heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Anneken Jochum Dierck   Rijcken, weduwe wijlen Adriaen Janss Fiersen, geassisteert met Cornelis Jochum Rijcken,   haren broeder, ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haren seven onmondige   weeskinderen verweckt bij Adriaen Janss Fiersen ende dat van Aert Janss Fiersen als oom   ende gerechte bloetvoocht vande voorss kinderen.
  Aert Janss Fiers als in houwelijcke hebbende Wilmken Steven Clauwaerts, woonende binnen   der stadt van Breda, wordt op 12-2-1670 vermeld bij de erfdeeling tusschen de ses   voorkinderen van zaliger Steven Huijbrechtss Clauwaerts de welcke hij verweckt heeft in     echten bedde bij. Item inden eersten soo is den voornoemde Aert Janss Fiers in qualite    voorss gelot, gecavelt ende beërffdeelt op vijff geerden hoij ende weijlants, gelegen inden   polder van Groot Waspick, bedeelt binnes dijcx met Domini vander Lith op den westen van twaelf geerden.
Kinderen  1a Stephanus  1b Maria 1c Adriana  tr  Hermanus van Ophuijsen   Adriana Fiers, wed. hermanus van Ophuijsen, verkocht op 18.2.1694 in Groot Waspik 5  geerden hooij ende weijlant, inden polder, aengecomen van haer vader Aert Jansen Fiers  volgens deling 14.12.1693. 10.8.1685 Hermanus maakt zijn testament op RA Tilburg
Dongen, 1671  – Adriaen Steven Huijbrecht Clauwaerts tot Rotterdam, mede namens Dingna zijn zus,   geh.m. Corn. Corn. van Rancken tot Goes,  – Maria Steven Clauwaerts,
  – Henrick Janss de Vries, schipper en coopman tot Wemeldinge,  – Jenneken Steven Clauwaerts, geh.m. Geerit Corstiaenss. Camp, backer,  – Cornelia Steven Clauwaerts, geh.m. Arie Corstiaenss Cleermaker, beijde tot Rotterdam,  – Aert Janss. Fiers, geh.m. Willemeken Steven Clauwaerts en  – Pieternella Adriaen Claessen, geh.m. Claes Jacobs Tack,  verkopen [iets] aan Michiel Adriaen Fijnenbuijck.
13.2.1670 in Groot Waspik was sprake van een vrijgift van een puijnder moergronden , zoals  Steven Huijb Klauwaerts dat van Thomas Philips ende Govaert Janss Keijde gecocht heeft  op 3.5.1642. De overeengekomen prijs was ƒ 540. De koper was Barnaert Simonssen Geus  (‘s Gravenmoer). De verkopers waren Adriaen Steven Klauwaerts (Rotterdam), mede namens Cornelis Cornelissen Raucken x Dina Steven Klauwaerts, Hendrick Janss de Vries
x Maria Steven Klauwaerts (Wemeldinge), Gerrit Corneliss Ranis x Jenneken Steven     Klauwaerts (Rotterdam), Leendert Martenssen Schouman, (Dordrecht) als voogt van de  soone van Huijbrecht Steven Klauwaerts en Grietje Martenss Schouman, Aert Janssen Fiers x Willemken Steven Klauwaerts (Breda).
2 Adriaen Jan Fiers overl  ca 1661  Adriaen Jans(sen) Fiers(en, metselaer tr voor 1653  Anneken Jochums Rijcken   d.v. Joachim Dirckse Rijcken en Maeijcken Huijbrechts Roeloffs
Op 16.4.1646 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Joachim Dirck Rijcken, geh. met Maeijken Jan Thoniss x Maeijken Janss en Aert Janss Fierssen, swager, waren op 20-2-1649 in Groot Waspik betrokken bij een vrijgift van ½ acker saeijlant, gecomen van hun vader, ten zuiden van de waterganck in 11½ Hoeve voor ƒ300 aan Bastiaen Franss, sweervader, en AdriaenJanss Fiersen, broer.
Merten Adr van Gesel en Adr. Janss Fiersen, armmrs, worden 31.7.1653 in Groot Waspik   vermeld.  13.1.1654 in Capelle verkoopt Domine Teunis [?] Adriaens x Margrietken Jans vanden  Broek, Swaluwe, [iets] aan Adriaen Jans Metselaer en Cornelis Joachims, zwager, Waspick.  Staet ende inventaris vande erffgoederen bij Adriaen Janss Fiersen ende Anneken Jochem  Rijcken tsamen staenden houlijck metter haeff ende imboel, incomende ende uutgaende     schulden. Aengebrocht bij Anneken Jochum Rijcken soo als volght. Aenneminge Anneken  Jochum Dierck Reijcken hare seven onmondigen weeskinderen verweckt bij Adriaen Jansen  Fiersen. Op huijden desen xije november xvjc eenentsestich compareerden voor ons schout     ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Anneken Jochum  Dierck Rijcken, weduwe wijlen Adriaen Janss Fiersen, geassisteert met Cornelis Jochum  Rijcken, haren broeder, ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haren seven  onmondige weeskinderen verweckt bij Adriaen Janss Fiersen ende dat van Aert Janss    Fiersen als oom ende gerechte bloetvoocht vande voorss kinderen. Kinderen 7 . 3 ELTJE JANS FIERS  tr    BASTIAEN FRANS BOESER     2284/2285

4572/4573 WOUTER THOMAS ZEIJLMANS schout van Waspik 1639-1658 tr HEIJLTJE ZEIJLMANS Kinderen 1 Elisabeth Zeijlmans  geb 1615 tr Adriaen Pieters Dolck geb  ca 1610 overl 26 augustus 1658  hertr Anthonis,  z.v. Peter Jans Dolck woonachtig Vrouwkensvaart Waspik 2 Johannes Wouterse  Zeijlmans  schout heemraad notaris kerkmeester overl 1685 tr 17 mei 1648  Adriaentje van Clootwijck ged ’s Greveld Capelle   20 mei 1629 overl Waspik  29 november 1708  hertr  otr 2.12.1672  Johan Jansse de Jongh  d.v. Adriaen van Clootwijck den ouden en Anneken Jacops Thielmans 3 Tomas Zeijlmans  tr  Adriaentje Gijsberts Elemans  overl Waspik  8 november 1703 4 ANTHONIS ZEIJLMANS  tr   MAEIJKEN ANTONISSE CUIJL 2286/2287 5 Geertruijt Zeijlmans tr  Hendrik Franse Boeser 6 Dirk Zeijlmans  burgemeester Waspik schepen  overl Waspik  27 februari 1715 tr  Mechlina Wolfs 7 Zeger  Zeijlmans  overl Waspik  1684 tr  Judith Janse Vasse  overl  1688  Judith hertr Willem Jacobs  voogdij akte Wouter  18.5.1688 voogd Willem Aerts Monthaen toesiender voogd Huijbert Jansse  Vasse erfdeling Seger Wouters Zeijlmans 14.12.1684 RA 43 202r Judith Janss Vassen  overl  1688 moeder Seger Wouter Zeijlmans 1684 overledene Anthonis Wouters Seijlmans  voogd Huijbert Janss Vassen voogd

 4596/4597 JAN JANSE GIJBEN geb  Sprang  ca 1575 overl 1604 z.v. Jan Geijben Sprang ca 1545-ca 1588 en Arike Jacobs uit Sprang geb ca 1545 tr Sprang 1600 CORNELIA FAESSEN                  geb Sprang  ca 1575 Cornelia Godertsdr  overl Sprang-Capelle  ca 1625 tr 2e  na 1606 Claas Dirks, d.v. Goyaert Jan Peter Faessen uit Sprang Erfdeling 6.4.1633 scheiding en deling erfgenamen van Jan Jansen Gijben en Claes Dirckx Sprang R54 26.1.1626 folio 62v.op conditien hier naer bescreven zoo heeft Cornelia Goderts dochter, weduwe wijlen Jan Janss Gijben aengenomen van Denis Peeter Jan Gijben, als voicht vande weeskijnderen van Jan Janss Gijben verweckt bij Cornelia weduwe voorss, ende Peeter Dieliss als toesiender, ende den officier als oppervoicht vervangende alle haer condinidenten, die kijnder namen zijn Jan Janss, Grietken Janss dgr, Goyaert Janss, Ariaen Janss ende Mariken Jans dgr, alle onmondige kijnderen in manieren hier naer volgende.
Dat Cornelia Goderts dgr, weduwe voorss haere voorss onmondige kijnderen sal op brengen ende onderhouden in aet, dranck, cledinge van lijnden, wullen, schoen heeffen ende vorts alderhande nootdrust tot haeren lijve behooren ende behoevende, aende schole te houden, leeren lesen ende scrijven, ende voerts te leeven ende te sterven eerlijcken ende tamelijcke nae haeren staet, ter tijt ende wijlen toe, dat elck kijnt tot zijne mondigendaeghe, houwelijcken staet ofte anderen staet gecomen sullen sijn.
Waer voor Cornelia weduwe moeder vandie voorss kijnderen, sal hebben ende behouden alle die erffelijcke ende haesselijcke goederen, moeren ende torfven die daer nu tegenwordelijk zijn, ende voorts in schult ende vuijtschult, soo waer die gelegen zijn, off die bevonden sullen wordden in Hollant ende in Brabant, gheen vuijtgesondert om haeren vrije wille met te doen.
Ende als die kijnderen tot haere mondige daegen, houwelicken staet ofte anderen staet gecomen sullen sijn, dan sal Cornelia die weduwe voorss, haere voorss kijnderen te samen eens vuijt reijcken ende vermelding vanaf28.10.1604  fol  63r.betalen, in gelde ofte in goet goet bij cueringe van schout ende heemraders inder tijt wesende negen hondert rijnsguldens, ende elck kijnt tot sijn vuijtsetssel vijff ende twijntich rijnsguldens die tot houwelijcken staet comen. Ende offer eenighe kijnderen quamen te sterven in middellertijt soo sullen negen hondert rijnsguldens erffven ende sterven op die andere kijnderen tot op het leste kijnt toe. Ende oft quame dat die kijnderen altesamen sterven, sonder oor after te laten, zoo sal die weduwe voorss den gerechte erffgenamen vande voorss kijnderen eens geven in gelde off in prijsinge van gelt als voorss staet vijffhondert rijnsguldens sonder meer.
Voor welcke op brenginge ende vuijtreijckinge vande painen ende vuijtsetsellen Cornelia weduwe voorssmet haeren gecoren voicht, hebben gestelt tot eenen onderpande het geseet tot Sprang daer sij op woenent is eenen het halff stuck hoijlandts, gelegen tot Cappel over doude straet met Willem Corneliss erfgenaemen, ende vorts allen haeren anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Op welcke aenneminge ende voorss goederen, die voorss voichden ende toesienders vande voorss kijnderen, hebben vertegen tot behoeften van Cornelia weduwe voirss, heeft gewilcoert ende gelooft die voorss geloofde penninghen ende vuijtsetsel te voldoen ende tebetaelen, ende oft quame dat Cornelia weduwe voorn, qualick quamete houwelicken, ende die kijnderen verstooten wordden soo sal men die verstooten kijnderen besteden op der weduwen cost, aldus geschiet voor Handrick Antoniss schout, Dierick de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss heemraders, dese XXVIII octobris 1604 Kinderen 1 Geisbert Jans Gijben tr Tonisken Cleijne  begr Sprang   2 mei 1656  Kinderen  1a Mechelken Gijben   ged Sprang 7 maart 1641 2 Theuniske Jans  vermeld vanaf 3.6.1632 2 JAN JANSEN GIJBEN     tr DIRKJE LAMBERTSD HAGEN   2298/2299  Jan Gijben de jonge 3 Govert Jans Gijben   overl  voor 30 maart 1633 tr  Lijsken Aerts 4 Adriaen Jans Gijben  geb Sprang  Kinderen  4a Merten Ariaensz ged Sprang 5 april 1627  4b Adriaan Adriaensz ged Sprang  23 januari 1628  4c Neelken Adriaensdr  ged Sprang  17 december 1628 Fol. 116r
Op huijden desen 25-6-1632 compareerden Lijsken Aerts weduwe van Goijaert Jan Gijben ende heeft aengenomen van Jan Janss Gijben als voocht ende Dirck Dirckss den Jongen als teosiender haere kijnderen, Jan, Juetken ende Neeltken, bij Goijaert Toegevoegd: Jan Janss Gijben ende Jan Goijaertss Gijben sijn voldaen door Joost Geritss Cool. 5 Grietken Jansdr Gijben geb Sprang  ca 1600 o/tr ’s Grevelduin Capelle  6 februari/1 maart 1620  Bastiaen Tunise Duyser  geb Vrijhoeven Capelle  ca 1600  diaken Sprang 1654/55 overl Capelle   7 december 1679  z.v. Anthonis ‘de Kat’ Duijser en Chielken Chielsch uit Helvoort 6 Maeijken/Mariken Jansdr ged Sprang  10 maart 1613 overl Sprang  feb 1694 tr  Cornelis Peterss Soeters  overl Sprang  31 december 1686  fol. 23r.Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Janss van Dijck  ende heeft over gegeven aen Cornelis Peterss Soeters x Maeijken Jans, 17.2.1646 RA 55 fol.45r.Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gijsbert Adriaens Onrost mede als voocht van het weeskijnt van Jan Adriaenss Onrost za, broeder, , Goossen Adriaenss Onrost, Jacob Cornelis van Geervliet als voocht van het kijnt van Jan Cornelis van Geervliet bij Peterken Adriaenss Onrost, Tonis Albrechtss x Catharina Adriaenss Onrost, Joost Handrickss Coperslager ende hebben overgegeven aen Cornelis Petertss Soeters een huijsinge etc, 25.1.1629. Er wordt betaald via een wilkeur. Toegevoegd: Cornelis betaelt in 1630 aen de gelijcke erffgenamen. RA 56 Fol. 79v.Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Goijaert Jan Gijben ter eenre ende Cornelis Peeters Soeters x Maeijken Jan Gijben ter andere zijden ende dat van een geseet van haeren vader ende moeder aengecomen, 14.12.1631. toegevoegd: Cornelis is voldaen door Lijsken Aertss weduwe van Goijaert, 30.3.1633 Fol. 189r. Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Jan Gijben namens Cornelis Peeterss Soeters, haren man, procuratie voor Gielis Marcelis notaris Waelwijck 3-6-1632, Lijsken Aerts weduwe van Goijaert Janss Gijben ende Jan Claess ende hebben overgegeven aen Jan Janss Gijben een huijsken etc, 6.4.1633. RA 56 Fol.188v. Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Janss Gijben, Maeijken Jan Gijben namens Cornelis Peeterss Soeters, haren man, procuratie voor Gielis Marcelis notaris Waelwijck 3.6.1632, Lijsken Aerts weduwe van Goijaert Janss Gijben ende Jan Claess, alle kijnderen van Jan Janss Gijben ende Claes Dirckss bij Neeltken Goijaerts ende dat van een huijsken etc te Sprang en land te Besoijen hen aengecomen van hun ouders, 6.4.1633. Los vel als quitantie, 13.5.1639, bij fol 190. Jan Claess is ruijter onder de compagnie van visconte de Machante. RA 59 Fol. 23r.Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Janss van Dijck ende heeft over gegeven aen Cornelis Peterss Soeters x Maeijken Jans, 17.2.1646  RA63 fol.146r. Op hujden den 31e december 1686 soo sijn de erfgenamen van Maij Jans weduwe Cornelis Peters Soetert publiq te vercoopoen allerleij huijsraet etc.Toegevoegd: Anthonij van Campoen ontvangt als vooght op 31 jan het geld

4600/4601 ADRIAEN LAMBERT MEEUSZ  geb  1580 raijmaker, wagenmaker 1639/1659   overl Sprang 1659 tr ANNIKA JANS woont 1600  -1621 op  de Oude Geseet hij krijgt de helft  min 1/5 deel  van het Oude Geseet, zijn broer Gerrit treedt namens hem op tijdens de verdeling, hij is nog minderjarig vermeld in acte 51, doet uitkering aan de kinderen van  zijn overleden zusters voor hun deel in de erfenis van hun grootouders Kinderen 1 LAURENS ADRIAENSZ VAN ROON   tr    LEIJSKEN ZACHARIASD  2300/2301 2 Zacharias

4602/4603 ZACHARIAS Sacharijs  tr MAIJKE JANS DIELEN wed van  Jacob Joosten Valck Kinderen 1 LEIJSKEN ZACHARIASSE  tr LAURENS DE ROON   2300/2301 2 Lijsbeth Zachariasse  ged Sprang  19 februari 1617 3 Jenneken Zachariasse ged Sprang  10 februari 1619 4 Neeltken Zachariasse  ged Sprang  6 december 1620 5 Tonisgen Zachariasse  ged Sprang 27 augustus 1623 11.12.1652 Capelle verkoopt Maeijken Jans wed van Jacob Joosten Valck met Laurens Adriaens Raeijmaeckers swaeger en Jan Erits,  Sprangh,  Lauris Adriaens Raeijmaeckers en Erit Jansen en Laurens Adriaens namens Peeter Janssen ’t Hooft allen getrouwd met een dochter van Maeiijken Jans zijn voldaan op 19 april 1608, Laurens Adriaens Raeijmaecker mede namens Peeter Jans ’t Hooft en Joost Jacobs Valck is voldaan, Erit Jansen mede namens Willem Wouters erfgenaam Joost Jacobs Valck overleden 1661  4602/4603 zie 2300/2301

4604/4605 ERIT LAMBERT MEEUS HAVERHALS overl Sprang  febr/mrt 1624 z.v. Lambert Meeus de Roon en Yken Gerits, kinderen: Erit en Lambert tr 1e  ca 1600MARGRIET DIRKS PRINCEN  geb Berchagen Gritgen  overl Sprang  ca 1622 d.v  Dierck Wouters Princen otr Sprang  5 januari 1624 tr 2e Sprang  11 februari 1624 Leenke Huberts wed van Jan Peter Leempoel van Loon op Zand, zij is de moeder van Lesken Jans Leempoel en de stiefmoeder van Jan Eritsz Haverhals Kinderen 1 Hendrien Eritten   Hendrickxken Gerits  Henricxken Erarts    otr 1e Sprang  14 februari 1615 tr 1e Sprang    8 maart 1615  Wouter Jan Talen  geb Loon op Zand  overl  voor 1627 o/tr 2e  Sprang   6/20 augustus  1626  Peter Arts Rommen  wedn van Eelcken Jans z.v Aerdt Janss Rommen en Geeriken Jan Daemen   Sprang 14.4.1629 dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Eritssen, Peeter Aertssen   Rommen x Hendrixken Eritssen ende Lenaert Geeritssen van Nispen x Lambertken Eritssen  ende hebben overgegeven aen Aentken Eritssen, suster – dat voor ons gecomen ende  gecompareert is Lenaert Geeritssen van Nispen ende heeft overgegeven aen Jan Eritssen  swaeger het ¼ deel in een geset mette timmeringe 14.4,1629 betaald via een wilkeur.
  Sprang 21.8.1633 compareerden Cornelis, Thonis, Adriaen ende Adriaentken Janss Talen  mede namens Lambert Robben swager Joost Ghijsbertss x Lijsken Jans Talen ende Adriaen  Corsten Textor x Maeijken Jans Talen, Hendrick Cornelis Dries alsa voocht ende Jan  Joosten Talen als bestevader ende toesiender van de kijnderen van Jan Cornelis Dries bij  Joostken Jans Talen ende Jan Joost noch als bestevader ende voocht van Jan Jan Meeuss    Talen bij Maeijken Wouterss, erfgenamen van Wouter Janss Talen, ter eenre ende Peeter  Aertss Rommen x Hendrickxken Erits weduwe van Wouter Janss Talen ter andere zijden  ende sluijten een accoort.  Wouter was broer van Adriaen en Cornelis Jan Talen die ca 1630 kinderen lieten dopen in  Sprang, ene Wouter Janssen liet 3.3.1616 Sprang zoon Jan dopen, r het is onbekend of dat  deze Wouter betreft.
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Marten Gerit Dirckss ende Henrick Janss Heijn x  Erken Gerit Dijrcks ende Adriaen Janss Talen x Henricken Gerit Dirckss kinderen van Gerit  Dirckss ende Tonis [?] Peeters, sijne huijsvrouweende dat van de goederen van hun ouders  11.2.1631 Sprang.  otr 6.8.1626 Sprang Peter Arts Rommen, weduwnaar van Eelcken Jans, en Hendrien Eritten,  weduwe van Wouter Jan Talen beiden uit de Berkhaag. Zij kregen een zoon Erit
Sprang 14.4.1629 Dat voor ons gecomen endegecompareert is Jan Eritssen, Peeter Aertssen  Rommen x Hendrixken Eritssen ende Lenaert Geeritssen van Nispen x Lambertken Eritssen  ende hebben overgegeven aen Aentken Eritssen, suster.
Sprang 15.2..1631 Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Aertss Rommen x  Hendrickxken Eerits ende heeft overgegeven aen Jan Eritss, swager, ¼ deel van een geseet. 
Sprang, 11.2.1631 Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Henrick Corst Jan Wijnen als  administrateur ende voocht over de kijnderen van Huijbrecht Corst Jan Wijnen bij Eeltken  Aert Jan Rommen met Peter Aert Jan Rommen als toesiender, gereeckent int bijwesen van oa Huibrecht Meeuss van Dijck. Volgt noch een lijstje met besittingen. Sprang 26.1.1638 Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Handrick Corst Jan Wijnants, als  voocht, ende Peter Aertss Rommen, als toesiender van de kijnderen van Huijbert Corst Jan  Wijnen, broeder, int bijwesen van Aert ende Truijcken Huijbertss 2 Art Erits otr Sprang  25 augustus 1624 tr Sprang 22 september 1624  Jenneken Jans van Berkhaag   Kinderen   2a Dennes Arts  ged Sprang  5 oktober 1624 3 JAN ERITSZ HAVERHALS  tr LESKEN JANSD LEEMPOEL     2302/2303 4 Lambertken Eritsen  tr Lenaert Geertissen van Nispen dat voor ons [in Sprang] gecomen ende gecompareert is Lenaert Geeritssen van Nispen ende heeft overgegeven aen Jan Eritssen, swaeger, het ¼ deel in een geset mette timmeringe 14.4.1629 betaald via een wilkeur 5 Aentken Eritsen   Dat voor ons comen zijn Eerit Lambertss voer hem selven, Meus Lambertss voer hem selven, Denijs Janss als groetvader met Aert Denijss als vader ende bloet vochden van zijn onmondige weeskijnderen, Eerit Lambertss als toesiender vande voorss weeskijnderen bij namen Eltken Aerts dochter, Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss, alle onmondige weeskijnderen van Aert Denijss voorss, Karel Arienss als man ende vocht van Mariken Aerts dochter, zijn wittige huijsvrouwe voor hem selven, Robbert Janss als vader ende bloet vocht van zijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Janneken Lammerts dochter, zijn overleden huijsvrouw, met hem Eerit Lambertss als toesiender. Ende hebben elcx een, ende gesamenderhant overgegeven met een verlije soe als recht is, elcx haer aenpaert ende gedeelte in een geseet, met die huijsinge ende geboomte daer op staend,zoe diep als sij daer in gericht sijn, soe haer datvan haer moeder ende grootmoeder aen bestorven is. Arien Lambert Meessen, gelegen inden ambacht van Sprange in die nieustraet, daer aen doost zijde naest geerft is den voorss Eerit Lambertss, ende aen die west zijde naest geerft is Peeter Jacobss, streckende vander nieuerstraet zuijdewaerts op totten Loonsche erfve toe, ende dese comparanten hebben dese
voorss erfnisse beloest tevrijen ende tewaren, behalve dat Adrian Lambertss vuijt dit voorss geseet sal blijven geldede VII vaten roggen, den heijligen geest van Sprange, ende den ambachtsheer van Sprange XX st des sjaers,met ock alle verloopen pachten die hier aff tebetalen staen, present hemeraders Jan Janss, Denijs Janss, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVIII en octobris anno XVIc ende seven in Sprang.
Dat voor ons comen is Robbert Janss ende heeft overgegeven met een verlij soe recht is Erit Lambert Meess eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, streckende vander nijuwer straet suijdewaerts op tot den Loonsschen erve toe, tuisschen die erffenisse van Jan Janss Cok aen doost zijde, ende aen die west west zijde IJken Lambert Muess weduwe met, met Adriaen Lambertss haren soen comsuis, soe groet ende soe clijn als den selven acker daer gelegen is, ende Robbert Janss voorss heeft gewilcort ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe, behoudelijck dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven den heijligen geest van Sprange, vierdalf waten rogge, present heemraders Jan Dirckss ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVII en Aprilis anno 1607.
Erit Lambertss Meess heeft gewilcort ende gelooft tot behoeff van Robbert Janss drie hondert vijftich karolis guldens, ende die te betalen hondert guldens bij de west, ende vorts alle jaer vijftich gl tot der volderbetalinge toe. Daer hij Erit voorss voor ten onderpande stelt desen voorss acker lants, ende vorts alle zijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende.
Erfdeling vond plaats op 25-3-1624, dus hij zal in februari of maart 1624 zijn overleden.

 4606/4607 JAN PETER THONISZ LEEMPOEL  geb Loon op Zand overl Loon op Zand   1620 tr ca 1600 LEENKE HUBERTS Magdalena Huberts/Leencken Heubers, hertr Eritten (Gerit) Lambert Meeus Haverhals  19.4.1606 Loon op Zand beweert Jan Peter Thonisz Leempoel betaald te zijn van de schuld  die Thonis Adriaen Joosten tijdens zijn leven op 13.12.1599 is aangegaan Kinderen 1 LESKEN JANSD LEEMPOEL  tr  JAN ERITSZ HAVERHALS  2302/2303 2 Peter Jansz Leempoel geb  1580 secretaris te Sprang Loon op Zand 1620 tr Sprang 2 januari 1611 Neeltje Adriaens Sprangdr geb Sprang Capelle 1590 overl voor 1.5.1641  d.v. Adriaen Maertens  Sprang en Peterken Wouter Joosten  Peeter Janse Leempoel, wordt in 1622 vermeld als secretaris te Sprang  Alsoo seeckere differentie ende geschill uijtstaende is geweest tussen Adriaen Maertenss Sprang mitsgaders Melis Melisse ende Aert Arienss Sprang kijnderen van Mariken Aert Geldens, overleden vrouw van Adriaen Maertens, ter eenre, ende Maerten Adriaenss Sprang  mitsghaders Peter Janss Leempoell x Neltken Arienssen, kijnderen van Arien Maertens  Sprang bij Peterken Wouter Joosten, sijn eerste vrouw, ter andere. Zij sluijten een accoort in  april 1643 in Sprang.

8960/8961 FLORIS CAERL HUIJBERTS Floris Kaerlen z.v. NN en Heijltjen   overl voor 1612  tr WALBURCH JAN LAUREIJSSEN  geb Loon op Zand  ca 1580 Burchtken Jan Lauris overl voor 1662 d.v. Jan Laureijsen Diercxssen  en Kathalijn Robben, Burchtken  hertr  Meeus Aertsen z.v. Aerdt Jan Meeus en Marijken hertr  Bartholomeus Arnoldus Jansen hertr  4.5.1614 Adriaen Thonis Zegers hertr  13.7.1634 Dingeman Jan Joosten Kinderen 1 HUIJBERT FLORIS CAREL DE PRUIJSER   tr   SARA CORSTEN   4480/4481 2  Floris Floris Caerlen  geb  ca 1605 Floerken overl Kaatsheuvel  24 september 1636  22.3.1612  Aerdt Jan Meeusen, schoonvader van Walburch en Aerdt Kaerlen, broer van Floris  zijn voogd over Huijbrecht en Floerken tr Loon op Zand  7 januari 1635  Catharina Aert Peeterssen Crents  Lijntken Aerts  zij wonen Kaatsheuvel   Kinderen   2a Aleijdis Florentius Caerlen  geb Loon op Zand  18 september 1635  Eijltje o/tr Loon op Zand  4/19 maart 1661 getuigen: Petrus Valerij  en zijn tante Thomasken Adriaens Peters Adriaens Maes Thomas Adriaen Thomassen de Genser     ged ws Loon op Zand     25 januari 1632  get Adrianus Joannes en Elisabeth Aegidij   21.9.1684 fol278v Cornelis, Hendrick en Jan, zonen van wijlen Hendrick Cornelis WeirtsCatharina Aerts Crents, Jan Jacobs Willems geh.m. Maria en Huijbert Verhagen met    Gijsbert Joost Gijsberts als voofden over de vier kinderen wijlen Thomas Adriaenssen de  Genser en Eijltie Floria d.v Catharina Aerts Crents , maken een boedelscheiding 2b Maijken tr Jan  z.v. Jan Franssen Vriendt overl voor 1653 2c Floris tr Catelijn Kinderen van Burchtken en  Meeus Aertsen: Lijntken en Aertken  in 1613 onder voogdijschap van Robbrecht  Janssen Lauwen een broer van Walburch en Jan Claessen Kinderen Walburch en  Bartholomeus Arnoldus Jansen:  Catharina Bartholomeus  geb ca 1609 en Arnoldus Bartholomeus geb Vaert, Loon op Zand  17.10.1610 getuigen Elisabeta Carolus en Petrus Michaelis  Arnoldus Bartholomeus geb 17 oktober 1610   Kinderen Walburch en tr 23.5.1614  Adriaen Anthonis Zegers Maijken Adriaens Anthonis Segers geb Loon op Zand ca 1622 Maijken in 1640 onder voogdij van  Peter Geldens en Huijbert Floren, zij tr 1643? Cornelis Corsten Floris is getuige bij het huwelijk 1631 van zijn broer Huijbert met Sara Is getuige ondertr 11.1.1633 Arnoldus Bartholomei en Elisabetha Arnoldi te Loon op Zand, get kerk   huw Adriaen Peeter Cornelis van Esch en Joostken Joost Janssen  Stoop 2.2.1633 Loon op Zand en doopget 26.3.1634 Antonia Arnoldi Loon op Zand 29.7.1613 Folio 115v Burchtken Jan Lauris wed van Floris Kaerlen  en daarna wed van Meeus Aertssen geassisteerd met haar vader Jan Lauris met haar schoonmoeder Marijken wed van Aerdt Jan Meeusen en met Aerdt Kaerlen en Adriaen Jansen Lauwen als voogden van  Huijbert en Floorken, kinderen bij Floris Kaerle sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van  Lijntken en Aertken kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertsen 8.11.1640 Loon op Zand folio 129: Dingeman Jan Joosten gehuwd met Walburch Jans weduwe van Adriaen Thonis Zegers doet afstand van recht op goederen ten behoeve van Peter Geldens en Huijbert Floren als voogden over Maijken onmondige dochter van Adriaen Thonis Zegerssen Folio 129v Peter Geldens en Huijbert Floren als voogden over Maijken 18 jaar onmondige dochter van  Adriaen Thonis Zegers en Walburch Jans transporteren goederen aan Niclaes Adriaen Janssen Roosenbrant 8.11.1640 Folio  128v Niclaes Adriaen Janssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan Peter Geldens en Huijbert Floren als voogden over Maijken Kanttekening:  schuld is ingelost 1.2.1643 bij Cornelis Corsten gehuwd met Maijken Adriaen Thonis 30.1.1653  folio 11: Huijbert Flooren bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 105 gulden  terzake van de koop van een rood bruine ruin Kanttekening: schuld ingelost  28.1.1657 folio 11v Aert Meeusen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 80 gulden  terzake van de koop van een bruin blessen merrie Kanttekening: schuld ingelost 31.1.1653 16 oktober 1635 Loon op Zand, folio 52v Jan zoon van wijlen Jan Fransen Vriendt geh met Maijken , Floris zoon van wijlen Floris Caerlen geh m Cathelijn dochter, Adriaen Petersen Crents als gemachtigde van Peter Aertsen Crents zoon , Adriaen Petersen Crents en Jan Jan Fransen Vriendt als voogden van Cornelis onmondige zoon van Aert Crents en Adriaen Petersen  Crents en Antonis Aertsen Vucht als voogden van Anneken onmondige dochter van wijlen Jan Aerts en Maijken Aerts Vrucht maken een boedelscheiding van de goederen van wijlen Aert Peetersen Crents en Eelke Jan Ghijben Folio 54v Adriaen Peterssen Crents als gelastigde van Peter zoon wijlen Aert Peetersen Crents schipper te Rotterdam transporteert goederen aan Willem zoon wijlen Claes Willem Basters Folio 55 Willem Claessen bekent schuldig te zijn aan Peeter Aertsen Crents een bedrag van 276  gulden terzake van een transport op heden Kanttekening schuld ingelost  29.12.1639 Folio 55 Adriaen Peterssen Crents en Thonis Aertsen Vucht als voogden van Anneken onmondige dochter van wijlen Jan Aertsen Crents transporteren goederen aan Jan zoon wijlen Jan Franssen Vriendt Folio 55v Jan zoon wijlen Jan Franssen Vriendt bekent schuldig te zijn aan Anneken onmondige dochter wijlen Jan Aertsen Petersen Crents een bedrag van 329 gulden terzake van een transport op heden Kantekening  schuld ingelost 20.1.1653

8964/8965 PETER CORNELISSE LEEU  geb ca 1540 overl Sprang 1591 tr ca 1584 ENGELKEN JANSD  geb ca 1565 overl  Sprang Capelle  ca 1616 Erfdeling  26.1.1616 zij woonden Nieuwstraat Sprang Kinderen 1 CORNELIS PETERSEN  tr  JOSIJNTJE JANSD TALEN  4482/4483

9016/9017 ADRIAEN GEERTS DE ROIJ   geb ’s Grevelduin Capelle schout van Capelle z.v. Geeryt Adriaens de Rooij  ca 1505, tr ca 1540 Wimke Jorijs overl voor okt 1588  tr  ca 1550 MAIJKE DIRCKS VAN CLOOTWIJK  geb ’s Grevelduin Capelle  ca 1530 d.v. Dirk Janse van Clootwijk op 27.10.1588 maakt Maijke Dirks het testament op van haar overleden man  met haar kinderen Joris, Adriaen en Janneke Maijke Dirks weduwe van  Adriaen Geerts de Roij  zit op  18.3.1593 in te gevangenis te Breda, zij wordt verdacht in Geertruidenberg buspoeder te hebben gevoerd, haar zoons Joris en Adriaen staan borg voor haar Kinderen 1  Joris Adriaens de Roij  geb ’s Grevelduin Capelle schout van Capelle 1600 – 1626.              tr 1e  Erken Wouters tr 2e ’s Grevelduin Capelle  26 juli 1612 Marike Wouters 2 ADRIAEN ADRIAENS DE ROIJ tr ERKEN TEUNIS DE WILDE   4508/4509 3 Janneke Adriaens de Roij tr   Hendrik Anthonis Nederveen Adriaan Gerrits de Rooij 1530-1579 was schout van ’s Grevelduin-Capelle van 1565 tot zijn dood, een telg uit een van de leidende families van Capelle, zijn broer Joris was ook schout geweest maar was jong gestorven. De ambachtsheren van Waspik en Capelle waren Robbrecht van Ghendt en Aernt van Raveschot Adriaan was vlak voor de beeldenstorm van 1566 en de slag bij Heiligerlee in 1568 benoemd aan het begin van de 80-jarige oorlog. Rond 1572 waren er Spaanse legers in de Langstraat die hooi voor de paarden en voedsel voor de soldaten eisten, het begin van een lange tijd van onrust en ellende, maar ook van mogelijkheden en rijkdom. Hooi werd geleverd aan de Spaanse en Hollandse legers.Adriaan was oppervoogd van de weeskinderen van Capelle. Capelle bleef katholiek. De rol van schout kon gevaarlijk zijn, schouten werden als gijzelaars gebruikt door de legers om geld van de dorpen te krijgen.

9020/9021 DIERCK DIERKS VAN CAMPEN z.v. Dirck Jacops Thonis van Campen en Anna Jans Gielis van Ameroijen 18040/18041 z.v.Jacop Thonis overl Zuidewijn Capelle tussen 1571 en 1578, deze Jacop had nog een zoon Willem Jacop Thonis van Campen Kinderen 1 JOOST DIRCKS VAN CAMPEN tr BEATRIS HENDRICKS BAEK    4510/4511

9022/9023 HENDRICK ADRIAENS BACK  geb  1580 overl  ‘s-Grevelduin-Capelle 26 april 1662 tr 1e 1600 JENNEKEN PEETER OCKERS  geb  1580 overl  1627 tr 2e ‘s-Grevelduin-Capelle 28 mei 1628 Dirsken Jans Kinderen 1 BEATRIS HENDRICKS BACK  tr JOOST DIRCKS VAN CAMPEN  4510/4511 2 Adriaen de Oudsten Back  geb ‘s-Grevelduin-Capelle  1602 3 Jan Back    geb ‘s-Grevelduin-Capelle  10 februari 1622 overl ‘s-Grevelduin-Capelle   27 december 1647

9056/9057  18240/18241   ADRIAEN JANS SCHEP  geb Waspik 1515 Landbouwer Waspik 1561, heemraad 1571-1574 tr NN overl vlg erfdeling  voor 15.12.1584 Kinderen 1 JAN ADRIAENS SCHEP tr LIJSKEN ADRIAENS 4528/4529/9120/9121 2 Huijpken Adriaen Janss Scheppendr overl  voor 1590 erfgenamen genoemd in 1588 3 Aert Adriaens  geb Waspik  ca 1540  overl. Waspik  voor 20 apr 1607 tr   ca 1583  Geertruij Melsen overl  1630 d.v Merlchior Jansz en Aleijt Gerits van Bommel   Kinderen 3a Mels Aertsen Schep   overl Vrijhoeve Capelle  10 november 1651  schout in Vrijhoeve Capelle 1625-1651 woont Nieuwstraat  Erffcavelinge erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechten van Vrijhoeven   tusschen Mels Aertss. Schep ende Handrick Adriaenss. Back ende int bijwesen van Adriaen Peeter Ockerss. als voocht van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Jenneken Peeter Ockers salr. als erffgenamen van Peeter Ockerss. salr.” RA VrijhCapelle  15 18 1627 Cornelis Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen transporteert goederen aan Mels Aertssen Schep, schout van Vrijhoeven RA Loon op Zand 72. 92 10.12.1648 Mels  Aertssen Schep bekent schuldig te zijn aan Cornelis Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen     een bedrag van 590 gld terzake van een transport” 10.12.1648 erfdeling Sprang 28.12.1651 3b Jan Aerts Schep  inventarisatie en aanneming Truijcken Melsendr Waspik 20.4.1607 Groot Waspik
 RA 40 haar 4 kinderen 95r Aert Adriaens Schep overl 1607 overledene Adriaen Aerts  Schep overl 1630 Jan Adriaens Schep Geertruij Melsen overl 1630 moeder aanneming Wilmken Aertss Scheppen Waspik 10.1.1650 Groot Waspik RA 41 aanneming van haar 8 kinderen 146v Michiel Adriaenss oom ende gerechte bestorven bloetvoch Aert Adriaens Schep 1607 betrokkene Jan Adriaens Cuijper overl 1650 overledene Mels Aertsen Schep Wilmken Arts Schep moeder Erfdeling Truijcken Aert Scheppen wed 18.11.1630 Groot Waspik  RA 41 115v Wilmken Arts Schep kind Mels Aertsen Schep kind Adriaen Aerts Schep overl 1630 overledene Geertruij Melsen overl 1630 overledene1606 Groot Waspik RA 40 70r Gerit Mels, Willem Adriaens Decker en Jan Cornelis Meijer G’Berg zijn mede verkopers. Verkopers wonen Oude straet Peeter Willem Coninxs vader Anneken Jan Huijben echtgenoot , verkopers Jan Adriaens Schep Jan Ariens Fijnenbuijck  Huijch Peetersen Jochim Aerts Remeijs  Frans Adriaensen Boeser Adriaen Hendricks Panum Aert Adriaens Schep  overl 1607

9064/9065 18248/18240 ADIRAEN VAN HASSEL  geb  ca 1515 Kinderen 1 Anthonis Adriaensz   geb ca 1546 tr Lijsken Jansdr RA Groot Waspik deel 72/f85v, wilceur 20.3.1591 compareerde Anthonis Adriaensz en Adriaen Jansz Vos Anthonius testeert 1603 2 MATHEUS ADRIAENSZ VAN HASSEL  tr  JANNEKEN ANTHONIS 4532/4533/9124/9125 3 Michiel Adriaensz geb ca 1548 tr 1e Waspik 1613 Trijken Adriaensdrtr 2e NN  RA. Groot Waspik deel 72/f36v 9.2.1575 comparareerde Jan Willem Wouterss  en Michiel Adriaenss en Joost Adriaenss, swager  RA. Groot Waspik, deel 72/f097v, dd. 25.7.1596 compareerde Huijbert Jan Vassen  en Michiel Adriaen en Adriaen Michielss en broeders en zusters  RA. Groot Waspik, deel 72/f120, dd. 29 jan 1603 compareerde Adriaen Mathijsz
  en de weduwe en kinderen Michiel Adriaen Zegersz 4 Jan Adriaensz geb  ca 1552  tr  Maria ??  RA Groot Waspik deel 56/f10v, register van giften en willekeur. 10.09.1620 comp. Peter Peter Joosten en Herman Jans van Hasselt en Jan Adriaen Adriaenss den Jonge Cluijter 10.9.1620 eerste com Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt en Peter Lauwereij  RFN 3039

9072/9073 ARIEN CLAES CORPEL geb Waspik   ca 1550 schipper, RK later Ned Geref  tr  ca 1575 NN Kinderen allen RK 1 JACOP ARIENS CORP  tr    ARIJKEN CLAESD   4536/4537 2 Catharina Adriaenssen Corpel   geb Waspik  tr 1e  ca 1629 Cornelis Jorissen Everts geb ‘s Gravenmoer tr 2e  Anthonis Peeterssen Cornelis Anthonissen Colff voorouders Corpel of Korpel behoren bij de eerste  franse vluchtelingen die vanwege hun geloof naar de Lage Landen gingen, zij komen terecht in Waspik en Rotterdam

9120/9121 zie 4528/4529 

9124/9125 zie 4532/4533

9138/9139 ADRIAEN HENDRIXEN PANUM   geb   ca 1552 z.v. Hendrick Adriaen Wyten overl Waspik 12.5.1560 tr 1 e Jenneken Peeter  Matheussendr tr 2e NEESKEN HENDRICKSDR tr 3e Janneken Jansdr d.v Jan Cuijster en Heijtwich Kinderen Janneken Jansdr en Adriaen Janse Adriaen Panum door de Hoge Vierschaar in 1577 aangewezen als dader in een vechtpartij te Waspik met Gerit Jans de Rooy.bron: Verschure, Overleven buiten de Hollandse tuin, 310 22.3.1597 Cleijn Waspik Adriaen Lambrechts (50 jaar) en Adriaen Handricxs Panum (45 jaar) verklaren op verzoek van Jan Adriaen Stacens  dat zij naar Cappel zijn geweest bij Dierck Huijbrechts Clop en dat er ruzie is geweest.
31.1.1609 in Cleijn Waspik Reijn Gielis, 60 jaar, borgemeester, Adriaen Handricxs Panum, 58 à 59 jaar, borgemeester, Pauwels Tonis, 52 jaar, verklaren op verzoek van Adriaen Severs en Thomas Jans Schipper dat zij op 28 januari jl bij Adriaen Severs zaten. Adriaen Huijgen zei daar: Ik verkoop mijn peerden en wagen met aller erop en eraan. Adriaen Severs vroeg: Hoeveel wil je hebben. Antwoord 35 ponden vlaams. Adriaen zei daarop: goed, ik bied in 2 termijnen 24 pond in meij 12 pond en meij een jaar later de rest. Beide zijn tot een akkord gekomen met 24 pond als prijs.
Op hujden desen eersten junij anno xvjc sestien compareerden Adriaen Handricxss als grootvader vant weskijnt dat Dingentken sijn dochter achtergelaten heeft ende verweckt bij Adriaen Franss Cuijper geassisteert met Frans Adriaenss Boeser sijne swager en heeft rechtelijcken aengenomen van Adriaen Franss Cuijper int bijwesen van Cornelis Andriess
5.1.1618 Groot Waspik vrijgift door Ariaen Handricxss Panum als voocht van  kint van zijn overleden dochter  Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens, gezamenlijk, aan Peter Mathijss. Het betrof van een deel in in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa. voor de prijs van ƒ 500, grenzend aan o.a. Ariaen Handricxss Panum met wederhelft. Op 3.7.1618 Groot-Waspik  een wilceur tussen Rutger Peterss. en Adriaen Handricxxss Panum, getr. met Janneken Jansdr.
Cleijn Waspik 11.10.1602 attestatie Commer Clasen, 61 à 62 jaar, verklaart op verzoek van Aert Adriaens Schep en Adriaen Handricks Panum dat zijn vader en Rombout Adriaens Cuijsten x Lijsken woonden te G’berge, ten tijde dat de stadt Conincx was, in het manhuis. Er is een akkoord tot wonen in het manhuis. Commer verklaart dat het toenmalige akkoord door de rebellen is opgesteld. Men wilde zijn vader en Rombout uit het huis hebben en lieten mensen in het huis zitten zonder verzorging. Daarom heeft Commer en zijn zusters hun vader naar Waspik gehaald. Na twee jaar was G’berge weer van de Prins en toen is vader weer naar het manhuis gegaan. Rombout en zijn vrouw hebben al die tijd voor zichzelf moeten zorgen Kinderen 1 GRIETKEN ADRIAENSD PANUM  tr  FRANS ADRIAENSZ BOESER 4568/4569 2 Henrick Adriaensz Panum tr Jenneken Mercelis 5.1.1618 Groot Waspik vrijgift door Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijnoverleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens, gezamenlijk, aan Peter Mathijss. Het betrof van een deel in in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa. voor de prijs van ƒ 500, grenzend aan o.a. Ariaen Handricxss Panum met wederhelft. Op 6 julij 1622 in Raamsdonk verkoopen Adriaen Adriaensz Conincx, stadthouder, mede namens Willem en Anthonis Mercelis, zwagers, Staes Adriaensz, geh.m. Peeterken Mercelis en Henrick Adriaens Panum, geh. met Jenneken Mercelis, aan Jacob Jancobsz. Tevens wilceur.
1.2.1626 Groot Waspik accoord door Jenneken Peters, gewesenen vrouw van A.H. Panum, enerzijds en Frans Adriaen Boeser mede als voocht kinderen Hendrick Adriaensz Panum en Peter Tonisz als toesiender, Maeijken Adriaen Panum. Erffg. Adriaen Henricxsz Panum. Jenneken heeft Wouter Woutersz als voocht.
7.6.1632 Groot Waspik vrijgift betreffende 2/3 huijs, hoff ende erve, gemeen met Frans Arss Boeser, gecomen van Adriaen Henricxss Panum voor de prijs van ƒ 650. De transactie was tussen Frans Arss Boeser als vocht ende Peeter Anthoniss als toesiender vande 2 kinderen van Heijnrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders als man ende vocht van Lijsken Henricxssdr voor deen helft ende Maeijken Arss Pannumss met Frans Arss Boeser haren broeder ende vocht in desen, enerzijds, en anderzijds Huijbert Corneliss. Betaeld werd via een wilceur.
Compareerden coor mij Jan van Wesel, notaris openbaer tot Bergen opten Zoom Baltus Henrickss Panen, schipper poorter deser stadt, als oom ende naeste bloetvoocht vande moederlijcke sijde vande drie naergelaten minderjarige kinderen van wijlen Elisabet Henrickss Panen, sijne suster, daer vader aff is Mr Pieter Broeders, schoolmeester tot Cappel inde Langhstraet ende heeft wel ende volcomentlijck geconstitueert machtich gemaeckt ende in sijn stede gestelt gelijck hij constitueert, maeckt machtich ende stelt in sijne stede bij desen Bastjaen Franss Boeser, inwoonder tot Capelle voorss, sijne cosijn. Gevende d’selve Bastjaen Boeser absoluten last om namens Baltus de voogdijschap van de drie kinderen van zijn zus aen te nemen in 1645 in Capelle. Zij hadden kinderen Bastiaen en Jan.
6 julij 1622 Raamsdonk verkoopt Adriaen Adriaensz Conincx, stadthouder mede namens Willem en Anthonis Mercelis, zwagers, Staes Adriaensz x Peeterken Mercelis, Henrick Adriaens Panum x Jenneken Mercelis aan Jacob Jacobsz. Tevens wilceur.
19 januarij 1623 Raamsdonk verkoopt Frans Adrijaens Boeser, als voogd, en Staes Adrijaens als toesiender vande vijf kinderen van Hendrick Adrijaens Panum bij Janneken Mercelis aan Claeij Lenaerts. Tevens wilceur 3 Maeijken Adriaens Panum tr Adriaen Janss Hoevenaar 26.1.1628 Groot-Waspik wilceur tussen Aert Arss. en Maeijken Arss. Panum en kinderen.
  13.1.1632 Groot-Waspik vrijgift tussen Maeijken Adriaen Panumss, wed. Adriaen Jans  Hoevener en Jochem Joosten Poets. Het betrof 1/3 acker saeijlant, met Frans Artss Boeser en kijnderen van Hendrick Arts Panum gecomen van Adriaen Henricxss Panum s-Grevelduin  voor ƒ 150. Maeijken wordt geassisteert met Peeter Thomass.
  26.4.1635 Groot-Waspik wilceur tussen het weeskijnt Jan Arss. Hoevener en Wouter  Jacopss Visscher.
19.6.1653 Groot-Waspik vrijgift tussen Maijken Adriaen Panum en Aerdt Peeterss Cuij.  20.12.1631 Groot-Waspik vrijgift tussen Cornelis Janss van Ghijlse, wed. Adri. Janss     Hoevener en Maeijke Adriaen Panum wed. Adr. Janss Hoevener.
  5.1.1618 Groot Waspik vrijgift door Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijn    overleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss  Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens, gezamenlijk,  aan Peter Mathijss. Het betrof van een deel in in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder  sa. voor de prijs van ƒ 500, grenzend aan o.a. Ariaen Handricxss Panum met wederhelft.       24.10.1620 Waspik vrijgift tussen Adriaen Janss Hoevenaer en Frans Adriaenssen Boeser  betreffende ¼ in 3¾ geerden, gemeen met Coenraet Janss in 7½ geerden opten oosten cant  van Cleijn Waspik voor ƒ 457. Betaald werd via een wilceur.
  24.12.1625 Groot waspik vrijgift tussen enerzijds Frans Adriaenss Boeser, als voocht vande  kinderen Jan Janss Hoevener en Maeijken Adriaenss tevens als voocht vande kinderen van  Adriaen Janss Hoevener, en anderzijds Jan Matheuss. Het betrof ½ stede van Jacopsken  Coppen za. voor ƒ 346. Betaald werd via een wilceur.
  26.1.1628 vrijgift van een huijs, hoff en boomgaert op oostzijde Vroukens vaert in Groot  Waspik tussen Frans Arss Boeser namens Adriaen Janss Hoevener proc. Bergen oopten  Soom, 10.1.1628 voor ½. Maeijken Arss met Thomas Janss als voocht, Frans Arss Boeser  als voocht van de 4 kinderen van Maeijken bij Adriaen Janss Hoevener voor dander ½,  enderzijds, en anderzijds Aert Arss. Betaald werd via 2 wilceuren 4 Dingentken Ariaens Panum tr 1e   Adriaen Franss Cuijper Aenneminge van Adriaen Handricxss Panum van het weeskijnt van Dingentken Adriaens, sijne dochter dat sij verweckt hadde bij Adriaen Franss Cuijper.
Op hujden desen eersten junij anno xvjc sestien compareerden Adriaen Handricxss als grootvader vant weskijnt dat Dingentken sijn dochter achtergelaten heeft ende verweckt bij Adriaen Franss Cuijper geassisteert met Frans Adriaenss Boeser sijne swager en heeft rechtelijcken aengenomen van Adriaen Franss Cuijper int bijwesen van Cornelis Andriess
5.1.1618 Groot Waspik vrijgift door Ariaen Handricxss Panum voocht van kint van zijn overleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens, gezamenlijk, aan Peter Mathijss. Het betrof een deel in in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa. voor de prijs van ƒ 500, grenzend aan o.a. Ariaen Handricxss Panum met wederhelft. Betaald werd via een wilceur.
20.5.1620 Groot Waspik wilceur tbv de aankoop van een huis voor ƒ 1000. Deze wilceur wordt later voor een deel aan Seger Janss te Raemsdonck een deel aan Coenraet Janss, een deel aan Peter Mathijss en een deel aan Adriaen Hendricxss Panum tbv Dingentken zijn dochters weeskint bij Adriaen Franss Cuijper, Michiel Janss Comans en Adriaen Jochums verkocht.
Staet ende inventaris overgeleet voor schout ende gerechten van Waspick bij Adriaen Franss Cuijper. Desen xxiije meert 1619.
Aenneminge van Adriaen Franss Cuijper zijn onmondich weeskint dat hij verweckt heeft bij Judich Jans zijne overleden huijsvrouwe zaliger.
Op huijden desen xxiije meert anno xvjc negentien compareerden Adriaen Franss Cuijper ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijn onmondich weeskint dat hij geprocureert heeft bij Judich Jans zijne overleden huijsvrouwe ende dat int bijweesen van
Jan Wouterss ende Wouter Janss als bestevader ende oom vant voorss weeskint ende dat van Jan Jan Wouterss als oom ende gerechte bloetvoocht vant voorss weeski

9200/9201  9208/9209 LAMBERT MEEUSZ  geb Sprang  1535 Lambrecht Haverhals, bouwman  overl Sprang 1596 z.v. Meeus Lambertsz en Jenneken tr 1565 IJKEN GERRITS geb   1541 overl Sprang               31 maart 1613 Kinderen 1 ADRIAEN LAMBERT MEEUSZ   tr ANNIKEN JANS 4600/4601 2 Gerrit Lambertsz  geb Sprang ca 1570 overl Sprang  1624 3 Meeus Lambertsz/Bartholomeus Lambert Meeuwsz   geb 1580  woonde 1621 te “Ippel” (Uppe1 Er is daar een Uppelsedijk) onder Almkerk in het  land van Altena. akte Sprang R51 fol. 165,waarin hij uitkering doet aan zijn neef Lambert  Robbertsz  Bij de boedelscheiding Sprang 48 fol 2 29.1.1600 krijgt hij samen met zijn broer  Adriaen de helft minus een vijfde deel van het familiehuis, broer Gerit treedt namens hem op 4 ERIT MEEUSZ   tr     MARGRIET PRINCEN  4604/4605 5 meisje minderjarig in 1600 overl  1614 tr   Aert Dennisz Bij boedelscheiding van 29.1.1600 RA Sprang 48 fo1.2 trad Rert Denijs op als “mans zijns  wijffs”. Zij kregen daarbij de helft van een “bincmoer” gelegen binnen “die heerlijckhijt van  Loon aen die moergreppel”. 23.9.1619 RASprang 51 fol57 heeft “Aert Denijsz wees  kijnderen ende met Adrian Lambert Meeusz gereeckent van het Intomen dat de VS kijnderen  incommende hebben. als hier naer volcht seyt”, Het is een ingewikkelde waarbij de kinderen  uitkering wordt gedaan van hun moeders versterf onder aftrek van kosten,alsmede van een     tegoed op hun oom Adriaan “van sijn geseedt daer hij tegenwoordigh op wonende is van  dato de XVIII octobris 1607″met interest.
  De kinderen zijn Lambertky Aerts getr Thomas Jans, Jan Ahrts, Lijsken Aerts, Stans Aerts
6 Janneken Lambertsd  geb  ca 1575 minderjarig in 1600   overl Sprang   1621 tr voor 1600  Robbert Jansz Laurensz Sprang 47-1 22.1.1572  Lambert verkoopt aan Dries Lenaertsz akker van de Nieuwe Straten suytwaerts totten Loonsche erf toe en moet per jaar ‘3 vat rogge pacht betalen aan ‘den heijligen geest tot Sprangh` Koopsom is 152 Rijnse guldens, af te
betalen met 15 gulden per jaar. (bron L.H. Westendijk GTMWB80 059,097,185), erfdeling 29-01-1600. . Sprang 48.2 29.1.1600 scheijdinge en deelinge aangebracht bij Iken weduwe wijlen Lambert Meeusz jegens haar kinderen bij Lambert Meeus haar overleden man bij name Gerrit Lamberts, Aert Dennisz als man zijns wijfs,  Robbert Jansz als man en voight van Janneken Lambertsdr en Meeus Lambertsz en Adriaen Lamberts,  Iken krijgt de helft  in ´t oude geseet met de timmerije en geboomte daerop staende streckende van der  Nijewer Straten  zuydwaerts op totten Loonsche Erf toe alsmede  een vijfde in de andere helft en twee akkers en een stuk veenlandDat voor ons comen zijn Eerit Lambertss voer hem selven, Meus Lambertss voer hem selven, Denijs Janss als groetvader met Aert Denijss als vader ende bloet vochden van zijn onmondige weeskijnderen, Eerit Lambertss als toesiender vande voorss weeskijnderen bij namen Eltken Aerts dochter, Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss, alle onmondige weeskijnderen van Aert Denijss voorss, Karel Arienss als man ende vocht van Mariken Aerts dochter, zijn wittige huijsvrouwe voor hem selven, Robbert Janss als vader ende bloet vocht van zijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Janneken Lammerts dochter, zijn overleden huijsvrouw, met hem Eerit Lambertss als toesiender. Ende hebben elcx een, ende gesamenderhant overgegeven met een verlije soe als recht is, elcx haer aenpaert ende gedeelte in een geseet, met die huijsinge ende geboomte daer op staend,zoe diep als sij daer in gericht sijn, soe haer datvan haer moeder ende grootmoeder aen bestorven is. Arien Lambert Meessen, gelegen inden ambacht van Sprange in die nieustraet, daer aen doost zijde naest geerft is den voorss Eerit Lambertss, ende aen die west zijde naest geerft is Peeter Jacobss, streckende vander nieuerstraet zuijdewaerts op totten Loonsche erfve toe, ende dese comparanten hebben dese
voorss erfnisse beloest tevrijen ende tewaren, behalve dat Adrian Lambertss vuijt dit voorss geseet sal blijven geldede VII vaten roggen, den heijligen geest van Sprange, ende den ambachtsheer van Sprange XX st des sjaers,met ock alle verloopen pachten die hier aff tebetalen staen, present hemeraders Jan Janss, Denijs Janss, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVIII en octobris anno XVIc ende seven in Sprang.
Dat voor ons comen is Robbert Janss ende heeft overgegeven met een verlij soe recht is Erit Lambert Meess eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, streckende vander nijuwer straet suijdewaerts op tot den Loonsschen erve toe, tuisschen die erffenisse van Jan Janss Cok aen doost zijde, ende aen die west west zijde IJken Lambert Muess weduwe met, met Adriaen Lambertss haren soen comsuis, soe groet ende soe clijn als den selven acker daer gelegen is, ende Robbert Janss voorss heeft gewilcort ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe, behoudelijck dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven den heijligen geest van Sprange, vierdalf waten rogge, present heemraders Jan Dirckss ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVII en Aprilis anno 1607.
Erit Lambertss Meess heeft gewilcort ende gelooft tot behoeff van Robbert Janss drie hondert vijftich karolis guldens, ende die te betalen hondert guldens bij de west, ende vorts alle jaer vijftich gl tot der volderbetalinge toe. Daer hij Erit voorss voor ten onderpande stelt desen voorss acker lants, ende vorts alle zijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende.
Erfdeling vond plaats op 25-3-1624, dus hij zal in februari of maart 1624 zijn overleden.

17920/17921 CAREL HUIJBERTSEN DE PRUIJSER   geb Loon op Zand   ca 1545 overl tussen 1609 en 1612 tr HEIJLTKEN AERT JACOPS overl    na 1617 Heijlken Aertsen Kinderen 1 Aerdt Caerlen Huijberts   overl  na maart 1640 1612 voogd over  Floris en Huijbert 8960-1,2 1626 voogd over Dierck en Maria  17920-3a,3b  tr  Engelke Wouters Stevens  d.v. Wouter Steven Goiaertssen en Marijke Gerit Appels  Kinderen  1a Judich Aert Carolus  ged Loon op Zand  21 december 1610  1b Maria Arnoldus Carolus  ged Loon op Zand   7 oktober 1612  1c Carlus Arnoldus Carolus  ged Loon op Zand  20  juli 1614  1d Wouter Arnoldus Caelen  geb Loon op Zand  tr Loon op Zand  5 januari 1648     Petronella Cornelisdr 2 FLORIS CAERL HUIJBERTS   tr   WALBURCH JAN LAUREIJSEN     8960/8961 3 Lijsken Carel Huijberts     overl voor 3 juni 1626 tr Adriaen Jan Laureijs Diercxssen              geb Loon op Zand  ca 1570  Adriaen Jan Lauwen  overl    na 1638   Kinderen   3a Dierck Adriaen Jan Laureijs Diercxssen      27.09.1649 Fol 190v ORA Loon op Zand R72 1648-1649 Dierck Adriaen Jan Lauwen maakt een boedelscheiding met Wouter Anthonissen Leempoel gehuwd met Maijken Adriaen Jan Lauwen   6.8.1663 Fol 108 Dierck Adriaenssen maakt een boedelscheiding met Maeijken Adriaen Jan  Lauwen wed van Wouter Anthonissen Leempoel, en Rombout Anthonissen Leempoel als voogd over de onmondige kinderen van genoemd echtpaar   3b Maria Adriaen Jan Lauwen Diercxssen Maeijken geb ca 1600 tr Wouter Anthonissen Leempoel geb ws Sprang  overl voor 6.8.1663  z.v. Anthonis Ariens Leempoel en Heijlken Cornelis       3.6.1626 Fol 55v Loon op Zand ORA R64 1624-1626 Adriaen Jan Lauwen wed.v. Lijsbeth Caerlen geassisteerd met Aert Caerlen als voogd van zijn kinderen, en Dingen Peter Aertssen wed.v.Pauwels Janssen geassisteerd met Aert Adriaen Ghijsbrechts als voogd van haar kinderen maken huwelijkse voorwaarden    22.9.1626 Fol 76 ORA R64 Loon op Zand, 1624-1626 Rombout Anthonissen van den Leempoel vlgs overeenkomst met de erfgenamen van Willem Peeters, Adriaen Geeritssen, geh.m. Peeterken Willem Peeterssen, en Peeter en Aleijdt, kinderen van genoemde Willem, Peeterssen,  transporteren goederen aan Wouter Adriaenssen., Uit  aantekening in marge blijkt dat Wouter Anthonissen van den Leempoel deze goederen op 17.5.1627 genaast heeft    16.12.1626 Folio 92v ORA Loon op Zand R64 1624-1626 Adriaen, zoon van Jan Lauwen en  Catharina Robben, maakt een boedelscheiding met 1) Willem Adriaen Willemssen, als gelastigde van Corstiaen, zoon van voornoemd echtpaar, 2) Willem Floren, geh.m. Anneken dochter van     voornoemd echtpaar en 3) Burchtken, dochter van genoemd echtpaar     16.12.1628 Fol 95v Willem Adriaen Willemssen als gelastigde van Corstiaen Jan Laureijs Diercxssen, transporteert goederen aan Adriaen Jan Lauwen.     23.02.1630 Fol128 Aert Geeritssen Noot verkoopt materialen van een huis aan Adriaen Jan Lauwen     ten behoeve van zijn kinderen Dierck en Maijken (bij Lijsken dochter wijlen Aert Caerl Huijbrechts) De goederen zijn aangekomen bij koop van de kinderen wijlen Frans Corst Jan Wijnen     Fol 128v Adriaen zoon wijlen Jan Laureijs Diercxssen bekent schuldig te zijn aan Aerdt Geeritssen Noot een jaarlijkse cijns van 4 gld 13 st 3 oort terzake van een koop op heden te lossen met een bedrag van 75 gld aantekening in marge schuld op 18.7.1632 ingelost bij jonker Mathijs Cannaerts 23.2.1630 7.3.1639 Fol 31 ORA R69 1639-1641 Loon op Zand 1 Aert Caerl Huijbertssen 2 Adriaen Jan     Laureijs (Lauwen) Diercxssen, weduwnaar van Lijsken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zoon Dierck en voor zijn zwager Wouter Thonissen Leempoel 3 Adriaen Eelant Oirlemans gehuwd met  Anneken dochter van Adriaen Janssen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zwager Jan Adriaensen de Leeuw 4 Huijbert Floris Caerl Huijberts en 5 Lijntken Aerts, weduwe van Floris Floris Caerl Huijberts en tevens voor haar onmondige kinderen bekennen dat Dierck Jan Dierck Martens met 42 gld een jaarlijkse erfcijns ingelost heeft De cijns is destijds door Adriaen Huijberts en zijn vrouw Eeltken betaald aan Caerl Huijberts 4 Anneken Caerl Huijberts  geb ca 1570 overl Sprang 17 augustus 1625 tr Adriaen Janssen de Leeuw overl voor november 1631 Adriaen Joannes hij hertr ca 1626 Dingena Peter Aertsen Crents Kinderen   4a Anneken Adriaen Leeuw geb Loon op Zand ca 1600 overl Capelle 1682 tr 1e  Roelof Jacobs van Hedel tr 2e Sprang 17 oktober 1632 Adriaen Eelant Oirlemans  geb ca 1610 woonde Sprang 1660/61 diaken, 1668/69 ouderling  z.v. Eelant Jacobs Oerlemans en Maijcke Baeijens Verhagen  Adriaen Eelantssen Oirlemans naast de goederen die Anthonis Wouterssen van den Nijeuwenhuijse   op 20.12.1645 getransporteerd heeft aan Rombout Anthonissen Leempoe vervolgens doet hij  afstand van zijn rechten 15.1.1646 4b Joannes Adrianus de Leeuw  overl   na 1670  tr Loon op Zand  23 juni 1632 getuige Willem de Robemont schoolmeester Loon op Zand Maria Simons Buennen  ged Loon op  Zand  3 december 1608   overl  voor augustus 1670   d.v. Sijmen Diercxssen Buennen en Maijken Hendrickssen    2.5.1612 Loon op Zand fol 69v Heijlken Aertsen wed v Carel Huijbertssen geassisteerd met Hendrick Arijen  Aertsen, Aerdt Carel Huijbertssen, Adriaen Janssen Lauwen geh m Lijsken Caerle en Ariaen Janssen Leeuw geh Anneke Caerle sluiten met elkaar een overeenkomst in de marge schuld ingelost 28.12.1613 5.1.1615 Loon op Zand folio 162 Neeltken Wijnants in bijzijn van haar man Peter Michielsen bekent schuldig te zijn aan Heijltken wed van Carel Huijbertsen, Aerdt Caerlen, Ariaen Janssen Lauwen, Ariaen Janssen Leeuwen en de weeskinderen van wijlen Floris Caerlen en bedrag van 53 gld. Schuld ingelost 25.5.1617 Fol 162 Arien Janssen Leeuwen  bekent schuldig te zijn aan zijn zwager Aerdt Caerlen en Adriaen Janssen Lauwen een bedrag van 404 gld om daarmee schulden in het sterfhuis van hun vader Carel Huijbertsen  te kunnen betalen 5.1.1615 7.3.1639 Loon op Zand folio 31: Aert Carel Huijbertsen, Adriaen Jan Laureijs Diercxssen wed van Lijntken Carel Huiberts en tevens voor zijn zoon Dierck en voor zijn zwager Wouter Thonissen Leempoel, Adriaen Eelant Oirlemans gehuwd met Anneken dochter van Adriaen Janssen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts en teven voor zijn zwager Jan Adriaensen de Leeuw, Huijbert Floris Caerl Huijberts en Lijntken Aerts weduwe van Floris Floris Carel Huijberts en tevens voor haar onmondige kinderen bekennen dat Dierck Jan Dierck Martens met 42 gulden een jaarlijks erfcijns ingelost heeft, de cijns is destijds door Adriaen Huijberts en zij vrouw Eeltken betaalt aan Carel Huijberts notitie bij Carel Huijbertsen 13.2.1567 RAT Loon op Zand R58f426v Robbert Adriaensse van Grevenbroock heeft verkocht Caerl Huijbertsse 9 lps. 4 roijen en 3 voeten lants aen de straet gelegen oost en noortwaerts metten graft ende hool aen Robberten voorn. westwaert Lucas Henricxsse ende zuijtwaerts aen Jacob Joisten. Nog hiertoe eene .ochwech, oostwaerts op over Robbertslant ten naesten velden ende ten minste schade ende dan voirts zuijtwaerts op door een steege aldaer gelegen. Caerl zal voorn Lucas Henricxsse daerover laten wegen eene ackerlants daar westwaerts neffen gelegen Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor 4 gld ’s jaers die Caerl gelooft heeft hem daer uit ende voorts uit allen zijn goederen te vergelden hebbende en verkrijgende waeraff den iersten dach zijn zal van Sinte Jacobsdach over een jaer. Testes, et actum ut supra. Deze chijns van 4 gld. zal Caerl mogen lossen op St Jacobs dach met 65 gld en 15 st ende een half jaer te voren op te zeggen Bijgeschr Caerl heeft dit lant opgedragen Raessen van Grevenbroeck met de brieven Testes, Rob en Jan. Actum den 13 januari 1571
19.1.1568 RAT. Loon op Zand, R 58 f 438v Joncker Dirick van Greevenbroock Heer van Loon heeft verkocht Jannen Janssoon de Canter ende Chaerlen Huijbertssen 9 lps. en 26 roijen moers boven ’t nieuwe verlaet gelegen, oostwaerts aen ’t lanthooft van den vaert die der custersboomkensdijck noortwaerts aen loopt, suijtwaerts aen de moer van Peeter Gijben cum suis westwaerts aen de moer van Dongen ende noortwaerts aen Willem Cornelisse alsoo hij seede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Testes, Rob en Jan. Actum 19e januari 1568. Ondergeschr: Jan voorn. heeft 2 lps. gevest Willem Cornelissen ende Caerl sijn gedeelte Testes, Meeus en Jan Actum den 30e januari 1568
10.2.1568 RAT. Loon op Zand. R 58 f 440v  Willem Cornelisse (de Pruijser) heeft verkocht Peeterke Bertrums 2 lps. 18 roijen en 7 voeten moers gelegen boven ’t nieuwe verlaet boven des abts moer van Egmondt, oostwaerts aen sheeren lanthooft van Loon, suijtwaerts aen Rob Rutten ende meer anderen, westwaerts aen Jan de Canter ende noortwaerts aen Adriaen Joisten ende meer anderen. Alsoo hij seede bij koop verkregen te hebben met meer moers van Caerl Huijbertsse de Pruijser Ende heeft gelooft hem opgedragen ende gelooft te waren Testes Rob en Jan. Actum den 10e februari 1568 Michiel Bertrums heeft gelooft van zijnder voornoemde moeder te betalen Willem Cornelisse 8 jaren lang 13 1/2 gld 9 st 1/2 oirt waeraf den ierste verschenen is geweest te paessen 1568 l.l. ter causen van de voorschr moer Testes et actum ut supra 
9.6.1568 RAT. Loon op Zand R 58 f 433r Jacob Joistenzn heeft verkocht Robberten Adriaensse van Grevenbroock 16 roijen erffenisse omtrent der heijrstraete gelegen oostwaerts aen erffenisse Anna weduwe van Claes Boone, suijtwaerts aen Lucas Henricx westwaerts aen Jacoppe voorn. ende noortwaerts aen Robberten voorn. Noch hiertoe het gebruick van een ockwech suijtwaerts aen de voorschr erffenisse gelegen om daer door te mogen vaeren ende stouwen ende oock weegen allen de erffenisse die Robbert voorn Caerl Huijberts ende Lucas Henricxsse noortwaerts daar hebben liggende alsoo hij seede Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren vrij en los etc Testes Meeus en Jan Actum den 9e juni 1568
13.8.1568 RAT. Loon op Zand. R 58 f 431r Aleijd voorgen. heeft van de voorschr. erffenisse ten verbuete geseeten ten huijse des vorsters ende heffer voor gebooden allet des in den vonnisbrief begrepen is. Daarna is gekomen eene Willem Jansse van der Scout als gemachtigt van de heeren van Nunen ende van Blaer. etc. ende heeft er nog 3 gld. ’s jaers meer voor geboden ten achteren ende onbetaelt staende van 3 jaeren Daarna is komende Heer Jan pastoir van Loon ende heeft er nog 2 loopen rogs ’s jaers meer voor geboden voor de pastorije, ende nog 1 loopen rogs ’s jaers voor de custerie ten achteren staende van 2 jaeren. Daarna is gekomen Corstiaen Gilissen als tweede wettige man en momboir van Lijske Cristoffel Taps weduwe ende heeft er nog 1 1/2 ca. gld. ’s jaers meer voor geboden hem ten achteren staende van 5 jaeren protesterende in zijn geheel te willen blijven in de waerscappe in zijnder brieff begrepen zijn. Daarna is gekomen Aleijd voorgen. ende heeft oock geprotesteert in allen gevallen om haer waerscappen in haere brieff begrepen zijnde te mogen soecken opte groote steede, oostwaerts aen de voorschr. erffenisse gelegen zijn die Wouter voorn. oock plach te zijn. Ende alsoo is Corstiaen voorn. metter uitgaen van der brenende kersse aen de voorschr. erffenisse int verbueten gebleven. Testes, Rob en Jan. Actum den 13e augustus 1565
Corstiaen voorn. heeft die voorschr. erffenisse verkocht Caerlen Huijbertsse de Pruijser
gelegen oostwaerts aen erffenisse Goert Jan Peeterssoon suijtwaerts aen sheerenstraet
westwaerts metter graft ende 3 voeten hools aen Jan Ariaenssen ende noortwaerts aen Jan voorn.metten graft ende hoolen bij koop ende verbuete van recht verkregen te hebben Nog een acker oock aldaer gelegen, oost en noortwaerts aen sheerenstraet, suijtwaerts aen Cornelis Jan Wijnsouwen en westwaerts aen Jan Adriaens. Nog eene acker oock aldaar gelegen, oostwaerts metter graft ende hoolen aen Goert Jansse, suijtwaerts aen Dirck Francken ende meer anderen, westwaerts aen sheerenstraet ende noortwaerts metter graft ende hoolen aan Jan Jan Henricxsse alsoo hij seede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor de grontchijns ende renten ofte pachten in den vonnis ende verbuetbrieff begrepen sijnde. Actum den 3e mert anno 1570
8.6.1569 RAT. Loon op Zand. R 58 f 447r Caerl Huijbertsse heeft gelooft te betalen Rochussen Geerbrantsse te paessen anno 1550 naestcomende 16 ca. gld. anno 1571 15 gld, anno 1572 14 gld, ende anno 1573 13 gld. ter causen van geleende gelden. Borge Wilm. Cornelisse de Pruijser als sijn eigen schult. Testes, Jacop en Jan. Actum den 8e juni 1569
29.9.1569 RAT Loon op Zand. R 58 f 453r Merten wilner Wilm Peeterssen heeft verkocht Diricke Wouterssen zijnen neef ende Caerl Huijbertssen sijn gedeelte van eene bodem metter gronden geheijten Daenels Horst onbedeelt gelegen teijnde de Efterlinge oostwaerts aen Geerit Jan Geldens suijtwaerts aen de erfgenamen van Lambert de Meijer westwaerts aen ’t lanthooft van de heer van Loon en noortwaerts …. alsoo hij seede Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor een elfde penning. Testes, Meeus en Goessen Actum den 29e september 1569 Kohier van huizen en landen waarover de 16e penning betaald moet worden Loon op Zand, ca 1570 Kaatsheuvel ende moer Caerll Huijbertssoon,- zijn huisje met moestuin.
16.2.1571 RAT. Loon op Zand. R 58 f 498r Caerl Huijbertssen heeft verkocht Goerten Jan Peeterssoon eenen ackerlants in zijnder groote gelegen opt Craenven, oostwaerts aen Goert voorn. zuijtwaerts aen Dirick Francken ende meer anderen, westwaerts aen sheerenstraet en noortwaerts aen Jan Janssoon alsoo hij seede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren, vrij en los. Ende voorts al zoo men erffenisse schuldig is te waren ende allen commer af te doen Testes et actum ut supra. In marge bijgeschr Diricken Francken heeft dese acker lants genaerdert Testes Jacop en Jan Peter Gijben Actum den 11e februari 1572
RAT. Loon op Zand. R 58 f 507v 14.9.1572 Caerl Huijbertssen heeft verkocht Goijaertden Jan Peter Faessenz de helft van eene heijvelt waervan Goijaertden de andere helft toebehoirt opt Craenven gelegen oost en suijtwaerts aen Dirick Francken ende meer anderen west en noortwaerts aen Goijaertden voorn alsoo sij seede Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren etc Testes Jacob en Jan Peeter Gijben Actum den 14e september anno 1572 Dirck Francken heeft die voorn. heijvelt genaerdert etc Testes ut supra den 11e februari 1572
RAT Loon op Zand R 59 f 7v 3.2.1600 Wij Willem Martens van Gils ende Jan Wouter Claessen de Bondt schepenen in Venloon voor ons gecomen Aert Joost Bertrums Adriaen Henric als man van Lijntken Joost Bertrums ende Barbel Joost Bertrums met Caerl Huijberts RAT Loon op Zand R 59 f 8v en 9r 12.2.1600 Aert Joost Bertrums ende Adriaen Hendricx als man van Lijntken Joost Bertrums noch onge… met Caerl Huijbert haer gecooren momboir allen kijnder van Joost Bertrums hebben…. (ontbreken enkele blz) als haer gecooren momboiren bekennen betaelt te wesen van Adriaen Adriaen Bertrums ende Peter Bertrums in naam van hem selven en nog als momboir van de onbejaerde kijnder van Peter Bertrums ende Peter Joosten van alsulcke som van zestig ca. gld. als dezelfde Adriaen Peter ende Peter in de voorschr resp qualiteijt hem belooft hadden te voldoen ende te betalen in de haere 88 en 89 ter causen van deijlinge van goederen van Jan Joost Bertrums, schelden den selven daer af geheelijck quijt den 3e februarij 1600
RAT. Loon op Zand. R 59 f 7v, 8r en 8v 3.2.1600 Wij Willem Martens van Gils ende Jan Wouter Claessen de Bont schepenen in Venloon zij voor ons gekomen Aert Joost Bertrums Adriaen Henricx als man van Lijntken Joost Bertrums ende Berbel Joost Bertrums geassisteert met Caerl Huijbrechts haeren voogt allen kijnder van saliger Joost Bertrums, Bertrum Adriaen Adriaen Bertrums voor hem selven ende oock als voogd van de kinderen Peter Bertrums ende Peter Joosten als man en momboir van Gesselsken Adriaen Bertrums, de resp. personen in de voor genoemde …. Bekenen met malcanderen een erfdeling aangegaan te zijn van de goederen als sij tesamen onbedeijlt hebben ende die haer aenbestorven waeren door de afflijvicheijt van de selven Joost Bertrums. Ende mits welcke affdeijlinge bij loote te deele gevallen is gebleken voor twee looten secker geseeth op de Vaert bij Sprang gelegen tussen erffenisse oostwaerts Jan Diercx, west en noortwaerts Dingeman Adriaens streckende suijtwaerts tot de Loonse erven toe. Den voorschr. Bertrum Adriaen Adriaen Bertrums, …Joost Bertrums voor hem selven ende als voor de kinderen Peter Bertrums voorgen. ende voorschr. Peter Joosten. Ende mits welcker deijlinge secker geseeth alhier binnen Loon gelegen ter plaetse genoempt op de Vaert tussen erffenisse oost en westwaerts Adriaen Oerlemans Clercx, suijtwaerts Jan Peter Thonis, noortwaerts sHeerenstraet, is ten deel gevallen Aerden Joost Bertrums, Adriaen Hendricx ende Berbel Joost Bertrums voorgen. ende hebben die voorgen. condividenten in de sresp. Qualiteijt de
selver erffenisse malcanderen opgedragen ende overgegeven met afgaan ende vertijden als recht is.Gelovende de selven malcanderen te …. alsmen erffenisse schuldig is te waeren ende alle comer soo dien enighe op bevonden werth malcanderen te helpen dragen. Ende de resp. momboiren hebben gelooft de onmondige tot haere jaeren …op te doen vertijden, bekennende de voorschr. condividenten oock dat hier in voor conditie toegedaen was dat de voorn. Bertrum Adriaen Adriaen Bertrums. Joost Bertrums in de voorn. qualiteijten ende Peter Joosten als gevallen sijnde in de twee eerste looten, desen lesten loote off de partijen daerinne gevallen moesten uijtreijcken de som van sestig gld. half te betaelen jaer paesschen 88 ende half 89. Welcke voorschr erfdeijlinge alsoo hier voor tijden aengegaen de selven condividenten alsnoch bekende ende tevreden waren de selven in al haer punten. Actum den 3e februarij 1600.,
RAT. Loon op Zand. R 59 f 8v en 9r 12.2.1600 Aert Joost Bertrums ende Adriaen Hendricx als man van Lijntken Joost Bertrums noch onge… met Caerl Huijbert haer gecooren momboir, allen kijnder van Joost Bertrums hebben…. ontbreken enkele blz in register
Fol39 Caerl Huijbertssen draagt een jaarlijkse cijns van 2 gld over aan Gerit Peter Schouten De cijns is op 22.8.1568 door Jan Gerit Sijmons gevestigd ten behoeve van Elisabeth wed.v. Huijbert Peters. 9.11.1605 Fol 78v Ariaen Thomas, voor zichzelf en als voogd van de kinderen van zijn broer Thomas Thomassen en Thonis Michielssen als vader van Thomas en Lijntken zijn kinderen bij Marijken Thomassen transporteren goederen aan Caerl Huijbertssen 6-1607 Fol 79 Caerl Huijbertssen bekent schuldig te zijn aan Ariaen Thomassen en Thonis Michielssen een bedrag van 807 gld terzake van voornoemd transport Aantekening in de marge deze schuld op 24–1613 ingelost 6.2.1607
Fol 82 Caerl Huijbertssen transporteert goederen aan Cornelis Willemssen Pruijser
20.2.1607 Fol 82 Cornelis Willemssen Pruijser bekent schuldig te zijn aan Caerl Huijbertssen een bedrag van 800 gld. terzake van voornoemd transport. 20.2.1607

17922/17923 JAN LAUREIJSEN DIERCXSSEN Jan Laurus, Jan Lauwen  tr 1e KATHALIJN ROBBEN  geb Loon op Zand  ca 1550 Catharina, d.v. Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser en Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht   tr 2e Erken Wouter Claessen de Bondt 1.11.1626 folio 83v Adriaen en Corstiaen zonen van Jan Laureijs Diercxssen , Burchtken Janssen, Willem Floren geh met Anneken Jan Laureijs en Lambert Robbert Jan Laureijs ook voor zijn broer Hendrick en zuster Lijntken sluiten een overeenkomst met Erken Wouter Claessen de Bondt wed van Jan Laureijs Diercxssen en Jan Willem Robben en zijn zuster Maijken 16.12.1626 folio 92v Adriaen zoon van Jan Lauwen en Catharina Robben maakt een boedelscheiding  met Willem Adriaen Willemsen als gelastigde van Corstiaen zoon van voornoemd echtpaar, Willem Floren geh met Anneken dochter van voornoemd echtpaar, Burchtken dochter Folio 95v Willem Adriaen Willemsen als gelastigde van Corstiaen Jan Laureijs Diercxssen transporteert goederen aan Adriaen Jan Lauwen Kinderen 1 WALBURCH JAN LAUREIJSSEN   tr 1e   FLORIS CAERL HUIJBERTS  8960/8961  Walburch  hertrouwt 2e  Meeus Aertsen z.v. Aerdt Jan Meeus en Marijken  tr3e Bartholomeus Arnoldus Jansen   o/tr 4e Loon op Zand   4/23 mei 1614  Adriaen Anthonis Zegers   Kinderen van Burchtken en  Meeus Aertsen 1a Lijntken   tr  Adriaen Cornelis Driessen   1b Aertken beiden in 1613 onder voogdijschap van Robbrecht  Janssen Lauwen een broer van Walburch en Jan Claessentr 1c Catharina Bartholomeus  geb ca 1609   1d Arnoldus Bartholomeus  geb Vaert, Loon op Zand   17.10.1610 getuigen Elisabeta Carolus en Petrus Michaelis Kinderen Burchtken en Adriaen Thonis Zegers 1e Maijken Adriaens Anthonis Segers geb Loon op Zand  ca 1622  in 1640 onder voogdij van  Peter Geldens en Huijbert Floren tr 1643? Cornelis Corsten otr/tr 19 juni /13 juli 1634  Dingeman Jan Joosten 8.11.1640 folio 129 Dingeman Jan Joosten geh met Walburch Jans weduwe van Adriaen Thonis Zegers doet afstand van de tocht op goederen ten behoeve van Peter Geldens en Huijbert Floren als voogden over Maijken onmondige dochter van Adriaen Thonis Zegersen Folio 129c Peter Geldens en Huijbert Floren als voogden over Maijken onmondige dochter van Adriaen Thonis Zegers en Walburch Jans transporteren goederen aan Niclaes Janssen Roosenbrant Folio 128v  Niclaes Adsriaen Janssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan Peter Geldens en Huijbert Floren als voogden over Maijken Kanttekiening schuld  1.2.1645 ingelost  bij Cornelis Corsten geh met Maijken Adriaen Thonis 27.5.1642 Loon op Zand schepenbank pagina 24 inv 70 Folio 24 Dingeman Jan Joosten  wed Elisabeth Jan Aertssen en Walburch Jan Laureijssen weduwe van Adriaen Thonis Zegerssen maken een testament erfgenamen van de testateur zijn voor de ene helft Joost en Elias zonen van Adriaan Peter Huijben, de kinderen van hun broers Jan en Michiel de kinderen en kleinkinderen van hun zuster Geeridtken en voor de andere helft de voor en nakinderen van zijn  oom Jan Hendricx Verduijn 1/3 Peter zoon van Dierck de Duijster en zijn nicht Heijltken Peter Hendricx Verduijn 2/3 en Wouterijntken Peters dochter van Heijltken Dierck Thonis, erfgenamen van de testatrice zijn haar voor en nakinderen 2 Adriaen Jansen Lauwen voogd over Huijbert en Floor 8960/1-1,2 3 Corstiaen Jan Laureijssen 4 Robbert Jan Lauwen  geb ca 1583 overl Loon op Zand 23 juli 1625 Robbrecht voogd over Lijntken en Aertken 8960/1  tr 1603 Mariken Rob Rutten 5 Anneken tr Willem Floren 10 jan 1652 Loon op Zand folio 8v Adriaen Cornelis Driessen geh met Lijntken Meeus Aertssen transporteert goederen aan Dingeman Jan Joosten en Walburch Jan Lauwen dochter van de huidige echtgenote van genoemde Dingeman 1654 sethboek  landerijen der heerlicheijt van Venloon  Vaert Burchtken Jan Lauwen – land 11 stuivers 3 penningen

17928/17929 CORNELIS GERRITS DE LEEU   geb ca 1490 overl Sprang Capelle na 1582 tr 1532 MARIKE NN zij woonden Hoefslach Sprang, vermeld te Sprang 1539 6.6.1552 Loon op Zand genoemd als koper van “ses cleijn hontden moers, eens al uit te stecken van de gronden in de parochie van Venloon gelegen opten Egmont in den oosterse banck” Kinderen 1 NN   tr  Arijaen Jansse 2 PETER CORNELIS   tr  ENGELKEN JANS  8964/8965 3 Kathelijn Corrnelis Gheritsse Leeu geb Sprang Capelle ca 1535 overl  1570 tr1e Claes Jansse de Bont overl voor 1599 tr 2e  voor 1560 Jan Michel Michiels overl Sprang 1585 hij koopt een huis schuur geboomte in de Hoefslach te Sprang van zijn schoonvader 20.8.1582 Kinderen 2e 3a  Michiel Jansse  3b Willemke Jans geb Sprang overl Capelle  1604 tr ca 1575 Gelden Anthonisz  geb Capelle ca 1540 overl Capelle  ca 1606 In 1562 verkocht Cornelis de Leeuw aan Jan Michiels van Druenen een huis met schuur en geboomte met als belenders Dirck de Smit en  Jan Sijmon Dielen, Adriaen Sijmons en de erfgenamen van Joost Sijmons allen nakomelingen van Cornelis de Leeuwe schoonvader Loon op Zand 31.12.1598
Kathelijn Cprnelis Gheritsse de Leeuwdochter weduwe wijlen Claesse Jansse de Bont met haar gecooren momboir ende Arijaen Jansse als man van Kathelijn Cornelis Gherits de Leeuwdochter haar zuster met Michiel Jansse haar zoon gesaamnetlijck present zijnde, haer recht , actie ende toeseggen  ’t welck sij hebbende sijn  in alsulcke moerbodems ende moerdellen geheijten de Drunensche moerbodems ende dellen in de heeerlijkccheijt van Loon tussen de Tilborgsche moer ende Assendeltse dellen gelegen, streckende van de Baen totter Hollantse dijck toe. Dewelcke sij  comparanten bij koop verkregen hebben van de kinderen van de heer van Drunen, uitwijsens seckere vestbrieven ende gewinchijns voor schepenen van Loon gepasseert dd 4 juni 1596 hebbende de voorschr Michjiel voorn getransporteert ende overgedragen mitsdesen Jonckeren Diricken van Immerselle heer tot Loon voorschr met afgaan ende vertijden. Etc. Actum den lesten december anno 1598

18032/18033 GERRIT ADRIAENS DE ROIJ  geb ’s Grevelduin Capelle  ca 1505 tr ca 1540 WILLEMKEN JORYSDR Gerijt de Roij als man van Wilmke Jorijs maakt accoord met Claes Jans Vos Gerijt de Roij wordt beleend met alle deelen gekomen van Cales van de Velde aan de Cruijsvaart onderverdeeld met Adriaen van Clootwijck Kinderen 1 ADRIAEN GERRRITS DE ROIJ tr MAIJKE DIRKS VAN CLOOTWIJK 9016/9017 2 Wouter overl Sprang 3 Anneke  zij woonde 8.3.1602 Woudrichem 4 Andries

18044/18045 ADRIAEN HENDRIKS BACK geb 1540 overl  Sprang Capelle 2 december 1603 tr ANNA LEENDERTS overl 1586 Kinderen 1 HENDRICK ADRIAENS BACK  tr JENNEKEN PEETER OCKERS 9022/9023

18144/18145 CLAES CORPEL  geb  ca 1520 schipper  tr NN Kinderen 1 ARIEN CLAES CORPEL tr  NN  9072/9073 2 Jehan Corpel geb Nord/Pas de Calais 3 Pieter Corpel   geb Nord/Pas de Calais Corpel of Korpel behoren bij de eerste  franse vluchtelingen die vanwege hun geloof naar de Lage Landen gingen zij komen terecht in Waspik en Rotterdam

18240/18241   zie 9056/9057

18248/18240 zie 9064/9065

18400/18401    18416/18417 MEEUS LAMBERTSZ  geb Sprang ca 1510 overl Sprang 1572 z.v Lambert Meeus geb 1480 36800/36801 36832/36833 JENNEKEN woonde  1562 in de Berckhage Sprang 7.1.1572 Meeus Lamberts gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan Aerts Rommen Meeus Lamberts is voogd over de kinderen van zijn overleden broer Adriaan RASprang 4691 hij belooft de ambachtsheer sijn schout costeloos en schadeloos te houden watter voirsz voichdije aan cleve mach op verbyntenisse  sijner goede hebbende ende vercrijghende Sprang 47-8 27.1.1578 Jenneken Meeus Lamberts en haar kinderen Thonis, Meeus, Lambert Meeus, Cornelis Adriaens als wettige voogd van Aentken Meeusdr en Jan Ariensz als man van Lijntke Meeusdr tesamen over aan Jan Aertsz een acker lants met die huisinghe daerop staende gelegen in Sprang tussen de Nieuwstraat en de Oude Straat onder beding dat Jenneke haar leven lang daarin zal mogen bewonen de ‘vuytkamer met een cleyn camerke daer aen behorende’ en wat grond en nog ‘een cleyn hoexken int afterhuys’ Naam komt voor in 1518 in een schuldbrief bron J. Blom GTMWB86 57 etc Kinderen 1 Lijntke Meeusd geb Sprang ca 1545 overl na 1588 tr Jan Ariensz Leeu 2 Thonis Meeus  overl voor maart 1603 tr Truijcken overl na 1603 dat voor ons comen is Truijcken wed van Tonis Meeuss met Jan Ariaenss Leeu haeren gecoren voicht die haer bijden heeren is gegeven ende heeft vuijt crachte van een testament gemaect tusschen Tonis Meeuss ende Truijckens voorss testateurs gemaect voor schout ende heemraders vander Sijdewijn van dato den XXIIen Junij anno XVIc XCVI voor ons getoont ende heeft overgegeven zoo als recht is Jan Toniss haeren zoene verwect bij Tonis Meeuss voorss, den oostenssen acker met de schuure daer op staen daer sij met Tonis Meeuss haeren man op gewoent hebben, geleghen inde bedrijve van Sprange, daer aen doostzijde naest geerft is, Eerit Lambertss, ende aen de weestsijde Truijcken wed v. Tonis Meeuss voorss streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe ende dat vuijt wijsende der coopcedulle gemaect bij Tonis Meeuss ende Jan Toniss sijnen soene, van dato den XIIen februarij 1603.   Reeckeninghe ad reliqua voor Peeter Adriaenss Greijn als voocht ende Jan Geritss als toesiender van de kijnderen van Tonis Meeuss sedert 2.4.1627 aldus gereeckent int bijwesen van oa Jan Janss de Bie x Tonisken Jans ende Adriaen ende Truijcken Janss, 24.9.1630. Lijst met besittingen   Sprang febr 1604 Truijcken Tonis Meeuss weduwe met Jan Ariaenss Leeu haeren  gecooren voicht ende hebben vertegen tot behoefte van Jan Toniss haeren soen ende Goyaert Deniss haeren swager opt geseet met die timmeringe daer op staende soo sij dat   met Tonis Meeuss haren man beseten ende bewoent heeft, gelegen inden bedrijve van Sprang. Daer aen doost zijde naest geerft is Eerit Lambertss ende aen die weestzijde Jan Ariaenss Leeu streckende vander Nijeuwer strate zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe   Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Goedert Deniss ende Jan Toniss vant boven gescreven   geseet 3 Meeus 4 LAMBERT MEEUSZ tr  IJKEN GERRITS  9200/9201 9208/9209 5 Aentken tr Cornelis Adriaensz

18416/18417 zie 18400/18401

35844/35845 LAUREIJS DIERCXSSEN DE WEERT  geb Loon op Zand ca 1520 Lauwerijns Dircksse van Weerdt tr  ALEIJTEN WILLEMS Kinderen 1 JAN LAUREIJSEN  DIERCCXSSEN  tr   KATHELIJN ROBBEN  17922/17923  Jan tr 2e Erken Wouter Claessen de Bont 2 Adriaen Laureijssen Diercxssen RAT Loon op Zand. R 58 f 405r 20.-10.1566 Jan Peeter Gijbenzn. heeft wettelijck verkocht Adriaen Vrancken sijn recht actie ende toeseggen dat hem enigszins als man van Eelke Adriaensdochter van Grevenbroeck aenbestorven mag sijn bij doode van Jan Arntssen haere oude vader hebbende is in een heijvelt opte Vaert alsnog onbedeelt liggende oostwaerts aen Lauwerijns Dircksse ende meer anderen suijtwaerts aen Jan Wouters ende meer anderen westwaerts aen sheerenstraet ende noortwaerts aen Lauwerijns Vrancken alsoo men seede Ende heeft hem opgedragen etc.Testes Meeus en Jan Actum den 20e october 1566
RATLoon op Zand. R 58 f 441v 22.2.1568 Arnt Willemsse ende Peter Jansse als wettige man en momboir van Marijke Willemsse hebben verkocht Lauwerijssen Dirickssoon van Weerdt hun gedeelte in een heijvelt in zijnder grote opte Vaert gelegen oostwaerts aen erffenisse Arnt Wouters suijt en noortwaerts aen Lauwerijns Vrancken westwaerts aen Jan Woutersse ende meer anderen Nog hiertoe allen hun gedeelte in den buijten heijen zoo waer die binnen Loon gelegen zijn ende bevonden zullen mogen worden Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren vrij en los Testes Meeus en Jan Actum ut supra
RAT Loon op Zand. R 58 f 441v 22.2.1568 dat voor ons gekomen zijn Lauwerijns Dirickssoon van Weert ende Lauwerijs Vrancken en hebben bekent een erfmangelinge gedaan te hebben erf om erf Onvermits den welcke Lauwerijs Vrancken voorn opgedragen ende overgegeven heeft Lauwerijs Dirickssoon een stuk heijvelts opte Vaert gelegen oostwaerts aen erf Arnt Wouterssoon suijtwaerts ten halven sloot toe aen Lau Vrancken voorgen westwaerts aen Jan Wouters en meer anderen ende noortwaerts aen Lauwerijssen
Diricx voorn alsoo hij seede Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren vrij en los
Uitgenomen dat Lauwerijs Diricx over Lauwerijs Vrancken erven daer noortwaerts aen gelegen altijt met eene …. sal mogen wegen. Testes Meeus en Jacop. Actum ut supra Onvermits welcker mangelinge Lauwerijns Diricks opgedragen ende overgegeven heeft Lauwerijsse Vrancken een stuk heijvelt oock aldaer gelegen oostwaerts aen erf Arnt Wouters suijtwaerts aen Adriaen Vrancken ende meer anderen ende noortwaerts aen Lauwerijs Vrancken alsoo hij seede Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren vrij en los. Testes et actum ut supra
RAT Loon op Zand. R 58 f 513v  1.2.1572 Dirick Woutersse heeft gelooft te betalen Lauwereijssen Dirickxse van Weert 64 gld en 4 ½ st in 7 termijnen waeraf den eerste is te paessen naestcomende 9 gld. 3 ½ st. enz. ter causen van moer Testes Meeus ende Jan Peeter Faessen Actum ut supra

35846/35847 ROBBRECHT GEERIDT JANSSEN DE PRUIJSER geb Loon op Zand  1504 De Preijser tr DIRKSKE ZEEGERS WILLEMS VAN HAESTRECHT d.v. Zeeger Wilemssen geb Loon op Zand ca 1470 schepen en kerkmeester 1506 overl ca 1554 en Elisabeth Corstiaens  (Zeeger z.v. Willem van Haestrecht en Katelijne Gerits die Weert) tr 2e Mariketr 3e  Goelken tr 4e Mari Meeussen Kinderen 1 KATHALIJN ROBBEN   tr  JAN LAUREIJSEN DIERCXSSEN    17922/17923 2 Geeridt Robbrecht Gerrits de Pruijser  tr Marijken Gerartsen   Kinderen   2a Robbrecht  Gerritssen de Pruijser   geb Loon op Zand overl  november 1612 Loon op Zand 3.9.1613 Zoenovereenkomst voor de doodslag van Hans van Dueren, korporaal onder de compagnie van de heer Van Grobbendonck, op Robbrecht Geritssen de Pruijser. Voor het slachtoffer komen: zijn weduwe Fransken Jans, moeder Maeijken Gerartssen, broeder Aerdt Geritssen, oom Ariaen Robben, vrienden en bloedverwanten Ariaen Jan Lauris, Robbrecht Jan Lauris, Jan Lauris, Dirck Corst Zegers, Ariaen Lamberts, Willem Jacops, Dielis Janssen en Peter de Keijser. Voor de dader komen: de heer Carel van den Berch, kornet onder de compagnie, en de heer Pedro Picquaert, korporaal onder dezelfde compagnie. De doodslag vond plaats in november 1612. 2b Aerdt Gerritssen de Pruijser  geb Loon op Zand 3 Ariaen Robben tr Claesken Matheeussen  overl  voor juli 1606 Kinderen 3a Joost Ariens Joost Ariens en zijn vader Adriaen Robben ruilen goederen met Robbrecht Geritssen op 8.3.1606 in Loon op Zand
Adriaen Robben transporteert zijn rechten op goederen aan Robbrecht Geritssen op 17.4.1606 in Loon op Zand. Adriaen Robben bekent ontvangen te hebben van Robbrecht Geritssen een bedrag van 125 gld terzake van voor de koop van enkele goederen en een schuldbekentenis op 17.4.1606 in Loon op Zand.
Loon op Zand 20.7.1609 Jan Ariaen Robben, Ariaen Janssen, geh.m. Katelijn Arijaen Robben, Joost Arijaen Robben en Marijken Ariaen Robben, geassisteerd met Robbrecht Geritssen, sluiten een overeenkomst met Jan Peter Thonis over goederen die genoemde Jan gekocht heeft van hun vader Ariaen Robben.
Loon op Zand 6.10.1609 Beslechting van een geschil tussen enerzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt Joosten, Aerdt Geritssen en Robbrecht Geritssen, voor zichzelf als voor de kinderen van wijlen Lijntken, vrouw van Jan Lauwen, als erfgenamen van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Mari Meeussen, vierde vrouw en wed.v. genoemde Jasper Robben, geassisteerd met schout Dirck Claessen Buenen.
Loon op Zand 24.12.1597 Arijaen Robberts de Pruijser heeft verkocht Peter Toenissen een ackerlant, 1 ½ lps. gelegen opte Vaert oostwaerts Jan Peetersse Leeuw, suijtwaerts aen de Vaert, westwaerts Jan Wouter Claessen ende noortwaerts aen Arijaen Aertsse Oerlmans Clerck, heeft overgedragen ende gelooft te waren (al ‘t welck met consent ende willen ende weten ende in bijwesen ende in presentie van Jasper Robbertsen de Pruijser als vooght ende momboir van de voorkijnder en in presentie van Jan Arijaen Robbertssen een van de voorkijnder van de vercooper voorn. door nootsaeckelijckheijt van gebreck om de voorkijnder op te helpen, heeft moet geschieden). Dus moet de vercooper tot behoef van de voorkijnder in sijn huijs laten staan alsulcke oliemoelen als daer nu tegenwoordig in staet ende gestelt is. Testes, Jan Lauwerijs Dirckx ende Cornelis Dirck Franssen. Actum den 24e december 1597
Anneken Robben, wed.v. Adriaen Bruijsten, geassisteerd met Jasper Robben en Sacharias Willemssen, en met Bruijst Arijens, ook voor Bastiaen Arijens, transporteren goederen aan Adriaen Robben op 17.4.1606 in Loon op Zand. Robbrecht Geritssen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Robben een bedrag van 525 gld. terzake van voornoemd transport. aantekening in marge: schuld op 25.4.1604 ingelost
Ariaen Robben transporteert goederen aan zijn zwager Jan Peter Dirckssen 18.2.1610 Loon op Zand 4 Adriaentken genoemd Loon op Zand 17.10.1609 5 Anneken Robben tr Adriaen Bruijsten Loon op Zand 17.10.1609 Aerdt Geritssen (3/4) en Robbrecht Geritssen (1/4)bekennen schuldig te zijn aan hun tantes Ariaenken en Anneken Robben een bedrag van 101 gld 1 st 2 ot terzake van een transport van goederen voorheen eigendom van Jasper Robben in de marge twee van de zes termijnen 24.5.1611 betaald   Anneken Robben wed.v. Adriaen Bruijsten geass met Jasper Robben en Sacharias   Willemssen en met Bruijst Arijens ook voor Bastiaen Arijens transporteren goederen aan Adriaen Robben op 17.4.1606 in Loon op Zand Robbrecht Geritssen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Robben een bedrag van 525 gld terzake van voornoemd transport aantekening schuld 25.4.1604 ingelost 6 Jasper Robben overl voor 1609

35856/35857 GERIT CORNELISSEN DE LEEU  geb  ca 1480 overl Sprang Capelle na 1577 tr KATHERIJN overl  na 1562 Kinderen 1 CORNELIS GERITS DE LEEU tr   NN  17928/17929

36064/36065 ADRIAEN GERRITS DE ROIJ  geb Capelle  ca 1470 tr ELISABETH LIJTMOET1536 registratie van goederen bij de huwelijkse voorwaarden van hun kinderen Kinderen 1 Adriana tr Jan van Sprang 2 GERRIT ADRIAENS DE ROIJ tr  WILLEMKEN JORYSDR  18032/18033 3 Mary Adriaens de Roij tr Claes Staesz 4 Thoniske tr Geijsbert Wouters 5 Margriet Adriaens de Roij overl ’s Grevelduin Capelle 1541 tr Hendrik Adriaens Back de Oude  overl ’s Gevelduin Capelle   1586 heemraad van Capelle 1546/65 en Zuijderduijn 1558/1568 6 Cornelis Adriaens de Roij 7 Jan Adriaens de Roij heemraad van Capelle tr 1e  NN tr 2e  Peterken Claasdr

36088/36089 HENDRICK ADRIAENS BACK   geb ‘s-Grevelduin-Capelle   1501 overl ‘s-Grevelduin-Capelle   1586 tr ‘s-Grevelduin-Capelle 1530 MARGRIET ADRIEN GERITS ROIJ geb ‘s-Grevelduin-Capelle  1501 overl  1542 d.v Adrien Gerits de Roij   1469-1536 en Elisabeth Lijtmoet Kinderen 1 Corstiaen Hendriksz Back geb  1532 2 Lijsken Hendriksd Back geb  1533 3 Adriaentken Hendriksd Back geb  1535 4 ADRIAEN HENDRIKS BACK tr ANNA LEENDERTSD 18044/18045 5 Hendrik Hendriks Back geb ‘s-Grevelduin-Capelle 1541 overl 2 december 1603 tr 1570 Lijsbeth de Roij geb 1537 overl  ‘s-Grevelduin-Capelle  27 januari 1603

36288/36289 JEHAN JEHANS CORPEL  geb  Lanquilforc’h parochie Plouzanné Frankrijk ca 1494 chevalier uitgever drukker  overl  Duinkerken na 1567 tr 1517 FRANCASE dame de Languilforc’h et de Brescanval de Tourronce  overl Languilforch parochie Breles   ca 1564  tr 2e   1520 NN Kinderen 1 Marie Corpel  geb Languilforc’h  ca 1518 2 CLAES JEHANS CORPEL  tr NN 18144/18145 3 Jacgues Jacob Corpel geb Languilforc’h ca 1520 Genealogie CBG 1997-01 M. van Galen en G. van Galen-Brouwer Koergaan-mensen
Kelten Korpels. De geschiedenis van een geslacht [Korpel]. Delft, 1995. 590 blz., index. (GKorp).
De stamvader van de Nederlandse tak van het geslacht Korpel behoorde tot de eerste Franse vluchtelingen die vanwege hun geloof naar het noorden wegtrokken. Zij  stammen uit Bretagne, waar zij aan het einde van de 14e eeuw woonden. Jehan Corpel (ca. 1495-na 1567) vluchtte ca 1525 als protestant naar Noord-Frankrijk. Hij was boekdrukker. Zijn nazaten kwamen als schipper rond 1600 in de Langstraat in het dorp Waspik terecht. Ook vestigden zich familieleden in Mijnsheerenland, Westmaas en Rotterdam.

36800/36801    36832/36833 LAMBERT MEEUSZ geb   ca 1480 op St Barbara 1518 is Lambert Meeusz 12 gulden schuldig aan Thonis Dirks van Campen Kinderen 1 MEEUS LAMBERTSZ    tr  JENNEKEN 18400/18401 18416/18417 2 Adriaan

71688/71689 DIRCK JOOSTEN VAN WEERT geb ca 1480 overl  voor oktober 1538 Kinderen 1 LAUREIJS DIERCXSSEN DE WEERT tr   ALEIJTEN WILLEMS 35844/35845 2 Willem Diercxssen van Weert 3  Floris Diercxssen van Weert 4 Jan Diercxssen van Weert 5 Adriaen Diercxssen van Weert 6 Joost Diercxssen van Weert RAT Loon op Zand R56 f 58v 23.11.1541 Adriaen soon wijlen Dircxsse de Weerdt allen alsulcke versterf in een huijs hof ende erffenisse daeraen liggende dat hem van sijnen vader aenbestorven  is tussen wie ende waer dat in sijnen naem bevinden mag, heeft Adriaen voorschr opgedragen ende overgegeven Laureijs sijnen broeder en heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende Adriaen voorschr als een principael  schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, Laureijsse  voorschr dat overgeven ende vertijden vast ende van waerden te houden. Hieruit zal Laureijs betalen Adriaens gedeelte van chijnsen ende pachten. Scabini Peter Peter Faesen ende Bartholomeus Jansse Actum ut supras RAT Loon op Zand R57f 29v 21.6.1548 Condt sijn eene ijegelijcken dat voor ons comende sijn Jan Adriaen Goessens, Truijken sijn wettige huisvrouwe Joost sijn zoon Jan zijn zoon ende Jacop nog onmondig zijnde die de voorschr personen voor instaen ende hebben  hen bekent gehadt wel ende ten vollen betaelt te wesen van Geeritden Janssen  Verhooven van de somme van 44 ca gld ofte  20 st van elcke gld  ende dat ter causen van een half erffelijck mud rogge met welcke 44 gld de voorschr Geeridt betaelt ende agfgelost  heeft t  voorschr jaerlijkse half erfl. mud rogge dat de voorschr Jan jaerlijks heffende was opte erffenis des voorsch Geeridts Ende Dirck de Weert Dirckszn ende Joost zijn zoon verkocht ende gelooft hadden te vergelden Adriaenen de smit van Cappel t.b.v.  Margrieten Gerit Swatsdochter sijn suster uit ende van 5 lps lants  ende erfenisse gelegen inde parochie van Venloon in eene hoeve daer die oude Dirick de Weert te wonen plach gelijck dat in eene schepen brief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen. Scheldende quijt den voorschr Geeritden sijn huisvrouw sijn kijnderen ende voorts allen anderen deese quijtschelding van noode wesende voor hem ende zijnen erven ten eeuwige dagen Testes Meeus Jansse ende Goijaert Jansse Verdiesen Actum anno 1548 op ten 21 dach junij RAT Loon op Zand R56 f 25v 18.10.1538 Lambert soon wilner Zeger Claessen als man ende momber Lijsbeth sijnen huijsvouw dochter wilner Willem  Jansse van Weert eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns  van 4 ½ gld ende 5 st  tot 20 st te betalen alle jaere op Sinte Geertruijden dach die Melis Gielissen Aert Jan ende Willem gebroeders schuldig sijn ende gelooft hebben te gelde uit ende van allen hennen erffenisse metten timmeringe daerop staende gelegen in de parochie van Venloon opte Horst metten eenre sijde neve erffenis Dirck van Weert metten andere sijde neve  erfenisse Marie van Weert dat eene eijnde aen de vaertcant de andere sijde aen Colen heije Gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt  volcomentlijck begrepen is heeft Lambert voorschr als momber dese voorschr cijns opgedragen ende overgegeven Heer Adriaen Wouter Aertse die Weert metten brieven daeraf mentie makende ende met allen rechten hen daer enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op al sijnen goet Heer Adriaen voorschr dese voorschr cijns te waren alsoo men erfcijns schuldig is te waren Dies sal Heer Adriaen beuren ende ontvangen van Melis en sijnen broederen 57 st die verschenen sijn  op Sinte  Geertruijdendach anno 1537 ende oock die nu  verschijnen sal. Daer is  bijgestaen Jan sijn soon ende heeft hier mede op verstegen Testes scabini Peter Gisbrechts ende Hubert Jansse Anno 1538 den 18e dach in october

71692/71693 GERRIT JANSSEN DE PRUIJSER  geb Loon op Zand  ca 1464 schepen tot Venloon overl voor 1544 tr ADRIAENA Loon op Zand, 27.4.1547 Robbrecht wijlen Geritsse de Pruijser heeft wettelijck ende erffelijck verkocht de helft van een heijvelt, nog onbedeelt sijnde met Elisabetten Henricks Pruijsers huijsvrouwe, gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert metter suijdensijde neffen erffenisse Arntden Woutersse ende meer anderen, metter noordensijde neffen Hubrechten Jansse de Pruijser metter oostensijde aen Jan Peter Huijbenzn. ende metter westeneijnde aen Geertruijd Vrancken huisvrouwe, alsoo hij seede ende heeft haer opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijden alsoo gewoonlijck ende recht is.
Gelovende Robberten voorschr. als een principaele schulder op hem ende op allen sijn goederen, die hij heeft ofte vercrijgende mag, Elijsabeth voorst. de voirst. helft van den voorst. heijvelt te waren alsoo men erffisse schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Elijsabeth voorst. sal uit de helft van de voorst. heijvelt jaerlijks ende erffenlijck betalen een half oirtschen grontchijns den heer van Loon op Sinte Mertensdach in de winter. Testes, Peeter Gijsbertssen ende Bartolomeus Jansse. Actum anno 1547 op ten 27e dach aprilis
Loon op Zand, 16.6.1550 Robbrecht Geritssoon de Preijser ende Anthoenis Willemssoon hebben gelooft een voor al te betalen ende te vergelden Zeegeren Willemsse van Haestrecht eene jaerlijcken ende erffelijcken chijns van elf carolus guldens tot 20 st. elcken gulden gereckent alle jaer tot Loon te betalen op Sinte Peetersdach, waeraf den eerste dach van betalingen zijn zal op Sinte Peeters dach naestcomende, uit ende van Robbrechts erffenisse metter timmeringen daerop staende gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert
Loon op Zand, 28.10.1506 Peter soon wilner Huijb Oirlmans eene erffenisse metten timmeringe daer op staende gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die Vaert tot hem behorende als hij seede, metten eene zijde Jan die Pruijser, de andere sijde Gherit die Pruijser, hodende metten eene eijnde aen Willem Ewouts, de andere aen Jan die Pruijser. Noch een stuck erffenis vier lopensaet metten halve hoil aen die zuijden zijde neve Jan die Pruijser ende metten eijnde aen die hofstat, die noorden zijde neve Willem Ewouts, dat oosten eijnde aen Jan Eelen ende Willem Jansse. Ende heeft Peter voors. dese voorschr. erffenisse metten timmeringe daerop staende in een rechte erfcoop overgegeven ende opgedragen Anthonis Jan Goijaerts met allen brieven ende met allen rechten. Dat Peter daer enichsins in hebbende is ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet etc. die voorschr. erffenisse metten timmeringe daerop staende te waeren, los ende vrij, als men erven schuldich is te waren, uitgenomen twee hoenderen in sheeren cijns, eest min(der) dat sal Thonis corten eest meer dat sal Peter goet doen ende allen anderen commer af te doen. Testes, Pelgrom Henricks ende Claes Bartroms. Anno 1506 den 28e october.
In marge: dese erffenisse heeft Thonis opgedragen Gherit die Pruijser. Anno 1507. Testes, Lambrecht Aerts ende Claes Jan Goesens den 17e april, los ende vrij, uitgenomen 1 ½ hoen in sheeren cijns.
Loon op Zand 1507 Jan geheiten die Pruijser, drie strepen lants beneffen een gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die Vaert, metten eendere zijde beneffen sheerenstraet ende metten andere zijde neve Gherit die Praijser, streckende van erffenis Gherit voorschr. tot sheerenstraete toe, als hij seede heeft Jan voorschr. in eene rechte erfcoope opgedragen ende opgedragen Gherit die Praijser sijnen soon met allen sijnen brieven ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende als een etc. commer van sijnen wegen af te doen, uitgenomen een vierdeel hoens in sheeren grontchijns ende een half mud rogge Korstiaen Jan Eelen daer uit te betalen alle jaeren etc. ende Gherit heeft gelooft de cijns ende den pacht hier uit te betalen. Testes, Gherit Wouters ende Jan Giben. Actum anno 1507.
Gerit, soon Jan die Pruijser en Roelof Andriessoon sijnen swager worden op 12.1.1518 in Loon op Zand genoemd Kinderen 1 ROBBRECHT GEERDT JANSSEN DE PRUIJSER  tr  NN 35846/35847 2 Jan Gerritsen de Pruijser 3 Adriaen Gerrits de Pruijser 4 Claesken Gerrits de Pruiijser 5 Henrick Gerrits de Pruijser tr Elisabeth Lijsken Geldensdr Elisabetten Henrick sPruijsers huijsvrouwe 6 dochter

72176/72177 ADRIAEN JANS BACK  geb ‘s-Grevelduin-Capelle 1472 overl ‘s-Grevelduin-Capelle   18 december 1533 tr ALEIJT JANSD VAN DEN HEUVEL     geb ‘s-Grevelduin-Capelle 1471 overl ‘s-Grevelduin-Capelle   1526 Kinderen 1 Elisabeth Adriaens Back   geb ‘s-Grevelduin-Capelle  1499 2 HENDRICK ADRIAENS BACK tr MARGRIET ADRIEN GERITS DE ROIJ 36088/36089 3 Adrien Adriaens Back   geb ‘s-Grevelduin-Capelle   1510 4 Corsten Adriaens Back  geb ‘s-Grevelduin-Capelle  1511

72576/72577 JEHAN HARMONS CORPEL  geb Languilforc’h ca 1455 seigneur de Languilforch et de Brescaval  overl Languilforch  1503 z.v. Harmon geb Languilgforch 1420 overl ca 1477, z.v. Bernard Corpel, RK tr  ca1492 CATHARINE LE COFF   geb Languilforch parois Plouzane dame de Languilforc’h et Brescaval RK Kinderen 1 Harmon Corpel  geb Languilforch  1493 overl voor 24 november 1544 2 JEHAN JEHANS CORPEL     tr FRANCASE   36288/36289 3 Adam Adrien  geb Languilforch   ca 1496  pastoor te Broekkerke nabij Hondschoote Languilforch Parochie Plouzane (Frankrijk).

143384/143385 JAN JANSEN DE PRUIJSER geb  ca 1420 De Preijser tr NN Kinderen 1 GERRIT JANSSEN DE PRUIJSER tr  ADRIANA     71692/71693 2 Huijbert Jans de Pruijser  geb Loon op Zand 3 Dirck Jans de Pruijser   geb Loon op Zand 4 Marij Jansen de Pruijser geb Loon op Zand tr Gelden Claessen Rommen   Kinderen 4a Laureijs Gelden Claessen 4b Claes Gelden Claessen 5 Jan Jansen de Pruijser geb Loon op Zand Archief Schepenbank RAT Loon op Zand R 55 f 11v 1.4.1505 Peter soon wilner Henrick Swerts heeft uitgegeven tot eene erfpacht Peter Huijben een huijs metten erffenisse in sijnder grote gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert metten eenre sijde neve Jan die Pruijser, metten noorden eijnde aen Willem Ewouts, die oosten sijde aen Gherit die Preijser, de andere eijnde aen Jan die Preijser. Noch een stuck erfs vier lopensaet metten halve hoil aen die zuijden zijde neve Jan de Preijser ende metten eene eijnde aen die hofstat voors. die noorden zijde neve Willem Ewouts, dat oosten eijnde aen Jan Eelen ende Willem Jansse. Van Petere voors. in eenre recht erfrecht te hebben ende te besitten voor 1 ½ smael hoen in sheeren cijns. Ende heeft gelooft Peter voors. Als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach, Petere voors. dese voors. erffenisse te waren voor de cijns voors. ende alle andere commer daer in wesende allemael af te doen. Ende heeft Peter voors. wederom gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, jaerlijcks daer uit te vergelden den cijns. Testes, Claes Bartroms ende Gherit die Praijser. anno 1505 den eerste dach van april.,
RAT Loon op Zand R 55 f 25r 1507 Jan geheiten die Pruijser, drie strepen lants beneffen een gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die Vaert, metten eendere zijde beneffen sheerenstraet ende metten andere zijde neve Gherit die Praijser, streckende van erffenis Gherit voorschr. tot sheerenstraete toe, als hij seede heeft Jan voorschr. in eene rechte erfcoope opgedragen ende opgedragen Gherit die Praijser sijnen soon met allen sijnen brieven ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende als een etc. commer van sijnen wegen af te doen, uitgenomen een vierdeel hoens in sheeren grontchijns ende een half mud rogge Korstiaen Jan Eelen daer uit te betalen alle jaeren etc. ende Gherit heeft gelooft de cijns ende den pacht hier uit te betalen. Testes, Gherit Wouters ende Jan Giben. Actum anno 1507 24 jun 1507 Schepenbank RAT Loon op Zand R 55 f 22r 24.6.1507 Jan die Pruijser elf lopensaet heijvelts of daer omtrent, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die eefterlinge, metter eenre sijde aen erffenis Jans van Werdt ende metten andere sijde aen Gerit Claessen welck stuck heijvelts voorschr Jan gekocht ende gecregen heeft tegen Peter soon wilner Arts geheiten die Wart, gelijck dat in schepen brief van Venloen volcomentlijck begrepen is heeft Jan voorschr. dat stuck heijvelts opgedragen Wouter Art Swerts met allen de brieven ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is Gelovende etc. commer van sijnen wegen af te doen,uitgenomen sheeren cijns. Testes, Gherit Wouters ende Peter Jan Henricks. Actum anno 1507 den 24e in juni
13 feb 1509 Schepenbank RAT Loon op Zand. R 55 f 37v 13.2.1509 Wij Gerit Wouters ende Jan Melissoon van Oird doen cont en iegelijcke, schepenen in Venloen dat voor ons comende is Jan die Pruijser Janssoon, ende heeft gegeven ende gheeft Huijbert sijnen wettige soon volcomen procuratie ende macht om te heffen, te bueren ende te ontvangen allen alsulcke versterf als mij aencomende is van Jan Willemssoon ende Weijndel sinder huijsvrouwe. Ende dat die voorschr. Huijbert mijn soon sal vesten, erven die gheene dies van noot wesen sal met afgaen ende vertijen als daer toe behoorlijck ende recht is in allen manieren off ick daer selven tegenwoordich waren. In kennissen der waerheijt soo hebben sij schepenen voorschr. onsen segelen hier aen hebben doen hangen. Anno 1509 den 13e dach in februari
23 jul 1510 Schepenbank RAT Loon op Zand. R 55 f 41r 23.7.1510 Jan die Praijser twee lopensaet ende 5 ½ roijen, metter oosten zijde neve Peter Huijben dat Joffrou Katherijne (van Haestrecht) gekocht heeft, die westen zij neve Willem Willems, dat noorden eijnde aen sheeren dellen, dat zuijden eijnde aen die ou hoeck vaert ter halve vaert gemeten. Dies is daer bleven een nollike ongemeten dat die hier behouden heeft. Testes ut supra
Item onder Gerit Maes, Jan Heijn Sijmons ende Jacop sijn broer
Item Jan die Praijser heeft gelooft Henrick Jansoon tot behoef des heren van Loen te betalen die somme als boven van 71 ½ rijns gulden ende 5 stuijvers ten dage voorschr. Dies is Huijbert sijn soon borch geworden Testes Zeger ende Peter Jan Henricks Actum ut supra 11 aug 1510 Schepenbank RAT. Loon op Zand. R 55 f 42r 11.8.1510 Henrick Sijmons onder hem selven 72 ½ roij metten westen sijde aen die ou hoeck uit, beheltelijck de heer sijn anthooft, die oosten sijder aen Joffrou Kathelijne, dat noorden eijnde aen mijn Joffrou voorschr. de andere eijnde aen Jan Sijmons ten halve grippelen
Item: Henrick Sijmons gelooft hier voor te betalen Henrick Jansse tot behoef de heer van Loon al als voor 70 rijns gulden min 8 ½ stuijver goeder reckeningen. Dies is Jan die Praijser sijn borch geworden
Schepenbank RAT. Loon op Zand. R 55 f 55v 16.3.1512 Jan soon wilner Jans die Praijser een erfenis metten huijs daer op staende en metten hof daer aen liggende streckende voort westwaerts op metten halve diepen sloot en zuijtwaerts totten hoefken toe. Dies soo sal Gerit hebben dat oosten eijnde van de graft totten pael toe en is gelegen in de prochie van Venloen op die Vaert metten oosten sijde neve sheerenstraet, de andere sijde neve Huijbert Janssoon sijnen broeder, die westen sijde neve Aert Coijten, de andere sijde neve den diepe sloot. Dies soo sal Gerit hebben en erfelijck besitten die helft van eender messen van eene eijck tot eene pael toe, die sij daer staende laten. Dies soo sal Huijbert voorschr. Gerit sijnen broeder eene acker lants wegen en stegen. Item noch hier toe de helft van eene heijvelt die noorden sijde streckende neve Wouter Aertsoon, dat oosten eijnde aen Willem van Weert, die zuijden zij neve Huijben voorschr. de andere eijnde aen Peter Heijn Swerts, heeft overgegeven met de brieven etc. Dies soo sal Gerit daer jaerlijcks uit gelden een …. in sheeren cijns en Jan sijnen vader twee mudde rogge jaerlijcks, elck mud met 32 rijns gulden. Testes, Claes Janssoon en Wouter Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert
RAT. Loon op Zand. R 55 f 56r 16.3.1512 Jan soon wilner Jans die Praijser een schuer metten erffenisse daer op staende met half de messen van de eijck totten pael toe. Noch hiertoe drie strepen lants metten oosten eijnde neve Gerit Jansse die zuijden sijde neve Gerit metten halve diepe sloot, die westen eijnde aen Aert Coijten de andere sij tot Gerits toe als sij seede. Noch hiertoe een stuck lants geheiten dat hoefke metten noorden sijde neve Gerit, die oosten sijde aen sheerenstraet en oock die suijden sijde, dat westen eijnde aen Aert Coijten. Beheltelijck Huijbert de halve graft. Item hier toe een half heijvelt 5 ½ lopensaet en eenvierdelvat of daeromtrent, metten noorden sijde neve Gerit voorschr. metten oosten eijnde aen Willem Janssoon, die zuijden zijde neve Jan Wouter Maessoon, de andere eijnde aen Peter Heijn Swerts, supportavit Huijbert sijnen broeder met de brieven etc. Gelovende dit opdragen etc. Dies sal Huijbert voorschr. Daer jaerlijcks uit gelden en betalen een halve rijns gulden in sheeren cijns en anderhalf mud rogge tot lichtmis….. soo mach Huijbert desen voorschr. pacht quijten met een halve mud rogge te mael, elcke mud met 32 rijns gulden. Testes, Claes Jansoon en Wouter Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert

144352/144353 JAN BACK geb  1450 overl   1519 trJUTTA JACOB JAN VAN BOERDEN overl 1519 Kinderen 1 ADRIAEN JANS BACK tr ALEIJT JANSD VAN DEN HEUVEL 72176/72177288704/28870 5 JAN JANS BACK geb ‘s-Grevelduin-Capelle 1430 overl ‘s-Grevelduin-Capelle 4 februari 1522 tr 1e MARGRIET WILLEM VAN WIJFLIET overl 1522 d.v  Willem Jan van Wijfflit ‘s-Grevelduin-Capelle 1395-1479 en Margriet Gerits van der Zande 1404 tr 2e Margriet van Haestrecht Kinderen 1 JAN BACK  tr   JUTTA JACOB JAN VAN BOERDEN   144352/144353 2 Jenneken Jan Jan Back geb Antwerpen  10 juni 1485 overl  Antwerpen  29 november 1551 tr Niclaes Jan Hendrik die Wijze geb Antwerpen  21 mei 1481 overl  Antwerpen  23 november 1562 3 Anna Jan Jans Back tr Cornelis Jan Heymerincxz 4 Heylwicg Back tr1e Claus Faesz tr 2e  Wouter Rijngels

577408/577409 KNIGHT JAN BAC VAN BROECKHOVEN tr ARJAEN VAN WIJLICK z.v Wouter Bac van Broechoven en Mechteld Jan Wouter Back Ommaten Kinderen 1 Katharina Jan Back 2 Elisabeth Jan Back 3 Heijlwich Jan Back 4 Peter Jan Back 5 Hendrick Jan Back 6 AN JANS BACK tr MARGRIET WILLEM VAN WIJFLIET 288704/288705 Wouter Bac van Broechoven z.v. Jan Wouter Jan Bac van Broechoven en Katheline Willem Peters Stelaerts Mechteld Jan Wouter Bac Ommaten   d.v Jan Wouter Back van Ommaten en Marij Steven Meeus Jongelincks Jan Wouter Jan Bac van Broekhoven z.v. Walterus Bac van Broeckhoven en Kathelijn z.v. Johannes Walteris Bac van Broeckhoven z.v. Walthereus Bac van Beascot Oisterwijk 1250-1312 z.v. Waltherus Bac Tilburg 11.1.1220 en Gertrudis z.v. Arnoldus Bac Tilburg 1190-1248 en Agnes Guda Bernhouts z.v. Wouter Bac van Olenoverl Tilburg 27.5.1244  en Gertrudis