Grootenboer Bosschieter

16/17a JAN GROOTENBOER   geb Middelharnis   18 oktober 1833 controleur in/uitvoer accijnzen douane  overl Den Haag  6 juni 1906 Nederlandsch Indië  tr 1e Hontenisse   1 juli 1865 ARENDJE BOSSCHIETER KNÖPS  geb Dirksland   24 december 1834  Burg Stand NI 1815-1911  overl Surabaya NI 12 januari 1874 16.11.1871 Commies verificateur Rotterdam jaarboekje 1872  bl 27JAARBOEKJE VOOR DE AMBTENAREN DER DIRECTE BELASTINGEN, IN- EN UITGAANDE BEGTENEN ACCIJNSEN VEERTIGSTE JAARGANG. 1872. NAAMLIJST VAN DE AMBTENAREN , IN DE INSPECTIEN. ACTIEVE DIENST naam Categorie. stationnement Dagteekening van benoeming in den rang. J.Grootenboer  3 Rotterdam 16 Nov.1871 P.J. van der Zijde. 3 Schiedam. 25Sept.1871 J.B. deKleijn. 3 B.J. Muijselaar. 3  H.J. de Weerd. 3 Dordrecht. 16 Nov. 1871. W.de Goede. 3 Zwijndrecht. 25Sept.1871. P.Marda. 3 ’s Gravenhage. J.Janssen. 3 H C.A. Vellekoop. 3 Leiden. 16 Nov. 1871. K.Schweig. 3 Hellevoetsluis. 25Sept.1871. J.Ben ken. 3 Delfshaven. 16 Nov. 1871. 3.9.1873 Bataviaas nieuwsblad J Grootenboer en A.D. Verzijl commiezen te Valkenswaard ter beoordeling van de Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië om te worden benoemd tot ambtenaar in en uitvoerrechten, hij had zijn opleiding tot Ned Ind  ambtenaar in Delft gedaan, benoemd 27.12.1873 tot verificateur 2e kl 10.1.1874 plaatsing gemeld in de Javabode,  gemeld 12.1.1874 (datum krant  locomotief)  te Soerabaja 7.10.1873 te Batavia gestationeerd,  20.10.1873 Nieuws van de dag (4.12.1873 Semarangs handelsblad) vertrek uit Rotterdam naar Batavia ms ‘Hampton’  J. Grootenboer met echtgenote en 3 kinderen , 20.1.1874 (datum van krant)  met echtg en 3 kinderen aangekomen in Batavia – Alg Handelsb, 31.5.1875 te Semarang aangekomen per Ned Ind Stoomer ‘Vice President Prins’  kapt H.C. Verloop vanuit Soerabaja adjunct controleur Grootenboer, benoemd per 30.4.1875 , 15.7.1876  ziekteverlof en ging vanuit Batavia naar Nederland per Engels schip ‘Torrington’ kapt Blacklin, arr Hellevoetsluis okt 1876 met 3 kinderen en baboe Kinderen 1e 1 Arendje Cornelia Adriana Grootenboer geb Hontenisse  7 april 1868 Treintie overl Voorburg 28 februari 1941 in huize Rustoord Heerenstr 4 Voorburg  9.10.1889 hulponderwijzeres Padang 1e Lagere School Padang, 6.1.1896 eervol ontslag tr 1e Padang 28 december 1889  gesch Den Haag  2 juni 1917 B515  woonde bij scheiding in Amsterdam  Heinrich Schiess  geb Muenchen  6 juli 1863 bankier te Bilthoven   overl Wassenaar 8 oktober 1937 commissaris bij vier cultuur bedrijven in Ned Indië begr N Herv begraafplaats Wassenaar woonden Prins Hendriklaan Wassenaar   Arendje 18.11.1885 op ss ‘Bromo’ van Batavia naar Nederland. 18.4.1905 vertrekt Arendje met haar dochter naar Nederland 1937 bij zijn begrafenis aanwezig: J.H.A. van de Water en J.M.W. Grootenboer ….die de   overledene prees  om zijn gaven van verstand en hart… zie krantenartikel  z.v. Trautgott Schiess en Emilie Steffan, Heinrich Schiess tr 2e Zuerich 25.5.1918 Johanna Maria Payens geb Groningen 18.4.1884 overl Wassenaar 15.4.1961, zij woonden in 1918 in Zurich, 1927 Rijswijk, daarna Wassenaar tr 2e Amsterdam  16 mei 1918 get  Pieter Wijga arts, Moritz Nuchenbacher, Hermanus Johannes Carolus Schmier  geb Amsterdam   7 oktober 1870  commisionair in effecten overl Voorburg  10 september 1938 z.v. Johannes Hubertus Schmier en Maria Louisa Schmier, HJC is ingeschreven in militie register Kinderen 1e 1a Johan Rudolf Schiess  geb Padang  18 oktober 1890 overl Den Haag 19 juli 1961  arts, res off van gezondheid tr Den Haag  1 februari 1916 Gesina Woltera Maria Struijvenberg  geb Semarang  4 november 1893 overl Scheveningen  6 april 1978 d.v.  Petrus Albertus Struijvenberg en F.M.J. Noorda, Gesina had een tweelingbroer Albert lt KNIL geb Semarang 4.11.1893 die getuige was bij haar huwelijk woonden Kanaalweg 2a Scheveningen 1936 Johan R bestuurlid “Stichting Schoolkindervoeding”  te Den Haag Hilversumse courant 4.12.1915 aan universiteit van Leiden benoemd tot arts, vestigt zich vanuit Leiden in Den Haag op 31.1.1917 en vertrekt 3.6.1919 uit Den Haag naar Batang Jaru Japan, Kinderen: a Johan Schiess geb Den Haag 12.2.1917 overl voor 1999 tr Den Haag 18.9.1943  Adriana Alida van Outgaarden      b Fennegien Margaretha Janna Schiess geb Padang 8.8.1923 overl Amsterdam 7.7.2009 tr Arie Maarten Keij 1b Emilie Pauline Schiess  geb Padang NI  13 april 1893 arts  overl Den Haag  27 september 1976  tr Hilversum  6 mei 1913  gesch Hilversum  11 februari 1937 Johannes Cornelius Martinus Krook  Jan, commissionair in effecten  geb Amsterdam 12 oktober 1873  overl Hilversum  25 april 1945 z.v. Joannes Cornelis Krook en Maria Louise Baronesse de Graillet zij woonden Fr. Maelsonweg 37 Den Haag en voor 1918  Koninginneweg 204 Amsterdam, 1938 de la Reylaan 4 Hilversum Emilie woonde na haar scheiding van Ostadelaan 46 Naarden, is in 1942 als vermist opgegeven maar woonde in 1942 Mesdagstr 15 Den Haag, in 1943 van Deventerplein 9 Voorburg zie ook  16a bijlage               Kinderen:  a Cornelia Krook geb Amsterdam 19.3.1914 overl Geldermalsen 17.6.1993      b Millie Krook geb Amsterdam 10.3.1916 overl Ruurlo 4.8.2002 c Louise Maria Francoise Krook geb Amsterdam 29.3 1918 overl Wageningen 13.1 2002 d Jan Krook geb Amsterdam 15.10 1919 overl Noordwijkerhout 25.2 1941 e levenloos geb Amsterdam 24.3.1922 f  Karel Krook geb Amsterdam 24.3.1922 overl Waddinxveen 25.8.2002 tweeling    1c Cornelia Henriette Schiess  geb Den Haag   24 november 1905  overl Voorburg  25 oktober 1967  otr Den Haag  22 juli 1933 tr Voorburg   2 augustus 1933  Reinerus Jacobus Hulsker  geb Den Haag  21 november 1904  overl Voorburg   31 juli 1962  afd chef, employe Bataafse Petroleum Mij, z.v. Theodorus Marinus Petrus Hulsker en Elisabeth Hendrika Jansen geb Venray 8.5.1866  woonden 1933 Schellinglaan 32 Voorburg en Kon Wilhelminalaan 35 Den Haag  Cornelia was bestuurslid van het kerkkoor van de Vrijzinnig Godsdienstigen    Kinderen: 2 2 Pieter Eliza Jacobus Grootenboer geb Brielle   4 december 1869 overl Benkoelen NI  23 augustus 1890 zelfmoord Burg Stand NI 1891/409 27.7.1882 geslaagd toelatingsexamen gymnasium Willem III Batavia  21.10.1886 kweekeling op de  LS te Padang zonder bezoldiging  24.2.1888 Handelsblad Semarang: “door de plaatselijke schoolcommissie te Padang is aan   het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid het voorstel gedaan om aan de kweekeling P.E.J. Grootenboer van de 1e openbare lagere school een gratificatie toe te kennen van fl 400,– voor door deze zodanig bewezen diensten”   18.7.1888 onderwijzer der 3e klasse  6.9.1890 Semarang Locomotief: de hulponderwijzer Grootenboer van Bengkoelen sloeg de hand aan zijn leven middels een schot 3 Jacobus Martinus Willem Grootenboer, Jacques majoor KNIL MWO geb Rotterdam  7 oktober 1872 overl ’s Gravenhage  28 oktober 1944  tr Surabaya  14 april 1898  Jacqueline Francoise Brodhaag  geb Batavia N.I   24 december 1873 Lien, overl Dordrecht  30 april 1961 begr Den Haag 3 mei 1961  Nw Yk en Duinen  d.v. Johannes Catharinus Brodhaag geb Soememep Ind 23.5.1830 overl Soerabaja 1.11.1893   tr  Batavia 9.6.1864 Julliette Henriette Cecile Du Commun geb Batavia  3.1.1844 overl    Soerabaja  11.2.1905 11.4.1913 woonden De Perponcherstr 115 Den Haag, Carl Reinierstraat 49, Den Haag   J.M.W. Grootenboer verkreeg als 2e lt KNIL de Militaire Willemsorde 4e klasse   Kon Besl   nr 32 d.d. 9.4.1895 nr 4659  12.3.1889 Padang vrijwillig gepl als aspirant officier fuselier bij 2e depot bat,  15.8.1889 korporaal, 28.7.1890 sergeant, 18.8 1891 overgegaan als eleve bij de militaire school, 21.7.1890 2e luitenant gepl bij 13e bat.1894 Lombok 1.10.1894 Buleleng     lichtgewond, 29 september 1894: Bestorming van Mataram Lombok “zijne sectie met bijzonderen moed en onversaagdheid voor te gaan tot dat hij zwaar gewond het commando moest nederleggen”  – gewond door schot in de rechterbuikstreek – 28.10.1896 naar Atjeh, 12.7.1897 1e lt inf naar Atjeh 7.7.1900 per ss ‘Prins Hendrik’ met vrouw en kinderen van NL naar Batavia, 18.8.1900 per ss ‘Koningin Wilhelmina’ van Amsterdam naar Oost Indië als 1e lt met een detachement onder zijn bevel 6.8.1906 kapitein te Jambi 9e bataljon inf, 6.5.1910 Bat nieuwsblad wegens ziekte voor 2 jaren verlof naar Europa, 1914 als kapt inf  12e bat inf, 8.9.1915 majoor 7.3.1917 overplaatsing van majoor der infanterie JMWG van Jambi naar subsistenten kader te Batavia 28.8.1917 de groeps vertegenwoordiger van het bureau personeel der SS heeft aan den hoofdinspecteur inlichtingen verzocht inzake de benoeming van de ex majoor J.M.W. Grootenboer tot souschef op het bureau van de A C4 te Surabaya  1926 woonde Javaweg 52 Batavia  29.6.1932 Bat Nieuwsblad: vertrekt van Batavia naar Nederland per’ Johan van   Oldebarneveldt’  kapt Potjer  J. F. Brodhaag vestigt zich op 14.7.1911 uit Arnhem in Den Haag             Kinderen 3a Jeanne Arendje Grootenboer  geb Buitenzorg  16 februari 1899  Jeanne, Jeannetje, Prul overl Dordrecht   4 juli 1980 81jr  onderwijzeres  begr Essenhof Dordrecht tr Soerabaja 19 oktober 1920  Hendrikus Jacobus van den Steenhoven  Henk  geb Dordrecht  17 augustus 1896 overl Dordrecht 30 maart 1969 72j begr Essenhof Dordrecht z.v. Johannes Jacob van den Steenhoven, broodbakker, geb 29.8.1853 en Cornelia  Meijers. Hendrik Jacobus van den Steenhoven werkte bij de BPM als procuratiehouder, maar is wegens schamele vooruitzichten uit Indië naar Dordrecht teruggekeerd, werd directeur van Ozon Dordt wasserij NV aan de Weeskinderendijk Dordrecht en is op 72 jarige leeftijd bij een verkeersongeval verongelukt.Hendrik Jacobus wordt vermeld in een brief 19.9.1937 van J.L.W. Grootenboer aan zijn zoon Paul Jan betreffende een baan bij de BPM voor Paul in Indië. 5.7.1937 met 2 kinderen op ss “Baloeran” van Batavia naar Rotterdam. woonde Singel 232 Dordrecht, woonden Renesse bij overlijden Julie A|lice 3b Kinderen a Jeanne Arendje van den Steenhoven   geb Soerabaja   28 november 1921 overl Rotterdam 9 augustus 2014 93j Dordrecht ev luth kerk tr Dordrecht 2 februari 1948 gescheiden  ca 1973 Hylke Kamstra  geb Noordwijk aan Zee 17 augustus 1915  Hyltje, Har, Harry  overl Hendaye Fr 23 augustus 2003  Mathenesserlaan 510 Rotterdam, later Kralingseplaslaan 27 Dordrecht, eigenaar Singel D2309, huis, tuin kadaster Dordrecht 31579 stadsarch Dordrecht   b Jacob Martinus Willem  geb Tjikini Weltevreden 2 oktober 1925 van den Steenhoven overl Djember 6 januari 1930 op 5 jarige leeftijd bij een auto ongeval om het leven gekomen c Jacob Marinus Willem geb Djember N.I.1 november 1930  overl Renesse 13 februari 2002  crematie Dordrecht  tr Rotterdam  9 oktober 1954 Margaretha Louise Duyvis  geb Batavia  25 februari 1932 Margot  overl Zierikzee  8 december 2009 d.v. ir J.S .Duyvis en G.S.C. van der Hoeve  JMW ging na pensionering naar Renesse   d Jacqueline Françoise van den Steenhoven geb Makassar N I  20 mei 1932 overl  Vancouver B.C. 3 november 1971  woont 1991 Vancouver ongehuwd e  niet openbaar     3b Julie Alice Grootenboer   geb Malang   16 maart 1903 NH  overl Den Haag  21 december 1991 tr Surabaya N I  24 augustus 1925 met de handschoen   a/b H.M. Lynx  Cornelis de Vries  geb Den Bosch  12 maart 1893 geref overl  Den Haag  17 juni 1977 directeur Engelse Stoomwasserij te Den Haag in de Bontekoestraat, een oude doorgang tussen de Trekweg en de Rijswijkseweg begin 20e eeuw, nu staat hier het ‘spiegelpaleis’  z.v. Cornelis de Vries en Hendrika Maria Ivena  woonden Carl Reinierkade 49 Den Haag Julia A. geslaagd als onderwijzeres te Surabaya april 1918 en in dec 1918 werd zij  geplaatst in de 3e kl van de 1e meisjesschool, op 12.2.1919 onderwijzeres op de 2e school van Surabaya in de 3e klas, 10.9.1920 kreeg zij hiervan eervol ontslag  komt 14.4.1926 uit Batavia,  Cornelis 27.9.1921 uit Arnhem naar Den Helder, geregistreerd in Den Helder, in 1921 op HM ‘Zeeland’ en in 1923 HM ‘Gelderland’  13.2.1930 vertrekken zij van Den Helder naar Den Haag Harteveldweg 24,

34/35a PIETER ELIZA KNÖPS  geb Dirksland  10 augustus 1803 ijker rijksambtenaar  overl Hontenisse   9 december 1869  z.v. Adriaan Knops en Arentje Bosschieter tr  Stellendam 8 april 1831 ARENTJE VAN OOSTENBRUGGE  geb Stellendam   16 juli 1806 ged Stellendam 3 augustus 1806 overl Hontenisse 8 januari 1889 d.v. Maarten van Oostenbrugge en Cornelia Witvliet Kinderen 1 Aart Willem Knops  geb Dirksland  17 september 1831 overl Dirksland  28 februari 1842 2 Maarten Adriaan Knops geb Dirksland  20 november 1832 overl Dirksland 22 januari 1849 3 ARENDJE BOSSCHIETER KNÖPS  tr JAN GROOTENBOER 16/17a 4 Cornelia Knops  geb Dirksland 18 september 1839  overl Sommelsdijk  7 september 1913 tr Dirksland  13 september 1861 Pieter Schouten geb Zijpe Schagen  30 augustus 1835 overl Hontenisse  28 juni 1893 z.v. Johannes Schouten en Trijntje Keijzer

68/69a ADRIAAN KNÖPS  geb Heusden   16 mei 1766 koopman in wijnen  overl Dirksland 12 november 1835 20.6.1795 secr municipaliteit, 1813 adjunct maire Dirksland zie verhaal Lambertus Kolff na overlijden vader onder de zorg van Pierre Fauchey en Johan Knöps oom vaderszijde. Hij woont na 1792 in Dirksland  tr Dirksland   13 februari 1798 voor schout en schepenen ARENTJE AERTS BOSSCHIETER  geb/d Dirksland   1/8 maart 1778 grossierster in zout en zeep  overl Dirksland  23 oktober 1813d.v. Aart Bosschieter en Bastiaantje Breeman J.L. Braber ‘Wapens en aantekeningen van de geslachten Seelen en Knöps’, Gens Nostra. 19 1964  145-147 Adriaan was de eerste die zich op Flakkee in Dirksland vestigde. Adriaan is de stamvader van de Flakkeese tak van de uit Emmerich afkomstige familie Knöps. Gerard Knöps tekende bij geboorte aan: “Op vrydag den 16 Mey is gebooren ons lief kint, Adriaan genaamt nae zijn grootvader Adriaan van Rooyen, zynde die ook peeter geweest, en is gedoopt door onse neef Aardenberg”. Uit Adriaans jeugd is bekend dat hij 1 oktober 1773 de “kinderziekte” heeft gekregen en op een 9e juni (geen jaaraanduiding) de mazelen. Hoe Adriaan op Flakkee is gekomen is onbekend. Blijkens de afrekening van oom Fauchey 30.6.1792 over het voogdijschap woont hij er al in 1792, 26jr. Hij had in 1790 trouwplannen, broer Johannes feliciteert hem in een brief 20.10.1790 met zijn huwelijk “dat als nu zoo ik de teid nae gae van u brieff wel zal voltrokken weese, maekt mijn respect verzekering aen susje schoon onbekend…”. 13.2.1798 is hij voor schout en schepenen gehuwd met Arentje Bosschieter   Kinderen 1 Johannes Gerardus Knops  geb Dirksland  6 november 1798 Johannis Gerrardus  ged Dirksland  18 november 1798  door den WelEeerw. Heer L. Grendel overl Dirksland 2 juni 1842 tr Dirksland  6 mei 1825  Neeltje Brooshooft  geb Dirksland   23 december 1800 ged Dirksland  4 januari 1801overl Dirksland  8 maart 1862  d.v. Cornelis Brooshooft en Pieternella Schravelaar aantekeningen van Adriaan nov.1798: “In den nagt van Dingsdag en Woensdag, zijnde den   6e November, omtrent quart voor twaalf uuren, verloste mijn geliefde huisvrouw van een   welgeschape zoon, die op zondag den 18e daaraen volgende door den Heijlige doop is  ingeleyd, door den Wel Eeerw Heer L. Grendel, hebbende de naam ontvange Johannis   Gerrardus, zijnde het kind naer mijn broeder Johannis en vader Gerrardis Knöps genaamd. Is geheft door mijn geliefden huijsvrouws moeder, genaamd Bastiaantje Breman, huijsvrouw van Aart Bosschieter overmits mijn aangehuwde zuster Petron. Jac. Van Berkel, wede van mijn broeder P.G. Knöps niet konde overkomen.” besloten door enkele aantekeningen over het verloop van de doopdienst: “Predikende uit Ps. 84 v 3 voorzang P122 v. 1 & 2, naazang Ps. 42 vs. 1”.  “Op den 6e Junij 1800. Is door den chirurgijn P. Groesbeek mijn zoontje onder ’s Heeren   zeegen de pokjes ingeënt en daervan op den 27e daeraenvolgende volkomen hersteld en   zynde de inenting geschied tusschen 3 en ½ vier uuren, hebbende omtrent 30 pokjes gehad,   waervan er 6 a 7 geetterd hebben.”   Kinderen: 9  1a Arentje Bosschieter Knops  geb Dirksland  19 februari 1833 overl Dirksland 18 december 1905 tr Dirksland 14 december 1854 Maarten Noordijk geb Dirksland 9 september 1830 overl Dirksland 16 december 1893  2 Aart Willem Knops   geb Dirksland   14 november 1800 ged Dirksland  23 november 1800  overl Ginneken en Bavel 5 juni 1831 3 PIETER ELIZA KNÖPS tr ARENTJE VAN OOSTENBRUGGE 34/35a   4 Bastiaantje Elisabeth Knops  geb Dirksland  26 oktober 1805 overl Dirksland  29 september 1807  “Op de 29e September 1807 behaagde het God mijn eenigste lieve dochtertje van ons, zoo    wij hoope in Zijn Eeuwige heerlijkheid op te neemen.”   In de verzameling bevindt zich een lijst van personen die ervan op de hoogte werden gesteld.  Dat geeft een beeld van de relaties van Knöps. Verder zijn aangetekend de dragers, de    “naastbestaande welke achter het lijk versogt zijn” en opgave van de “onkosten van ’t lijkje”.   Lijst ter bekendmaking van het overlijden van Bastiaantje Elysabeth Knöps overleeden op   den 29e september 1807 des smorgens quart voor tien uuren in den ouderdom van Een Jaar,   Elf maanden en drie dagen; woond te Japara op het Eyland Java ,in Oost Ind. Den wel Ed.   Geboren Heer Johs Knöps woond thans te Brussel Mevrouw P.J. van Berkel wede J.G.   Knöps 2 kinderen  te Campen Den welEd. Heer Hendrik van Rooijen (over heden) te   Campen  Mejufvrouw M.G.J. van Rooijen wede van den Wel Edele Heer van der Grijp  te   Rotterdam den Weled. Geboren Heer J.G. Faucheij (over heden) te Delft  de Heer M. van   Kempen te Zierikzee- den wel Eerw. Heer J. de Witt te Rotterdam  Den welEd. Geboren   heer. Mr R.J. van Stavoren. (over heden)  te Rotterdam den weled. Gestr. Heer J. van   Teijlingen te Rotterdam  Den Hoog Geleerd. Heer Vink (Professor) ter Appingedam (over   heden) Den welEerw. Heer J. Beruma. Gabr. Bosschieter Bastiaan Schenk Cornelis Locker   Adriaen Korvink Hendrika Bosschieter wede laast Cornelis v de Mast Johannis Fizee Gerrit   Zaaijer Gabr. Kasteleijn Leendt Kasteleijn Dirk Kasteleijn Izack Koppenaal Willem Schriek   Huibt van der Vliet Marinus Kievit Philip van den Mast Philip Metselaar Anna Palingdood   Beschier en Aren Palingdood Jacob van Rossum, Huibt van Rossum de wede Korvink   Cornelis Wijnekus Adrianus Wijnekus (er staat: Wijkus) Willem Koman, den weled. Heer   A.W. v.d. Halen a Zee 17 Jacob van Es H. Grotenboer R. Rootsant Cornelis Drieendijk   Leendert Drieendijk den jonge Lt Kats. Jacob Kats J. Groenendijk Lt Knaape Jan Duijm,   Sander Koppenaal, Corn. Brooshoofd H. van Biert de wede Anth. Locker Teunis Schilprood   wed. Frans van den Valk Lt Soldaat den jonge De Heer David van Weel Lt Grendel   (doorgehaald, niet leesbaar) de wed. Cornelis van den Valk & Zoon Crijn van Berge de wed   Lauurens de Roon Ad. van Dreunen de wedt N. Brooshoofd de heer Ph. Groesbeek Bast. van   der Sluijs Aren van den Velden P. van Vugt O. Vervoorn F. Spek J. Zaaijer Hendrik van   Breda de wede van Oostenbrugge H. van Oostenbrugge de heer Johannis Groesbeek Gt. van   Zuuren & kinderen (getrouwd) D. Apperlo C. Voordijk J. Linhart de wed van den Pol Dirk   Schoenmaker Servaas van den Doel. Abr. Gestel. P. v.d. SchenkLt Mosterdijk D. Drogendijk   Stoffel Ocker Cornelis Nattekaas Leendt Soldaat den ouden Dragers Jan Tuinder P.   Brooshoofd Jacob Voordijk de knegt van Dirk Schoenmakers Naastbestaande welke achter   het Lijk versogt zijn Abr. Knöps Joh.s Gerardus Knöps de twee andere kind: waren ziek   Bastiaan Schenk Cornelis Locker Mz Adriaanus Korvink   Onkosten van ’t Lijkje Aan den Chirurgijn P. Groesbeek Aan den heer van Weel van ‘s lands   begraefrecht f –. 18. — Kerkerecht f 3. 20. — Cs Wijnekus maken bekleed doodkisje f 6. 15.    Cs Ocker Bode Diensten f 3. –. — Philips M. Kievit Doodbekendmaken f 1. 2. — Lt   Mostendijk ut sa f 0. 18. — aan den Broodbakker f 1. 10. — Bekleedsel voor het kisje f 1. 4. —   18= f Aan de Draagers ieder f 1.10.– ” 6. = f 5 Bastiaantje Johanna  Maria Knöps  geb Dirksland  10 januari 1809 overl Dirksland 15 november 1883   tr Dirksland  28 maart 1834   Rokus Vrijdag   geb Middelharnis   16 november 1810   ged Middelharnis  2 december 1810  overl Dirksland  21 maart 1878  z.v. Pieter Vrijdag en Elizabeth Aalbrechts 6 NN doodgeboren  geb/overl Dirksland  9 oktober 1813  moeder 2 wk later overleden documentatie Jan Both, streekarchivaris Middelharnis Resolutieboek dorpsbestuur 20.6.1795
“VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP Commissarissen uit het Committe? van Voorligting enz., in aanmerking genomen hebbende de situatie van zaaken alhier: En geinformeert zijnde, dat tot heeden geenzints is voldaan aan de heilzame oogmerken van voorn. Representanten en bijsonder niet aan ’t decreet en gedaane aanschrijving van den 8e April laastleden en daar zommige Leeden der Regeering vallen in termen van voorsch. decreet, als meede dat verre het meerder gedeelte der inwooneren uit hoofde van desselvs verkleefdheid aan het afgeschafte sijsthema van geweld en overheersching niet bevoegd is, om vooralsnog van hun stemrecht gebruik te maaken, hetwelk hun anders als burgers competeerde, hebben zij daarom en om te voldoen aan het gemelde decreet van 8 april de leeden van de regeering deeser plaats van hunne posten ontslagen, zooals zij dezelve ontslaan bij deese en in derselver plaatsen aangesteld: Tot Maire: Cornelis Verschoor. Tot Municipalen: Jan de Bloeme, Pieter van der Slik, Marinus Kemp, Abr. van der Koogh, H. Tucker, Gerrit Breur en Willem Veerman. Tot Secretaris Adriaan Knops. Alle provisioneel voor den tijd van een jaar. Gelastende bij deeze alle ingezeetenen bovengemelde persoonen in hunne respectieve posten te erkennen en zig in geene opzigte teegens deselve te verzetten op poene van als verstoorders der algemeene rust te werden geconsidereert en gevolglijk naar exigentie van zaaken aan den Lijve, ja zelfs met den Dood te werden gestraft.”

70/71a MAARTEN VAN OOSTENBRUGGE geb/d Dirksland 12/16 december 1764 z.v Matthijd Mertensz van Oosten(a)brugge/Ostenbrugge en Cornelia Klaasse Mostman. overl Stellendam 30 maart 1843 otr1e Dirksland   24 december 1791 tr Dirksland  11 januari 1792 Berendina van Vught  ged Dirksland  17 februari 1765 d.v Pieter van Vugt en Pieternella de Klopper  tr2e Dirksland  23 juni 1796 Cornelia Kruithoff  geb Dirksland  13 oktober 1771  overl Dirksland  28 mei 1802 d.v. Cornelis Kruithof en Cornelia Merezon  tr3e Stellendam 25 oktober 1804 CORNELIA WITVLIET  ged Stellendam   19 oktober 1787 Cornelia Widvliet  begr Stellendam  7 februari 1840 d.v Aren Cornelis Witvliet en Pieternella Gommerts de Munck Maarten van Oostenbrugge wonende Stellendam is geregistreerd als kiesgerechtigde arrondissement Flakkee Kanton Goedereede en Sommelsdijk Kinderen 1e 1 Matthijs van Oostenbrugge  geb Dirksland  28 april 1792 ged Dirksland  25 maart 1792 tr Stellendam  25 maart 1822  Arentje Troost  geb Sommelsdijk 31 oktober 1804 ged Sommelsdijk  11 november 1804  d.v Arij Troost en Jannetje Pieterse Missel
2 Pieternella van Oostenbrugge  geb Dirksland  14 december 1793 ged Dirksland  22 december 1793 overl Stellendam  22 maart 1873 tr Stellendam  4 mei 1820 Krijn Kievit geb Stellendam  1 december 1797 overl Stellendam   30 oktober 1846 z.v Arij Kievit en Maria den Hollander. Kinderen 2e 3 Cornelia van Oostenbrugge ged Stellendam 26 maart 1797 4 Cornelis van Oostenbrugge  geb Stellendam  6 maart 1798  ged Stellendam 25 maart 1798 overl Zwartewaal 3 juni 1864 tr Stellendam19 februari 1824 Klazina Zeedijk geb Herkingen 25 februari 1806 d.v Cornelis Zeedijk en Jacoba Korteweg. 5 Hendrik van Oostenbrugge geb Stellendam  11 mei 1799 ged Stellendam 26 mei 1799  tr Stellendam  21 augustus 1828    Martijntje de Blok   geb Stellendam  ca 1809 overl Stellendam 5 april 1879 hertr Matthijs van Oostenbrugge d.v. Philippus/Flip de Blok en  Johanna van Dam 6 Leendert van Oostenbrugge  geb Stellendam 14 september 1801  ged Stellendam 4 oktober 1801 Kinderen 3e 7 ARENTJE VAN OOSTENBRUGGE tr PIETER ELIZA 34/35a     
8 Pieter van Oostenbrugge  geb Stellendam  1 januari 1814 wagenmaker 1859 overl Texel 7 oktober 1896 tr Stellendam  23 juni 1838 Christina Lokker geb Stellendam   27 augustus 1808 overl Texel 10 november 1889 d.v Marinus Lokker en Elisabeth Kreeft 9 Jacob van Oostenbrugge  geb Stellendam 11 december 1809 overl Leiden  16 december 1883 tr  Brielle  15 juli 1837 Jacoba van der Schilt/Schild  geb Brielle  7 maart 1812 overl Rotterdam   22 november 1885 d.v Adrianus van der Schilt en Wilhelmina Langendoen 10 Sara van Oostenbrugge  geb Stellendam 28 oktober 1815 overl Goedereede 26 oktober 1889 tr Stellendam   22 mei 1834 tr kerk Ouddorp ontbonden Ouddorp  21 februari 1867   Jan Schaddelee geb Werkendam  19 augustus 1813 overl Rotterdam   16 juli 1904 11 Gommert van Oostenbrugge  geb Goedereede  1 september 1817  overl Stellendam  13 januari 1892  tr  Stellendam  28 augustus 1845 Elizabeth Kreeft  geb Goedereede   23 augustus 1817  overl Stellendam  27 maart 1898  d.v Jan Kreeft en Sara Koppenaal. 12 Maarten van Oostenbrugge   geb Stellendam 6 juli 1827 tr Goedereede  4 oktober 1850   Kaatje Witte(man)  geb Goedereede   30 november 1830 Catharina Witte d.v. Aren Witte(man) en Anna Maria Vervoort

136/137a GERARD DIRK KNOPS  geb  Rotterdam   18 mei 1731 president burgemeester van Heusden  overl/begr Heusden 10/15 december 1774 otr Heusden  29 november 1760  tr Heusden 12 januari 1761 ELISABETH VAN ROOYEN  geb Heusden 7 mei 1734overl/begr Heusden 10/15 december 1770 na van “een by na dood kind verlost” te zijn, d.v. Adriaan van Rooyen burgemeester van Tiel en Catharina Judith Grel Burgemeester van Heusden 1 juni 1767 inventaris arch fam Verhoeven, Malingré en Bax Huis op de hoek van de Hoogstraat en de Zustersteeg “Overeenkomst tussen Gerard Dirk Knops, regerend burgemeester als eigenaar van het huis op de hoek van de Hoogstraat en de Zustersteeg, en zijn buurman Jan Dirk Hofman meester kleermakers baas, inzake het gebruik door Hofman van de te overkluizen waterput op het erf van eerstgenoemde, 1766 en 1 juni 1767        Akte van transport voor de schepenen van Heusden door de voogden van de drie minderjarige kinderen van wijlen Gerard Dirk Knops aan Nicolaas van Bergen van der Grijp, van een huis, erf en tuin alsmede een schuurtje en twee erven waar twee huizen op hebben gestaan op de hoek van de Hoogstraat en de Zustersteeg, belend ten zuiden aan de weduwe van Jan Dirk Hofman en de tuin aan Pieter Kroon, met koopvoorwaarden,, 1774 – 1775. 1 charter 1 katern december 1774. De drie achtergebleven wezen Johannes, Pieter George en Adriaan werden toevertrouwd aan de zorgen van Pierre Fauchey, een oom getrouwd met een zuster van hun moeder en van Johan Knöps, een oom van vaderszijde. Kinderen 1 Johannes Knops  geb/d Heusden  20/25 oktober 1761 assistent en schrijver bij VOC get George Knops en Anna Selen landheer van Goemoelak  overl Semarang NI 4 mei 1814 vlg Indische Navorser 7 par 2 blz 157 (naamlijst oprichters Loge Vrijmetselaars) is Johan   overleden Semarang op 4 mei 1814  tr Dvornie  Johannes Knops 28.9.1783 assistent kamer Enkhuizen op ‘Stralen’ 440 last 140ft naar Batavia, schipper Willem de Wijn 15.1/14.2.1784 Kaap, 10.5.1784 Batavia, 12.5.1784 uit dienst  in dienst VOC 12.10.1783 assistent Rotterdammet ‘Bleijenburg’ 440 last 140ft schipper Willem Jacob Andriessen naar Batavia 20.1/16.4.1784 de Kaap, 18.8.1784 Batavia, 30.6.1801 uit dienst  Kinderen   1a Jan Hendrik Dikkerik/Diederik Knops  geb Semarang 1793 kartograaf te Semarang overl Surabaya 25 januari 1872  tr Soerabaja 1814 Carolina Pieternella van Wikkerman geb Soerabaja  1794 overl Soerabaja 27 juni 1839  d.v. Johan Ceasar Wikkerman lt kolonel overl 3.3.1825 en Rosina Dorothea Smith woonden 1814 Semarang 2 Adriaan George Knops  geb/d Heusden 13/15 mei 1763 get Adriaen van Rooijen en Catharina Judith overl Heusden  25 oktober 1763 3 Pieter George Knops ged Heusden 20 februari 1765 a.s. substituut not. akte 12.12.1791 get Pierre Faucheij en Elisabeth Anna Knops woonpl Oosterhout begr Heusden 10 maart 1793  otr Rotterdam 2 november 1788  Petronella Jacoba van Berkel/Berckel  ged Rotterdam  2 januari 1763 get  mr Jacob van der Mandere D’ Ouwerkerk, Petronella Geertruij van Berckel wordende  Gepresenteert door mr Engelb Fr. van Berckel benevens Deselfs huijsvrouw Geertruijda Roskam.  Petronella hertr 15.10.1803 S Gilles Brussel Pierre Joseph Priston  geb Brussel d.v mr. Pieter Johannesz van Berckel, heer van Uitwijk en Nederveen ged. Rotterdam 21.1.1725 secretaris vredemakerskamer, vroedschap en burgemeester van Rotterdam minister plenipotentiaris bij de Verenigde Staten van Amerika 1783/88 overl. Newark New Jersey 27 12.1800 tr Rotterdam 11.5.1757 Geertruid Margaretha du Bois, ged. Rotterdam   6.11.1736 overl.18.4.1803 d.v mr. Franco Daniël du Bois, bewindhebber WIC. en Ignatia Maria Visch 4 ADRIAAN KNOPS   tr   ARENTJE BOSSCHIETER 68/69a 5 doodgeboren geb Heusden 10 december 1770   Erg tevreden schijnen de broers niet geweest te zijn over de belangenbehartiging door de   ooms: in een brief uit Rembang Java schrijft Johan 18.4.1794 “ik heb nooyt slegter voor   pupillen zien zorgen dan myne voogden voor my gedaen hebben; zo ik de gevolgen nae gae, ben ik van dit laeste verzekert en overtuygt”.

138/139a AART GABRIELS BOSSCHIETER  geb Dirksland  13 februari 1737  o/tr Dirksland 18 april/12 mei 1765 BASTIAANTJE BREEMAN ged Sommelsdijk  20 februari 1746 ged Sommelsdijk 5 oktober 1748        Kinderen 1 Gabriel Bosschieter  geb Dirksland  29 maart 1767 2 Clasina Bosschieter  geb Dirksland10 september 1769  overl Middelharnis 12 januari 1844 tr Dirksland 17 mei 1789 Bastiaan Schenk  ged Middelharnis  21 december 1766 overl Middelharnis 6 juli 1814 z.v. Jan Schenk en Teuntje de Heer de Heert 3 Cornelia Bosschieter   geb Dirksland  10 september 1771  ged Dirksland  20 oktober 1771 4 ARENTJE AERTS  BOSSCHIETER tr ADRIAAN KNOPS 68/69a 5 Gabriel Bosschieter  geb Dirksland  29 oktober 1780 6 Willemina Bosschieter geb Dirksland 2 januari 1782 overl Middelharnis 10 maart 1818 tr  Dirksland  3 november 1802 Adrianus Korvink geb Sommelsdijk  1 november 1778 overl Middelharnis 7 februari 1818 7 Gabriel Bosschieter  ged Dirksland  21 januari 1787  overl Dirksland  14 oktober 1864  tr Dirksland 19 mei 1809 Neeltje de Bonte  geb Dirksland 10 november 1776  overl Dirksland 22 januari 1848  Neeltje tr 1e Melissant 1795 Leendert Koman

140/141a MATTHIJS VAN OOSTENBRUGGE  ged Ochten  4 september 1740 overl Dirksland  1 september 1807 tr 1e Dirksland  13 oktober 1764 CORNELIA KLAASDR MOSTMAN   ged Dirksland  6 oktober 1731 wed van Bart van Tiender tr Diksland 17.1.1751 tr 2e Dirksland2 juni 1793 Arentje Polder ged  Dirksland 7 februari 1768 overl Dirksland  3 mei 1849 Kinderen 1e 1 MAARTEN VAN OOSTENBRUGGE   tr  CORNELIA WITVLIET   70/71a 2 Hendrik van Oostenbrugge   ged Dirksland 4 februari 1776  overl Dirksland 5 februari 1853 tr Dirksland 23 oktober 1806 Johanna Gardenier ged  Nieuw Beijerland 9 augustus 1789 overl Dirksland  27 augustus 1862

142/143a AREN CORNELIS WITVLIET   ged Middelharnis  25 december 1751 overl Stellendam  22 juli 1833 tr Goes 22 november 1782 PIETERNELLA GOMERT DE MUNNIK ged Goes  10 maart 1752 De Munck, herbergierster  begr Goedereede 12 februari 1847 Kinderen 1 Annetje Arentsd Witvliet geb Goedereede   5 oktober 1783 overl Stellendam 24 april 1812 tr Sommelsdijk  21 april 1803 Gerrit Franse van den  Berg geb Stellendam  28 december 1777 overl Sommelsdijk 18 november 1845 2 Willemijntje Witvliet  ged Stellendam  17 december  1784 overl Goedereede 25  juli 1850 tr Goedereede  4 mei 1810 Jan Soeteman ged Goedereede  4 september 1785 arbeider,  slager overl Goedereede 27 februari 1839 huis 112 Jan koopt 1809 huis 109 Pieterstr 3 Cornelis Witvliet geb Goedereede 27 augustus 1786 overl  Stellendam voor 1791 4 CORNELIA WITVLIET tr MAARTEN VAN OOSTENBRUGGE   70/71a 5 Aagje Witvliet geb Stellendam 7 januari 1790 tr  Stellendam  29 april 1809 Pieter Maat 6 Cornelis Witvliet  ged Stellendam  11 augustus 1791 overl Stellendam 14 mei 1863 tr Goedereede 19 februari 1814 Jannetje de Vogel geb Middelharnis  16 september 1792 overl Stellendam  6 april 1862 7  Maatje Witvliet geb Stellendam 28 april 1793 1814 dienstbode   overl Goedereede 12 maart 1852 tr Goedereede 19 april 1814 Willem Lauwe geb Goedereede 24 november 1791  1814 kuipersknecht  overl Goedereede 17 november 1842 8 Gommert Arenz Witvliet  geb Stellendam  6 december 1794 ged  Stellendam 11 januari 1795 overl Stellendam  9 december 1826 tr Stellendam 26 September 1822 Anthonia Jans Jansen geb Stellendam   1794 overl Koog Texel 4 december 1856 9 Lena Witvliet geb Stellendam 29 december 1796 ged Stellendam 5 februari 1797 overl Stellendam 22 juli 1851 tr Goedereede 31 december 1816 Jan Cornelisz Lokker geb Stellendam  3 mei 1779 overl Stellendam  16 januari 1835 10 Barendina Witvliet  ged Stellendam  4 april  1798  overl Zevenhuizen 19 maart 1866 tr Stellendam  27 augustus 1819 Cornelis Saarberg  geb Zevenhuizen  29 juni 1796 overl Zevenhuizen  7 mei 1858 11 Laurina Witvliet  ged Stellendam  7 mei 1800  overl Stellendam 1 september 1873 tr Stellendam  6 maart  1818  Dirk van Lenten geb Dirksland 22 februari 1792 overl Stellendam  6 januari 1857 12 Mattheus Witvliet  ged Stellendam 19 juli 1801 Matthijs overl voor 1844 tr Stellendam  14 november 1822 Aartje Hollaar geb Goedereede 12 maart 1801 overl Stellendam 8 juni 1827     13 Albert?

272/273a GEORG KNOPS geb Heusden  1 januari 1692 Joris get Margrieta van Brielle, Sophija de Groot, Dirck Seelen overl  Heusden 6 mei 1762 z.v. Jean Knops en Elisabeth Seelen  tr Rotterdam   30 juli 1727 ANNA SEELEN  geb  Rotterdam  11 augustus 1695 overl Rotterdam 10 januari 1766 Kinderen 1 Elisabeth Anna Knops  geb Rotterdam  31 oktober 1728 ged Rotterdam  2 november 1728 overl Rotterdam 22 februari 1799  o/tr Rotterdam  12/26 december 1751 Pierre Fauchey/Faucheneij  geb Port de la Motte   1718 waals, koopman overl Rotterdam  25 juni 1805 begr Rotterdam  1 juli 1805 overledene liet na 1 meerderjarig kind , Franse kerk Wijnhave bij de Punt  in 1770 voogd samen met Johan Knöps oom van vaderszijde  over Johannes, Pieter George en Adriaan kinderen van Gerard Dirk Knops en Elisabeth van Rooyen   Kinderen 1a Elizabeth  Faucheij  geb Rotterdam 28 oktober 1752  tr Rotterdam 27 april 1777 Reinier Frederik van Staveren Heer van Herkingen en Roxen  geb Den Haag  18 oktober 1740 overl Den Haag 21 oktober 1809  wed van Cornelia Margaretha van Nieuwenhoven 1b Jean George Fauche(ne)ij geb Rotterdam  27 maart 1754  franse/waalse kerk overl Rijswijk  21 juni 1808  begr Rotterdam  28 juni 1808 tr Rotterdam  14 maart 1791  Henriette Marie Certon   geb Maastricht ca 1765  overl Rijswijk  4 juli 1829 Kind a Pierre Jean Marie Fauchey  geb Rotterdam   14 februari 1792  ged Rotterdam 19 februari 1808  overl Rotterdam    20 augustus 1865  tr Rotterdam  22 juni 1825 Johanna Christina Cantier Certon    geb Rotterdam  9 februari 1800 overl Rotterdam  11 februari 1880 2 Johannes Knöps  geb/d Rotterdam 1/4 december 1729 Johannis, Jean, Jan  overl  voor 1767 tr Rotterdam 7 september 1760 Johanna Maria Bollens  ged Rotterdam 29 juni 1738  Anna  get Grietje Jans van Es  overl/begr Rotterdam 7/9 januari 1811 woont Jan Slijpensteeg, d.v. Rokus Bollens/Boele en Jakoba de Haas  zij hertr Rotterdam 29.9.1767  Cornelis Pelt 3 GERARD DIRK KNOPS tr ELISABETH VAN ROOYEN 136/137a 4 Margaretha Catharina Knops  ged Rotterdam  26 januari 1734  overl Rotterdam  10 mei 1734 5 NN  geb/overl  Rotterdam 5 mei 1744

274/275a ADRIAEN JOHANSZ VAN ROOYEN  geb/ged Heusden  17 mei 1703 president burgemeester van Tiel overl Heusden 27 oktober 1780 grossier in zout, zeep, wijn en azijn woonde van 1724 tot 1729 te Rotterdam Leuvehaven Wapen: gevierendeeld, twee en drie: een klimmende leeuw, één: een molenijzer, vier: drie weerhaken z.v. Jan van Rooyen tr Elizabeth van Houwelingen Elisabeth hertr Cornelis van Dongen o/tr1e Rotterdam  5/22 november 1724 Maria Clasina Patijn  overl Rotterdam         11 februari  1727 Marija Clasijna Patijn  in kraambed  tr 2e Rotterdam 9 november 1727  CATHARINA JUDITH HENDRIKSDR GREL Judik Catharina Grel, geref  ged Rotterdam            25 april 1704 begr Heusden 7 september 1778  eigen graf in de kerk wed van Abraham Cheffer  d.v Hendrik Grel ,sinds 1724 “sinneloos” en werd naar een verbeteringsgesticht gebracht Oud-rechterlijk archief Heusden T0870 minuutakte van borgstelling door Catharina Judith Grel voor haar echtgenote van Adriaen van Rooijen in zijn hoedanigheid als ontvanger van de stad Heusden, 1751. Kinderen 1e 1 Johannes van Rooyen ged Rotterdam 1 mei 1725  geref  get Cornelis van Dongen, Elijsabeth Houwelinge begr Helvoirt 29 augustus 1753 tr Maria Guilhelmina Bertrude Swaan gouvernante 2 Hendricus Arnoldus van Rooijen ged Rotterdam 11 februari 1727   get Hendricus Patijn, Elisabet van Donge Kinderen 2e 3 Henriette van Rooyen  overl 1811 4 Adriaan van Rooyen jr ged Rotterdam 5 juli 1729  commis ter Recherge van de Convoijen overl Maastricht 1785  woonde te Heusdeno/tr Den Haag  25 juni/11 juli 1756 gescheiden  Helena Sara La Lau   geb Den Haag  begr  Middelburg  23 juni 1789 franse kerk zij woonde Lange Geere  d.v. Pierre Jaques Lalau en Catharina Crooswijk  T0680 echtelieden Adriaan van Rooijen junior Commis ter Recherge van de Convoijen en Licenten binnen deezer steede en Helena Sara La Lau 1756 streekarch Heusden Altena 5 Hendrik van Rooyen ged Heusden  9 december 1730 overl Zwolle  1778  Hendrik is failliet verklaard, woont te Kampen 6 ELISABETH VAN ROOYEN tr GERARD DIRK KNOPS 136/137a 7 Frans van Rooyen  Grel  geb/d Heusden  15/17 juni 1736  Frans van Straaten, Frans Grel overl Utrecht 30 december 1780  van Rooijen, van Rojen   begr Utrecht 8 januari 1781  oud-rechterlijk archief, HeusdenT0947 Minuutakte van borgstelling door Adriaan van   Rooijen president-burgemeester voor Fransch van Rooijen Gael in verband met een   vordering op hem, 1762  otr Den Haag  27 april 1777 tr Scheveningen kerk 10 mei 1777  Maria Susanna Barriël/Baruel   geb Hamburg ca 1750 overl Utrecht  29 maart 1816 66jr  hertr 1784 Johannes Dumans, d.v. Johannes Barriel/Baruel overl 12.1.1774 Ned Indie   korporaal VOC en Johanna van der Putten  3.1.1781 Utrecht protest notaris Hoevenaar het begraven  van man respectievelyk vader houdt geen aanvaarding van nalatenschap in. Maria Susanna   Barriël is zwanger, Anna Maria van   Rooyen Grel  minderj dochter  Johannes(Jacques) Barrielo gedoopt NH  1.9.1713  Den Haag getuige(n) Reijmond du Pon,  Hester Foulon gedoopt als Baruel, overl 12.2.1774  Ned. Indie op 60-j leeftijd,   korporaal VOC. In dienst 3.5.1759 uitgevaren met de Blijdorp ontslag 12.2.1774   wegens overlijden in Azie, het loon uit te betalen aan de erven zijn 3 meerderjarige   kinderen z.v Jacques Baruel/Barriel en Johanna van der Putten 8 Theodorus Johannes van Rooyen ged Heusden  12 januari 1738 begr Heusden 15 september 1745 9 Arnolddus van Rooyen geb Heusden 15 november 1739 meter Johanna van Houwelingen wed van Gerven begr  27 oktober 1780 10 Jacobus van Rooyen ged Heusden  25 juni 1741 magazijnmeester, 2.2 .1756 konstabelsmaat VOC Amsterdam op Vrouwe Rebecca Jacoba naar Batavia 11 Cornelius van Rooyen ged Heusden 15 december 1743 12 Emmerentie van Rooyen ged Heusden 24 april 1746 overl/begr Heusden 21/22 mei 1761 13 Maria Guilhelmina van Rooijen geb Heusden 21 januari 1748  get Johannes van Rooyen (halfbroer), Maria Guilhelmina Bertrude Swaan overl Leiden 23 maart 1826 begr Oegstgeest 28 maart 1826 Rapenburg wijk 1 no 523 tr Leiden 11 dec 1772  Nicolaas van Bergen van der Gijp  ged Heusden  28 juli 1751  begr Batavia  12 juli 1792  Jhr Lt ter zee 1772, schepen van van Heusden 1774-79, regent der Godshuizen ald., vertrekt 15.8.1779 naar Batavia, 15.9.1780 onderkoopman, boekhouder der artillerie van de VOC, 12.5.1780 diaken, 5.3.1784 notaris, 12.7.1784 ouderling, 8.9.1785 curator en scholarch van  de stadsscholen,5.29.1792 gesurcheerd 

276/277a GABRIEL BOSSCHIETER  ged Dirksland 17 april 1707 turfschipper overl Dirksland  12 april 1770  otr Dirksland  20 januari 1736 tr Dirksland  8 februari 1736 CORNELIA WILLEMS SCHRIEK ged Zevenhuizen 24 februari 1712 wed tr Dirksland 1733 van Cornelis Tuijnebreijer en tr 1730 Jan Stoffels ‘t Hoend z.v. Willem Schriek en Marijtje van Reeuwijk Huizen in Dirksland 1604-1830 en de eigenaren ervan: De Straatdijk oostzijde huisnr: 136.
08-11-1737. Transport bij Eeuwoud Houwer, voogd van Cornelis, Maria, Trijntje en Barbara Tuijnebreijer, minderjarige kinderen van Cornelis Tuijnebreijer verwekt bij zijn overleden huisvrouw Tannetje Cornelisd. de Jongh en ook erfgenamen van hun halve broeder Willem Cornelisz Tuijnebreijer, t.b.v. Gabriël Aartsz Bosschieter, geh. met Cornelia Willems Schriek, weduwe van Cornelis Tuijnebreijer, van zeker huis gelegen aan de Noordzijde van de Straatdijk, belend oost van Cornelis van Nieuwenhoven en west Cornelis van Nieuwenhoven. Kinderen 1 AART BOSSCHIETER  tr  BASTIAANTJE BREEMAN     138/139a        2 Willem Bosschieter   ged Dirksland  1 november 1738 3 Willem Bosschieter ged Dirksland 10 februari 1740  overl Hillegersberg  2 januari 1792 bij toeval hier overleden, vervoerd naar Dirksland, voor ’t kerkerecht  overledene was hier vreemt, overleden 1.1.1792 te Terbregge, doorgevoerd na Dirkslant 4  Hendrika Bosschieter   ged Dirksland  6 mei 1741 overl Dirksland 14 februari 1821 otr Dirksland 26 februari 1761 tr 1e Dirksland 22 maart 1761  Daniel Kastelein  ged Oude Tonge 27 november 1729 schepen van Dirksland  begr Dirksland  14 december 1783 wedn van tr Dirksland 23.8.1733 Sara Victor z.v. Dirk Kasteleijn en Neeltje de Jongh  otr 2e Goedereede 20 mei 1785  tr 2e  Dirksland  12 juni 1785  Cornelis van der Mast  geb Spijkenisse  29 april 1742  wed van Eva Corving   overl Dirksland  augustus 1799


278/279a ARENT MARINUSZ BREEMAN    ged Sommelsdijk   14 mei 1713 o/tr Sommelsdijk  2/28 november 1745 KLAZIENA VERSCHUUR  ged Sommelsdijk  12 augustus 1725 d.v .Hendrik Cornelisse Verschuer en Willemina Willems Nanningh Kinderen 1 BASTIAANTJE BREEMAN tr AART BOSSCHIETER 138/139a 2 Isaac Breeman   ged Sommelsdijk  21 november 1750

280/281a MEERTEN VAN OOSTENBRUGGE  geb  Opheusden  ca 1712 z.v. Thijs van Oostenbrugge 560/561a tr 1e Wamel 11 december 1735 HENDRINA HUIJBERTSEN BOR  ged Ochten Betuwe 26 januari 1716 Hendrijn,  Hendersken  overl Wamel ca 1742 tr 1e Bart van Tienderen d.v. Cornelis Huibertsen Bor en Neeltje van Westrhenen tr 2e Ochten  31 maart 1743 Grietje Willemse van de Sand geb Avezaath  Gld ca 1715 Grietje otr Kesteren 24.11.1752 tr Ochten 6.12.1752 Willem Jansen van Grootvelt geb Kesteren Kinderen 1 Dirk van Ossenbrugge  ged Ochten  30 september 1736 tweeling met 2 Cornelis van Ossenbrugge  ged Ochten 30 september 1736 tr 1760 Emmigje van Leening 3 Mattheus van Oostenbrugge   ged  Ochten   22 februari 1739 4 MATTHIJS VAN OOSTENBRUGGE tr CORNELIA MOSTMAN 140/141a

282/283a NICOLAAS MOSTMAN Jzn ged Dirksland  4 juli 1706 Klaas Mosman overl voor 1711 z.v. Jan Mostman geb S Annaland ca 1676 tr Dirksland 1.4.1701 Cornelia Ariens 564/565a tr Dirksland 7 december 1727 SARA QUACK ged Dirksland  17 januari 1709 d.v. Arie de Quaek  tr 16.5.1706 Maartje van de Berg Kinderen 1 CORNELIA MOSTMAN   tr MATTHIJS VAN OOSTENBRUGGE  141/142a 2 Adriana Mostman geb Dirksland 27 november 1736 overl Dirksland 1808 3 Jan Mosstman geb Dirksland 29 mei 1740

284/285a CORNELIS WITVLIET  ged Middelharnis 30 januari 1724 begr Middelharnis 1 mei 1798 tr Middelharnis 19 december 1745 ANNETJE HAKMAN  geb Geervliet voor 1725 Anna begr Middelharnis 7 april 1763 Kinderen 1 Aagt Witvliet Cdr ged Middelharnis 10 november 1748 tr Lauwerus Hartingsveld 2 AREN WITVLIET   tr   PIETERNELLA DE MUNNIK 142/143a 3 Lena Witvliet  geb Middelharnis 25 december 1753 overl Dirksland 17 mei 1819 tr Middelharnis  24 maart 1776  Johannes Coomans   ged Sommelsdijk  30 december 1747 4 Mattheus Cornelisse Witvliet   ged Middelharnis  16 september 1759 begr Middelharnis 9 april 1811  tr Sommelsdijk  6 april 1785 Geertruij van der Daff  ged Sommelsdijk  18 oktober 1759  overl Middelharnis 9 oktober 1846 5 Barend Witvliet ged Middelharnis 17 oktober 1756  begr Middelharnis 1 juli 1805tr Middelharnis  9 april 1780 Leentje van der Poot  overl Middelharnis  29 maart 1806  begr Middelharnis  1 april 1806 

286/287a GOMMERT DE MUNNIK ged Middelharnis 30 januari 1724 tr  voor 1752 WILLEMINA VAN DER MAAS  d.v. Job van der Maas, Willemina had een oudere zuster Petronella Kinderen 1 PIETERNELLA DE MUNNIK tr AREN WITVLIET  142/143a      

544/545a JEAN KNOPS hij komt van Emmerik  overl  voor 30.5.1710 Jan, koopman vlg not akte woonde Leuvehaven z.v. Jan Knops en Margrita Hoekebak begr Rotterdam 3.11.1747 in Prinsenkerk, hang boven Witte Os   o/tr Rotterdam  7/24 december 1687 ELISABETH SEELEN  geb Rotterdam  12 maart 1670 Elisabet begr Rotterdam 3 november 1752 overl Franse kerk overledene liet na 3 meerderj kinderen 3½ uur beluid woonde Wijnhaven Oppert Rotterdam,  wonende Zuidblaak bij de Molsteeg not akte 5 wisselprotest 6.1.1699 notaris Daniël de Olyslager  Rotterdam Op verzoek van Pieter van Middelant, koopman, vervoegt notaris Dolyslager zich bij Jean Knops eveneens koopman alhier. Hem wordt originele wisselbrief getoond doch niet geaccepteerd. de brief is van dato 20.12.1698 Bayonne, ter waarde van ca. 400 florins met vermelding betaald te Amsterdam aan Gerrit van Marlo en was getekend F. Dubrocqs. nr 18 notarissen Rotterdam ONA inv 1245 Kinderen         1 Margrijta Knops  geb Rotterdam 30 november 1688 Margrieta Knopts                                        get Sophia de Groot en Dirck Seelen  begr Rotterdam 9 september 1757 franse kerk eijge kelder, overledene van Uijtwijk hier gebragt otr Rotterdam  17 mei 1711 Simon Reijnen  overl Rotterdam  5 juni 1751 franse kerk, liet na 3 meerderj kinderen en was comister thesaurie Wijnstraat bij de Vissteeg 2 Sophija Knops   geb Rotterdam 18 juli 1690 get Sophija de Groot en Dijrck Seelen 1090/91a 3 GEORG KNOPS tr ANNA SEELEN 272/273a 4 Sophia Knops geb Rotterdam  10 december 1693 5 Sophia Knops geb Rotterdam  18 augustus 1695  overl Delft begr Rotterdam  26 februari 1761 overledene bejaarde dochter, van Delf hier gebracht bij nacht begraven, franse kerk gem arch Rotterdam in trouwakte vermeld dat Jean Knops komt van Emmerik, de handgeschreven tekst op akte van Jean Knops en Elisabeth Seelen staat geen umlaut op de o , later wordt de umlaut wel gebruikt. Jean Knops overl voor30.5.1710 zie doop Rotterdam 3.0.1710 Sophia  d.v Dirck Seelen jr en Hillegonda van den Velde get Dirck Seele , get Elisabeth Seelen wed van Knops get Nn. Knops wonende Wijnhaven  DTB Rotterdam doop geref            

546/547a JOHANNES SEELEN  geb Rotterdam 14 september 1660 Seele, Sele, Slen, Zeele, Zeelen   get Johannes de Goij en Lucretia Dibbits, aan de Wijnhaven  overl Rotterdam  10 december 1721 otr Rotterdam  23 april 1684 tr Rotterdam kerk 7 mei 1684 AGATHA BOSCH  geb Rotterdam  9 augustus 1665  Agata Boreck  overl/begr Rotterdam 17/22 augustus 1743 Kinderen 1 Gerard Seelen geb Rotterdam 5 augustus 1685 overl 3 mei 1689 2 Gerebrant Seelen geb/overl  11/19 mei 1687 get Marija Roos en Gerart Selen 3 NN geb/overl 21 januari 1688 4 Marija Seelen geb Rotterdam30 december 1688 ged Rotterdam 2 januari 1689 overl  28 januari 1689 5 Gerard Seelen   geb/overl 24 juni/17 juli 1691 opm: begrafenis Rotterdam 19 juli 1691 van kind van Johannes Seelenkerck Corttewinstraet naest Braeckel 6 Maria Seelen geb Rotterdam  13 april 1693 7 Catharina Seelen ged Rotterdam  14 april 1693 get Gerart Zeelen, Maria Roos en Apalonia Bosch overl Rotterdam 26 augustus 1695 8 Gerbrand Seelen geb/d Rotterdam  2/3 augustus 1694 Gerrebrant  get Isaac Verdoes, Apolonia Bosch, Catharina Teube overl Rotterdam 27 september 1694 9 ANNA SEELEN tr GEORG KNOPS 272/273a 10 Catharina Seelen geb/d Rotterdam   26/28 september 1696 get Gerard Pelt, Maria Roos en Anna Bos overl Rotterdam  30 september 1746 11 Agatha Seelen geb/d Rotterdam 7 /10 november 1697 get Isaack Verdoes, Aplonia Bosch en Anna Bosch,overl Rotterdam  17 oktober 1773 otr Rotterdam  6 mei 1725 tr Poortegaal 21 mei 1725 Albertus Bierema  geb Groningen voor 1705 predikant te Poortegaal  begr Rotterdam  22 jun 1772. 12 Elizabeth Seelen geb 11 januari 1699 overl  7 februari 1699 13 Johannes Seelen geb/d Rotterdam 12/16 februari 1700 get Dirck Selen, Elijsabet Selen en Anna Bosch, ovl  na 1700 14 Elisabeth Seelen geb/d Rotterdam  1/2 september 1701 Elijsabeth Sele get Elisabeth Seele, Aplonia Bosch en Gerard Seele overl Rotterdam  29 april 1704 15 Apolonia Seelen geb/d Rotterdam 4/6 november 1703 get Isaac Verdoes, Aplonia Bosch en Anna Bosch overl Rotterdam  25 januari 1706 16 Dirk Seelen geb/d Rotterdam 2/8 mei 1707 get Dirick Gerardsoon Selen, Anna Bos, Apolonia Bos overl  2 januari 1767      

552/553a AART BOSSCHIETER  ged Dirksland 8 februari 1671 z.v. Klaas Bosschieter en Geertruid de Wolf  o/tr Dirksland  7/29 oktober 1702 HENDRIKJE GABRIELS  ged Oud Beijerland    25 december 1672 Hendrikje van Prooijen, d.v. Gabriel Claasse van Prooijen en Jannigje Heijdericks Groenevelt ged  Oud Beijerland 6.10.1642 Hendrikje van den Hoek tr1e Den Bommel Goeree 18.8.1680 Kind Dirk Kastelijn1692-1731 tr 2e 6.10.1697 Steven JanszFlamee tr 3e Aart Bosschieter Kinderen 1 Geertrui Aarts Bosschieter  ged Dirksland  11 oktober 1703  Truitje Aarts Bosgieter tr Dirksland  21 mei 1724 Cornelis Cornelisse Metselaar  geb   1698 2 GABRIEL BOSSCHIETER tr CORNELIA SCHRIEK 276/277a 3 Klaas Aarts Bosschieter   ged Dirksland  16 juli 1712

556/557a MARINUS JANSZ BREEMAN geb/d Sommeldsdijk   24/27 september 1671 Marinus Johannesz overl Sommelsdijk   1752 otr Ooltgensplaat 16 januari 1699 BASTIAANTJE VERNEL  geb 1678 Bastiaantje Pleunen Voorwel d.v. Pleunis Vernel Kinderen 1 Martijntje Breeman  ged Sommelsdijk 22 juli 1701 2 Johannes Breeman  ged Sommelsdijk 12 november 1702 tr Sommelsdijk  1 juli 1726  Elijsabeth Arijsd  geb Sommelsdijk  1705 ged Sommelsdijk 29 november overl  voor 16 mei 1732 tr Sommelsdijk 4 juli 1732 Lena Jansd Visser  geb Sommelsdijk 28 november 1709 ged Sommelsdijk 22 december 1709 3 Pleunis Breeman ged Sommeldijk  18 december 1704 4 Anna Breeman geb Sommelsdijk ca 1705 tr Sommelsdijk  4 november 1729  Laurens Teunisse Palingdood  ged Sommelsdijk 25 februari 1692 Laurens tr 1e Pieternella Ariensd van Hove  z.v. Teunis Willems Palingsdoot en Maetge Cornelisd van der Schoot 5 Jacob Breeman geb Sommelsdijk  19 september 1706 tr 1e Sommelsdijk 8 mei 1730  Jobje Pieters de Vet tr 2e Middelharnis   5 october 1732 Lijntje Buurman 6 Sijmen Breeman ged Sommelsdijk  4 januari 1709 7 ARENT BREEMAN tr KLAZINA VERSCHUUR    278/279a 8 Aagje Breeman  ged Sommelsdijk 19 oktober 1715

568/569a AREN WITVLIET  ged Middelharnis  13 mei 1696 Aren Cornelis Arend Witvliet landman         overl Middelharnis  21 september 1749 begr Middelharnis  25 september 1749 tr Middelharnis  15 april 1718 LENA ANDRIESSE VERVOREN  geb Middelharnis 1697 Lena Vervoorn  overl/begr Middelharnis   7/11 oktober 1749 d.v Andries Vervoorn/Vervoren en Maria de WInt uit Nieuwe Tonge  Kinderen 1 Lena Arens Witvliet ged Middelharnis 18 juni 1719 tr Middelharnis  7 mei 1745  Jacob Hendriks Smit begr Middelharnis  7 april 1778 2 CORNELIS WITVLIET tr  ANNETJE HAKMAN 284/285a 3 Matheus Witvliet ged Middelharnis  25 januari 1722 4 Maria WItvliet  ged Middelharnis  21 juli 1726 5 Maria Witvliet ged Middelharnis  17 maart 1728 6 Maatje Arends Witvliet  ged Middelharnis   18 juni 1730 overl Middelharnis  14 mei 1792 tr Middelharnis 14 november 1750  Jan Arrends Wittekoek overl Middelharnis  29 juli 1778 7 Klaas Witvliet ged Middelharnis  26 oktober 1732 8 Adriana WItvliet ged Middelharnis  5 juni 1734 begr Middelharnis 20 april 1761 tr Middelharnis  10 april 1760 Pieter van Geene 9 Klaas Witvliet ged Middelharnis  23 januari 1737 10 Aren Witvliet ged Middelharnis  15 maart 1739 11 Arentje Witvliet ged Middelharnis  1741 12 Hendrik Witvliet ged Middelharnis 24 maart 1743

570/571a BAREND BARENDSZ HAKMAN  geb Lune Duitsland  1695 overl Middelharnis 19 juni 1754 tr Geervliet 10 september 1719 AAGTJE DE  JONGE  ged Simonshaven 17 oktober 1694 begr Middelharnis  15 maart 1740 d.v. Jacob de Jonge tr Simonshaven 16.4.1679 Annetje Goudswaert Barent Hakman geboren in Lünne in ’t Graefschap Lingen in Duitsland trouwboek Simonshaven woont Simonshaven. Kinderen 1 Barend  ged Geervliet 24 november1720 2 Jacob   ged Geervliet 3 oktober 1723. 3 ANNETJE HAKMAN tr CORNELIS WITVLIET 284/285a 4 Jacob ged Geervliet  5 september 1728 5 Jacob   ged Geervliet 22 juli 1736   

1090/1091a DIRK SEELEN Dirck Ceelen /Zeelen, wijnkoper tr Rotterdam  8 april 1668 SOPHIA DE GROOT geb Dordrecht d.v. Hendrick de Groot en Johanna Herlaert/Holaart?? testament 09.2.1674 Akte 148 Not Leonard van Zijl Rotterdam
Dirck Seelen, wijnkoper en zijn vrouw Sophia de Groot die in de Nieupoort wonen benoemen elkaar tot erfgenaam. Als zij eerst overlijdt zonder kinderen dan krijgen haar ouders Hendrick de Groot en Johanna Herlaert(?)de legitieme portie. Verder nog regelingen als er kinderen zijn. Als hij eerst overlijdt zonder kinderen, dan krijgen de kinderen van Willem Jacobs Massaert 100 gld en zijn broers en zusters elk een gouden rosenobel,  uit te betalen als Sophia hertrouwt. 18 Notarissen Rotterdam ONA Invnr 462 Kinderen 1 Lijsbet Seelen  ged Rotterdam 12 maart 1669  get Geraerd Seelen en Catherine de Goij 2 ELISABETH SEELEN tr JEAN KNOPS 544/545a 3 Henricus Seelen ged Rotterdam 21 september 1670   get Johanna Hellart en Hendricus de Groot 4 Hendricus Seelen  geb Rotterdam 15 mei 1672 get Willemijna Seelen en Hendric de Groot 5 Dirck Seelen  ged Rotterdam  13 februari 1674 get Dirck Ceele, Wilhelmina Seelen, Johanna Hoolaart 6 Johannis Seelen  ged Rotterdam  28 november 1675  get Gillis de Groot en Johanna Holaart 7 Johanna Seelen  ged Rotterdam 15 april 1681  get Wilhelmina Seelen, Dirck Schot, Tehodora de Groot NN begr Rotterdam 14 maart 1671 NN begr Rotterdam 12 oktober 1676 ws Johannis 6 ?

1092/1093a GERARD SEELEN   geb Rotterdam 19 juli 1632  Gerrit Selen wijnkoper ged Rotterdam 4 november 1656 overl 22 oktober 1713 otr Rotterdam 21 februari 1655 tr 1e Rotterdam 9 maart 1655 CATHARINA DE GOY ged  Rotterdam 7 januari 1638 geref, Catrin  get Maeike de Goij, Trindtge Pieters, Jan van Flitter overl Rotterdam         26 maart 1675 Gerard woont Corte Wijnstraat Rotterdam, Caterijne woont Hoochstraat Rotterdam tr 2e 1680 Maartje Ariens Groenevelt  overl  9 augustus 1685 Kinderen 1e 1 NN doodgebboren   8 december 1655 2 Cornelis Seelen geb Rotterdam 5 december 1656 overl Rotteram 24 juni 1657 3 NN  doodgeboren  13 mei 1658 4 Johannes Seelen geb/d Rotterdam 23/26 juni 1659 get Johannes de Goij, Lucretia Dibbits overl 12 april 1660 5 JOHANNES SEELEN tr AGATHA BOSCH  556/557a 6 Margrieta Seelen geb/d Rotterdam 22/23 februari 1662 get Johannes de Goij Lucretia Dibbits  overl Rotterdam 24 juni 1662 7 Dirk Seelen geb/d Rotterdam 1/3 augustus 1663 Dirk Gerardssoon Seelen                             get Dirck Willemse Lier Lijsbet Seelen begr Rotterdam  27 januari 1723 overledene een bejaarde jongeman, grote kerk eijge kelder 3 ½ uur beluijt 8 Hendericus Seelen geb/d Rotterdaam17/26  oktober 1664   predikant get ds Heijnricus de Goij Willemina Seelen overl Rotterdam 2 juni 1694 Hendrick heeft een halfbroer Jacobus en een halfzuster Sara predikant te Heerjansdam en Cijffhoek sedert 26.4.1687 en te Tiel na 6.7.1690  testament 19.12.1689 akte 89 bl 213-216, inv nr 1242 toegangs 18 Notarissen te Rdam    tr 1e Heerjansdam 14 december 1688 Elena Verdoenoverl   24 september 1689   Helena hertr 1680 David Remack  Kind 1e 8a Gerard Seelen  geb  3 september 1689 tr 2e  december 1692   Petronella van Waart 9 Elisabeth Seelen geb  24 maart 1666 get Heijnricus de Goij Margrita van Brouckhuijse  ged/overl 6/11 april 1666 10 Dirck Seelen geb  9 juli 1667 overl 14 oktober 1667 11 Dirk Seeleen geb  30 augustus 1668 overl 17 september 1668 12 Derick Seelen geb/d 23/25 oktober 1669 overl 21 januari 1723 13 Elisabet Seelen  geb/d 16/18 april 1672 overl 27 juli 1761 14 Gerard Seelen geb   20 april 1673 overl  16 juni 1673 15 Geraerd Seelen geb/d 14/31 maart 1675 overl  8 december1693 alle gebeurtenissen te Rotterdam

1104/1105a KLAAS CORNELIS BOSSCHIETER  geb  ca 1640 tr GEERTRUID DE WOLF  ged Dirksland 30 maart 1642 Geertruijt, Truijtge d.v. Aart Leenderts  Wolf en Soetje Willems Court zie 2104/2105-4 Kinderen 1 Willem Klaas Boschieter ged Dirksland  10 april 1678  tr Dirksland  6 mei 1703 Lijsbeth Cornelis Trommel  ged Dirksland  3 november 1680 d.v. Cornelis Trommel en Catharina Abrahamsdr 2 Leendert Klaas Boschieter geb Dirksland  6 september 1673  tr Dirksland  7 mei 1698 Lijntje Huigen Kats/Cats  ged Dirksland  4 november 1674 3 Geertrui Bosschieter Truitje tr Dirksland  21 mei 1724 Cornelis Cornelisz Metselaar ged Dirksland  2 november 1698 4 AART BOSSCHIETER tr HENDRIKJE GABRIELS VAN PROOIJEN 552/553a 5 Soetje Bosschieter tr Dirksland  6 mei 1692Jacob Jansz Keijzer  ged Dirksland  17 januari 1649  wed van Stoffelijntje Knocken

1106/1107a GABRIEL CLAASSE VAN PROOIJEN ged Oud Beijerland    18 december 1636 overl Oud Beijerland 1672 z.v. Claes Jans op de Hije (z.v  Jan Gabriels Vrijlandt en Klaasje Adriaensdr Zegers) en Maartje Arends Korving (d.v. Ariaen Jacobsz Korving en Neelte Pietersd Oostdorp) tr JANNIGJE HEIJNDRIKSDR GROENEVELD ged Oud Beijerland    6 oktober 1642 d.v. Hendrik Cornelis Groenevelt en Hillegken Wouters van Tis Jannigje tr 1e  2.3.1681 Jan Meeuwisz van der Schoor Zie v erder voorgeslacht 16-0 2212a Kinderen 1 Claes Gabriels van Prooijen  ged Oud Beijerland 20 april 1670 overl voor 29 Apr 1712 tr 1e Lijsbet Pieters van der Weijden  geb Oud Beijerland overl Oud Beijerland  6 februari 1739 o/tr 2e Oud Beijerland 5/15 januari 1704 Jannigje Pietersd Duijt  ged Oud Beijerland  28 maart 1677  hertr Oud Beijerland  15.5.1712 Johannes Gerritsz van Brakel d.v. Pieter Dirksz Duijt en Catalijntje Klaasdr 2 Maartje Gabrielsd van Prooijen ged Oud Beijerland    6 juli 1664 tr Oud Beijerland 29 mei 1689  Cornelis Claesz van der Steeg ged Oud Beijerland    23 mei 1666 3 HENDRIKJE VAN PROOIJEN tr AART BOSSCHIETER 552/553a Kinderen Jannigje Groeneveld en van der Schoor :Cornelis Janszoon van der Schoor 1682-1752

1112/1113a JOHANNES MARINUSZ BREEMAN  ged Sommelsdijk  10 mei 1643 tr Sommelsdijk 26 april 1666 JANNETJE VAN DER LITH geb ca 1645 den 10 Maij 1643 Johannes, sone van Marijnijs Marijnisse Breeman ende Trijntje Arents, getuijgen Isaack Imansz, Leendert Jansz van Sorge ende Anneken Marijnijs Kinderen 1 Mensje Breeman  ged Sommelsdijk  9 januari 1667 Meijntje  otr Sommelsdijk 1 oktober 1693 Jacob Willems Kabos  geb Oude Tonge 2 Kommertje Breeman  ged Sommelsdijk  16 september 1667 3 Marinus Breeman  ged Sommelsdijk ca 1670 4 MARINUS JANS BREEMAN tr BASTIAANTJE VERNEL 556/557a 5 Jacobus Breeman ged Sommelsdijk 4 december 1673 tr Sommelsdijk  25 februari 1699  Cornelia van de Houten 6 Trijntje Breeman  ged Sommelsdijk 28 september 1675 7 Arjaantje Breeman   ged Sommelsdijk  27 oktober 1680 8 Soetje Breeman ged Sommelsdijk 27 oktober 1680 9 Johannes Breeman ged Sommelsdijk  13 september 1681 10 Marijntje Breeman ged Sommelsdijk 7 april 1686 11 Huibecht Breeman  ged Sommelsdijk  1 februari 1688 tr Jacomina Noorloos 12 Nicolaas Breeman  ged Sommelsdijk  7 mei 1690

1136/1137a CORNELIS WITVLIET   geb Middelharnis 1 januari 1675 begr Middelharnis  7 juli 1735 otr Middelharnis  23 oktober 1695 tr 1e Middelharnis 16 november 1695 LEENTJE SOETERMOER   ged Middelharnis  23 mei 1674 begr Middelharnis 26 mei 1708 tr 2e Middelharnis 5 augustus 1708 Hubertje Arens Spruijt geb Middelharnis 11 april 1683 overl Sommelsdijk   30 januari 1748 Kinderen 1e 1 AREN WITVLIET tr LENA VERVOREN 568/569a 2 Dingena Witvliet ged Middelharnis 11 januari 1699 3 Maatje Witvliet  ged Middelharnis  16 juli 1702 4 Maatje Witvliet ged Middelharnis  27 mei 1703 5 Klaas Witvliet  ged Middelharnis  25 december 1704 6 Jacob Cornelis Witvliet  ged Middelharnis   6 november 1707 Kinderen 2e 7 Katelijne Witvliet geb Middelharnis  5 augustus 1714 8 Ariaantje Witvliet  geb Middelharnis   5 augustus 1714 tr Middelharnis             9 december 1732   Bastiaan van Eck  ged Middelharnis  6 m

2184/2185a DIRCK SEELEN tr 1e LIJSBETH CORNELIS d.v. Cornelis Ariens, metselaar en Aechtige Lambertsdochter Kinderen 1 Dirck Seelen  overl Rotterdam  20 mei 1722 tr Rotterdam  19 mei 1698  Susanne van der Velde  ged Rotterdam  1 januari 1636 overl Rotterdam  6 oktober 1712  hertr Adriaen Jansz Boon, d.v. Matheus van der Velde en Christina Pietersd van der Sluys 2 GERARD SEELEN tr CATHARINA DE GOY 1092/1093a Cornelis Aryens overl voor 28 december 1682 tr Aechtige Lambertsdochter schuldbekentenis Rotterdam 24.09.1639 Laurens Maertensz van der Gouw dienende als matroos bij capitein Jan van Diemen verklaart 40 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Ariensz, metselaer. Lourens belooft dit bedrag te zullen betalen uit zijn eerstverdiende gage en  machtigt Cornelis en zijn vrouw Aechtge Lamberts wonende op het Roosant bij de Engelse Coert om van de Directeuren der oorlogsschepen van de Mase dit bedrag te ontvangen.
testament Rotterdam 06.03.1640
Laurens Maertensz van de Gouw, dienend als matroos bij capiteijn Jan van Diemen, bepaalt bij testament, dat, indien hij komt te overlijden, hij al zijn goederen, gage, buitgelden, kleding en anderszins nalaat aan Cornelis Ariensz metselaer en Aechtge Lambertsdochter echtelieden, wonend alhier in de Santstraet, Bij vroegtijdig overlijden van hen beiden worden hun dochter Lysbet Cornelisdr en haar kinderen tot enige erfgenamen benoemd. Tevens wordt bepaald, dat genoemde echtelieden zullen ontvangen alle gage en buitgelden van de Spaanse vloot, die Laurens Maertensz tegoed heeft en nog verdienen zal. Mr. Adriaen Jansz Boon geb ca.1626 overl/begr Rotterdam 3/5.6.1667 z.v Jan Adriaensz. Boon en Wilhelmina Gijsbrechtsdr Schilperoort ingeschreven als student te Leiden 19 januari 1643, advocaat, wonend aan de Markt te Rotterdam 1648, 1659, Heilige Geestmeester 1649-1653, vroedschap te Rotterdam 1654-1667, weesmeester 1654, 1659, 1660, schepen 1655, 1656, gedeputeerde ter dagvaart 1661-1663, 1667, gecommitteerde bij de Admiraliteit op de Maze 1663-1666, burgemeester 1666,.
Hij staat afgebeeld op het portret van de regenten en rentmeester van het Heilige Geesthuis te Rotterdam geschilderd door Jan Daenen Cool in 1653 en aanwezig in het Museum Rotterdam.
tr1e Rotterdam 2.8.1648 otr ald 3.5.1648 Cornelia Adriaensdr. Hartman ged Rotterdam 7.3.1631 begr Rotterdam 11.8.1658 d.v Adriaen Hartman en Maria van Esveld.
tr2e Rotterdam 15.4.1659 otr ald 30.3.1659 Susanna van de(r) Velde ged Rotterdam 1.1 1636 begr Rotterdam 6.10.1712 d.v Matheus van de Velde en Christina Pieters van der Sluys Susanna huwde 2e met Dirck Seelen Wapen: in zilver een groene gebladerde bonentak met drie bonen wikipedia

2186/2187a JOHANNES DE GOY  geb Utrecht    Johannes d’Goij, Joannes de Goeij/Gooij      overl Amsterdam   15 oktober 1664 otr Rotterdam  25 januari 1637 tr 1e Rotterdam 10 februari 1637 GRIETGE VAN FLITTERT met attestatie  8.1.1637 om in Rotterdam te trouwen  tr 2e Rotterdam  11 mei 1659 Lucretia Johansdr Dibbits  geb Woerden wed van tr Rotterdam 29.3.1643 Elbert van Rijsoord met attestatie Woerden 12.4.1643 ONA Rotterdam testament 16.1.1662 notaris Arnout Wagensvelt inv nr 130 akte 334/943
Lucretia Debbits, vrouw van Johannes de Goy won. te Amsterdam bekrachtigt het contract van huwelijkse voorwaarden van 10.5.1659 en benoemt haar man erfgenaam in een kindsgedeel. Zij tekent met Dibbits. verkoop 12.1.1662 ONA Rotterdam, inv nr 369 akte126/293
Lucretia Dibbits buiten gemeenschap van goederen getrouwd  en met toestemming van haar man zelf de administratie van haar goederen voert, verkoopt aan Johannes Peltenburch, cruydenier, huis en erf aan de noordzijde van de Hoochstraet, belast met 4600 gld t.b.v Ulrich van Zoelen. prijs: 7000 gld. Haar vader stelt zich borg.
belendend brouwerie van de Halve Maen, Cornelis Huybrechtsz van Twedde. 8.2.1647 bekent Johannes de Goij 500 Car.gld. schuldig te zijn aan Gijsbrecht Hopcooper, wonend ter Goude. Deze schuld wordt mei 1648 betaald van de huuropbrengst van zijn huis in de Hoochstraet te Rotterdam door de huurder Willem Bastiaensz Cooman die deze overname van de huur door Hopcooper aanvaardt. Kinderen 1e 1 CATHARINA DE GOY tr GERARD SEELEN    1092/1093a 2 Barnardus de Goy geb 9 september 1640 get Claes Barense de Goij Maeijcke vn Flitter attestatie 47 10.4.1670 notaris Isaac Troost genoemd Jaon de Goy, schoonvader van Gerrit Seelen die tekent als Gerard Seelen koopman en Dirck Lier metselaar verklaren op verzoek van Joan van Hetseroy gewezen impostmeester dat hij samen met hun schoonvader Joan de Goy overleden te Amsterdam vele jaren de gemeene landsmiddelen en stedelijke accijnzen heeft gepacht, zowel hier als in andere steden in Holland. in compagnieschap Wilhem Coenraats van Lin en Barent van Lin. Seelen en Lier hebben hun schoonvader diverse malen horen vertellen dat Wilhem Coenraats ook met hem en Van Hetseroy in compagnieschap wilde komen bij de impost en accijnzen die zij beiden in Alkmaar in pacht genomen hadden, maar dat hij dat altijd heeft geweigerd. toegangsnummer 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten ONA inv nr 546 3 Maritgen de Goij  ged Rotterdam  22 september 1641 geref  get Geertgen Pieters, Maeike Jans                                                                                          

2210/2211a AERT LEENDERTS WOLF geb ca 1614 tr  6 december 1639 SOETJE WILLEMS KOERT geb ca 1618 Kinderen 1 Leendert Arends de Wolf  ged Dirksland 26 november 1648 tr  Neeltje Engels  ged Dirksland 27 december 1648  d.v. Engel Jans en Neeltje Harmans 2 GEERTRUID WOLF tr KLAAS BOSSCHIETER 1104/1105a 3 Willempje tr  Jacob Appel

2212/2213a CLAAS JANSZ OP DEN HIJE  geb  ca 1600 overl voor 20 juni 1653 z.v Jan Gabriels Vrijland en Klaasje Adriaansdr Zegers tr1e Jannetje Gabriels Koijer/Vrijlandt geb ca 1619 tr 2e 1636 MAARTJE ARENDS KORVING geb  ca 1600 d.v. Ariaen Jacobs Korving en Neeltje Pietersdr Oostdorp Kinderen 1e 1 Magdalena Claas  geb  ca 1645 tr Zuid Beijerland  25 maart 1668  Bouwen Hendriks van Rije  geb Abbenbroek  ca 1645 overl Abbenbroek  13 september 1712  Bouwen hertr Oud Beijerland 15.6.1695 Trijntje Harmens Geijlvoet Kinderen 2e 2 GABRIEL CLAASSE VAN PROOIJEN tr  JANNIGJE HEIJNDRIKSDR GROENEVELD   1106/1107a

2214/2215a HENDRICK CORNELIS GROENEVELD geb  ca 1604 tr  Oud Beijerland  8 november 1633 HILLEGKEN WOUTERS VAN TIS geb  ca 1605 Kinderen 1 Geertruij Hendricksdr Groeneveld geb 1640 overl  1685 tr Oud Beijerland 30 maart 1659   Jan Cornelis Wagenmaker geb ca 1635 overl  1686 2 JANNIGJE HEIJNDRIKSDR GROENEVELD tr GABRIEL CLAASSE VAN PROOIJEN  1106/1107a 3 Grietje Hendriks van Prooijen geb Oud Beijerland  23 december 1646 tr Oud Beijerland 13 oktober 1669  Arij Jacobs Stougie geb Oud Beijerland 23 november 1642

2224/2225a MARINUS MARINUSZ. DE JONGE BREEMAN koopman, testeert Sommelsdijk 3.6.1658,    geb Sommelsdijk 1610  overl Sommelsdijk  1661 tr Sommelsdijk 26 oktober 1632 huw. voorwaarden Ooltgensplaat 1.10.1632 TRIJNTJE ARENDS ZEEDIJK  geb Den Bommel        1610 Catharina Adriaans   begr Sommelsdijk  3 oktober 1681 Trijntje had twee broers: Commer Arens Coopman te Sommelsdijk en Arent Arens tr Janneke Tonis Cortsaack en twee zussen Janneke Arens tr Jan Pieters de Jonge, Mayken Arens tr Jan Cornelisse van Sprundel d.v. Aryen Crijns Zeedijk en Commertje Jans Marinus Marinusz de jonge Breeman: Coopman te Sommelsdijk, hij heeft 28.4.-1648 een schuld van 4359 gld 10st en 6 pen. aan Joost Verschuren den jongen coopman te Rotterdam inz de koop van wolle, laecken en andere winkelwaren. Zijn moeder Maertijntje Jans de Braber is borg. Testament op 3.6.1658. Kinderen 1 JOHANNES BREEMAN tr JANNETJE VAN DER LITH 1112/1113a 2 Martijntje Breeman ged Sommelsdijk 7 maart 1638 3 Aren Marinus de jonge Breeman  geb Sommelsdijk   22 juli 1640 get Maike Arens 4 Marinus Marinusz Breeman  geb Sommelsdijk  1 december 1647 begr Sommelsdijk  28 december 1717 tr Sommelsdijk 1670  Suzanne Cornelisdr van den Houten  ged Sommelsdijk  2 februari 1653 begr Sommelsdijk  6 oktober 1712  d.v. Cornelis Abrahamsz van den Houten en Annetje Pietersd van der Daf   Marinus koopt 21.10.1697 van Abraham van Migrode uit Middelburg 6 gemete en 157 r   land in de Oude Plaete voor 110 ponden Vlaams vrijgelt.   Hij koopt 10.10.1698 van Dirk van Clootwijck in de Christoffelpolder 6 gemete land voor 220 gld per met.   Marinus verkoopt op 29.12.1712 aan zijn kinderen: Cornelis, Martijntje huisvrouw van   Cornelis Hoogwerff te Dirksland en Marinus de Jonge wonend in de Cratensepolder  o.a. paarden voor 440 gld 5 Crijn Breeman  ged Sommelsdijk  13 augustus 1645 overl 1646 2jr 6 Huijbregt Breeman  ged Sommelsdijk  15 oktober 1651

4424/4425a JAN GABRIELS VRIJLAND   geb Hoogvliet   ca  1564 Jan Gabriels Spruyt  overl Hooglviet   na 1633 tr Pernis juli 1594 KLAASJE ADRIAANSDR ZEGERS geb   1563 Kinderen 1 CLAAS JANSZ OP DEN HIJE  tr MAARTJE ARENDS KORVING  2212/2213a 2 Neeltje Jansd Spruijt tr Arie Staasz van Gelder 3 Gabriel Jans Kooijer geb Pernistr   Maartje Jansd 4 Willem Jansz van der Heijde  boer in New England  tr  tussen 1635 en 1638 begr Poortugaal  20 februari 1679r   Neeltje Cornelis Jongebroer  overl  na 1670  wed van Willem Cornelisz Vrijland

4426/4427a ARIE JACOBS KORVING  geb IJsselmonde ca 1584 tr Spijkenisse 26 oktober 1603 NEELTJE PIETERS OOSTDORP  geb IJsselmonde ca 1588 d.v. Pieter Wouters Teunisz Oostdorp of Welhoek  tr ca 1585 Aefgen Cornelisd Kinderen 1 MAARTJE ARENDS KORVING  tr  CLAAS JANSZ OP DEN HIJE 2212/2213a

4428/4429a CORNELIS MATTHIJSZ  GROENEVELD  geb   ca  1570 tr NEELTJE CORNELISDR geb Oud Beijerland 1580 Kinderen 1 HENDRICK CORNELIS GROENEVELD tr HILLEGKEN WOUTERS VAN TIS

4430/4431a WOUTER BERENTS VAN TIS geb   ca 1580. Kinderen 1 HILLEGKEN WOUTERS VAN TIS tr HENDRICK CORNELISZ GROENEVELD 2214/2215a

4448/4449a MARINUS MARINUSZ BREEMAN   geb Sommelsdijk   1567 schipper, koopman   overl Sommelsdijk  1628,vermeld te Sommelsdijk 1605,1614,1616, schipper te Sommelsdijk, koopman. woonde aan de Westzijde van de Voorstraat te Sommelsdijk, 11.6.1626 bekent Marinus dat hij een schuld heeft van 6000 gulden aan Jan Panser, waarvoor hij in Zeeland enige borgen en hypotheken heeft. Omdat Panser beducht is dat dit niet genoeg waarborg is, verbindt Marinus Marinuszn hiertoe bovendien nog 25 balen meede, die hij in Brielle in het pakhuis van Willem Janszn Oostdijck heeft staan.
21.7.1627 stelt zich borg Claes Leendertsz, secretaris opte Stadt, voor zijn zwager Marinus Marinusz. Breeman t.b.v. Jan Heyndricksz. Panser in Brielle voor de betaling van een schepenverlijt van Fl. 6200 van 11-6-1625 voor schepenen van Sommelsdijk gepasseerd.
hij was ouderling van 1623 tot 1625 gezworene in 1628  tr   ca 1600 MARTIJNTJE JANS BRABER  geb 1570 Kinderen 1 Marinus Marinusz Breeman de oude  geb Sommelsdijk  1592  overl Sommelsdijk 1654  Marinus de oude was kerkmeester 1634-1636 en schepen,  voogd over de twee minderjarige kinderen van dokter Theodorius Madius en borg voor 600 gulden voor Commer Arentsz die  dit bedrag schuldig is aan Dirck Willems van Noorden, Marinus Breeman uit Sommelsdijk is 374 gulden schuldig aan Aerijen Aertsz Verstolck. Joost Verschuur de Jong Lakencooper   machtigt Jacob Verhaven zijn schoonzoon coopman om van Marinus Breeman 4359 gulden te eisen die deze schuld is over de levering van lakenen 2 MARINUS MARINUSZ BREEMAN tr TRIJNTJE ARENS ZEEDIJK  2224/2225a 3 Arent  Marinus de oude Breeman  geb Sommelsdijk tr1e Sommelsdijk 1 januari 1653  Marij Antonisusdr de Breed  geb Willemstad  wed van Pieter Cornelisz Bosvelt  tr 2e Sommelsdijk  27 januari 1661  Martijntje Willemsd Verolme  d.v. Willem Davids Verolme en Teuntje Pietersd 4 Martijntke Marinusdr Breeman 5 Clijnke Marinusd Breeman 6 Jan Marinusz de oude Breeman  geb Sommelsdijk  1612 overl Sommelsdijk  o/tr Sommelsdijk  1/17 november 1637  Klijntje Jacobsdr Kluft   geb Nieuwe Tonge  wed van Cornelis Stevensz van Nieuwe Tonge 7 Leentje Breeman  geb Sommelsdijk overl Sommelsdijk  1625 8 Aert Marinus de jonge Breeman  overl Sommelsdijk 1616 9 Anneke Marinusse Breeman  geb Sommelsdijk  1616 overl Sommelsdijk  11 juni 1662  tr 1e  Sommelsdijk 1 januari 1636  Christiaen Arentsz Slijcklandt  geb Herkingen  ca 1610 otr 2e Sommelsdijk  16 maart 1641  tr 2e Sommelsdijk   9 april 1641 Jan Mattheusz Groenendijk ged Dirksland 26 december 1607  boer begr Dirksland  1647 wedn van Willemtje van Goudswaard  Anneke ontvangt 20.2.1640 van haar broer Jan Marinusse rente van land 10 Soetje Marinusse Breeman  geb Sommelsdijk  1628  overl Sommelsdijk  1674  tr Sommelsdijk  14 april 1648  Johannes Jansz Flore   geb Sommelsdijk ca 1623 11 Pieter Breeman geb Sommelsdijk  1619  overl Sommelsdijk tr Sommelsdijk 12 april 1644  Lijsbeth Cornelisdr Verschuijren  ged Spijkenisse  17 februari 1621 12 Cornelis Marinusz Breeman  geb Sommelsdijk  1620  tr Sommelsdijk   26 januari 1649  Jacomijntje Michielsdr van Putten  geb Sommelsdijk 13 Jan Marinus de jonge Breeman   geb Sommelsdijk  1621  overl Ooltgensplaat 1673  tr   Pieternelletje Cornelisd van Dalem  geb Sommelsdijk   overl Ooltgensplaat 14 Janneke Marinus Breeman  geb ca 1623  tr Sommelsdijk  27 november 1646  Adrijaen Joost Bosvelt  geb Sommelsdijk  ca 1625

8848/8849a GABRIEL HENDRIK VRIJLAND     geb Poortugaal ca  1526 overl Poortugaal tr NN Kinderen 1 Cornelis Gabriels Vrijland geb Pernis  ca 1559 overl Poortugaal  na 1623 tr Poortugaal 28 november 1585 Adriana Gerritsdr geb Poortugaal 2 JAN GABRIELS VRIJLAND tr KLAASJE ADRIAANSDR ZEGERS   4424/4425a 3 Hendrik Gabrielsz Vrijland overl na 20 augustus 1595

8850/8851a ADRIAAN ZEGERS  geb Poortegaal Albrandswaard 1531  overl Poortugaal  30 augustus 1599 tr1e  ca 1580 Neeltje Cornelis Brouwer overl 10 juni 1609 tr2e  ca 1560 ADRIAANTJE HUIGSDR HUIGEN  geb ca 1540 .d.v Huig Jacobs en Claasje van Driel of Beijensdr  Kinderen 1e 1 Ariaantje Adriaansdr Zegers geb  ca 1585 tr  Jacob Ariens van der Es  overl Rhoon tussen 1641/1648 boer Jacob hertr Jannetje Coornelis Couwenhoven geb Hoogvliet 2 Neeltje Adriaans Zegers geb Pernis  ca  1580 overl  1629 tr 1e     1624  Ewout Wouters Verduijn tr 2e   1610  Wit Bastaans Santwech Kinderen 2e 3 KLAASJE ADRIAANSDR ZEGERS tr  JAN GABRIELS VRIJLAND 4424/4425a

 8896/8897a MARINUS JACOBS BREEMAN  geb Sommelsdijk 1542 landbouwer, koopman overl Sommelsdijk 1584  tr SOETJE MARINUSDR  geb Middelharnis 1536 overl Middelharnis     1611 wed v Jacob Pieters Goudswaert zij bezitten land 1588 in Wellestiepe Grijsoord Kinderen 1 MARINUS MARINUSZ BREEMAN tr MARTIJNTJE JANS BRABER 4448/4449a 2 Arendje Marinusd geb Sommelsdijk 3 Huibert Marinus  1619 schipper te Dirksland  begr Ooltgensplaat 25 maart 1640 Huibert koopt 28.1.1614 van Aren Gerrits Breeman een derde deel van de Nieuwe Stove sept 1632 heeft Huibregt f 800,- renteschuld aan Cornelis Pieters Cooman te Sommelsdijk, ene Hubert Marinusz Breeman was gehuwd met Maria Hendrikse Flenshoorn overl Oolltgensplaat 23.3.1640 schuldbrief aan Sr Carel van Beveren als man en voogt van Margrieta Jans Goudswaert en Huijbert Marinusz Breeman gezamenlijk 1275 car gld  te 40 gr de gulden voor een derde deel in de nieuwe meestoof te Dirksland en een zesde deel in het stamphuis schepen van Dirksland 1623,  koop 4 gem en 7 roeden land te Dirksland in den achtsten blok prijs 18 pond vlaams per gemet totaal 430 gld en 12 st

17702/17703a HUIGH JACOBSZ tr CLAASJE VAN DRIEL BEIJENS  geb Poortugaal   1505 Claesje Doens Kinderen 1 ADRIAAN ZEGERS  tr  ADRIAANTJE HUIGSDR HUIGEN  8850/8851a

17792/17793a JACOB CORNELIS BREEMAN  geb Sommelsdijk 1505 z v Corrnelis Breemanschipper, koopt 1560 een nieuw hoedeschip, klein zeilschip in Geertruidenberg, pachter van land 1562 in het oude land Middelharnis tr 1e MARIA CORNELISDR WELLE geb Sommelsdijk        1510 Maeyke   overl Sommelsdijk     1569 d.v. Cornelis Cornelisz Welle geb 1480 tr 2e Sommelsdijk  1577 Tannetje Imansdr  geb Sommeldijk Kinderen 1e 1 MARINUS JACOBSD tr SOETJE MARINUSSE 8896/8897a 2 Gerrit Jacobs Breeman den ouden geb Sommelsdijk  1550  schepen 1603-1609 gezworene 1598 van het oude land van Sommelsdijk 1609 3 Jan Jacobs geb Sommelsdijk 1537 overl Sommelsdijk  24 maart 1600 4 Cornelis Jacobsz den oude  Breeman  geb Sommelsdijk  1540  landeigenaar rentmeester Ooltgensplaat overl Sommelsdijk 25 juni 1612  baljuw van Sommelsdijk 1577-1584, genoemd den ouden of baljuw als onderscheid van zijn   jongere broer aan de westelijke Achterweg Sommelsdijk stond een gasthuis door hem in 1604 uit eigen middelen gesticht in 1952 afgebroken ivm bouwvalligheid tr  Maria NN Baljuw is landvoogd, landdrost, ambtenaar, door de landsheer met de rechtspraak in een zekere streek belast rechter in het algemeen. In heerlijkheden met hoger, middelbaar en lager gerecht was een baljuw de rechtstreekse vertegenwoordiger van de heer, over het halsrecht en de straffen van de misdaden aangesteld. 5 NN geb Sommelsdijk  1535 6 Cornelis Jacobs de jonge Breeman geb Sommelsdijk  1550  landbouwer 1580 overl Sommelsdijk 24 maart 1600 schepen Sommelsdijk 1586 grondeigenaar tr  Jannetje Jans de Vogel bron Breeman: Paul Christiaan Smis   

35406/35407a BEIJE DOENS VAN DRIEL geb Poortugaal  1462 overl Poortugaal ca 1549 tr MARITGE CLAESDR DROGENDIJK geb Poortugaal d.v  Claes Hendricksz en Nelle NN ouders Claes Hendriksz:  Heijndrick Florisz Drogendijk 1425-1523 en Baelgin NN overl dec 1516 ouders Heijndrick Florisz : Floris Heijndricxsz Droogendijk 1400-1488 tr 1425 NN stichter van een memorie in de kerk te Poortugaal rond 1488 ouders Floris Heijndricxsz: Heyndrick Drogendijk ca 1360 tr ca 1385 Suetkin Kinderen 2  Floris Heijdericksz Drogendijk en Margriet Heyndrikcks Drogendijk ca 1377-ca Poortegaal 1446 In Poortugaal is er een Doen Beijenszlaan. Doen is kort voor Doedijn
Doen Beijensz. leefde in de eerste helft van de vijftiende eeuw en behoorde tot een vooraanstaande familie in Poortugaal en Pernis en bezat flinke stukken grond grotendeels in leen van de heer van het eiland Putten
Kinderen 1 CLAASJE VAN DRIEL BEIJENS tr HUIGH JACOBSZ 17702/17703a     2 Adriaan Beijens van Driel geb Poortugaal 1490 overl Poortugaal 1543 tr Geerke Arendsd 3 Pieter Beyernsz van Driel geb Poortugaal 1495 tr Adriana Dircks van den Noort 4 Commer Beijensz Couwenhoven van Driel geb Poortugaal 1501 tr Maritge 5 Doen Beyens  geb Poortugaal  ca 1522 overl   ca 1561 tr1 Aeltge Joris tr2  Neeltje Meesse Wittesdr

70812/70813a DOEN BEIJENS DE JONGE  geb Poortugaal ca 1442 schepen van Poortugaal 1491 overl Poortugaal 16 december 1515  tr1e ca 1467 HAESKIN  geb Poortugaal  ca 1446  Aefke Cornelis Haeske  overl Poortugaal  1515 d.v. Cornelis Hoogendijck  tr2e Poortugaal  ca 1485 Neeltje Wollebrand Jansdr Boot  geb   ca 1440 overl 1467 d.v. Wollebrand Jans Boot en Lijsbeth Doen in 1484 vermeld als leenman van Putten.
28.1.1485 beleend met de leengoederen van zijn vader. Ons Voorgeslacht juni 1972 repertorium op lenen van Putten
in 1491 genoemd als schepen van Poortugaal Ons Voorgeslacht 98 Klooster Nieuwlicht bij Utrecht cartularium fol 49v
1493 pacht korentienden in Vernellenhoek
1504 genoemd als belender
8.5.1507 schepen van Poortugaal .Ons Voorgeslacht 98, Klooster Nieuwlicht bij Utrecht cartularium, fol. 44
13.6.1544 beloofde Roelof Pleunen aan Francois Doeijensz te vrijen met een halve boomgaard te Arkel, zoals Francois in Poortugaal Willem Doeijensz en zijn broer Beije Doeijensz heeft moeten vrijen in de Baljuwschap van Putten en aan Adriaan Willemsz.
Doen is de stichter van de grote memorielanden te Poortugaal.
vestigt zijn memorie op de helft van 3 1/2 lijn land
“Memoria parpetua (eeuwige memorie) van Doen Beyensz. de jonge staet verseeckert opte helft van drie ende een half lijne lants leggende in Zweerdijck metten H. Geest van Poortugaal gemeen Ende staet op Cornelis mijn oudste kint; van Cornelis Doensz. te coemen ende sucederen voorts van de geslachte opten outsten ende naesten, die van Doen Beyensz. gecoemen is. Den Pastoor 2 st., den capellaen 1 st., den coster 1 st. mits syngende misse van Requiem pote memorien. Ende men sal de memorie altoos doen op Sinte Victorsdach (10 oktober). Soect de misse van Doen Beyensz. in ’t leste van de loopende memorien daer se geregistreert staet (de vicarie)”.
testeert 6.1.1513
“In nomine Domini, aemen. Anno 1513 den 6en januarii. Ick Doen Beyensz. wel bedocht mijn vijff sinnen ende uyt mijn vrijen wille, maecke tot eeuwich testament ende tot vergiffenis van mijn sonden een eeuwige misse ter weecke ter eeren van de Heylighe Drievoudicheyt, des woensdachs te doen in de kerck van Poortugael, is’t dattet pastoir nyet te zeer belast en is, die men syngen sal de Trinitate, onbelet van de keure. Ende is’t dattet ‘swoendachs heyligdach is, zoo sal men se op eenen anderen propysen dach doen. Dit alles staet eewich verseeckert op 5 gemeeten lants leggende in Nieuw Rhoon, aengelaent aen weerszijden Gerrit Adriaensz., getrout hebbende Maritge de dochter van Jan Carre tot Rotterdam, ende noch opte helft van vierdalve (3 1/2) lijnen leggende in Sweerdijck metten Heyligen Geest ende kercke van Poortugael gemeen. Dit sal dit lant tsamen melcanderen die memorie ende misse helpen dragen. de Blaffaard van de Memorielanden van Poortugaal door J.L. van der Gouw in Hollandse Studien nr. 3, 1972, memorie nr. 87, memorie 49 nr. 142
Kinderen 1e 1 Cornelis Doensz van Driel  geb Albrandswaard    ca 1475  schout dijkgraaf  overl Poortugaal 16 januari 1542 17.12.1515 beleend met de leengoederen van zijn overleden vader Ons Voorgeslacht juni  1972 repertorium op de lenen van Putten   tr Poortugaal ca 1505  Baertje Jansd van Driel  geb Bernisse 1485 Aaltje  overl Poortugaal zij komt als weduwe voor in de 10e penning van 1543 voor 10 gemet land te Hoogvliet en 43 gemet land te Poortugaal, plus een huis en boomgaard. zie sestentie Hof van Holland 150     19.11.1551 2 Aart Doens van Driel    geb  1476  overl  1543  tr  Engel Claasdr  hertr Leendert Simonsz  ARA. Sententies Hof v. Holland 517 zaak 267 23.2.1546 Willem Doensz. in Poortugaal,   impetrant en Catarina, wed.van Claas Willemsz. in Beukelsdijk aan de ene zijde en Engel   Claasdr wed. van Aernt Doensz, haar eerste man en Leendert Simonsz haar tweede man voor   zich zelf en voor haar kinderen gewonnen bij de voorsz. Aernt Doensz terandere zijde.
Genoemd worden Willem Doensz., wijlen Aernt Doensz., Cornelis Doensz., Beije Doensz.,   broeders en Pieter Mathijsz., Simon Cornelisz en Willem Claesz. zwagers. 
Aernt Doensz. bezat omtrent 38 gemet land Spijkenisse en Simonshaven, die ondergelopen waren, droogmaken kon hij niet en heeft toen het land overgegeven aan broers en zwagers.    Hier is nooit een transport van geweest en de overgave wordt betwist 3 Neeltje Doensdr van Driel geb Poortegaal  1477 tr  Pieter Matthijsz Kleijburg  z.v Matthijs Haddens en Neeltje Cornelisd 4 Liedewij Doensdr van Driel geb 1498 overl Poortugaal  10 mei 1552 tr 1e  ca 1530  Willem Claasz van Groenendijk   tr2e   ca 1540 Lambrecht Jansz van der Stoup  geb Poortugaal overl Allbrandswaard 10 maart 1552 Kinderen 2e 5 BEIJE DOENS VAN DRIEL  tr MARITGE CLAESDR DROGENDIJK 35406/35407a 6 Willem Doensz van Beijens Driel  geb Poortugaal 1471 overl  1566 tr   Ida Jansd overl 1561  Willem Doensz vermeld in de 10e penning 1543 met 52 gemet en huis in Poortugaal, bezit met Willem van Seventer 10 gemet 1 lijn 41 en een kwart roede land in Sweerdijk, hij koopt met Pieter Cornelisz 1567 de memorie 82 af gesticht door Lijsbeth de wed van Beije Doens 7 Maartje Doensdr Beijens van Driel geb 1476  overl  1519 tr  Jan Allartsz 8 Lijsbeth Doensdr van Driel geb Poortegaal  1477  tr  Pieter Matthijsz Kleijburg overl 1546

141624/141625a BEIJEN DOENS VAN DRIEL  geb Poortugaal  1406 of 1410 schepen van Poortugaal  overl Poortugaal  18 januari  1484 of 1485 overl voor 28.1.1485 als zoon Doen Beyensz. wordt beleend. tr Poortugaal  1433 LIJSBETH  BARTELMEESTER DRAPENIER geb Poortugaal Kinderen 1 DOEN BEIJENS DE JONGE  tr HAESKIN  70812/70813a 2 Cornelis Beijens ca 1435 3 Marritgen Beijensdr  1438 4 Aert Beijens ca 1438-1485 wordt na de dood van zijn vader op 8.1.1485 beleend met diens lenen 5 Maria Beijensdr ca  1438 beleend 11.9.1452 met het leenland van zijn vader
1454-1455 leenmangetuige voor de Heer van Putten
8.12.1455 neemt twee droge dijken te Poortugaal in leen, de latere Kruisdijk en de dijk gelegen langs de korenmolen, die achter de dijk van Albrantswaard liggen. Noord van de plaats, waar de beide lenen elkaar ontmoeten, ligt een boerderij tegen de binnenkant van de dijk op de dijkzate, waarvoor jaarlijks 1 kapoen moet worden betaald.
Beijen is 1459-1469 32 sc. 6 d. aan jaarlijkse erftijns verschuldigd voor 4 gemet 1 lijn land by de kerk en 3 pond hollands voor 7½ gemet land, genaamd de Grote Weyde, de boerderij wordt dan nog naar een vorige eigenaar de Thomashofstede genoemd. 1457 leenmangetuige
10.10.1458 en 10.7.1463 schepen te Poortugaal
1459 – 1465 betaalt hij 18 sc. hollands voor de quade 6 gemet.
1.7.1461 voogd over de kinderen van zijn zuster Ariaentge
1461-1465 pacht hy de droge dijk tussen het Oostdorp en de Driendijk, de plaats waar zijn leendijken bij zijn boerderij beginnen tegen 2 pond 16½, in 1466 tegen 20 sc.
1462 pacht een tiende gelegen tot Poortugaal
1461 pacht hy tienden van Waddenswaert tegen 7 pond 10½ sc. en in 1465 die voor het dorp tegen 10 sc. en de lammertiende tegen 4 pond 1 sc.
1459-1462 pacht met Jan Mattensz de staalvisserij van Battenoert tegen 37 pond hollands 1466-1468 pacht de potinge in die Roden als rietbroek en visserij tegen 5½ pond.
1466-1468 pacht de Zwaandrift in Poortugaal van tegen 2 pond 5 sc. in 1469 tegen 2 pond.
1464 wordt Wouter Pietersz zijn zwager (schoonzoon) genoemd
1.5.1465 zegelt voor zijn neef Olaert Hendricksz, schepen van Poortugaal
1466-1469 2 gemet land aan de Puddikepoelseweg tegen 28 sc. samen met Gout Claisz en Wouter Petersz het grootste deel van het land te Poortugaal van het klooster Nieuwlicht in pacht tegen 283 rijnsgulden 9 st.
vestigt met zoon Aert Beijensz. een memorie op 2 gemet land Nieuw-Rhoon en een memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon
“Memoria parpetua (eeuwige memorie) van Beye Doensz. ende Aert Beyensz. zijn zoon staet op 2 gemeeten lants geleegen in Vernellenhouck; ende staet Doen Beyensz. van hem te coemen opte outste ende naeste die van Beye voornoemt gecoemen is.” Blaffaard 105
Fundatie van wekelijkse memories (vicarie) op Beye Doensz. “Item soo heeft Beye Doensz. gefondeert een eeuwige misse ter weecke te leesen binnen de kercke van Poortugael des vrijdaechs de Santa Cruce. Ende staet verseeckert op 5 gemeeten lants leggende in Nieuw Roon, aengelant de Memoristen van Delft aen de zuytzijde ende staet opten outsten ende naesten die van Beye Doensz. voorseyt gecoemen is” Blaffaard van de Memorielanden Poortugaal J.L. van der Gouw Hollandse Studien nr3 1972 memorie 141 Ons Voorgeslacht juni 1972 repertorium op de lenen van Putten, leen 63 en 64 Archief Heren van Putten, Ons Voorgeslacht 98 Klooster Nieuwlicht bij Utrecht, cartularium fol. 47v

283248/283249a DOEDIJN BEYENS DE JONGE geb Poortugaal  ca 1382 1429 – 1452 leenman van Putten. overl  ca 1451 zv. Beijen Beijens tr  Poortugaal ca 1407 MARGRIET HENDRIKSD DROGENDIJK geb Poortugaal ca 1386 overl Poortugaal 1446 zij vestigde een memorie te Poortugaal, deel van de latere Grote Memorielanden. haar memorie nr.46 op 4 lijn land achter de kerk van Poortugaal,Vermeld 1429/51 Leenman van het land van Putten en Strien In 1436 lid van het consortium voor de herbedijking van het Oudeland van Strijen na de Sint Elisabethvloed Het bestond uit vermogende stedelingen. Doedijn vestigde een memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Beye Doensz.
Kinderen 1 BEIJEN DOENS VAN DRIEL tr LIJSBETH   141624/141625a   11.9.1452 zoon Beije Doensz beleend met het leenland van zijn vader 2 Floris Heijndricxsz  ca 1400- na 1488  3 Adriaentge Doen Beyensdr van Driel  overl Rotterdam 1461 tr Dirck van Oegstgeest  overl Rotterdam   1 juli 1461  burgemeester van Rotterdam  1.7.1461  is broer Beijen Doens voogd over de kinderen van zijn zuster Ariaentge
4 Huich Doens  kinderloos 5 Aechte Doen Beijensdr  ongehuwd 6 Antheunis Doensz Antheunis volgt zijn vader Doedijn Beijensz op 7.1.1444 1.4.1429 beleend met 2 gemet land na opdracht uit eigen beleend met 2 gemet land te Poortugaal aan de Hofweg  , belend ten zuiden door Beyen Lemsz.
lenman van de heer van Putten beleend met 2 gemet land op 1 april 1429.
1.4.1429 leenkamer Holland. 78 fol 262vso Wij Jacob Heer tot Gaesbeeke etc. doen cond allen luden dat voir ons ende voir onsen mannen hierna gescrevene gecomen is Doedijn Beijen soon ende heeft ons opgedragen tot onsen vrijen eijgen twee gemeten lants gelegen in Poortugael dair aan die Westzide naist gelant is onse Capittel van Gheervliet ende aen die Zuutoostzide Beije Lemssoon welke twee gemeten lants vooirscr. wij Doedijn voirscr. weder verlijet hebben ende verlijen met desen brieve van ons ende van onsen nacomelingen hi ende sine nacomelingen te houden tot enen rechten erfleen.In deser maniere dattet altoos comen sal op ene persoen den outsten ende naisten ende jonger man te gaen voir dat ouder wijf dair si beijde even na sijn. Te verheergewaden also dicke alst versterve sal met ene stoop wine van den Rijn.Hierbij ende over waren onse mannen Ector van Elingen Willem Hugensoon ende Jan Hughensoon. Ende hebben te oirconden.  gegeven opten eersten dach in Aprille int jair ons Heren MCCCCXXIX
1432 – 1434 vermeld als leenmangetuige voor de Heer van Putten in 1434 “onse mannen vant lant van Putte”.
21.9.1434 zegelt bepalingen inzake dijk- en waterschapsrechten
12.3.1436 vermeld als medebedijker van het Oudeland van Strijen na de St Elisabethsvloed.
Doedijn heeft land gemeen met Gheen Jansz en diens zwager Simon Bartoutsz 10.5.1442.1445 twee maal vermeld als leenmangetuige en als belender genoemd in de blaffaard van de memorielanden.. Doedijn vestigde zijn memorie op 2 gemet land in Vernellenhouck te versterven op zijn zoon Beije Doensz, en overleed voor 1.9.1452
11.9.1452 zijn zoon Beye Doensz wordt beleend met het leenland van zijn vader.
Twee dochters stichten ook memorieen, Aechte Doen Beyensdochter, verzekerd op 2 gemet land in Oedenvliet, genaamd Vranckenland, te versterven op haar zuster, Ariaen Doen Beyensdochter, gehuwd met Dirck Westgeest, burgemeester te Rotterdam, en vervolgens op de oudste en naaste nakomelingen van haar vader. Daar Ariaen en haar man op 1 juli 1461 beiden overleden zijn, moet de memorie van Aechte, die ongehuwd is, voor deze datum zijn gesticht (M. 103). Haar zuster, die met haar man o.a. 48 gemet land te Poortugaal nalaat, vestigt haar memorie op 2 gemet land aan de Moelenweg, te versterven op haar jongste kind (M.101). Op 24 april 1475 worden door de weeskamer van Rotterdam aan haar kinderen de laatste rentebrieven en juwelen overhandigd. Een kinderloos overleden zoon is Huych Doensz., wiens memorie is gevestigd op 2 gemet land, genaamd Huych Blixsland, te versterven op Beye Doensz. en vervolgens op de oudste en naaste van Doen Beyensz. (M. 104). 11.9.1452 wordt Beye Doedijnsz. na de dood van zijn vader met diens leen beleend, die dus ca 1451 moet zijn overleden Doen Beyens: “Disponeerende van syne goederen heeft gewild, dat op den oudsten en naasten van syne Descendenten tot een eeuwige memorie soude succederen seeckere omtrent een en twintig gemeten lants, geleegen in Poortugaal; Mitsgaders nog seeckere omtrent veertien gemeten lants, geleegen als vooren, omme bij denselven als patroon of patronesse geconfereert te worden, aan yemand van de descendenten, van den voorgeschreven fondateur omme den zelven uit het innekomen viccary te laten stuydeeren, bequam te maken en onderhouden tot een priester”.
In Poortugaal is een Doen Beijenszlaan.. Doen leefde in de eerste helft van de vijftiende eeuw en behoorde tot een vooraanstaande familie in de omgeving van Poortugaal en Pernis. Hij werd in 1429 vermeld als leenman van de heer van het eiland Putten. Zijn vader heette Beijen Beijensz., zijn zoon heette Beijen Doensz. en diens zoon werd Doen Beijensz. de Jonge genoemd.
Zij lieten ‘memorielanden’ in Poortugaal en omgeving na. De gebruikers van die stukken land waren verplicht om de kosten van de jaarlijkse zielemissen voor de stichter te dragen. Omdat de nakomelingen van de stichter eigenaar bleven van de memorielanden, werden er eeuwenlang genealogische gegevens bijgehouden. Mede daardoor hebben veel genealogen kunnen ontdekken dat ze afstammen van de familie van Doen Beijensz. Voorzover bekend zijn er in de rechte mannelijke lijn geen nakomelingen van Doen.
In de veertiende eeuw werd het gebruikelijk onder de welgestelden om de kerk opdracht te geven om jaarlijks, op hun sterfdag, een mis op te laten zeggen ter hunner nagedachtenis. Tegelijkertijd werd er aandacht aan de levenden geschonken, er werd brood uitgedeeld aan de armen. De betaling van de kosten hiervan werd zeker gesteld door de opbrengst van een daartoe aangewezen stuk land, memorieland, wat samenhangt met de herdenkingsmis.
Men kon ook een geldtoelage, een prebende aan de pastoor (voor de reformatie) en de koster instellen, om wekelijks een mis op te dragen. Het land dat de betalingen moet opbrengen wordt vicarieland genoemd. Een vicarie was verbonden aan een altaar in de kerk.
Het eigendom van het land erfde op de kinderen van de stichter van een memorie of een vicarie, het bevat de administratie van het eigendoem van deze stukken land en is waardevolle genealogische informatie. Ook na de reformatie worden deze memorieboeken namelijk vaak nog bijgehouden, omgevormd tot leggers of blaffaards; hierin wordt iedere verandering opgetekend. Soms gaan deze administraties nog tot in de 18e eeuw door.